Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3400. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2020, stran 10044.

  
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 24. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) in 13. člena Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 33/19) je župan Občine Dobje dne 10. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2020 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020, oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2020, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2019.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2019. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2019 108.984,98 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2019.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 410-0040/2019
Dobje, dne 10. decembra 2019
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek