Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

3260. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj, stran 8857.

  
Na podlagi 21., 29., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 37/19), uradno prečiščeno besedilo – UPB2, je Mestni svet Mestne občine Kranj na 11. seji dne 27. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa prometna ureditev, zagotavlja prometna varnost in nemoten promet na javnih prometnih površinah na območju Mestne občine Kranj.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. cona 1, 2 in 3so posamezna območja znotraj Mestne občine Kranj, v katerih veljajo različne ureditve prometa in parkiranja vozil;
2. dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, parkirna dovolilnica, parkirni abonma ali drugo ustrezno dokazilo v skladu z določbami tega odloka, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja. Kot dokazilo se šteje tudi vpogled v elektronske evidence plačil ali programske opreme;
3. dostavni časje čas, predviden za opravljanje dostave in oskrbe z vozili znotraj območja za pešce;
4. dovolilnica ali dovoljenje je dokazilo, ki izkazuje pravico do upravičenosti za ustavljanje, parkiranje ali prevoz do določenega območja;
5. elektronsko plačilo je plačilo parkirnine oziroma takse po tem odloku z brezžičnim načinom plačila na način, kot je določeno na parkomatu;
6. izvajalecje izvajalec gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč;
7. javna parkirna površinaje s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, posebej urejena javna površina izven vozišča ceste ali posebej zgrajeni objekt v lasti MOK, namenjen parkiranju vozil;
8. javna površinaje površina v lasti Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK), katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in gozdne poti …);
9. odločba je odločba o pravici uporabe parkirnega mesta, uporabe dostavnega mesta, do prevoza območja za pešce ali izvajanja dejavnosti v območju za pešce, ki jo izda pristojni organ v upravnem postopku in v skladu z določili tega odloka;
10. označitev časa prihoda pomeni z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo v celoti in dobro vidno označitev začetka parkiranja na način, da se v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla namesti parkirno uro ali na listu papirja razločno vidno izpiše točen čas začetka parkiranja;
11. pajekje posebno intervencijsko vozilo za odstranitev ali prestavitev vozila;
12. parkirna dovolilnica je dokazilo, ki izkazuje pravico do uporabe parkirnega mesta, dodeljeno z odločbo;
13. parkirni abonma je dokazilo o upravičenosti do parkiranja na določenem območju v skladu s prometno signalizacijo na podlagi pogodbe o uporabi parkirnega abonmaja in plačilu takse v skladu z odredbo iz 6. člena tega odloka;
14. parkirni listekje dokazilo o plačilu parkirnine, ki daje pravico uporabe parkirnega mesta v času, označenem na parkirnem listku;
15. parkirno mestoje del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega motornega vozila;
16. parkomatje naprava za izdajanje parkirnih listkov in dovoljenj;
17. površina za kolesaje kolesarnica, površina ob kolesarnicah, stojalih za kolesa in podobna površina, ki je namenjena parkiranju in izposoji koles;
18. pristojni organ je notranja organizacijska enota mestne uprave MOK, pristojna za promet;
19. servisne storitveso storitve, ki so potrebne, da se prepreči škoda na objektu in tiste, ki so potrebne za uporabo objekta;
20. souporaba avtomobilaje tržna storitev gospodarske družbe, ki nudi kratkotrajno plačljivo izposojo vozil uporabnikom, na način, da vozilo uporabnik prevzame in pusti na določenem mestu;
21. stanovanjska enotaje prostor ali skupina prostorov, namenjenih trajnemu bivanju, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, in je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb in registru stanovanj;
22. taksa je občinska taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah (parkirnina ali taksa za parkirni abonma), dostavo in prevoz po občinskih cestah.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.
II. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH 
1. Omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa
3. člen 
(1) Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet določenim vrstam vozil ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, osno obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil.
(2) Pristojni organ izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka, ko zaradi velikosti, teže, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.
(3) Pristojni organ lahko za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zahteva tudi strokovno mnenje izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest.
2. Ureditev parkiranja in ustavljanja vozil
2.1. Določitev javnih parkirnih površin in območij za pešce
4. člen 
(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste;
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča);
– javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil.
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in tem odlokom.
5. člen 
Mestni svet (v nadaljevanju: svet) z odredbo določi:
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina;
– posamezna območja cone 1, 2 in 3 in
– območja za pešce.
2.2. Določitev višine parkirnine in drugih taks
6. člen 
Svet z odredbo določi:
– višino parkirnine za parkiranje na javni parkirni površini;
– čas, v katerem se plačuje parkirnina;
– višino takse za izdajo posameznih vrst dovolilnic, parkirnih abonmajev in dovoljenj ter
– druge pravice in obveznosti, povezane s plačilom takse, dostavo in prevozom po občinskih cestah.
2.3. Ureditev parkiranja vozil
7. člen 
(1) Na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je voznik, ki uporablja javno parkirno površino. Po izteku dovoljenega časa parkiranja, mora voznik vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta.
(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije.
(3) Voznik, ki parkira vozilo na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, mora označiti vozilo z dokazilom o plačilu parkirnine, ki mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru elektronskega načina plačila parkirnine.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
8. člen 
(1) V vozilu, parkiranem na javni parkirni površini, na kateri je dovoljeno časovno omejeno brezplačno parkiranje, je potrebno označiti čas prihoda.
(2) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta. Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(3) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
9. člen 
(1) Vozniki vozil lahko izkažejo določene pravice, ki jim pripadajo na podlagi določil tega odloka z ustrezno dovolilnico ali dovoljenjem na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni organ v upravnem postopku in v skladu z določili tega odloka.
(2) Župan s pravilnikom natančneje določi:
– vrste dovolilnic in dovoljenj;
– obrazce dovolilnic in dovoljenj;
– velikost in obliko dovolilnic in dovoljenj;
– postopek izdaje in zamenjave dovolilnic in dovoljenj;
– postopek preklica dovolilnic in dovoljenj;
– materialne stroške za izdajo ali zamenjavo dovolilnic in dovoljenj;
– materialne stroške za naprave za upravljanje premičnih fizičnih zapor ali možnost dostopa preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa;
– velikost in obliko parkirnih abonmajev.
(3) Upravičenost do dovolilnice, dovoljenja ali parkirnega abonmaja se lahko preveri tudi z vpogledom v evidence ali preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa.
10. člen 
Svet lahko določi javne parkirne površine, ki so namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v coni 1, 2 ali 3, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
11. člen 
(1) Na stanovanjsko enoto na območju cone 1 se lahko izda ena parkirna dovolilnica za parkiranje na območju cone 1 (v nadaljevanju: prva dovolilnica) in še druga, dodatna parkirna dovolilnica za parkiranje na območju cone 2.
(2) Na območju cone 2 ali 3 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto.
(3) Na območju cone 1, 2 ali 3 lahko pristojni organ izjemoma izda še tretjo parkirno dovolilnico za parkiranje v coni 2 ali 3, pod pogojem, da stanovanjske enote, kjer živi več generacij oseb, ki so v sorodstvenem razmerju z lastnikom stanovanjske enote, zaradi arhitekturnih ali posebnosti spomeniškega varstva ali zahtev ni mogoče razdeliti v več stanovanjskih enot.
12. člen 
Parkiranje znotraj posamezne cone se lahko imetnikom parkirnih dovolilnic z odločbo omeji na območje, ki je ožje od območja cone, za katero je izdana parkirna dovolilnica, in sicer glede na območje njihovega stalnega ali začasnega prebivališča.
13. člen 
(1) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v posamezni coni je stanovalec, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima stalno ali začasno prebivališče na območju cone,
– je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri prebiva ter
– je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto),
ki jih izkaže v postopku izdaje odločbe o pravici uporabe parkirnega mesta.
(2) Upravičenec se lahko pravici do uporabe parkirnega mesta pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik ali uporabnik vozila, in ki ima stalno ali začasno prebivališče v isti stanovanjski enoti.
(3) Prednost do dodelitve pravice do uporabe parkirnega mesta imajo lastniki stanovanjske enote pred najemniki. Če je več lastnikov stanovanjske enote, prednost pri dodelitvi pravice do uporabe parkirnega mesta pridobi lastnik oziroma lastniki z največjim solastniškim deležem. Najemnik lahko pridobi pravico do uporabe parkirnega mesta le, če se lastnik stanovanjske enote pisno odpove pravici do uporabe parkirnega mesta v korist najemnika. Če je več najemnikov stanovanjske enote, pravico do uporabe parkirnega mesta pridobi najemnik, ki se izkaže s pisnim soglasjem ostalih najemnikov k vložitvi vloge za izdajo odločbe o pravici uporabne parkirnega mesta.
(4) Izjemoma je lahko na isti parkirni dovolilnici zapisanih več registrskih označb vozil v lasti ali uporabi stanovalcev iz iste posamezne stanovanjske enote, ki imajo stalno ali začasno prijavljeno prebivališče na območju cone, vendar pod pogojem, da vsaj ena oseba izpolnjuje vse pogoje za upravičenca iz prvega odstavka tega člena. Na dovolilnico se lahko zapiše največ pet registrskih oznak vozil, takšno dovolilnico pa se lahko hkrati uporablja samo za eno vozilo, katerega registrska oznaka je vpisana na dovolilnici.
(5) V primeru, da oseba izpolnjuje pogoja iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ne pa tudi pogoja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, potrebuje pa nego in oskrbo ter vsakodnevno pomoč na domu, se lahko parkirna dovolilnica izjemoma glasi tudi na oskrbovalca, v korist katerega se je oskrbovanec za čas trajanja oskrbe pisno odpovedal pravici do uporabe parkirnega mesta.
14. člen 
(1) Če je za izdajo parkirne dovolilnice določena taksa v skladu z odredbo sveta, se plača pred izdajo parkirne dovolilnice v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.
(2) Parkirna dovolilnica za stanovalce na podlagi odločbe o pravici do uporabe parkirnega mesta se izda za obdobje plačane takse, to je za eno ali dve leti. Stanovalec z začasnim prebivališčem na območju cone, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas prijave začasnega prebivanja v coni in plača sorazmeren del takse po mesecih.
(3) Upravičenec 15 dni pred iztekom veljavnosti parkirne dovolilnice pri pristojnem organu vloži vlogo, s katero zaprosi za podaljšanje časa veljavnosti parkirne dovolilnice, in vlogi priloži ustrezna dokazila v skladu s 13. členom tega odloka. Pristojni organ po preveritvi, ali upravičenec izpolnjuje pogoje glede na odločbo o pridobitvi pravice do uporabe parkirnega mesta, upravičencu izda novo parkirno dovolilnico.
2.4. Parkiranje uradnih oseb in izvajalcev gospodarskih javnih služb
15. člen 
(1) Na javni parkirni površini je z dovolilnico, ki jo izda pristojni organ za dve leti, dovoljeno parkiranje za nujno potrebni čas in v bližini kraja opravljanja naloge za vozila:
– Medobčinskega inšpektorata Kranj pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora;
– pristojnega organa;
– izvajalcev gospodarskih javnih služb v Mestni občini Kranj, pri opravljanju nalog gospodarske javne službe.
(2) Medobčinski inšpektorat Kranj sme pri opravljanju nalog inšpekcijskega in redarskega nadzora za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s posameznimi določili tega odloka.
2.5. Ureditev parkiranja na rezerviranih parkirnih mestih
16. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna mesta uporabljajo izključno za parkiranje:
– vozil državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
– vozil MOK, javnih podjetij, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK;
– vozil poslovnih subjektov, ki opravljajo gostinske nastanitvene dejavnosti in njihovih gostov;
– vozil tujih diplomatskih predstavništev.
(2) Parkiranje na posameznih parkirnih mestih iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljeno le z dovolilnico na podlagi odločbe o pravici do uporabe parkirnega mesta, ki jo izda pristojni organ za dve leti. Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Način uporabe, nadzora, plačila stroškov, varovanja in plačila parkirnih mest ter ostale pravice in obveznosti, vezane na posamezna parkirna mesta iz prvega odstavka tega člena se določijo s posebno pogodbo med MOK in upravičencem do rezerviranega parkirnega mesta.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za vsakokratni prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
2.6. Ureditev parkiranja električnih vozil, ki se oddajajo v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«
17. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna mesta na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste uporabijo za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le z dovolilnico, ki jo na podlagi vloge izda pristojni organ za dve leti.
(3) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
2.7. Ureditev parkiranja vozil invalidov
18. člen 
(1) Invalidi lahko na javni parkirni površini, kjer je obvezno plačilo parkirnine in ki ni omejeno z zapornico brezplačno parkirajo svoja vozila za največ dve uri na urejenih in označenih javnih parkirnih mestih.
(2) Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas začetka parkiranja in namestiti veljavno parkirno karto za invalide, tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.
(3) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(4) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.
(5) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta ali vanj namestiti dokazilo o plačilu parkirnine, kot je to določeno v 7. členu tega odloka.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom drugega in petega odstavka tega člena.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
2.8 Ureditev parkiranja avtotaksi vozil
19. člen 
Pristojni organ lahko na javni parkirni površini določi postajališča za avtotaksi vozila, na katerih je dovoljeno parkiranje le za avtotaksi vozila v skladu z določili vsakokrat veljavnega odloka, ki ureja opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOK.
2.9 Ureditev parkiranja vozil na električni pogon
20. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta na javni parkirni površini, ki so namenjena izključno parkiranju vozil na električni pogon ali parkiranju vozil na električni pogon za čas polnjenja vozila.
(2) Vozniki vozil na električni pogon lahko brezplačno parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih mestih, ki niso omejena z zapornico in kjer je obvezno plačilo parkirnine iz prvega odstavka tega člena največ dve uri.
(3) Voznik mora v vozilu na električni pogon, ki je parkirano na označenem parkirnem mestu iz prvega odstavka tega člena, označiti čas prihoda.
(4) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta.
(5) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(6) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.
(7) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s petim ali šestim odstavkom tega člena.
2.10 Ureditev parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in delovnih strojev
21. člen 
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in delovnih strojev je dovoljeno le na javni parkirni površini, ki je določena za parkiranje teh vozil, in je označena s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je na javni parkirni površini dovoljeno tudi parkiranje tovornih vozil iz prejšnjega odstavka, ki ne presegajo 3,5 tone največje dovoljene mase v primeru, da ne presegajo velikosti parkirnega mesta, razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
22. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi postajališča in parkirna mesta za avtobuse.
(2) Dovoljeni čas zasedanja postajališča za avtobuse znaša največ 15 minut, po preteku tega časa je dolžan voznik z avtobusom postajališče za avtobuse zapustiti.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
2.11 Ureditev parkiranja bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov ter lahkih priklopnikov
23. člen 
(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na javni parkirni površini, ki je določena za parkiranje teh vozil.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je na javni parkirni površini dopuščeno tudi parkiranje bivalnih vozil, ki ne presegajo 3,5 tone največje dovoljene mase v primeru, da ne presegajo velikosti parkirnega mesta, razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
2.12 Ureditev parkiranja enoslednih vozil in posebnih kategorij vozil
24. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi posamezna parkirna mesta, namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, mopedov in motornih koles.
(2) Motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štirikolesa ali kolo-rikša se lahko parkira na posebnih parkirnih mestih ali na označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil, razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo. Za uporabo parkirnih mest iz tega odstavka za potrebe parkiranja motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles se plačuje parkirnina enako kot za druga motorna vozila v prometu. Dokazilo o plačilu parkirnine voznik zadrži do konca uporabe parkirnega mesta in ga na podlagi ustne odredbe pri nadzoru pokaže občinskemu redarju.
(3) Prepovedano je prislanjati enosledna vozila, skiroje ali druge vrste posebnih kategorij vozil na pločnike, zgradbe ali druge objekte neposredno ob javnih cestah, ulicah ali drugi javni prometni površini.
(4) Za uporabo parkirnih mest iz prvega odstavka tega člena, ki so namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, mopedov in motornih koles, se parkirnina ne plačuje.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
2.13 Prepovedi parkiranja ali ustavljanja
25. člen 
(1) Poleg primerov, določenih z zakonom ter z drugimi določbami tega odloka, je prepovedano parkirati ali ustavljati tudi:
1. na zvoženi, gramozni, makadamski in podobni javni površini ali drugi površini v lasti MOK brez njenega soglasja;
2. na smernem vozišču označenim s sredinsko ločilno črto;
3. na tržnici, rekreacijskih površinah, območju pokopališča ali na katerikoli drugi javni površini in drugi površini v lasti MOK, razen na površini v skladu z določbami tega odloka;
4. na javni površini in drugi površini v lasti MOK, ki omogočajo prost dostop do transformatorske postaje ali do priključka na energetsko, infrastrukturno in komunalno javno omrežje;
5. na javni površini ali drugi površini v lasti MOK, kjer je z javnim pozivom začasno omogočen vstop ali izstop iz delovišča ali prizorišča dogodka ali prireditvenega prostora ali za izvedbo prireditve;
6. na javni površini in drugi površini v lasti MOK, ki omogočajo prost dostop do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov);
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 3., 4., 5. ali 6. točke prvega odstavka tega člena.
3. Območja za pešce
3.1 Določitev območij za pešce
26. člen 
Območja za pešce se delijo na:
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.
3.2 Omejitve vožnje in parkiranja v območjih za pešce
27. člen 
(1) Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovoljenega na podlagi vsakokrat veljavnih zakonskih predpisov s področja pravil v cestnem prometu, dovoljen promet:
– vozil z ustrezno dovolilnico ali dovoljenjem v skladu z določbami tega odloka;
– vozil na električni pogon, ki ga opravlja izvajalec gospodarske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu;
– s turističnim vlakcem in
– s kolesom-rikšo.
(2) Dovolilnica se na podlagi odločbe pristojnega organa izda za obdobje enega leta tudi za promet:
– vozil izvajalcev gospodarskih javnih služb in drugih javnih služb v MOK za potrebe izvajanja storitev gospodarskih in drugih javnih služb;
– vozil za prevoz pacientov, kot jih določajo predpisi s področja prevozov pacientov;
– vozil, namenjena izvajanju protokolarnih in novinarskih dejavnosti;
– avtotaksi vozil z veljavno odločbo za izvajanje avtotaksi prevozov na območju Mestne občine Kranj;
– vozil upravičenca do parkirne karte po zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa.
(3) Z dovolilnico iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se sme voznik z vozilom v območju za pešce zadrževati največ 30 minut od vstopa v to v območje.
3.3 Dovoljenja za vstop in dostop v območje za pešce
28. člen 
(1) Za vstop v območje za pešce se izda dovoljenje za enkratni vstop ali za dnevni dostop z vozilom v območje za pešce, za katerega se plača taksa v skladu z odredbo sveta. Na podlagi dovoljenja za dnevni dostop je možen večkratni vstop z vozilom v območje za pešce v 24 urah od prvega vstopa v območje za pešce.
(2) Na območjih za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je z dovoljenjem za enkratni vstop ali dnevni dostop dovoljeno ustavljanje vozil za vstop in izstop potnikov ali za čas, ki je nujno potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja, vendar največ za 15 minut. Na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom se sme voznik z dovoljenjem za enkratni vstop ali dnevni dostop v območje za pešce z vozilom zadrževati največ dve uri od vstopa, od tega lahko vozilo parkira najdlje za prvih 30 minut izven parkirnega mesta, nato mora vozilo parkirati na označenem parkirnem mestu.
(3) Vstop z vozilom v območje za pešce je zaradi prevoza potnikov izjemoma dovoljen z dovoljenjem za brezplačni enkratni vstop ob nedeljah, ter vsako leto 15. avgusta, 1. novembra in 25. decembra za največ 15 minut med 7.30 in 12. uro.
29. člen 
(1) Na območjih za pešce je z dovoljenjem izvajalca ali pristojnega organa in skladno z vsebino dovoljenja na podlagi odločbe dovoljen promet in parkiranje vozil za nujno potreben čas za potrebe izvajanja:
– gradbenih obrtniško servisnih del;
– prireditev;
– dejavnosti državnih organov;
– dejavnosti MOK;
– dejavnosti javnih zavodov, katerih je ustanovitelj MOK;
– tržne dejavnosti.
(2) Zadrževanje vozila zaradi izvajanja del v območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je dovoljeno za največ 15 minut, v območju za pešce z omejenim lokalnim prometom pa za največ 30 minut neposredno v bližini kraja izvajanja del tako, da se v vozilu označi čas prihoda in namesti dovoljenje.
(3) Po preteku dovoljenega časa parkiranja iz drugega odstavka tega člena mora upravičenec z vozilom zapustiti območje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno parkirano mesto.
3.4 Dostava na območju za pešce
30. člen 
(1) Dovolilnica za redno in izredno dostavo se izdaja poslovnim subjektom v zvezi z opravljanjem dejavnosti v območju za pešce.
(2) Za izvajanje dostave se plača letna ali mesečna taksa v skladu z odredbo sveta pred izdajo dovolilnice v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.
(3) Dovolilnica za dostavo se izda za tekoče koledarsko leto, velja pa do konca januarja prihodnjega leta.
(4) Če se dovolilnica za dostavo izda med letom, velja do konca januarja prihodnjega leta, taksa pa se plača sorazmerno po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne dovolilnice v koledarskem letu.
(5) Veljavnost mesečne dovolilnice za dostavo je skladno z izdano odločbo o pravici izvajanje dostave od prvega do zadnjega dne na dovolilnici.
(6) Voznik dostavnega vozila mora pri opravljanju dostave ustaviti vozilo za izvršitev dostave neposredno v bližini naslova dostave ter skladno z vsebino dovolilnice za dostavo tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.
3.4.1 Redna dostava 
31. člen 
(1) Redna dostava na območjih za pešce se izvaja v dostavnem času, in sicer vse dni v tednu med 6.00 in 10.00 uro.
(2) V rednem dostavnem času je dovoljeni čas za parkiranje, čas nujno potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja ali čas za izvajanje servisnih in drugih storitvenih dejavnosti, za katere je potrebno, da se opravljajo z vozilom.
3.4.2 Izredna dostava 
32. člen 
(1) Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih okoliščin izda odločbo o pravici do izvajanja dostave izven dostavnega časa.
(2) Z dovolilnico za izredno dostavo se sme upravičenec zadrževati v območju za pešce do dve uri od vstopa v območje za pešce.
(3) Izredna dostava je v območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa dovoljena za obdobje največ 15 minut, v območju za pešce z omejenim lokalnim prometom pa za največ 30 minut tako, da voznik označi čas prihoda.
3.4.3 Dostava upravičencev do parkirne dovolilnice s prebivališčem v območju za pešce 
33. člen 
(1) Dostava upravičenca do parkirne dovolilnice s prebivališčem v območju za pešce je ne glede na določbo 31. člena dovoljena upravičencu do parkirne dovolilnice v coni 1 v skladu s 13. členom tega odloka in upravičencu do druge parkirne ali tretje dovolilnice za parkiranje na območju cone 2 iz prvega odstavka 11. člena tega odloka.
(2) Na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa se lahko upravičenec po prvem odstavku tega člena zadržuje največ 15 minut izven parkirnega mesta, na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom pa največ 30 minut izven parkirnega mesta tako, da označi čas prihoda. Po dostavi mora upravičenec do prve parkirne dovolilnice v coni 1 vozilo prestaviti na označeno parkirno mesto, upravičenec do druge in tretje parkirne dovolilnice v coni 1, za parkiranje na območju cone 2, pa zapustiti območje za pešce.
34. člen 
(1) Upravičenec do prve parkirne dovolilnice za parkiranje v coni 1 v območju za pešce ima na stanovanjsko enoto pravico do brezplačnega omejenega števila vstopov (dovoljenj) v območje za pešce v skladu z odredbo sveta.
(2) Upravičenec po prvem odstavku tega člena lahko vozilo parkira za čas, ki je nujno potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja, tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu, vendar največ 15 minut na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, oziroma največ 30 minut na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom izven parkirnega mesta na lokaciji, navedeni v dovoljenju. Nato mora vozilo parkirati na označenem parkirnem mestu.
(3) Z dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena se sme upravičenec z vozilom v območju za pešce zadrževati do dve uri od vstopa v to območje.
3.5 Prevoz do lastne nepremičnine ali do lastnega ali najetega parkirnega mesta v območju za pešce
35. člen 
(1) Fizična oseba, ki nima prijavljenega prebivališča v območju za pešce, ali pravna oseba, ki opravlja dejavnost v območju za pešce, in je lastnik nepremičnine v območju za pešce, brez lastnega parkirnega mesta ali garaže ima na podlagi dovoljenja pristojnega organa pravico do brezplačnega omejenega števila prevozov območja za pešce do lastne nepremičnine v skladu z odredbo sveta. V primeru, da ima upravičenec po tem odstavku v območju za pešce več nepremičnin, mu za vsako nepremičnino pripada toliko prevozov območja za pešce, kot je določeno v odredbi sveta.
(2) Vozilo upravičenec po prvem odstavku tega člena parkira za čas, nujno potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja, tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu, vendar največ za 15 minut na območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, oziroma največ za 30 minut na območju za pešce z omejenim lokalnim prometom izven parkirnega mesta na lokaciji, navedeni v dovoljenju. Nato mora vozilo parkirati na označenem parkirnem mestu, pri čemer se lahko v območju za pešce zadržuje največ dve uri od vstopa v to območje.
36. člen 
(1) Fizične osebe, ki so lastniki ali najemniki nepremičnin na območju za pešce lahko z dovolilnico za prevoz na podlagi odločbe pristojnega organa, kadarkoli prevozijo območje za pešce do lastnega ali najetega parkirnega mesta ali garaže. Število dovolilnic za prevoz je omejeno s številom parkirnih mest ali garaž, ki jih imajo lastniki ali najemniki na območju za pešce.
(2) Vozila pravnih oseb, njihovih zaposlenih ter gostov pravnih oseb, ki opravljajo nastanitveno dejavnost, samostojnih podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost na naslovu v območju za pešce, lahko z dovolilnico ali dovoljenjem za prevoz na podlagi odločbe pristojnega organa kadarkoli prevozijo območje za pešce do lastnega ali najetega parkirnega mesta ali garaže.
(3) Dovolilnica za prevoz se na podlagi odločbe pristojnega organa izda upravičencu iz prvega in drugega odstavka tega člena pod pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto), kar izkaže v postopku izdaje dovolilnice za prevoz.
(4) Za zaposlene iz drugega odstavka tega člena vloži vlogo za izdajo odločbe o pravici do prevoza po pooblastilu delodajalec.
(5) Število dovolilnic za prevoz je omejeno s številom parkirnih mest ali garaž, ki jih ima na območju za pešce v lasti upravičenec iz tega člena.
(6) Dovolilnico za prevoz na podlagi odločbe pristojnega organa se izda upravičencu na podlagi vloge za dve leti.
3.6 Varovanje območij za pešce s fizičnimi zaporami
37. člen 
(1) Območja za pešce so za preprečevanje vožnje z motornimi vozili lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami, s katerimi upravlja izvajalec.
(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča upravljanje in preko katerega se lahko posameznemu imetniku dovolilnice omogoči ali onemogoči dostop v območje za pešce.
38. člen 
(1) Imetnik dovolilnice ali dovoljenja, ki omogoča večkratni vstop in izstop v območje za pešce, pridobi pri pristojnem organu ali izvajalcu za vsako tako dovolilnico ali dovoljenje eno napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce za lastno uporabo oziroma se mu omogoči dostop preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa.
(2) Z globo v višini 400 eurov se za prekršek sankcionira posameznik, ki uporabi ponarejeno napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce ali ki na drug način zlorabi sistem nadzora upravljanja prometa tako, da si omogoči vstop ali izstop brez ustrezne pravice vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.
(3) Z globo v višini 400 eurov se za prekršek sankcionira posameznik, ki uporabi napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce, nima pa ustrezne pravice vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.
(4) Z globo v višini 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki z napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce omogoči vstop ali izstop na območje za pešce tretji osebi, ne glede na to ali ima ta oseba ustrezno pravico vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.
39. člen 
(1) Prečkanje premičnih fizičnih zapor je dovoljeno samo posamično, kar pomeni, da lahko posameznik z vozilom prečka premične fizične zapore šele, ko sam izkaže ustrezno pravico do vstopa oziroma izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.
(2) Z globo v višini 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določilom prejšnjega odstavka tega člena.
3.6. Kazenska določba
40. člen 
(1) Na območju za pešce je dovoljena vožnja z motornimi vozili z veljavnimi dovolilnicami in dovoljenji po tem odloku. Voznik, ki vozi po območju za pešce, ustavi ali parkira vozilo v tem območju, mora označiti vozilo z dovolilnico ali dovoljenjem. Dovolilnica ali dovoljenje mora biti nameščeno v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Naknadna predložitev dovolilnice ali dovoljenja ne vpliva na ugotovljeni prekršek.
(2) Imetnik dovolilnice ali dovoljenja je dolžan parkirati vozilo na lokaciji, navedeni na dovolilnici ali dovoljenju oziroma v neposredni bližini kraja, ki je naveden na dovoljenju ali dovolilnici oziroma odločbi tako, da ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.
(3) Imetnik dovolilnice ali dovoljenja lahko vozilo parkira najdlje za čas, ki je kot najdaljši čas dovoljenega parkiranja izven parkirnega mesta ali najdaljši čas zadrževanja v območju za pešce določen s tem odlokom. Na vidnem mestu v vozilu mora biti iz označitve vozila z dovolilnico ali dovoljenjem oziroma iz označitve časa prihoda nedvoumno viden čas vstopa vozila v območje za pešce in označen čas prihoda na mesto zadrževanja vozila.
(4) Na parkirnih mestih v območju za pešce ni dovoljeno parkiranje upravičenca do druge ali tretje dovolilnice za parkiranje na območju cone 2 iz prvega odstavka 11. člena.
(5) Ustavljanje ali parkiranje z dovolilnico ali dovoljenjem za prevoz iz 36. člena tega odloka v območju za pešce ni dovoljeno.
(6) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa dovoljenega za parkiranje z namenom, da se podaljša čas parkiranja, ni dovoljena.
(7) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.
(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, četrtim ali petim odstavkom tega člena.
(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s šestim ali sedmim odstavkom tega člena.
4. Odvzem pravic
41. člen 
(1) Pristojni organ lahko z odločbo odloči o odvzemu pravice uporabe parkirnega mesta ali dostavnega mesta ali do vstopa ali prevoza območja za pešce, če:
– se izkaže, da podatki, ki jih je upravičenec navedel v vlogi niso resnični;
– se izkaže, da upravičenec ni več upravičen do dovolilnice, ker ne izpolnjuje več vseh pogojev, ki so predpisani za pridobitev;
– se izkaže, da upravičenec zlorabi dovolilnico, dovoljenje ali tehnični pripomoček tako, da neupravičeno omogoči vstop ali izstop drugemu vozilu, ki za to nima pravice;
– upravičenec ne plača takse v skladu s tem odlokom.
(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu pravice iz prejšnjega odstavka odloča župan.
(3) Upravičenec, ki mu je bila z dokončno odločbo odvzeta pravica iz prvega odstavka tega člena, mora v osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice izvajalcu ali pristojnemu organu MOK vrniti dovolilnico ali dovoljenje in napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor za varovanje območij za pešce.
(4) Po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, pristojni organ ali izvajalec imetniku dovolilnice ali dovoljenja preko sistema za upravljanje dostopa onemogoči dostop v območje za pešce.
(5) Občinski redar oziroma izvajalec odvzame neupravičeno uporabljeno napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce ali dovolilnico ali dovoljenje vozniku in ju pošlje pristojnemu organu. O odvzemu dovolilnice ali dovoljenja se izda pisno potrdilo.
5. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem cestnega prometa
42. člen 
(1) Uporaba vprežnih vozil na občinskih cestah je dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Jahači smejo uporabljati občinske ceste le z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
43. člen 
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge javne površine na območju občine lahko opremljene z video ali drugim nadzornim sistemom.
(2) Z nadzornim sistemom zbrani podatki so last MOK in so ji neomejeno dostopni. Z njimi se razpolaga skladno z določili vsakokrat veljavnega zakona o prekrških in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Nadzorni sistem iz prvega ostavka tega člena upravlja pristojni organ, izvajalec ali s strani MOK pooblaščena oseba.
44. člen 
Na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in na nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, lahko občinski redar pri opravljanju svojih z zakonom in odlokom določenih nalog uporablja cestne naprave za namen zagotavljanja varnosti in nadzora v cestnem prometu.
45. člen 
(1) Pristojni organ lahko na krajevno običajni način objavi poziv, da je potrebno v roku, določenem v pozivu, z javne parkirne površine umakniti parkirana vozila, ki:
– ovirajo vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;
– ovirajo vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;
– so parkirana na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja ipd.
(2) Če lastnik oziroma uporabnik vozila ne umakne do roka, določenega s pozivom, se lahko tako vozilo prestavi skladno z določili 47. člena tega odloka.
III. ODSTRANITEV IN HRAMBA NEPRAVILNO PARKIRANIH TER ZAPUŠČENIH VOZIL 
46. člen 
Poleg primerov, določenih z zakonom, ki ureja pravila v cestnem prometu, občinski redar pisno odredi odstranitev nepravilno parkiranega vozila, če onemogoča drugemu udeležencu cestnega prometa varno nadaljevanje poti tako, da je pri izogibanju temu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede na okoliščine lahko bil ogrožen ali ovira druge udeležence cestnega prometa na javni prometni površini ali cestnem telesu (razen na državni cesti zunaj naselja), če ugotovi:
1. da je vozilo parkirano na tržnici, rekreacijski površini ali območju;
2. da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov);
3. da je vozilo parkirano na smernem vozišču s sredinsko ločilno črto;
4. vozila, parkiranega na posebej označenem delu javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine;
5. da je vozilo več kot 5 dni parkirano na plačljivem parkirnem mestu na in ob občinski cesti brez plačila ali 5 dni po poteku plačane parkirnine;
6. da je vozilo parkirano v območju za pešce brez ustrezne dovolilnice, dovoljenja oziroma v nasprotju z lokacijo parkiranja, določeno na dovoljenju, ali s prekoračitvijo dovoljenega časa zadrževanja v območju za pešce;
7. da je vozilo parkirano na kraju, kjer ovira uradno osebo pri izvajanju njenih nalog.
47. člen 
(1) Občinski redar izvajalcu rednega vzdrževanja cest pisno odredi prestavitev vozila na drugo lokacijo v primeru oviranja drugih udeležencev v prometu s površine, ki je dana v javno uporabo ali iz cestnega telesa (razen na državni cesti zunaj naselja), če ugotovi:
1. da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;
2. da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;
3. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja ipd.
(2) Občinski redar mora o vsaki opravljeni prestavitvi vozila obvestiti Policijo.
48. člen 
Svet s posebnim pravilnikom določi:
– podrobnejše postopke;
– cene;
– stroške in
– druge pogoje,
povezane z odstranitvijo, hrambo, izdajo, prodajo in razgradnjo nepravilno parkiranih, pokvarjenih, izločenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil.
49. člen 
(1) Občinski redar lahko pod pogoji, določenimi s pravilnikom iz prejšnjega člena tega odloka, pisno odredi tudi:
– odstranitev pokvarjenega, izločenega ali poškodovanega vozila in
– zapuščenega vozila.
(2) Če lastnik vozila ne odstrani skladno z odredbo, ga na njegove stroške odstrani s strani pristojnega organa izvajalec rednega vzdrževanja cest. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe.
50. člen 
(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila iz prejšnjega člena opravi izvajalec rednega vzdrževanja cest na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila.
(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.
(3) Medobčinski inšpektorat Kranj vodi evidenco o odstranitvi vozil in mora o vsaki opravljeni odstranitvi vozila takoj obvestiti Policijo.
(4) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila.
IV. ODGOVORNOST ZA PREKRŠKE, STORJENE Z VOZILOM 
51. člen 
V zvezi z ugotavljanjem odgovornosti za prekršek, določen s tem odlokom in storjen z vozilom, se uporabljajo vsakokratne določbe zakona, ki ureja pravila cestnega prometa o odgovornosti za prekršek.
V. NALOGE IZVAJALCA 
52. člen 
(1) Izvajalec na podlagi tega odloka izdaja dovoljenja po tem odloku, če je to z odlokom posebej določeno.
(2) Izvajalec na podlagi izdane odločbe izda tehnični pripomoček in o tem vodi evidenco v skladu s splošnimi akti, izdanimi na podlagi tega odloka.
(3) Izvajalec izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javni parkirni površini in nad kršitvami določb tega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja v skladu s 54. členom tega odloka.
VI. NADZOR 
53. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravljajo občinski redarji Medobčinskega inšpektorata Kranj, kot pooblaščene uradne osebe.
(2) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega odloka, ne glede na prometno signalizacijo ali prometna pravila.
(3) Ukazi oziroma odredbe, razen tistih, za katere je predpisana pisna oblika, se dajejo ustno.
(4) Pooblaščena uradna oseba lahko odreja vozniku ali potnikom tudi druge ukrepe za zagotovitev varnosti oziroma nemotenega poteka postopka.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem odloku.
(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki za vožnjo potrebuje vozniško dovoljenje, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem odloku.
54. člen 
(1) Nadzor nad plačevanjem parkirnine na javni parkirni površini in nadzor nad kršitvami določb tega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja lahko poleg pooblaščene uradne osebe določene v prejšnjem členu tega odloka, opravlja izvajalec.
(2) Če izvajalec ugotovi kršitev določil tega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja ali neplačilo parkirnine, vloži predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu MOK za uvedbo prekrškovnega postopka.
(3) Uporabnik vozila, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni plačal parkirnine ali ni ustrezno označil vozila z veljavno dovolilnico, dovoljenjem ali parkirnim abonmajem in ki je bil s strani izvajalca obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko v roku osmih dni od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu plača dnevno parkirnino. V primeru plačila dnevne parkirnine izvajalec ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
55. člen 
Postopki za izdajo parkirnih dovolilnic in drugih dovolilnic, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17).
56. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17).
57. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji predpisi, ki pa se do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi tega odloka uporabljajo še naprej, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom:
– Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin (Uradni list RS, št. 29/17, 42/17 in 24/19);
– Odredba o določitvi parkirnih con in območij za pešce (Uradni list RS, št. 29/17);
– Pravilnik o obliki, zamenjavi, vsebini ter stroških izdelave, dovolilnic, dovoljenj in tehničnih pripomočkov (Uradni list RS, št. 40/17);
– Sklep o določitvi parkirnih območij v parkirnih conah 2 in 3 (Uradni list RS, št. 52/17).
58. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2019-2-(46/27)
Kranj, dne 27. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti