Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3490. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, stran 10262.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/1366/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2015/1368/EU).
(2) Program ukrepov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji na podlagi Izvedbene uredbe 2015/1368/EU, je bil potrjen s Sklepom Komisije št. C(2019) 4177 z dne 12. 6. 2019 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: sklep Komisije) in je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
2. člen 
(ukrepi) 
(1) V programskem obdobju 2020–2022, ki traja od 1. avgusta 2019 do 31. julija 2022, se izvajajo naslednji ukrepi:
1. tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev:
a) sofinanciranje čebelarske opreme,
b) usposabljanje v čebelarstvu;
2. zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
3. racionalizacija sezonske selitve panjev;
4. podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov;
5. podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji:
a) spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic,
b) subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic,
c) spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in vzreje trotov ter proučevanje možnosti ohranjanja matic čez zimo;
6. sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov:
a) karakterizacija čebeljih pridelkov,
b) vplivi ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin,
c) optimizacija tehnologije pridelave strupa.
(2) Namen ukrepov iz 1. točke prejšnjega odstavka je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav (v nadaljnjem besedilu: čebelarska oprema) in tehnologije, pridobivanje osnovnega znanja s področja čebelarstva ter izboljšanje usposobljenosti in ozaveščenosti o čebelarstvu.
(3) Namen ukrepa iz 2. točke prvega odstavka tega člena je izboljšati preživetje čebel ob uporabi registriranih in dovoljenih zdravil, izboljšati znanje čebelarjev s področja zatiranja bolezni ter izboljšati ozaveščanje o pomenu učinkovitega zatiranja varoj.
(4) Namen ukrepa iz 3. točke prvega odstavka tega člena je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
(5) Namen ukrepa iz 4. točke prvega odstavka tega člena je pomoč čebelarjem pri trženju čebeljih pridelkov, povečanje vrednosti čebeljih pridelkov, spremljanje in izboljšanje kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov s svetovanjem, kako izboljšati kakovost in varnost čebeljih pridelkov z odpravo napak pri njihovi proizvodnji.
(6) Namen ukrepov iz 5. točke prvega odstavka tega člena je spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic in s tem ohranjanje avtohtone kranjske čebele v Republiki Sloveniji, spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic, izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala, spremljanje vzreje trotov ter proučevanje načinov ohranjanja čebeljih matic čez zimo.
(7) Namen ukrepov iz 6. točke prvega odstavka tega člena je zbiranje podatkov za spremljanje lastnosti medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa slovenskega porekla, izdelava smernic za doseganje ustrezne gostote čebel za opraševanje za izboljšano rastlinsko pridelavo v urbanem in kmetijskem okolju, določitev ustrezne metode za pridobivanje čebeljega strupa ter ugotovitev vpliva pobiranja strupa na razvoj čebelje družine.
3. člen 
(izvedba ukrepov in upravičenci za izvedbo posameznega ukrepa) 
(1) Za ukrepe iz 1. točke pod a) prvega odstavka 2. člena te uredbe in 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za vsako programsko leto v obdobju 2020–2022 izvede odprti javni razpis, za ukrep iz 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe pa zaprti javni razpis. V javnem razpisu ministrstvo podrobneje določi pogoje in višino sredstev za posamezni ukrep.
(2) Za storitve, potrebne za izvedbo ukrepov iz 2. člena te uredbe, razen ukrepov iz prejšnjega odstavka, ministrstvo odda javno naročilo. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.
(3) Upravičenci za ukrepe, pri katerih se izvede javno naročilo, so subjekti, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izbrani za izvajanje ukrepov.
4. člen 
(sredstva za izvedbo ukrepov) 
(1) Skupna višina sredstev v programskem obdobju 2020–2022 za ukrepe iz te uredbe znaša 2.280.000 eurov.
(2) Za izvajanje ukrepov iz te uredbe zagotovita sredstva Republika Slovenija in Evropska unija, vsaka 50 %, največ do višine, določene v sklepu Komisije.
(3) Sredstva za ukrepe iz 1. točke pod a) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe in 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(4) Za ukrepe, pri katerih se izvede javno naročilo, se sredstva izplačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi ukrepa.
5. člen 
(omejitve sofinanciranja in subvencioniranja) 
(1) V skladu s 5. členom Delegirane uredbe 2015/1366/EU se za ukrepe iz te uredbe sredstva ne dodelijo, če je vlagatelj za iste upravičene stroške, kot jih navaja za ukrepe iz te uredbe, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
(2) Sredstva po tej uredbi se ne dodelijo za čebelarjenje zunaj območja Republike Slovenije.
6. člen 
(časovni načrt izvedbe ukrepov in uveljavljanja stroškov) 
(1) V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe 2015/1368/EU morajo biti ukrepi iz te uredbe:
– za programsko leto 2020, ki se začne 1. avgusta 2019, izvedeni do 31. julija 2020, izplačani pa do 15. oktobra 2020;
– za programsko leto 2021, ki se začne 1. avgusta 2020, izvedeni do 31. julija 2021, izplačani pa do 15. oktobra 2021;
– za programsko leto 2022, ki se začne 1. avgusta 2021, izvedeni do 31. julija 2022, izplačani pa do 15. oktobra 2022.
(2) Sredstva za izvajanje ukrepov po tej uredbi se izplačujejo iz sredstev proračuna Republike Slovenije:
– za programsko leto 2020 iz proračunskega leta 2020;
– za programsko leto 2021 iz proračunskega leta 2021;
– za programsko leto 2022 iz proračunskega leta 2022.
(3) Upravičeni stroški iz te uredbe se lahko uveljavljajo le za tekoče programsko leto.
7. člen 
(višja sila) 
(1) O višji sili ali izjemnih okoliščinah v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU za ukrepe iz 1. točke pod a) prvega odstavka 2. člena te uredbe in 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe ter za ukrep iz 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.
(2) O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščinah iz prejšnjega odstavka odloči agencija.
8. člen 
(vlagatelji in upravičenci) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev za posamezni ukrep po tej uredbi.
II. DOLOČBE GLEDE POSAMEZNIH UKREPOV 
1. Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev
a) Sofinanciranje čebelarske opreme 
9. člen 
(čebelarska oprema, katere nakup se sofinancira) 
Čebelarska oprema, za katero je mogoče uveljavljati sofinanciranje nakupa, je:
1. čebelji panj s testnimi vložki,
2. ometalnik,
3. smukalnik cvetnega prahu,
4. sušilnik za cvetni prah,
5. točilo s pripadajočo opremo,
6. posoda za skladiščenje medu (najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za skladiščenje hrane,
7. cedilo in cedilna posoda,
8. črpalka za med,
9. naprava za utekočinjenje medu,
10. mešalnik in mešalna palica za kremni med,
11. refraktometer,
12. konduktometer,
13. separator medu, voska, matičnega mlečka,
14. polnilna naprava za med,
15. stroj za etiketiranje steklene embalaže,
16. stroj za zapiranje embalaže čebeljih pridelkov,
17. krožna dozirna miza,
18. cisterna za homogenizacijo,
19. kontrolne tehtnice za embaliranje,
20. tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin,
21. sistemi za odkrivanje satov,
22. kuhalnik voščin,
23. stiskalnica za vosek – preša ali centrifuga,
24. topilnik voska,
25. parni uparjalnik za voščine,
26. kalup za vlivanje satnic,
27. inkubator za shranjevanje matičnjakov,
28. testni vložek,
29. pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel,
30. hladilna komora in pripadajoča oprema,
31. elektro agregat,
32. ekološke satnice s certifikatom,
33. oprema za krmljenje čebel.
10. člen 
(pogoji za sofinanciranje čebelarske opreme) 
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme, če:
1. je opravil nakup čebelarske opreme, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
2. je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem Hazard Analysis Critical Control Point (v nadaljnjem besedilu: sistem HACCP);
3. se je najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI);
4. se je najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je:
a) v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanje na področju zdravstvenega varstva čebel na podlagi predpisa o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016,
b) v obdobju 2017–2019 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje in izobraževanje o čebelarjenju na podlagi predpisa o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 ali
c) v obdobju 2020–2022 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje v čebelarstvu iz 13. člena te uredbe;
5. je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, zakonom ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
6. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
7. je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG;
8. mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
11. člen 
(upravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme) 
Upravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme so stroški nakupa nove čebelarske opreme iz 9. člena te uredbe.
12. člen 
(način sofinanciranja čebelarske opreme) 
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2019 s sklepom predpiše najvišjo višino priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme iz 9. člena te uredbe.
(2) Stroški nakupa čebelarske opreme iz 9. člena te uredbe, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 40 % vrednosti iz osmega in devetega odstavka tega člena.
(3) Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena, pri čebelarjih, ki:
1. so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let,
2. imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge v Registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin ali
3. imajo izobrazbo, ki ustreza:
– najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo-zootehnika, kmetijstvo-živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali
– če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.
(5) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 80 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena, pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva pred objavo javnega razpisa.
(6) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 100 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena, pri čebelarjih, ki:
– imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, ali
– so invalidi l. ali ll. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.
(7) Vlagatelj je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ dvakrat v programskem obdobju 2020–2022.
(8) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagatelju, ki čebelari:
– z od 1 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.000 eurov;
– z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 2.000 eurov;
– z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 4.000 eurov;
– s od 101 do 249 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami, znaša 8.000 eurov.
(9) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagatelju iz četrtega, petega in šestega odstavka tega člena, ki čebelari:
– z od 1 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.500 eurov;
– z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 3.000 eurov;
– z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
– s od 101 do 249 čebeljimi družinami, znaša 9.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami, znaša 12.000 eurov.
(10) Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 ne sme preseči najvišje vrednosti iz osmega in devetega odstavka tega člena.
(11) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.
b) Usposabljanje v čebelarstvu 
13. člen 
(program usposabljanja v čebelarstvu) 
(1) Program usposabljanja v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja) sprejme minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program usposabljanja določa zlasti:
1. cilje ukrepa usposabljanje v čebelarstvu;
2. način in dinamiko izvedbe usposabljanj;
3. trajanje posamezne vrste usposabljanja;
4. število usposabljanj in območja, na katerih se izvedejo;
5. vsebino usposabljanj;
6. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanj;
7. način izvajanja nadzora nad organizacijo in izvedbo usposabljanj ter
8. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedenih usposabljanjih v čebelarstvu, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
14. člen 
(udeležba na usposabljanjih v čebelarstvu) 
Usposabljanja v čebelarstvu so na voljo splošni in strokovni javnosti brezplačno.
2. Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze
15. člen 
(program zatiranja škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze) 
(1) Program zatiranja škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze (v nadaljnjem besedilu: program varoze), sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program varoze mora določati zlasti:
1. cilje ukrepa zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
2. način in dinamiko zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci ukrepa zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
4. vsebino, ki jo mora ponudnik zagotavljati pri izvajanju ukrepa zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
5. vsebino evidence o izvedenem ukrepu zatiranja škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
6. vsebino poročila izvedbe ukrepa zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze in
7. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi prenosa znanja čebelarjem s področja zatiranja varoze ter izvedbi raziskave vpliva izvajanja apitehničnih ukrepov na učinkovitost zdravljenja. Poročilo se objavi na spletni strani izvajalca.
(4) Pomoč pri zdravljenju čebel se čebelarjem zagotavlja brezplačno.
3. Racionalizacija sezonske selitve panjev
16. člen 
(pogoji za sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo) 
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo, če:
1. je opravil nakup sredstev za prevoz čebel na pašo, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
2. je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP;
3. se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravil in izvedel NVI;
4. mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil;
5. se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
6. je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, zakonom ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
7. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
8. ima urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.
17. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo so stroški nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
18. člen 
(način sofinanciranja sredstev za prevoz čebel na pašo) 
(1) Vlada pred objavo javnega razpisa za racionalizacijo sezonske selitve panjev v letu 2019 s sklepom predpiše najvišjo višino priznanih stroškov nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
(2) Stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 20 % vrednosti iz petega odstavka tega člena.
(3) Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Vlagatelj je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ dvakrat v programskem obdobju 2020–2022.
(5) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagateljih, ki čebelarijo:
– z od 41 do 150 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
– z več kot 150 čebeljimi družinami, znaša 15.000 eurov.
(6) Skupno sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 ne sme preseči najvišje vrednosti iz prejšnjega odstavka.
(7) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.
4. Podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov
19. člen 
(program podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov) 
(1) Program podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov določa zlasti:
1. cilje ukrepov za podporo laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov;
2. način in dinamiko izvedbe analiz kakovosti čebeljih pridelkov ter način vzorčenja;
3. območja, na katerih se izvedejo analize kakovosti čebeljih pridelkov, in število analiz po statističnih regijah;
4. vsebino analiz kakovosti čebeljih pridelkov;
5. vsebino evidence o opravljenih analizah;
6. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci analiz;
7. vsebino poročila o analizah kakovosti čebeljih pridelkov in
8. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedenih analizah kakovosti čebeljih pridelkov, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
20. člen 
(rezultati analiz kakovosti čebeljih pridelkov) 
(1) Izvajalec ukrepa iz prejšnjega člena pošlje ministrstvu rezultate analize kakovosti čebeljih pridelkov, ki se uporabijo pri pripravi analize stanja glede kakovosti in zdravstvene ustreznosti čebeljih pridelkov v Republiki Sloveniji.
(2) Izvajalec ukrepa iz prejšnjega člena pošlje rezultat analize kakovosti čebeljih pridelkov z razlago posameznemu čebelarju za njegov vzorec brezplačno.
5. Podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji
a) Spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic 
21. člen 
(program spodbujanja osnovne odbire in menjave čebeljih matic) 
(1) Program spodbujanja osnovne odbire in menjave čebeljih matic (v nadaljnjem besedilu: program menjave čebeljih matic) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program menjave čebeljih matic določa zlasti:
1. cilje ukrepa spodbujanje osnovne odbire in menjave čebeljih matic;
2. območja, na katerih se izvaja ukrep;
3. lastnosti, ki jih morajo imeti čebelje matice za namen menjave, in način izbire primernih čebeljih matic za menjavo;
4. število čebeljih matic za menjavo;
5. vsebino, ki jo mora ponudnik zagotoviti čebelarjem ob menjavi čebeljih matic;
6. način izvajanja nadzora nad organizacijo in izvedbo menjave čebeljih matic;
7. vodenje evidenc o izvedbi menjave čebeljih matic;
8. način spremljanja učinkov menjave čebeljih matic;
9. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki matic;
10. vsebino poročila o menjavi čebeljih matic in
11. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi osnovne odbire in menjave čebeljih matic, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
22. člen 
(spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic) 
V okviru tega ukrepa čebelar prejme brezplačno čebeljo matico, če:
– imajo njegove čebelje matice potomstvo, ki ne izkazuje morfoloških lastnosti, določenih v rejskem programu za kranjsko čebelo;
– je najpozneje dan pred menjavo čebeljih matic vpisan v Register čebelnjakov in
– ima urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ter pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.
b) Subvencioniranje vzreje čebeljih matic 
23. člen 
(vzreja čebeljih matic, ki se subvencionira) 
(1) V okviru ukrepa subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
(2) Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzrejevalcu gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic, ki vzrejo gospodarskih oziroma rodovniških čebeljih matic povečata vsaj za 0,1 % glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
24. člen 
(način subvencioniranja vzreje čebeljih matic) 
(1) Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji dodelijo sredstva v višini 1.500 eurov letno.
(2) Sredstva za povečanje vzreje iz drugega odstavka prejšnjega člena se v skladu z merili za ocenjevanje vlog razdelijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic. Višina sofinanciranja se določi glede na število točk in število čebeljih matic, pri čemer se ena rodovniška matica šteje kakor pet gospodarskih matic.
(3) Merila za ocenjevanje vlog iz prejšnjega odstavka tega člena glede na odstotek povečanja vzreje kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v obdobju vzreje čebeljih matic so:
– 10 točk – od 0,1-odstotno do vključno 1-odstotno povečanje vzreje čebeljih matic;
– 25 točk – od 1-odstotno do vključno 3-odstotno povečanje vzreje čebeljih matic;
– 50 točk – nad 3-odstotno povečanje vzreje čebeljih matic.
25. člen 
(pogoji za subvencioniranje vzreje čebeljih matic) 
Pogoji za subvencioniranje vzreje čebeljih matic so:
1. vzrejevalec čebeljih matic je vpisan v Register čebelnjakov;
2. vzrejevalec čebeljih matic ima urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG;
3. vzrejevalcu sta izdana odločba ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono, za katero vlaga vlogo;
4. vzrejevalec ima čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
5. vzrejevalec poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
6. vzrejevalcu v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil in
7. vzrejevalec izvaja direktni test v selekcijskem čebelnjaku v posameznem letu, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska organizacija.
c) Spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in vzreje trotov ter proučitev možnosti ohranjanja matic čez zimo 
26. člen 
(program spremljanja kakovosti matic kranjske čebele in vzreje trotov ter proučitev možnosti ohranjanja matic čez zimo) 
(1) Program spremljanja kakovosti matic kranjske čebele in vzreje trotov ter proučitev možnosti ohranjanja matic čez zimo (v nadaljnjem besedilu: program spremljanja kakovosti matic) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program spremljanja kakovosti matic določa zlasti:
1. cilje ukrepa spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in vzreje trotov ter proučitev možnosti ohranjanja matic čez zimo;
2. način in dinamiko spremljanja kakovosti matic kranjske čebele;
3. območja, na katerih se izvede spremljanje kakovosti matic kranjske čebele, in način vzorčenja;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o spremljanju kakovosti matic kranjske čebele in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o raziskavi spremljanja kakovosti matic kranjske čebele in vzreje trotov ter proučitve možnosti ohranjanja matic čez zimo, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
6. Sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov
a) Karakterizacija čebeljih pridelkov 
27. člen 
(program karakterizacije čebeljih pridelkov) 
(1) Program karakterizacije čebeljih pridelkov (v nadaljnjem besedilu: program karakterizacije) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program karakterizacije določa zlasti:
1. cilje ukrepa karakterizacija čebeljih pridelkov;
2. območja, na katerih se izvede raziskava, in način vzorčenja;
3. vsebino raziskave;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o ugotovitvah karakterizacije čebeljih pridelkov in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o raziskavi karakterizacije čebeljih pridelkov, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
b) Vpliv ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin 
28. člen 
(program vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin) 
(1) Program vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin (v nadaljnjem besedilu: program ruralnega in urbanega okolja) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program ruralnega in urbanega okolja določa zlasti:
1. cilje ukrepa vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin;
2. območja, na katerih se izvede analiza vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin;
3. vsebino analize vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o rezultatih analize in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o raziskavi vpliva ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
c) Optimizacija tehnologije pridelave strupa 
29. člen 
(program optimizacije tehnologije pridelave strupa) 
(1) Program optimizacije tehnologije pridelave strupa (v nadaljnjem besedilu: program pridelave strupa) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program pridelave strupa določa zlasti:
1. cilje ukrepa optimizacija tehnologije pridelave strupa;
2. območja, na katerih se izvede raziskava;
3. vsebino raziskave optimizacije tehnologije pridelave strupa;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o ugotovitvah optimizacije tehnologije pridelave strupa in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o raziskavi optimizacije tehnologije pridelave strupa, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
III. PODROBNEJŠI POSTOPEK PRIDOBITVE SREDSTEV SOFINANCIRANJA IN SUBVENCIONIRANJA 
30. člen 
(vložitev in vrstni red obravnave vlog) 
(1) Za ukrepe iz 1. točke pod a) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe in 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe vlagatelji pošljejo vlogo na javni razpis na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, z dokazili priporočeno na naslov agencije ali jo vložijo v vložišču agencije.
(2) Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določenega v javnem razpisu, do roka, določenega v zaprtem javnem razpisu, oziroma do zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje odprtega javnega razpisa zaradi porabe sredstev objavi ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
31. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(2) Vloge na zaprti javni razpis agencija odpira in obravnava ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(3) Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
(4) Izpolnjevanje pogojev vloge na odprti javni razpis se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog na javni razpis. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev za posamezni ukrep.
(5) Za vlogo na odprti javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri dodelitev sredstev do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj v petih dneh od vročitve obvestila na agencijo pošlje izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja in se vloga zavrne.
(6) Če je skupna višina zaprošenih sredstev na odprti javni razpis višja od sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje, ki so bila razpisana, ter so sredstva glede na predhodne vloge še na voljo, agencija v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog isti datum in čas oddaje vloge, izvede žrebanje. Z žrebom se določi vrstni red dodelitve sredstev. Pri žrebanju so lahko navzoči tudi vlagatelji, o času in kraju žrebanja pa jih agencija pisno obvesti. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na agenciji.
(7) Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih prostorih agencije. O njem se sestavi zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki ga je vodila, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) Vloga na odprti javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, vendar so razpoložljiva sredstva že porabljena, se zavrne.
32. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe, agenciji, ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
(2) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe, dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hrani še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(3) Upravičenec mora uporabljati opremo oziroma sredstva, ki jih je prejel v okviru ukrepa iz 9. in 16. člena te uredbe, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, in sicer izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tej uredbi dodeljena.
(4) Upravičencu za ukrepe iz 9. in 16. člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, do konca programskega obdobja 2020–2022 ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
(5) Upravičenec za ukrepe iz 9. člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, mora biti vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022.
(6) Upravičenec za ukrepe iz 9. in 16. člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, do konca programskega obdobja 2020–2022.
33. člen 
(objava podatkov) 
Na spletni strani agencije se v skladu s 111. členom Uredbe 1306/2013/EU objavi seznam upravičencev do sredstev za posamezni ukrep iz te uredbe.
IV. NADZOR IN SPREMLJANJE UKREPOV 
34. člen 
(nadzor in spremljanje ukrepov) 
(1) Izpolnjevanje ukrepov iz te uredbe preverja agencija v skladu z Uredbo 1306/2013/EU, Izvedbeno uredbo 2015/1368/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Agencija izvaja administrativne kontrole, kontrole na kraju samem pred izplačilom sredstev za posamezni ukrep in kontrole na kraju samem v obdobju trajanja obveznosti od zadnjega izplačila sredstev.
(3) UVHVVR pošlje podatke o pravnomočnih odločbah glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, agenciji in izvajalcem javnih naročil, ki izvajajo ukrepe iz te uredbe.
V. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI 
35. člen 
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev) 
(1) Zmanjšanja plačil in izključitve se izvedejo v skladu s 54., 58. in 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 9. členom Izvedbene Uredbe 2015/1368/EU in določbami zakona, ki ureja kmetijstvo.
(2) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe in ne hrani dokumentacije, kot to določa drugi odstavek 32. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(3) Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe in ne omogoči kontrole na kraju samem iz prejšnjega člena, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
(4) Upravičenec, ki pri ukrepih iz 9., in 16. člena te uredbe predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
(5) Če upravičenec pri ukrepih iz 9. in 16. člena te uredbe ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo vpis v Register čebelnjakov, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
(6) Če je upravičencu pri ukrepih iz 9. in 16. člena te uredbe v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
(7) Če upravičenec pri ukrepih iz 9. člena te uredbe ni vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva, nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma nima certifikata za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2020–2022, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.
VI. KONČNA DOLOČBA 
36. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-35/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0099
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti