Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3489. Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, stran 10254.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in za izvrševanje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organi, izvajanje ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja ter izkoreninjenje ali obvladovanje škodljivih organizmov, postopki v zvezi s karantenskimi postajami in objekti za izolacijo, z izdajo dovoljenj za raziskovalne namene, z registracijo izvajalcev poslovnih dejavnosti, z izdajo rastlinskih potnih listov, dovoljenj za obdelavo, označevanje in popravljanje lesenega pakirnega materiala, z izdajo fitosanitarnih spričeval za izvoz in ponovni izvoz, z izdajo predizvoznih spričeval in sankcije za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/829 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, da lahko države članice dovolijo začasna odstopanja za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje (UL L št. 137 z dne 23. 5. 2019, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/827 z dne 13. marca 2019 o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena (UL L št. 317 z dne 23. 5. 2019, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2019/827/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/829 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, da lahko države članice dovolijo začasna odstopanja za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje (UL L št. 137 z dne 23. 5. 2019, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2019/829/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. karantenski škodljivi organizmi so karantenski škodljivi organizmi za Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: Unijo) iz 4. člena Uredbe 2016/2031/EU, vključno s prednostnimi škodljivimi organizmi iz 6. člena Uredbe 2016/2031/EU, karantenski škodljivi organizmi za varovana območja iz 32. člena Uredbe 2016/2031/EU in karantenski škodljivi organizmi, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Uredbe 2016/2031/EU in za katere se uporabljajo ukrepi iz 29. ali 30. člena Uredbe 2016/2031/EU;
2. nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem za Unijo je škodljivi organizem na specifičnih rastlinah za saditev iz 36. člena Uredbe 2016/2031/EU;
3. kooperant je pravna ali fizična oseba, ki prideluje oziroma poseduje rastline, rastlinske proizvode in druge predmete za drugega izvajalca poslovnih dejavnosti, s katerim ima pogodbeno razmerje;
4. lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, narejen iz neobdelanega lesa, ki se uporablja v prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter je določen z mednarodnim standardom ISPM 15, ki ureja fitosanitarne zahteve za lesen pakirni material v mednarodni trgovini (v nadaljnjem besedilu: standard ISPM 15);
5. material za znanstvene namene je material, ki je kot specificiran material opredeljen v točki (c) 2. člena Delegirane uredbe 2019/829/EU;
6. uradni laboratorij je od pristojnega organa določen laboratorij, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 35 z dne 7. 2. 2019, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/625/EU).
3. člen 
(pristojni organi) 
(1) Pristojni organ za izvajanje uredb iz 1. člena te uredbe je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
(2) Nadzor nad izvajanjem uredb iz 1. člena te uredbe opravljajo fitosanitarni inšpektorji Uprave, razen nadzora v gozdovih, na gozdnih zemljiščih, v gozdnem prostoru in na gozdnem drevju zunaj ureditvenih območij naselij, kjer opravljajo nadzor v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove in gozdni reprodukcijski material, gozdarski inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek ob množičnem izbruhu karantenskega škodljivega organizma nadzor nad izvajanjem uredb iz 1. člena te uredbe na razmejenem območju izvajajo fitosanitarni in gozdarski inšpektorji.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena so za izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe 2016/2031/EU, drugega odstavka 84. člena in drugega odstavka 87. člena Uredbe 2016/2031/EU pristojni organi tudi izvajalci, ki jim je javno pooblastilo dodeljeno v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: izvajalci javnih pooblastil).
(5) Poleg izvajalcev javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka so za izvajanje drugega odstavka 84. člena in drugega odstavka 87. člena Uredbe 2016/2031/EU pristojni tudi izvajalci javnih pooblastil, ki jim je dodeljeno javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(6) Obveznosti države članice iz 8., 9., 10., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37., 40., 41., 45., 46., 48., 49., 52., 53., 54., 60., 65., 68., 77., 82., 94., 95., 102. in 108. člena Uredbe 2016/2031/EU izvaja Uprava.
4. člen 
(strokovna podpora) 
Pri pripravi predhodne ocene in ocene tveganja, določitvi oziroma izvajanju ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja, za izkoreninjenje ali obvladovanje škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih iz Uredbe 2016/2031/EU ter zagotavljanju visoke stopnje ozaveščenosti in pripravljenosti ter sposobnosti hitrega odzivanja na pojav škodljivih organizmov se predstojnik Uprave lahko posvetuje s strokovnjaki s področja varstva rastlin, laboratorijske diagnostike, varovanja okolja, kmetijstva, gozdarstva in drugih strokovnih področij.
II. UKREPI ZA PREPREČEVANJE VNOSA IN ŠIRJENJA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN 
5. člen 
(obveščanje o pojavu ali sumu na pojav škodljivih organizmov) 
(1) Za izvajanje tretjega odstavka 9. člena in prvega odstavka 14. člena Uredbe 2016/2031/EU izvajalci poslovnih dejavnosti o sumu na pojav ali o pojavu karantenskih škodljivih organizmov nemudoma obvestijo pristojnega inšpektorja ali Upravo.
(2) Poleg obveščanja o karantenskih škodljivih organizmih iz prejšnjega odstavka izvajalci poslovnih dejavnosti nemudoma obvestijo pristojnega inšpektorja ali Upravo tudi o sumu na pojav ali o pojavu škodljivih organizmov iz drugega odstavka 9. člena Uredbe 2016/2031/EU.
(3) Za izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe 2016/2031/EU osebe, ki niso izvajalci poslovnih dejavnosti, o sumu na pojav ali o pojavu karantenskih škodljivih organizmov za Unijo nemudoma obvestijo izvajalce javnih pooblastil, pristojnega inšpektorja ali Upravo.
6. člen 
(ukrepi do uradne potrditve navzočnosti karantenskega škodljivega organizma) 
(1) Za izvajanje tretjega pododstavka 10. člena, četrtega in petega pododstavka prvega odstavka 29. člena in 33. člena Uredbe 2016/2031/EU, kadar je ustrezno, da se prepreči nevarnost za zdravje rastlin do uradne potrditve navzočnosti karantenskega škodljivega organizma, pristojni inšpektor odredi, lahko tudi z ustno odločbo, enega ali več naslednjih ukrepov:
– začasno prepoved premikov ali vnosov rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov,
– higienske ukrepe oziroma
– druge potrebne preventivne ukrepe.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do določitve ukrepov iz drugega odstavka 10. člena te uredbe.
7. člen 
(programi preiskav) 
Z namenom preverjanja navzočnosti karantenskih škodljivih organizmov Uprava za izvajanje prvega odstavka 19. člena, 22., 23. 24. in 34. člena Uredbe 2016/2031/EU v sodelovanju z izvajalci javnih pooblastil pripravi in izvaja programe preiskav ter zbira informacije v zvezi z navzočnostjo karantenskih škodljivih organizmov.
8. člen 
(načrti izrednih ukrepov) 
(1) Za izvajanje 25. člena Uredbe 2016/2031/EU minister, pristojen za varstvo rastlin, sprejme načrte izrednih ukrepov za prednostne škodljive organizme iz 6. člena Uredbe 2016/2031/EU, ki jih pripravi Uprava na podlagi predloga strokovne skupine iz drugega odstavka tega člena. Uprava sprejete načrte izrednih ukrepov objavi na svoji spletni strani.
(2) Predstojnik Uprave imenuje člane strokovne skupine za pripravo predloga načrta izrednih ukrepov iz prejšnjega odstavka za posamezen prednostni škodljivi organizem. Strokovno skupino za posamezen prednostni škodljivi organizem sestavljajo najmanj po en predstavnik pristojnega ministrstva, Uprave, pristojne inšpekcije in izvajalca javnih pooblastil. Vodja strokovne skupine je predstavnik Uprave.
(3) Za izvajanje 26. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava organizira simulacijske vaje v zvezi z načrti izrednih ukrepov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Minister, pristojen za varstvo rastlin, lahko sprejme načrt izrednih ukrepov po postopku iz tega člena tudi za škodljive organizme iz 4., 29. in 30. člena Uredbe 2016/2031/EU v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
III. UKREPI ZA IZKORENINJENJE ALI OBVLADOVANJE KARANTENSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN 
9. člen 
(uradna potrditev) 
V skladu z 10., 29. in 33. členom Uredbe 2016/2031/EU je navzočnost karantenskega škodljivega organizma uradno potrjena, ko Uprava po elektronski pošti na predal glavnega urada prejme rezultat diagnostične preiskave iz uradnega laboratorija.
10. člen 
(ukrepi izkoreninjenja) 
(1) Pristojni inšpektor za izvajanje 17. člena Uredbe 2016/2031/EU za rastline, rastlinske proizvode in druge nadzorovane predmete odredi ukrepe za izkoreninjenje ali obvladovanje karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, določene s predpisi Unije, ki urejajo ukrepe v zvezi s karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, ali načrti izrednih ukrepov iz 8. člena te uredbe.
(2) Če ukrepi niso določeni s predpisi Unije, ki urejajo ukrepe v zvezi s karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, ali z načrti izrednih ukrepov iz 8. člena te uredbe, jih določi predstojnik Uprave. Pri pripravi ukrepov se predstojnik Uprave posvetuje s strokovnjaki iz 4. člena te uredbe.
(3) Ukrepi predstojnika Uprave iz prejšnjega odstavka so objavljeni na spletni strani Uprave.
11. člen 
(ocene tveganja in ukrepi) 
(1) Za izvajanje prvega pododstavka prvega odstavka 29. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava pripravi predhodno oceno tveganja, s katero oceni, ali škodljivi organizem izpolnjuje merila za karantenski škodljivi organizem za Unijo iz pododdelka 1 oddelka 3 Priloge I Uredbe 2016/2031/EU.
(2) Če se na podlagi predhodne ocene ugotovi izpolnjevanje meril iz prejšnjega odstavka, predstojnik Uprave potrdi, da škodljivi organizem izpolnjuje merila za karantenski škodljiv organizem za Unijo in določi nujne ukrepe v skladu s Prilogo II Uredbe 2016/2031/EU, ki se objavijo na spletni strani Uprave.
(3) Po potrditvi, da škodljivi organizem izpolnjuje merila za karantenski škodljivi organizem za Unijo, Uprava za izvajanje drugega odstavka 29. člena Uredbe 2016/2031/EU v sodelovanju z izvajalci javnih pooblastil pripravi oceno tveganja za celotno ozemlje Republike Slovenije, s katero oceni, ali škodljivi organizem izpolnjuje merila za karantenski škodljivi organizem za Unijo iz oddelka 1 Priloge I Uredbe 2016/2031/EU.
(4) Na podlagi te ocene tveganja predstojnik Uprave določi ukrepe v skladu s Prilogo II Uredbe 2016/2031/EU in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Pri pripravi predhodne ocene tveganja, ocene tveganja in ukrepov iz tega člena se predstojnik Uprave posvetuje s strokovnjaki iz 4. člena te uredbe.
12. člen 
(razmejena območja) 
Če se uradno potrdi navzočnost karantenskega škodljivega organizma, ki v Republiki Sloveniji pred tem ni bil navzoč ali pa se pojavi na delu ozemlja, kjer pred tem ni bil navzoč, Uprava za izvajanje 18., 29., 30. in 33. člena Uredbe 2016/2031/EU vzpostavi eno ali več razmejenih območij in to objavi na svoji spletni strani.
13. člen 
(akcijski načrti za prednostne škodljive organizme) 
(1) Uprava na svoji spletni strani objavi akcijski načrt za prednostne škodljive organizme iz 27. člena Uredbe 2016/2031/EU, ki ga je sprejel predstojnik Uprave na podlagi načrta izrednih ukrepov iz 8. člena te uredbe.
(2) Pri pripravi in usklajevanju izvajanja akcijskega načrta sodeluje strokovna skupina iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.
(3) Vodja strokovne skupine ob izbruhu posameznega prednostnega škodljivega organizma nemudoma skliče strokovno skupino, ki:
– predlaga strokovne podlage za akcijski načrt,
– zbira, ureja in ovrednoti podatke pri pripravi ukrepov za izkoreninjenje ali zadrževanje prednostnih škodljivih organizmov,
– pripravlja strokovna mnenja v konkretnih primerih najdbe,
– izvaja še druge naloge v zvezi z akcijskim načrtom.
(4) Uprava lahko sprejme akcijski načrt tudi za škodljive organizme iz 4., 29. in 30. člena Uredbe 2016/2031/EU.
IV. KARANTENSKE POSTAJE IN OBJEKTI ZA IZOLACIJO 
14. člen 
(karantenske postaje in objekti za izolacijo) 
(1) Za izvajanje 60. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava na ozemlju Republike Slovenije z odločbo določi karantenske postaje ali objekte za izolacijo.
(2) Izvajalec poslovne dejavnosti za pridobitev odločbe iz prejšnjega odstavka vloži vlogo pri Upravi. Predlog obrazca vloge za pridobitev odločbe je objavljen na spletni strani Uprave.
(3) V vlogi se navedejo zlasti naslednji podatki:
– o vlagatelju: naslov, kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov) in matična številka izvajalca poslovne dejavnosti,
– o lokaciji karantenske postaje ali objekta za izolacijo,
– o osebi, odgovorni za karantensko postajo ali objekt za izolacijo v skladu prvim odstavkom 62. člena Uredbe 2016/2031/EU: osebno ime in kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov),
– o kvalificiranem, usposobljenem in izkušenem osebju: osebno ime, izobrazba, delovne izkušnje, opis delovnega mesta, vrsta zaposlitve, seznam nalog, ki jih opravljajo v povezavi s karantenskimi postajami,
– opisi postopkov, ki zagotavljajo fizično ločitev škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki se morajo hraniti v karanteni ali izolaciji, z namenom, da do njih v navedenih postajah ali objektih ni mogoče dostopati oziroma jih iz njih odstraniti brez soglasja pristojnega organa,
– opisi sistemov za sterilizacijo, dekontaminacijo ali uničenje napadenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, odpadkov in opreme pred odstranitvijo iz postaj ali objektov,
– opredelitev in opis nalog navedenih postaj in objektov ter pogojev, pod katerimi se te naloge opravljajo,
– načrt ukrepov z namenom učinkovite odstranitve vseh karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in škodljivih organizmov, za katere se uporabljajo ukrepi, sprejeti za izvajanje prvega odstavka 30. člena Uredbe 2016/2031/EU, katerih navzočnost ni namerna, ter preprečitve njihovega širjenja.
(4) Predstojnik Uprave imenuje dvočlansko komisijo, ki pred izdajo odločbe o določitvi karantenske postaje ali objekta za izolacijo opravi pregled, da ugotovi, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 61. člena Uredbe 2016/2031/EU. Člana komisije sta predstavnik Uprave in fitosanitarni inšpektor, ki o ugotovitvah pregleda pripravita poročilo.
(5) Če so izpolnjeni pogoji iz 61. člena Uredbe 2016/2031/EU, Uprava izda odločbo o določitvi karantenske postaje ali objekta za izolacijo.
(6) Za izvajanje drugega odstavka 60. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava vodi seznam karantenskih postaj in objektov za izolacijo.
(7) Če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena Uredbe 2016/2031/EU, Uprava po uradni dolžnosti izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja o določitvi karantenske postaje ali objekta za izolacijo za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje.
(8) Določbe iz tega člena se uporabljajo tudi za škodljive organizme in rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz 29. člena Uredbe 2016/2031/EU.
15. člen 
(evidenca v zvezi z delovanjem karantenske postaje in objekta za izolacijo) 
(1) Za izvajanje tretjega odstavka 62. člena Uredbe 2016/2031/EU oseba iz tretje alineje tretjega odstavka 14. člena te uredbe vodi v evidenci zlasti podatke o:
– zaposlenem osebju;
– obiskovalcih postaje ali objekta: datum obiska;
– škodljivih organizmih, rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih, ki vstopajo v postajo ali objekt in iz njiju izstopajo;
– kraju porekla rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz prejšnje alineje; in
– navzočnosti karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in škodljivih organizmov, za katere se uporabljajo ukrepi, sprejeti za izvajanje prvega odstavka 30. člena Uredbe 2016/2031/EU na rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih znotraj karantenske postaje ali objekta za izolacijo in v njuni neposredni okolici.
(2) Določbe iz tega člena se uporabljajo tudi za škodljive organizme in rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz 29. člena Uredbe 2016/2031/EU.
16. člen 
(sprostitev iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 64. člena Uredbe 2016/2031, Uprava dovoli sprostitev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo.
(2) Za sprostitev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo se vloži vloga na Upravo.
(3) V vlogi se navedejo zlasti naslednji podatki:
– naziv karantenske postaje ali objekta za izolacijo, iz katerega se rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti sproščajo;
– odgovorna oseba za sproščanje: osebno ime in kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov); in
– kraj sproščanja iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo z navedbo neponovljive identifikacijske številke grafičnih enot rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK-PID) ali številko parcele in katastrske občine ali dela GERK-PID ali dela parcele.
(4) Fitosanitarni inšpektor pred izdajo odločbe o sprostitvi rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo preveri, če so izpolnjeni pogoji iz 64. člena Uredbe 2016/2031/EU.
(5) Uprava izda odločbo o dovolitvi sprostitve rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo, če so izpolnjeni pogoji iz 64. člena Uredbe 2016/2031/EU.
(6) Določbe iz tega člena se uporabljajo tudi za škodljive organizme in rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz 29. člena Uredbe 2016/2031/EU.
17. člen 
(material za znanstvene namene) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 8. oziroma 48. člena Uredbe 2016/2031/EU, Uprava za določeno obdobje dovoli vnos materiala za znanstvene namene v Unijo, premike po Uniji, posedovanje, razmnoževanje in uporabo, ki se uporablja za specificirane dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za vnos).
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos iz prejšnjega odstavka se vloži pri Upravi na obrazcu, ki vsebuje podatke iz Priloge 1 Delegirane uredbe 2019/829/EU. Predlog obrazca je objavljen na spletni strani Uprave.
(3) Uprava poleg dovoljenja za vnos iz prvega odstavka tega člena izda tudi Pooblastilo za premik ali vnos materiala za znanstvene namene za izvajanje specificiranih dejavnosti v slovenskem ali angleškem jeziku, ki spremlja material za znanstvene namene tako pri vnosu kot pri premikih. Pooblastilo se v primeru premikov izda na obrazcu iz Priloge II, v primeru vnosa pa na obrazcu iz Priloge III Delegirane uredbe 2019/829/EU.
(4) Določbe iz tega člena se uporabljajo tudi za škodljive organizme in ukrepe iz 29. člena Uredbe 2016/2031/EU.
18. člen 
(uradno testiranje – posebne določbe) 
(1) Izvajalec specificirane dejavnosti, ki vnese, premika, poseduje, razmnožuje in uporablja material za znanstvene namene le za namen izvajanja uradnega testiranja, dovoljenja iz prejšnjega člena ne potrebuje, mora pa pri Upravi pridobiti dovoljenje za uradno testiranje materiala za znanstvene namene.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda, če so izpolnjeni pogoji iz 7. člena Delegirane uredbe 2019/829/EU.
(3) Laboratorij ima dovoljenje za izvajanje uradnega testiranja, če je pri Upravi pridobil javno pooblastilo za izvajanje nalog diagnostičnih preiskav v skladu zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, ali če je imenovan za uradni laboratorij v skladu s 37. členom Uredbe 2017/625/EU.
V. REGISTRACIJA IZVAJALCEV POSLOVNIH DEJAVNOSTI 
19. člen 
(uradni register izvajalcev poslovnih dejavnosti) 
(1) Za izvajanje 65. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava vzpostavi register izvajalcev poslovnih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: FITO-register), ki ga vodi in posodablja v elektronski obliki.
(2) Uprava zaradi zagotavljanja zdravja rastlin poleg izvajalcev poslovnih dejavnosti iz prvega odstavka 65. člena Uredbe 2016/2031/EU v register iz prejšnjega odstavka vpiše tudi izvajalce poslovnih dejavnosti, ki obdelujejo in popravljajo lesen pakirni material v skladu z 98. členom Uredbe 2016/2031/EU.
(3) FITO-register poleg podatkov iz 67. člena Uredbe 2016/2031/EU vsebuje tudi:
– matično številko izvajalca poslovne dejavnosti,
– enotno in neponovljivo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID),
– GERK-PID kmetijskega gospodarstva,
– podatke o osebah, ki imajo potrdilo o preverjanju znanja s področja zdravja rastlin iz četrtega odstavka 23. člena te uredbe: osebno ime, kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov) ter razmerje posamezne osebe do izvajalca poslovne dejavnosti.
20. člen 
(registracija) 
(1) Za vpis v FITO-register v skladu s 66. členom Uredbe 2016/2031/EU izvajalec poslovne dejavnosti pri Upravi vloži vlogo. Predlog obrazca vloge za vpis v FITO-register je objavljen na spletni strani Uprave.
(2) V vlogi se poleg podatkov iz drugega odstavka 66. člena Uredbe 2016/2031/EU navedejo tudi naslednji podatki:
– matična številka izvajalca poslovne dejavnosti,
– KMG-MID, če ta obstaja,
– GERK-PID-e v primeru pridelave rastlin, za katere se zahteva vpis v FITO-register,
– status ter organiziranost izvajalca poslovne dejavnosti in
– še drugi podatki o izvajalcu poslovne dejavnosti.
(3) Po prejemu popolne vloge Uprava izvajalcu poslovne dejavnosti izda izpis iz FITO-registra, ki velja kot potrdilo o vpisu.
(4) Ob posodobitvi podatkov v FITO-registru se izpis iz prejšnjega odstavka izda na zahtevo izvajalca poslovne dejavnosti.
(5) Uprava za izvajanje šestega odstavka 66. člena Uredbe 2016/2031/EU po uradni dolžnosti izda odločbo o izbrisu izvajalca poslovne dejavnosti iz FITO-registra. Izvajalca poslovne dejavnosti izbriše iz FITO-registra tudi na njegovo zahtevo.
VI. RASTLINSKI POTNI LIST 
21. člen 
(rastlinski potni list) 
(1) Za izvajanje 79. in 80. člena Uredbe 2016/2031/EU se rastlinski potni list zahteva za premike rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po ozemlju Unije, razen izjem v skladu z 81. členom Uredbe 2016/2031/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek rastlinskega potnega lista za premik rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov med izvajalcem poslovne dejavnosti in njegovim kooperantom ni treba izdati, ker se ta premik šteje za premik po prostorih oziroma zemljiščih istega izvajalca poslovne dejavnosti v skladu z 82. členom Uredbe 2016/2031/EU.
(3) Za izvajanje drugega odstavka 84. člena Uredbe 2016/2031/EU mora izvajalec poslovne dejavnosti podati vlogo za izdajo rastlinskih potnih listov pri izvajalcu javnih pooblastil iz četrtega in petega odstavka 3. člena te uredbe.
(4) V vlogi se navedejo naslednji podatki:
– registrska številka iz FITO-registra oziroma osebno ime in naslov ali firma in sedež izvajalca poslovne dejavnosti,
– podatki o rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih, za katere se izdaja rastlinski potni list.
(5) Izvajalec javnega pooblastila izda rastlinski potni list, če so izpolnjeni pogoji iz 85. ali 86. člena Uredbe 2016/2031/EU. Če zahteve iz 85. ali 86. člena niso izpolnjene, izvajalec javnega pooblastila vlogo za izdajo dovoljenja zavrne.
22. člen 
(dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 89. člena Uredbe 2016/2031/EU in 1. člena Delegirane uredbe 2019/827/EU ter je izvajalec vpisan v FITO-register, mu Uprava izda dovoljenje za izdajo rastlinskega potnega lista.
(2) Predlog obrazca vloge za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov je objavljen na spletni strani Uprave. Izvajalec poslovne dejavnosti lahko to vlogo vloži hkrati z vlogo za vpis v FITO-register.
(3) V vlogi se navedejo naslednji podatki in priložijo izjave:
– registrska številka iz FITO-registra oziroma ime in naslov izvajalca poslovne dejavnosti,
– podatki o rastlinah, za katere se bodo rastlinski potni listi izdajali,
– podatki o osebi, ki ima znanje s področja zdravja rastlin: osebno ime, kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov) ter razmerje te osebe do izvajalca poslovne dejavnosti,
– izjava o izpolnjevanju zahtev iz točke (b) prvega odstavka 89. člena Uredbe 2016/2031/EU glede zagotavljanja sledljivosti,
– izjava o izpolnjevanju točk (c) in (e) 1. člena Delegirane uredbe 2019/827/EU glede vzpostavljenega načrta za ukrepanje v primeru suma pojava ali odkritja škodljivih organizmov ter glede ustreznih objektov in opreme.
(4) Fitosanitarni inšpektor pred izdajo dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov preveri, če so izpolnjeni pogoji iz točke (b) prvega odstavka 89. člena Uredbe 2016/2031/EU ter točke (c) in (e) 1. člena Delegirane uredbe 2019/827/EU.
(5) Za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov iz tega člena mora izvajalec poslovne dejavnosti izkazati tudi znanje s področja zdravja rastlin v skladu s točko (a) prvega odstavka 89. člena Uredbe 2016/2031/EU ter točkami (a), (b) in (d) 1. člena Delegirane uredbe 2019/827/EU.
(6) Izvajalec poslovne dejavnosti izkaže znanje s področja zdravja rastlin s pridobljenim potrdilom iz četrtega odstavka 23. člena te uredbe. Znanje ima lahko sam ali pa zagotavlja osebo, ki ima to znanje in jo je navedel v vlogi iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Uprava izda dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov, če so izpolnjene zahteve iz tega člena, ter podatke iz vloge vpiše v FITO-register iz 19. člena te uredbe. Če zahteve iz tega člena niso izpolnjene, Uprava vlogo za izdajo dovoljenja z odločbo zavrne.
(8) Če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 92. člena Uredbe 2016/2031/EU, Uprava po uradni dolžnosti izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov. Uprava razveljavi dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov tudi ob izbrisu izvajalca poslovnih dejavnosti iz FITO-registra v skladu s petim odstavkom 20. člena te uredbe ali na zahtevo izvajalca poslovne dejavnosti.
(9) Če je Uprava razveljavila dovoljenje v skladu z 92. členom Uredbe 2016/2031/EU, lahko izvajalec poslovne dejavnosti znova pridobi dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov, če je iz zapisnika pristojnega inšpektorja razvidno, da izpolnjuje predpisane obveznosti in zahteve.
(10) Za izvajanje prvega odstavka 92. člena Uredbe 2016/2031/EU mora pooblaščeni izvajalec dejavnosti, ki opravlja dejavnost pridelave, vključno z gojenjem, razmnoževanjem in ohranjanjem rastlin, vsako leto najpozneje do 30. aprila prijaviti pristojnemu inšpektorju ali izvajalcu javnih pooblastil iz četrtega in petega odstavka 3. člena te uredbe lokacijo in obseg pridelave za posamezne družine, rodove ali vrste rastlin ter tipe blaga rastlin za saditev, vključno s semenom.
(11) Predlog obrazca za prijavo iz prejšnjega odstavka je objavljen na spletni strani Uprave.
23. člen 
(preverjanje znanja) 
(1) Uprava v skladu z Delegirano uredbo 2019/827/EU pripravi gradivo za preverjanje znanja s področja zdravja rastlin iz petega odstavka prejšnjega člena in ga objavi na svoji spletni strani. Na spletni strani objavi tudi informacije o kraju in času pisnih preverjanj znanja ter predlog obrazca prijave.
(2) Kdor želi opravljati pisno preverjanje znanja s področja zdravja rastlin, preuči vsebino gradiva za preverjanje znanja iz prejšnjega odstavka ter se pri Upravi prijavi za pisno preverjanje znanja in plača upravno takso.
(3) Predstojnik Uprave imenuje člane izpitne komisije, ki pripravijo in izvajajo pisno preverjanje znanja. Pri posameznem preverjanju znanja sodelujejo najmanj trije člani izpitne komisije.
(4) Po uspešno opravljenem pisnem preverjanju znanja Uprava izda potrdilo o preverjanju znanja s področja zdravja rastlin ter osebo, ki je pridobila potrdilo, vpiše v FITO-register iz 19. člena te uredbe.
(5) Uprava vodi seznam izvedenih preverjanj znanj, v katerem za vsako preverjanje znanja vodi podatke o datumu, številu udeležencev, številu izdanih potrdil in članih izpitne komisije.
24. člen 
(rastlinski potni listi, ki nadomeščajo fitosanitarna spričevala) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 94. člena Uredbe 2016/2031/EU, fitosanitarni inšpektor izda rastlinski potni list.
(2) Za izvajanje drugega odstavka 94. člena Uredbe 2016/2031/EU fitosanitarni inšpektor izda overjeno kopijo izvirnika fitosanitarnega spričevala, ki spremlja premike vnesene rastline, rastlinskega proizvoda ali drugega predmeta na ozemlje Republike Slovenije do izdaje rastlinskega potnega lista.
VII. LESEN PAKIRNI MATERIAL 
25. člen 
(dovoljenje za obdelavo, označevanje in popravljanje lesenega pakirnega materiala) 
(1) Za pridobitev dovoljenja za označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala iz 98. člena Uredbe 2016/2031/EU mora biti izvajalec poslovne dejavnosti vpisan v FITO-register in izpolnjevati zahteve glede znanj, prostorov in opreme ter zagotavljanja sledljivosti iz prvega in drugega odstavka 98. člena Uredbe 2016/2031/EU. Vlogo za pridobitev dovoljenja za označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala lahko izvajalec poslovne dejavnosti vloži hkrati z vlogo za vpis v FITO-register. Vloga za pridobitev dovoljenja za označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala se vloži pri Upravi. Predlogi obrazcev so objavljeni na spletni strani Uprave.
(2) Izvajalec poslovnih dejavnosti, vpisan v FITO-register, ki zagotavlja ustrezno obdelavo lesa za izdelavo lesenega pakirnega materiala iz 96., 97. oziroma 98. člena Uredbe 2016/2031/EU, mora pri Upravi pridobiti dovoljenje za obdelavo lesenega pakirnega materiala. Izpolnjevati mora enake zahteve, kot so določene v prejšnjem odstavku za pridobitev dovoljenja za označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala. Dovoljenje za obdelavo mora pridobiti tudi, če lesenega pakirnega materiala ne popravlja oziroma označuje.
(3) V vlogi iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena se navedejo naslednji podatki:
– registrska številka iz FITO-registra oziroma osebno ime in naslov ali firma in sedež izvajalca poslovne dejavnosti,
– podatki o osebi, ki ima znanje s področja obdelave, označevanja oziroma popravljanja lesenega pakirnega materiala: osebno ime, kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov) ter razmerje te osebe do izvajalca poslovne dejavnosti,
– izjava osebe iz prejšnje alineje o poznavanju navodil Uprave glede obdelave, označevanja oziroma popravljanja lesenega pakirnega materiala ter zagotavljanja sledljivosti v skladu s standardom ISPM 15, ki so objavljena na spletni strani Uprave,
– podatki o dejavnostih v zvezi z lesenim pakirnim materialom, razpoložljivi opremi in zagotavljanju sledljivosti,
– podatki o podizvajalcu, če se les obdela pri drugem registriranem izvajalcu poslovne dejavnosti, ki ima dovoljenje za obdelavo lesenega pakirnega materiala: osebno ime ali firma, naslov ali sedež, registrska številko iz FITO-registra oziroma, če je podizvajalec iz druge države, registrska številka, ki jo dodeli pristojni organ te države.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena preveri preglednik izvajalcev poslovnih dejavnosti za lesen pakirni material (v nadaljnjem besedilu: preglednik), ki o rezultatu pregleda obvesti Upravo. Preglednik mora biti naveden na seznamu preglednikov iz tretjega odstavka 27. člena te uredbe.
(5) Stroške preveritve plača izvajalec poslovnih dejavnosti. Preglednik mora preveritev izvesti po ceni, ki ne sme presegati cene, določene s pogodbo iz četrtega odstavka 27. člena te uredbe in je objavljena na njegovi spletni strani.
(6) Uprava izda dovoljenje za obdelavo, označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala, če so izpolnjene zahteve iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, ki jih je preveril preglednik iz četrtega odstavka tega člena, ter podatke iz vloge vpiše v FITO-register iz 19. člena te uredbe. Če zahteve iz tega člena niso izpolnjene, Uprava vlogo za izdajo dovoljenja z odločbo zavrne.
(7) Za izvajanje četrtega odstavka 98. člena Uredbe 2016/2031/EU Uprava po uradni dolžnosti izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja za obdelavo, označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala ali ob izbrisu izvajalca poslovnih dejavnosti iz FITO-registra v skladu s petim odstavkom 20. člena te uredbe. Uprava razveljavi dovoljenje za obdelavo, označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala tudi na zahtevo izvajalca poslovne dejavnosti.
(8) Če je Uprava razveljavila dovoljenje v skladu z 98. členom Uredbe 2016/2031/EU, lahko izvajalec poslovne dejavnosti znova pridobi dovoljenje za obdelavo, označevanje oziroma popravljanje lesenega pakirnega materiala, če je iz zapisnika pristojnega inšpektorja razvidno, da izpolnjuje predpisane obveznosti in zahteve.
26. člen 
(tehnični pregledi opreme) 
(1) Izvajalec poslovne dejavnosti, ki izvaja obdelavo lesa oziroma lesenega pakirnega materiala, mora razpolagati s tehnično brezhibno in umerjeno opremo za obdelavo. Tehnični pregled opreme opravi preglednik pri pregledu izpolnjevanja pogojev iz četrtega odstavka prejšnjega člena po izvedeni predelavi ali popravilu komor za toplotno obdelavo, po zamenjavi ali nadgradnji tehnične ali programske opreme za merjenje temperature ali njenih sestavnih delov. Nato se redni tehnični pregledi opravljajo na vsaki dve leti.
(2) Pregled iz prejšnjega odstavka vključuje:
– kontrolo postopka in izvedbe toplotne obdelave,
– kontrolo ustreznosti komor za obdelavo lesa, opreme za merjenje pogojev v komori in temperature lesa ter umerjanje te opreme,
– kontrolo tehnične usposobljenosti osebja.
(3) Tehnični pregled opreme opravi preglednik, ki o pregledu sestavi zapisnik. Preglednik zapisnik izroči izvajalcu poslovne dejavnosti ter o rezultatu pregleda obvesti pristojnega inšpektorja in Upravo.
(4) Stroške tehničnega pregleda plača izvajalec poslovnih dejavnosti. Preglednik mora tehnični pregled izvesti po ceni, ki ne sme presegati cene, določene s pogodbo iz tretjega odstavka 27. člena te uredbe in je objavljena na njegovi spletni strani.
27. člen 
(preglednik) 
(1) Preveritev pogojev iz četrtega odstavka 25. člena te uredbe in tehnične preglede iz prejšnjega člena lahko izvaja preglednik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti na področju lesarstva ter za opravljanje dejavnosti preizkušanja in analiziranja oziroma podobnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti,
– je kadrovsko in strokovno usposobljen ter tehnično opremljen za izvajanje pregledov v skladu s standardom ISPM 15 in navodili Uprave,
– njegova oprema za izvajanje pregledov in umerjanje opreme je umerjena v akreditiranem laboratoriju,
– ima izdelan poslovnik kakovosti,
– ima v delovnem razmerju najmanj enega strokovnega delavca, ki ima univerzitetno izobrazbo lesarske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja lesarstva,
– izvaja preveritev in tehnične preglede po določeni najvišji ceni,
– se sam ne ukvarja z dejavnostjo iz prvega ali drugega odstavka 26. člena te uredbe,
– je neodvisen in nepristranski do izvajalcev poslovne dejavnosti, za katere izvaja preglede,
– zagotavlja poslovno tajnost in zaupnost podatkov.
(2) Uprava 60 dni pred iztekom obdobja iz tretjega odstavka tega člena pozove fizične in pravne osebe iz prve alineje prejšnjega odstavka k vložitvi vloge za preglednika.
(3) Uprava pred imenovanjem preveri izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena. Če so pogoji izpolnjeni, izda pregledniku odločbo o imenovanju za obdobje desetih let in ga uvrsti na seznam preglednikov, ki je dostopen na spletni strani Uprave. Uprava s preglednikom sklene pogodbo, v kateri se določi najvišja cena preveritve in tehničnih pregledov in s katero se uredijo druga medsebojna razmerja.
(4) Preglednik mora Upravi v 15 dneh od dneva nastanka spremembe, oziroma odkar je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo podatkov, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje pogojev za imenovanje.
(5) Imenovanje preglednika preneha s potekom časa, sporazumno ali če preglednik preneha izpolnjevati pogoje, določene s to uredbo, ali če ravna v nasprotju s to uredbo in pogodbo, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.
(6) Na seznamu preglednikov iz tretjega odstavka tega člena so navedeni firma in sedež ali osebno ime in naslov ter številka in datum odločbe o imenovanju.
28. člen 
(dodatne obveznosti izvajalcev poslovnih dejavnosti v zvezi z lesenim pakirnim materialom) 
(1) Izvajalci poslovnih dejavnosti v zvezi z lesenim pakirnim materialom imajo poleg obveznosti iz 96., 97. in 98. člena Uredbe 2016/2031/EU tudi naslednje obveznosti:
1. izvajalec poslovne dejavnosti, ki ima dovoljenje za obdelavo lesa oziroma lesenega pakirnega materiala iz 26. člena te uredbe, mora najmanj vsaki dve leti poskrbeti, da njegovo opremo za obdelavo tehnično pregleda in umeri preglednik;
2. izvajalec poslovne dejavnosti, ki ima dovoljenje za označevanje lesenega pakirnega materiala iz 26. člena te uredbe, mora:
– voditi seznam o številu žigov, s katerimi se nanašajo uradne oznake v skladu s standardom ISPM 15 (v nadaljnjem besedilu: žig ISPM 15), vključno s poškodovanimi oziroma iztrošenimi žigi ISPM 15, ki niso več v uporabi,
– voditi seznam pooblaščenih oseb, ki imajo dostop do žigov ISPM 15,
– poskrbeti, da žige ISPM 15 uporabljajo le pooblaščene osebe iz prejšnje alineje,
– žige ISPM 15, ki niso pritrjeni na tehnično napravo in se jih lahko prenaša naokoli, hraniti na ustrezen način, ki nepooblaščenim osebam onemogoča zlorabo;
3. izvajalec poslovne dejavnosti, ki je njegovo dovoljenje za označevanje lesenega pakirnega materiala razveljavljeno, mora poskrbeti, da se žig ISPM 15 uniči ali se na kakšen drug primeren način onemogoči njegova uporaba. Uprava lahko tudi zahteva od izvajalca poslovne dejavnosti, da ji izroči žig ISPM 15;
4. na popravljenem lesenem pakirnem materialu sta lahko največ dve uradni oznaki. Če izvajalec poslovne dejavnosti, ki ima dovoljenje za popravljanje lesenega pakirnega materiala iz 26. člena te uredbe, popravlja lesen pakirni material, na katerem sta že dve ali več uradnih oznak, mora vse prejšnje uradne oznake trajno izbrisati (obrusiti ali prekriti z barvo).
(2) Ne glede na določbo četrte točke prejšnjega odstavka je lahko na standardiziranih paletah Evropskega paletnega združenja (EPAL Euro palete), popravljenih v skladu s pravili tega združenja, tudi več uradnih oznak.
VIII. FITOSANITARNO SPRIČEVALO ZA IZVOZ, PONOVNI IZVOZ IN PREDIZVOZNO SPRIČEVALO 
29. člen 
(izdaja fitosanitarnega spričevala za izvoz in ponovni izvoz) 
(1) Za izvajanje 100. in 101. člena Uredbe 2016/2031/EU mora izvajalec poslovne dejavnosti najmanj en delovni dan pred nakladanjem najaviti fitosanitarnemu inšpektorju pošiljko rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za izvoz ali za ponovni izvoz. Predlog obrazca najave je objavljen na spletni strani Uprave.
(2) V najavi se navedejo zlasti naslednji podatki:
– registrska številka iz FITO-registra oziroma osebno ime in naslov ali firma in sedež izvajalca poslovne dejavnosti,
– podatki o rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih, za katere se izdaja fitosanitarno spričevalo za izvoz ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz.
(3) Za izvajanje točke (c) prvega odstavka 100. in 101. člena Uredbe 2016/2031/EU mora izvajalec poslovne dejavnosti najavi iz prejšnjega odstavka priložiti informacije o fitosanitarnih uvoznih zahtevah, določenih s predpisi oziroma uvoznimi dovoljenji države uvoznice za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, za katere se izdaja fitosanitarno spričevalo za izvoz ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz.
(4) Fitosanitarni inšpektor izda fitosanitarno spričevalo za izvoz ali fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz, če so izpolnjeni pogoji iz 100. ali 101. člena Uredbe 2016/2031/EU.
30. člen 
(izdaja predizvoznega spričevala) 
(1) Za izvajanje tretjega in petega odstavka 102. člena Uredbe 2016/2031/EU mora izvajalec poslovne dejavnosti vložiti vlogo za izdajo predizvoznega spričevala za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete pri fitosanitarnemu inšpektorju. Predlog obrazca vloge je objavljen na spletni strani Uprave.
(2) V vlogi se navedejo naslednji podatki:
– registrska številka iz FITO-registra oziroma osebno ime in naslov ali firma in sedež izvajalca poslovne dejavnosti,
– podatki o rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih, za katere se izdaja predizvozno spričevalo.
(3) Fitosanitarni inšpektor izda predizvozno spričevalo, če so izpolnjeni pogoji iz 102. člena Uredbe 2016/2031/EU.
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
31. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 800 do 33.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. vnaša, premika, poseduje, razmnožuje ali izpušča karantenske škodljive organizme za Unijo v nasprotju s 5. in 8. členom Uredbe 2016/2031/EU,
2. ne obvešča o pojavu ali sumu na pojav škodljivih organizmov v skladu s tretjim odstavkom 9. člena, prvim odstavkom 14. člena in prvim odstavkom 15. člena Uredbe 2016/2031/EU,
3. ne sprejme potrebnih ukrepov iz četrtega, petega in šestega odstavka 14. člena Uredbe 2016/2031/EU,
4. ne izvaja ukrepov v zvezi s škodljivimi organizmi v skladu z 29. in 30. členom Uredbe 2016/2031/EU,
5. vnaša in premika rastline za saditev v nasprotju s 37. členom Uredbe 2016/2031/EU,
6. vnaša rastline, rastlinske proizvode in druge predmete v nasprotju s 40., 41. in 42. členom Uredbe 2016/2031/EU,
7. vnaša lesen pakirni material, ki ne izpolnjuje pogojev v skladu s 43. členom Uredbe 2016/2031/EU,
8. opravlja fitosanitarni tranzit v nasprotju s 47. členom Uredbe 2016/2031/EU,
9. sprosti rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz karantenskih postaj in objektov za izolacijo v nasprotju s prvim odstavkom 64. člena Uredbe 2016/2031/EU,
10. ne ravna v skladu s prvim in petim odstavkom 66. člena Uredbe 2016/2031/EU,
11. ne vodi evidenc v skladu s prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom 69. člena in nima vzpostavljenih sistemov sledljivosti ali postopkov v skladu s prvim odstavkom 70. člena Uredbe 2016/2031/EU,
12. ne izdaja rastlinskih potnih listov v skladu s prvim odstavkom 79. člena in prvim odstavkom 80. člena Uredbe 2016/2031/EU,
13. izdaja rastlinske potne liste v nasprotju s prvim, drugim, četrtim, petim in osmim odstavkom 83. člena ter 84., 85. in 86. členom Uredbe 2016/2031/EU,
14. pred izdajo rastlinskega potnega lista ne opravi pregleda v skladu s prvim in tretjim odstavkom 87. člena Uredbe 2016/2031/EU,
15. ne namešča rastlinskih potnih listov v skladu z 88. členom Uredbe 2016/2031/EU,
16. izdaja rastlinske potne liste brez dovoljenja iz 89. člena Uredbe 2016/2031/EU,
17. ne vodi evidence o identifikaciji in spremljanju kritičnih točk v zvezi s pridelavo in premiki rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v skladu s prvim odstavkom 90. člena Uredbe 2016/2031/EU,
18. ne zagotovi ustreznega usposabljanja za osebje v skladu z drugim odstavkom 90. člena Uredbe 2016/2031/EU,
19. ne nadomešča rastlinskih potnih listov v skladu z 93. členom Uredbe 2016/2031/EU,
20. ne razveljavi in odstrani rastlinskega potnega lista v skladu s prvim odstavkom 95. člena Uredbe 2016/2031/EU,
21. ne hrani razveljavljenega rastlinskega potnega lista ali njegovo vsebino v skladu s tretjim odstavkom 95. člena Uredbe 2016/2031/EU,
22. ne obvesti o razveljavljenem rastlinskem potnem listu v skladu s četrtim odstavkom 95. člena Uredbe 2016/2031/EU,
23. obdeluje, označuje ali popravlja lesen pakirni material v nasprotju s prvim odstavkom 96. člena oziroma prvim odstavkom 97. člena Uredbe 2016/2031/EU,
24. obdeluje, označuje ali popravlja lesen pakirni material brez dovoljenja iz 98. člena Uredbe 2016/2031/EU.
(2) Z globo od 400 do 16.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
32. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(uradni laboratorij) 
Do določitve uradnega laboratorija iz 9. člena Uredbe 2016/2031/EU opravlja te naloge laboratorij, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, vendar najdlje do 29. aprila 2022.
34. člen 
(raziskovalni nameni) 
Vnos, premeščanje, posedovanje in razmnoževanje materiala za znanstvene namene do pridobitve dovoljenja iz 17. člena te uredbe še naprej lahko opravljajo organizacije, ki imajo za to dovoljenje Uprave v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
35. člen 
(karantenske postaje) 
Do določitve karantenskih postaj ali objektov za izolacijo v skladu s 14. členom te uredbe se karantenski objekti izvajalcev javnih pooblastil za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje nalog diagnostičnih preiskav, štejejo za karantenske postaje ali objekte za izolacijo v skladu s 60. členom Uredbe 2016/2031/EU.
36. člen 
(vpis v FITO-register) 
(1) Register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, vzpostavljen v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, se šteje za FITO-register iz 19. člena te uredbe.
(2) Izvajalci poslovnih dejavnosti, ki so bili do začetka uveljavitve te uredbe vpisani v register iz prejšnjega odstavka, se štejejo za vpisane v FITO-register iz 19. člena te uredbe.
(3) Izvajalci poslovnih dejavnosti iz prejšnjega odstavka so se dolžni uskladiti z določbami Uredbe 2016/2031/EU in te uredbe ter vložiti vlogo za uskladitev podatkov iz drugega odstavka 66. člena Uredbe 2016/2031/EU in drugega odstavka 20. člena te uredbe najpozneje do 14. marca 2020.
37. člen 
(potrdilo o temeljnem znanju o škodljivih organizmih) 
Potrdilo o temeljnem znanju o škodljivih organizmih, ki je bilo zavezancem za vpis v FITO-register izdano v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, pred začetkom uveljavitve te uredbe, se šteje za potrdilo o preverjanju znanja iz četrtega odstavka 23. člena te uredbe.
38. člen 
(evidence odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin za izdajanje rastlinskih potnih listov) 
Osebe, vpisane v evidenco odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin za izdajanje rastlinskih potnih listov v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, se štejejo za osebe z znanjem iz zdravja rastlin, vpisane v FITO-register iz 19. člena te uredbe.
39. člen 
(izdajanje rastlinskih potnih listov) 
(1) Dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov, izdana do začetka uveljavitve te uredbe, ostanejo v veljavi do pridobitve novih dovoljenj iz 22. člena te uredbe, vendar najdlje do 14. decembra 2020.
(2) Imetniki dovoljenj za izdajanje rastlinskih potnih listov so se dolžni uskladiti z določbami Uredbe 2016/2031/EU, Delegirane uredbe 2019/827/EU in te uredbe ter vložiti vlogo za novo dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov iz tretjega odstavka 22. člena te uredbe najpozneje do 1. septembra 2020.
40. člen 
(obdelava, označevanje in popravljanje lesenega pakirnega materiala) 
(1) Odločbe za registracijo oziroma dovoljenja za obdelavo in označevanje lesenega pakirnega materiala, izdana do začetka uveljavitve te uredbe, se štejejo za dovoljenja iz 25. člena te uredbe.
(2) Imetniki odločb oziroma dovoljenj iz prejšnjega odstavka so se dolžni uskladiti z določbami Uredbe 2016/2031/EU in te uredbe ter vložiti vlogo za uskladitev podatkov iz tretjega odstavka 25. člena te uredbe najpozneje do 14. marca 2020.
41. člen 
(preglednik) 
Do imenovanja preglednikov iz 27. člena te uredbe, vendar najpozneje do 14. decembra 2020, preglede izvajalcev poslovnih dejavnosti za lesen pakirni material opravlja Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana.
42. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem začetka uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
1. Uredba o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje množičnega izbruha poljskega majskega hrošča (Uradni list RS, št. 71/07);
2. Uredba o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice in zatiranju ameriškega škržatka Scaphoideus titanus Ball (Uradni list RS, št. 40/11);
3. Odredba o ukrepih za omejevanje in preprečevanje širjenja rizomanije, ki jo povzroča virus Beet necrotic yellow vein furovirus (Uradni list RS, št. 86/00);
4. Pravilnik o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 13/02, 40/04 in 85/13);
5. Pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 54/07 in 44/13);
6. Pravilnik o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 120/04, 31/07 in 83/13);
7. Pravilnik o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04, 21/07, 101/10 in 62/14);
8. Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin (Uradni list RS, št. 69/01, 40/04 in 98/15);
9. Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih (Uradni list RS, št. 91/03, 82/05, 85/10 in 94/13);
10. Pravilnik o začasnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja pepino mosaic virusa (Uradni list RS, št. 28/04);
11. Pravilnik o dodatnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice (Uradni list RS, št. 45/09 in 48/13).
43. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-36/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0110
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti