Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3487. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi, stran 10251.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organi, izdaja potrdila o skladnosti individualnega sistema spletnega zbiranja in preverjanje predloženih izjav o podpori za izvajanje Uredbe (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2019, str. 55), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1673 z dne 23. julija 2019 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi (UL L št. 257 z dne 8. 10. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/788/EU) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1799 z dne 22. oktobra 2019 o tehničnih specifikacijah za individualne sisteme spletnega zbiranja v skladu z Uredbo (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi (UL L št. 274 z dne 28. 10. 2019, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/1799/EU).
2. člen 
(pristojna organa za zagotavljanje informacij) 
Organa, pristojna za brezplačno zagotavljanje informacij in pomoči skupinam organizatorjev, sta ministrstvo, pristojno za javno upravo, in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
3. člen 
(pristojni organ za izdajo potrdila o skladnosti individualnega sistema spletnega zbiranja) 
(1) Organ, pristojen za izdajo potrdila o skladnosti individualnega sistema spletnega zbiranja iz tretjega odstavka 11. člena Uredbe 2019/788/EU, je ministrstvo, pristojno za javno upravo.
(2) Vlogo za izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka skupina organizatorjev vloži na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Če predloženi sistem spletnega zbiranja izpolnjuje vse varnostne in tehnične zahteve v skladu z Uredbo 2019/788/EU in Uredbo 2019/1799/EU, ministrstvo, pristojno za javno upravo, skupini organizatorjev izda potrdilo o skladnosti individualnega sistema spletnega zbiranja.
4. člen 
(pristojni organ za preverjanje predloženih izjav o podpori) 
(1) Organ, pristojen za usklajevanje postopka preverjanja izjav o podpori in za preverjanje izjav o podpori, ki jih predloži skupina organizatorjev, je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Za zbiranje izjav o podpori se uporablja obrazec iz dela B Priloge III Uredbe 2019/788/EU.
(3) Izjave o podpori, ki so zbrane v centralnem sistemu spletnega zbiranja in se v skladu z Uredbo 2019/788/EU predložijo z uporabo storitve za izmenjavo datotek, se predložijo ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. Kadar skupina organizatorjev v skladu z Uredbo 2019/788/EU zahteva, da se z uporabo storitve za izmenjavo datotek predložijo tudi izjave o podpori, zbrane v papirni obliki, in izjave o podpori, zbrane v individualnem sistemu spletnega zbiranja, se tudi te predložijo ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
5. člen 
(preverjanje predloženih izjav o podpori) 
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v evidenci volilne pravice preveri pravilnost zapisa osebnih podatkov podpisnikov iz predloženih obrazcev izjav o podpori in ali imajo podpisniki pravico dati podporo.
(2) Predložena izjava o podpori je veljavna, če so podatki pravilni in če je podpisnik dovolj star, da lahko voli na volitvah v Evropski parlament. Če je podpisnik dal več izjav o podpori, je veljavna samo ena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(uporaba) 
3. člen in Priloga te uredbe se uporabljata za evropske državljanske pobude, prijavljene od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2022.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporaba) 
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi (Uradni list RS, št. 42/12 in 17/14) preneha veljati 1. januarja 2020, uporablja pa se za evropske državljanske pobude, prijavljene pred 1. januarjem 2020.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 00714-33/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-3130-0040
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost