Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3376. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 9980.

  
Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17 in 84/18) se 21. člen črta.
2. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva znotraj Unije) 
(1) DDV se obračuna in plača od pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, če davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, prevozno sredstvo pridobi pod pogoji iz drugega odstavka 93.a člena ZDDV-1.
(2) DDV se od pridobitve rabljenega prevoznega sredstva ne obračuna in ne plača, če je prodajalec:
– davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici in je od dobave prevoznega sredstva obračunal DDV od dosežene razlike v ceni po posebni ureditvi za rabljeno blago, ali
– fizična oseba, mali davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, ki pri nabavi prevoznega sredstva, ki ga dobavi v Slovenijo, ni imel pravice do odbitka DDV v svoji državi članici.
 (3) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo iz druge države članice in to prevozno sredstvo ni namenjeno nadaljnji prodaji, pridobitev prijavi na obrazcu DDV-PPS, ki je Priloga I tega pravilnika in njegov sestavni del. Obrazec DDV-PPS davčni zavezanec predloži prek sistema eDavki.
(4) Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo zaradi nadaljnje prodaje in prevoznega sredstva ne registrira, ne predloži obrazca DDV-PPS.«.
3. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(Pridobitev novega prevoznega sredstva znotraj Unije) 
(1) DDV se obračuna in plača od pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo morajo davčnemu organu prijaviti osebe iz prvega odstavka 93.a člena ZDDV-1.
(2) Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice, pridobitev prijavi na obrazcu DDV-PPS.
(3) Oseba, ki je identificirana za namene DDV, pridobitev novega prevoznega sredstva iz druge države članice prijavi na obrazcu DDV-PPS. DDV obračuna v skladu s splošno ureditvijo in izkaže DDV v obračunu DDV.«.
4. člen 
Naslov 45. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Stopnje DDV)«.
V prvem odstavku se besedilo »stopnji 22 % oziroma 9,5 %« nadomesti z besedilom »stopnji 22 %, 9,5 % oziroma 5 %«.
V tretjem odstavku se za besedilom »8,6758 %« dodata vejica in besedilo »preračunana stopnja 5 % znaša 4,7619 %«.
5. člen 
V 47. členu se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1602 z dne 11. oktobra 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 273 z dne 31. 10. 2018, str. 1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 280 z dne 31. 10. 2019, str. 1)«.
6. člen 
V 50. členu se v prvem odstavku v 9. točki besedilo »urinske vrečke (tarifni oznaki: 3926 90 92 in 3926 90 97)« nadomesti z besedilom »urinske vrečke (tarifna oznaka: 3926 90 97)«.
V 10. točki se besedilo »diagnostični trakovi za aparate za določanje glukoze v krvi (tarifna oznaka: 9027 90 50)« nadomesti z besedilom »diagnostični trakovi za aparate za določanje glukoze v krvi (tarifna oznaka: 9027 90 00)«, besedilo »senzorji za neprekinjeno merjenje glukoze (tarifna oznaka: 9027 90 50)« z besedilom »senzorji za neprekinjeno merjenje glukoze (tarifna oznaka: 9027 90 00)«, besedilo »diagnostični trakovi za optično branje in diagnostični testi (tarifni oznaki: 3822 00 00 in 9027 90 50)« pa z besedilom diagnostični trakovi za optično branje in diagnostični testi (tarifni oznaki: 3822 00 00 in 9027 90 00).
7. člen 
52. člen se črta.
8. člen 
V 55. členu se v drugem odstavku tarifna oznaka »0404 19 90« nadomesti s tarifno oznako »0407 19 90«.
9. člen 
Za 59.d členom se doda nov 59.e člen, ki se glasi:
»59.e člen 
(Knjige, časopisi in periodične publikacije) 
(1) Med izdelke iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvrščajo:
– tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
– časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
– otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903 00 00);
– glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
– zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
– knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih z besedilnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).
(2) Med elektronske dobave gradiv iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvršča elektronsko opravljanje storitev prek medmrežja ali elektronskega omrežja, s katerim se zagotavlja dostop do:
– elektronskih knjig in elektronskih učbenikov;
– elektronskih časopisov, elektronskih revij in drugih elektronskih periodičnih publikacij ali redno elektronsko posodabljanih vsebin, ki imajo namen obveščati o novicah ali drugih temah;
– elektronskih izdaj: zvočnih knjig, brošur, letakov ali podobnega gradiva; otroških slikanic, knjig za risanje ali pobarvank; glasbenih del ali glasbenih knjig z notami; atlasov, zemljevidov ter hidrografskih in podobnih kart.
(3) Med izdelke in storitve iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne uvršča dobava gradiva, ki več kot 50 odstotkov prostora namenja oglaševanju, niti glasba, filmi in igre, vključno z igrami na srečo in loterijo, ter interaktivno učenje, predvajanja in prireditve s področij politike, kulture, umetnosti, športa, znanosti in zabave.«.
10. člen 
V 79. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Davčni zavezanec, ki blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije v drugo državo članico in želi uveljaviti oprostitev plačila DDV na podlagi 46. člena ZDDV-1, vendar ne razpolaga z dokazili, ki mu omogočajo uveljavljanje domneve iz prvega odstavka 45.a člena Izvedbene uredbe Sveta (EU) 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 77 z dne 23. 3. 2011, str.1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/1912 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede nekaterih oprostitev za transakcije znotraj Skupnosti (UL L št. 311 z dne 7. 12. 2018, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 282/2011/EU), dokazuje, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, z računom in drugimi razpoložljivimi dokazili. Poleg dokazil iz 45.a člena Izvedbene uredbe 282/2011/EU je to lahko tudi dokazilo o plačilu, naročilnica, sklenjena pogodba o dobavi, dobavnica, seznam pakiranja, prevzemnica in podobno.
(2) Davčni zavezanec, ki dobavi in z lastnim prevoznim sredstvom sam odpošlje ali odpelje blago iz Slovenije v drugo državo članico in želi uveljaviti oprostitev plačila DDV na podlagi 46. člena ZDDV-1, dokazuje, da je blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, z računom in dokumenti iz prejšnjega odstavka.
(3) Davčni zavezanec lahko, poleg računa in namesto drugih dokazil iz prvega odstavka tega člena, uporabi pisno izjavo pridobitelja iz točke (i) pod (b) prvega odstavka 45.a člena Izvedbene uredbe 282/2011/EU, če oseba, ki je pridobila blago, blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije v drugo državo članico z lastnim prevoznim sredstvom.«.
11. člen 
135. člen se spremeni tako, da se glasi:
»135. člen
(Poročanje o višini ustvarjenega prometa od prodaj na daljavo) 
»Davčni zavezanec pošlje poročilo s podatki iz enajstega odstavka 20. člena ZDDV-1 v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.
12. člen 
148. člen se spremeni tako, da se glasi:
»148. člen
(Prodaja blaga na daljavo) 
Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga v druge države članice, pri katerih se v skladu z 20. členom ZDDV-1 šteje, da je kraj opravljene dobave tam, kjer se odpošiljanje oziroma prevoz konča (prodaja blaga na daljavo), mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti podatke o višini letnega prometa, ločeno za vsako namembno državo članico.«.
13. člen 
V 159. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Davčni zavezanec iz 9.a člena ZDDV-1 mora v obrazcu RP-O izkazati podatke o prenosih blaga, opravljenih v okviru posebne ureditve skladiščenja na odpoklic, in podatke o spremembah in popravkih v zvezi s prenosom blaga v skladiščenje na odpoklic ter dobave blaga, ki je bilo skladiščeno na odpoklic.«.
14. člen 
Priloga VIII (obrazec DDV-O) se nadomesti z novo Prilogo VIII (obrazec DDV-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
15. člen 
Priloga X (obrazec RP-O) se nadomesti z novo Prilogo X (obrazec RP-O), ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 007-555/2019/36
Ljubljana, dne 13. decembra 2019
EVA 2019-1611-0105
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost