Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3484. Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, stran 10195.

  
Na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih 
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina) 
Ta uredba določa:
– merila za določitev območij omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta;
– merila za prepoved gradenj na območjih omejene rabe prostora;
– vrsto gradenj na teh območjih, za katere je treba k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– območje omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu: območje omejene rabe prostora) je območje, kjer je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti posameznega jedrskega objekta raba prostora omejena in vključuje izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše območje nadzorovane rabe;
– izključitveno območje je notranji del območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, v katerem je določen strožji režim rabe prostora;
– ožje območje nadzorovane rabe je vmesni del območja omejene rabe prostora, kjer je režim rabe prostora milejši kot v izključitvenem območju, vendar strožji kot v širšem območju omejene rabe prostora;
– širše območje nadzorovane rabe je zunanji del območja omejene rabe prostora, v katerem so omejitve rabe prostora milejše.
II. MERILA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ OMEJENE RABE PROSTORA ZARADI JEDRSKEGA OBJEKTA 
3. člen 
(določitev območja omejene rabe) 
(1) Območje omejene rabe prostora je razdeljeno na izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše območje nadzorovane rabe.
(2) Obseg izključitvenega območja, ožjega območja nadzorovane rabe in širšega območja nadzorovane rabe določi organ, pristojen za jedrsko varnost, v postopku izdaje mnenja h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost.
(3) Izključitveno območje mora biti take velikosti, da oseba, ki bi preživela dve uri na zunanji meji tega območja takoj po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med izrednim dogodkom, ne bi prejela skupne doze, večje od 250 mSv, ali doze na njeno ščitnico, večje od 3 Sv.
(4) Območje omejene rabe prostora mora biti take velikosti, da oseba na zunanji meji tega območja po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med celotnim prehodom radioaktivnega oblaka med izrednim dogodkom ne bi prejela skupne doze, večje od 100mSv, ali doze na njeno ščitnico, večje od 3 Sv.
(5) Pri določitvi območij iz prvega odstavka tega člena organ, pristojen za jedrsko varnost, upošteva možne vplive dejavnosti na teh območjih na jedrski objekt in na izvajanje načrtov zaščite in reševanja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu ter najmanjše velikosti za vsa tri območja znotraj območja omejene rabe prostora iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Če več jedrskih objektov stoji na istem območju tako, da se notranja območja omejene rabe prostora, določena za te jedrske objekte, med seboj prekrivajo, na posameznem kraju prekrivanja notranjih območij v zvezi z rabo prostora velja režim območja z najstrožjim režimom.
(7) Na območjih omejene rabe prostora zaradi podzemnih odlagališč nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov oziroma podzemnih odlagališč izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov so prepovedane samo tiste dejavnosti, ki z globinskimi posegi pod površino tal ogrožajo zaščitne funkcije geoloških plasti okrog odlagališča.
(8) Ne glede na najmanjšo velikost širšega območja nadzorovane rabe, določeno za objekte v Prilogi 1 te uredbe, lahko organ, pristojen za jedrsko varnost, v mnenju h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost, določi za posamezni objekt tudi manjše območje omejene rabe, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da se na zmanjšanem območju omejene rabe prostora ukrepi sevalne in jedrske varnosti lahko izvajajo neovirano.
III. MERILA ZA PREPOVEDI IN OMEJITVE GRADENJ NA OBMOČJIH OMEJENE RABE PROSTORA 
4. člen 
(prepovedi in omejitve gradenj) 
(1) Na območju omejene rabe prostora so prepovedane vse gradnje, zaradi katerih bi v tem območju stalno ali začasno prebivali ljudje.
(2) Na izključitvenem območju in ožjem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je povprečna dnevna migracija prebivalstva na površini izključitvenega ali ožjega območja nadzorovane rabe, ki je znotraj prostorskega kota 22,5° v smeri iz središča jedrskega objekta, večja od 100 ljudi. Delavci, ki v izključitveno ali ožje območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.
(3) V širšem območju nadzorovane rabe povprečna dnevna migracija prebivalstva zaradi izvajanja dejavnosti na tem območju ne sme presegati 8 000 ljudi. Delavci, ki v širše območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.
(4) Na širšem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je povprečna dnevna migracija prebivalstva na površini širšega območja nadzorovane rabe, ki je znotraj prostorskega kota 22,5° v smeri iz središča jedrskega objekta, večja od 1 000 ljudi. Delavci, ki v širše območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, in prebivalci s stalnim prebivališčem na širšem območju nadzorovane rabe, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.
(5) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje objektov, za katere Priloga 2, ki je sestavni del te uredbe, določa, da taka gradnja ni dovoljena.
(6) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so dovoljene gradnje objektov, za katere Priloga 2 te uredbe določa, da je gradnja dovoljena, če je organ, pristojen za jedrsko varnost, izdal mnenje k projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v skrajšanem ugotovitvenem postopku.
(7) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so dovoljene gradnje objektov, za katere Priloga 2 te uredbe določa, da je gradnja dovoljena, če je za gradnjo organ, pristojen za jedrsko varnost, izdal mnenje k projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v skrajšanem ugotovitvenem postopku ter je gradnja namenjena potrebam jedrskega objekta.
(8) Če gre za gradnjo enostavnega objekta iz Priloge 2 te uredbe, ki se v skladu s predpisom, ki ureja gradnjo objektov, lahko začne brez gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja h gradnji, ki ga izda organ, pristojen za jedrsko varnost, pred začetkom gradnje takega objekta.
5. člen 
(merila za izdajo mnenja) 
(1) Pri izdaji mnenja iz prejšnjega člena mora organ, pristojen za jedrsko varnost, upoštevati naslednja merila:
– gradnja objekta ali njegovo obratovanje in izredni dogodki na objektu ne smejo ogrožati jedrskega objekta zaradi požarov, eksplozij, onesnaženosti zraka, zastrupitev, korozijskega onesnaženja, izstrelkov, poplavljanja ali kako drugače;
– gradnja objekta ali njegovo obratovanje ne sme ovirati komunikacijskih poti do jedrskega objekta;
– zagotovljena mora biti dopolnitev ali sprememba načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob izrednih dogodkih v jedrskem objektu po predpisih, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če ima gradnja objekta ali njegovo obratovanje vpliv na jedrski objekt; in
– zagotovljene morajo biti evakuacijske poti za vse prebivalstvo in zaposlene v skladu z načrtom zaščite in reševanja v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu.
(2) Poleg meril iz prejšnjega odstavka mora organ, pristojen za jedrsko varnost, pri izdaji mnenja iz prejšnjega člena upoštevati tudi opombe k pogojem za gradnjo posameznih objektov, določene v Prilogi 2 te uredbe.
6. člen 
(določitev območja omejene rabe prostora) 
(1) Za obstoječo jedrsko elektrarno v Krškem s koordinatama središča reaktorja jedrske elektrarne y = 540 326,67 m in x = 88 353,76 m veljajo naslednja območja:
– izključitveno območje je območje kroga s središčem v središču reaktorja jedrske elektrarne in s polmerom 500 m;
– ožje območje nadzorovane rabe je območje zunaj izključitvenega območja in znotraj območja, ki ga na zunanji strani omejuje krožnica kroga s središčem v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 650 m ter daljica, ki to krožnico seka v točkah s koordinatama y = 540 010,62 m in x = 88 927,02 m ter koordinatama y = 540 772,11 m in x = 88 834,04 m;
– širše območje nadzorovane rabe je območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s središčem v središču reaktorja jedrske elektrarne ter polmerom 1 500 m.
(2) Širše območje nadzorovane rabe za obstoječi jedrski raziskovalni reaktor TRIGA MARK II je območje znotraj obstoječe ograje jedrskega raziskovalnega reaktorja.
(3) Širše območje nadzorovane rabe za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v občini Dol pri Ljubljani je območje kroga s središčem na skladišču in polmerom 500 m. Koordinati središča Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov sta y = 469 308,23 m in x = 105 631,98 m.
(4) Prepovedi in omejitve gradenj iz 4. člena te uredbe se ne uporabljajo za objekte, zgrajene na območjih iz prejšnjih odstavkov tega člena pred uveljavitvijo Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 92/14 in 76/17 – ZVISJV-1).
(5) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe sta rekonstrukcija ali odstranitev obstoječega objekta in novogradnja objekta na istem zemljišču dovoljeni, če se bistveno ne spremeni velikost novega objekta in njegova namembnost, in je k projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte organ, pristojen za jedrsko varnost, izdal mnenje.
(6) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe je gradnja novih stanovanjskih stavb na širšem območju nadzorovane rabe obstoječe jedrske elektrarne v Krškem dovoljena, če gre za gradnjo na zemljiščih parcelnih številk iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
IV. KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 92/14 in 76/17 – ZVISJV-1).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-43/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2550-0021
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti