Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3189. Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ, stran 8694.

  
Na podlagi drugega odstavka 23. člena, prve točke prvega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
P R A V I L A 
sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ 
I. UVODNA DOLOČILA IN OPREDELITEV POJMOV 
1. člen 
(1) Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektih – SISBIZ (v nadaljevanju »pravila SISBIZ«) določajo tehnične pogoje za dostop do sistema, ukrepe za zavarovanje zaupnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo v sistemu, ter ostale pogoje upravljanja in uporabe sistema in s tem povezane porazdelitve medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti med Upravljavcem ter Članom sistema izmenjave informacij (v nadaljevanju »Član«).
(2) Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, pomenijo:
SISBIZ – elektronski sistem za vpogled v podatke in informacije o zadolženosti poslovnih subjektov, ki se izmenjujejo v skladu z ZCKR.
Upravljavec sistema zbirke podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov – Banka Slovenije (v nadaljevanju Upravljavec), ki zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje SISBIZ in v tem okviru predvsem delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, vključno s funkcionalnostjo sistema v smislu določb podzakonskih predpisov in navodil, ter upravlja zbirko podatkov v skladu z določbami ZCKR in ZBan-2.
Član – kreditodajalec iz 15. člena ZCKR, ki sklepa kreditne posle s poslovnimi subjekti.
Poslovni subjekt – pravna oseba, podjetnik ali zasebnik.
Generalni skrbnik pri upravljavcu – pooblaščena oseba pri Upravljavcu, ki je zadolžena za izvajanje nalog v skladu s temi pravili.
Generalni skrbnik in njegov namestnik (v nadaljevanju generalni skrbnik) – pooblaščena oseba pri Članu, ki je zadolžena za izvajanje nalog v skladu s temi pravili.
Zaupni podatki – zaupni podatki o strankah bank, kot so opredeljeni v zakonu, ki ureja bančništvo, ter drugi podatki o posameznih kreditojemalcih ali dajalcih zavarovanj, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali v skladu z drugimi predpisi, varujejo kot poslovna skrivnost.
ZCKR – Zakon o centralnem kreditnem registru v vsakokrat veljavni vsebini.
ZBan-2 – Zakon o bančništvu v vsakokrat veljavni vsebini.
(3) Kadar se ta pravila sklicujejo na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
II. UPRAVLJANJE SISBIZ 
2. člen 
(1) Upravljavec vzpostavi in upravlja SISBIZ v skladu z ZCKR z namenom, da omogoči Članom učinkovitejše ocenjevanje kreditnega tveganja pred sklepanjem kreditnih poslov s poslovnimi subjekti ter pri njihovem izvrševanju, in z namenom vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje, ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti poslovnih subjektov.
(2) Upravljavec koordinira zahteve ali predloge za spremembe in nadgradnje SISBIZ in organizira delo s Člani.
(3) Upravljavec komunicira z javnostmi v zadevah organizacije in delovanja SISBIZ.
(4) Upravljavec upravlja s podatki v sistemu SISBIZ v skladu z ZCKR in ne glede na to so Člani v skladu z določbami ZCKR odgovorni za pravilnost podatkov, ki jih vnašajo v sistem SISBIZ in v tem delu nosijo naloge upravljavca podatkov v skladu s predpisi o varovanju zaupnih podatkov.
(5) Upravljavec ima pravico vpogleda, upravljanja in obdelave osebnih podatkov o generalnih skrbnikih in njihovih namestnikih pri Članih in ima za namene, predvidene v ZCKR, pravico in pooblastilo za obdelavo zaupnih podatkov poslovnih subjektov, ki so predmet obdelave v SISBIZ.
(6) Upravljalec izvaja tudi druge naloge v skladu z ZCKR.
3. člen 
(1) Upravljavec pred vključitvijo in kasneje v rednih intervalih zagotovi pregled organizacije, delovanja in skladnosti poslovanja SISBIZ v skladu z ZCKR in temi pravili, pri Članih.
(2) Upravljavec lahko poleg rednih pregledov iz prvega odstavka tega člena kadarkoli izvede izredni pregled skladnosti poslovanja SISBIZ v skladu z ZCKR in temi pravili, kadar pri Članu obstajajo okoliščine, ki kažejo na znatne kršitve določb ZCKR in pravil SISBIZ.
(3) Pri Članu, ki so mu bila v okviru pregleda iz prvega in drugega odstavka tega člena izdana priporočila, ki izhajajo iz ugotovitev z visoko stopnjo tveganja, se po poteku obdobja za realizacijo priporočil izvede ponoven pregled z namenom ugotovitve realizacije priporočil.
(4) Stroške pregleda iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena nosi Član pregleda v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
III. VKLJUČITEV IN DOSTOP DO SISBIZ ZA ČLANE 
4. člen 
(1) Za vključitev in dostop do SISBIZ morajo Člani z Upravljavcem skleniti Pogodbo o uporabi SISBIZ in izpolniti naslednje pogoje:
– imenovati generalnega skrbnika SISBIZ in njegovega namestnika,
– vzpostaviti testno okolje SISBIZ v skladu z navodili Upravljavca,
– zaključiti testiranje z izpolnjeno UAT (User Acceptance Test) izjavo,
– opraviti pregled o ustreznosti/pripravljenosti za vključitev v produkcijsko okolje sistema SISBIZ,
– inicialno napolniti sistem SISBIZ z lastnimi podatki v skladu z ZCKR oziroma vsakokrat veljavnimi podzakonskimi predpisi.
(2) Upravljavec omogoči vključitev Člana v testno okolje SISBIZ po podpisu Pogodbe o uporabi SISBIZ in imenovanju generalnega skrbnika SISBIZ ter njegovega namestnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, bo Upravljavec Članu omogočil vključitev v testno okolje SISBIZ, ko bo vzpostavljen za uporabo pri Članu.
(4) Pregled o ustreznosti/pripravljenosti za vključitev Člana v produkcijsko okolje sistema SISBIZ se opravi pred njegovo vključitvijo v produkcijsko okolje sistema SISBIZ. Vsebina pregleda obsega najmanj pregled:
– postopkov za zavarovanje zaupnih podatkov v okviru SISBIZ (tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo zaupni podatki, preprečujejo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava),
– postopkov za zagotavljanje varovanja informacij v okviru SISBIZ,
– postopkov za zagotavljanje upravičenosti dostopa do podatkov SISBIZ,
– postopkov za podporo uporabi SISBIZ pri vsakdanjem delu,
– postopkov za seznanjanje zaposlenih z namenom SISBIZ ter njegovo uporabo,
– postopkov za seznanjanje poslovnih subjektov z namenom SISBIZ ter njihovimi pravicami do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu SISBIZ,
– postopkov za zagotavljanje popolnosti in ažurnosti podatkov posredovanih v SISBIZ,
– načrta testiranja in testni scenarij uporabe SISBIZ.
(5) Po ugotovitvi ustrezne pripravljenosti Člana na uporabo sistema SISBIZ, Upravljavec Člana obvesti o izpolnitvi pogojev za vključitev v produkcijsko okolje SISBIZ.
(6) Član mora najkasneje v roku enega meseca po obvestilu iz prejšnjega odstavka tega člena izvesti inicialno polnjenje podatkov v produkcijsko okolje SISBIZ. Pri Članu, ki ne ravna v skladu s tem odstavkom, se izvede ponoven pregled v skladu s četrtim odstavkom tega člena, stroške tega pregleda pa krije Član.
(7) Upravljavec lahko začasno onemogoči (izklopi) uporabo SISBIZ Članu, ki krši določila Pogodbe o uporabi SISBIZ ali določila teh pravil. Ko Član iz prejšnjega stavka preneha oziroma odpravi kršitev, se mu ponovno omogoči (vklopi) dostop do SISBIZ. Strošek začasnega izklopa in ponovnega priklopa se Članu obračuna v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
(8) Člani so dolžni ta pravila izpolnjevati ves čas. Upravljavec izvaja pregled izpolnjevanja teh pravil pri Članu v okviru opravljanja pregleda v skladu z ZCKR, s Pogodbo o uporabi SISBIZ in temi pravili. Pri Članih, nad katerimi ima Upravljavec pristojnost nadzora po določbah ZBan-2, pa tudi z opravljanjem nadzora v skladu z določbami ZBan-2.
5. člen 
(1) Nadzor dostopa v SISBIZ in identifikacija pooblaščenih oseb se izvaja s kvalificiranim digitalnim potrdilom (certifikatom) izdanim s strani v ta namen pooblaščenih izdajateljev in ustreznega varnega medija za hrambo certifikata in dostop do SISBIZ (pametne kartice s čipom, pametni ključki).
(2) Za dostop v SISBIZ preko spletne aplikacije se uporablja kvalificirano digitalno potrdilo izdano na Člana, ki je vezano na pooblaščeno fizično osebo Člana. Za poizvedovanje po podatkih v SISBIZ z uporabo aplikacijskega vmesnika se prijavi kvalificirano digitalno strežniško potrdilo izdano na ime Člana.
(3) V primeru poizvedovanja preko kvalificiranega digitalnega strežniškega potrdila se upošteva enoznačni način identificiranja pooblaščene osebe v sistemu SISBIZ (ID pooblaščene osebe). Prepovedano je kakršnokoli posojanje ali skupinska uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil, ki so vezani na posamezno pooblaščeno osebo Člana.
(4) Član za svojega generalnega skrbnika naroči digitalno potrdilo pri pooblaščenem izdajatelju. Po prejemu digitalnega potrdila (kartice, pametnega ključka) le-tega prijavi preko spletne aplikacije Banke Slovenije za prijavo digitalnega potrdila. Generalni skrbnik Člana doda v sistem SISBIZ pooblaščeno osebo tako, da:
– omogoči aplikaciji, da prebere digitalno potrdilo (ID digitalnega potrdila),
– vpiše podatke pooblaščene osebe Člana (ime in priimek, šifro pooblaščene osebe, službeni naslov, telefon, in elektronski naslov),
– potrdi vnos (sistem združi ID digitalnega potrdila v bazi SISBIZ s podatki pooblaščene osebe Člana in kasneje to uporabi pri preverjanju digitalnega potrdila ter upravičenosti dostopa do sistema SISBIZ; vsakokratno preverjanje veljavnosti samega digitalnega potrdila gre prek CRL list).
(5) Kvalificirana digitalna potrdila morajo biti shranjena na varni lokaciji (pametnem ključku ali pametni kartici, oziroma v primeru uporabe strežniškega potrdila, na varovanem strežniku). Ob dostopu do sistema SISBIZ mora biti kvalificirano digitalno potrdilo dosegljivo, da lahko Upravljavec oziroma sistem SISBIZ opravi identifikacijo dostopajočega.
(6) Dostop do podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam pri Upravljavcu in Članu, ki se za delo s SISBIZ povežejo na način, kot je opredeljen v drugem odstavku tega člena.
(7) Vsak dostop do podatkov s strani pooblaščene osebe pri Upravljavcu in Članu se beleži in nadzoruje z verodostojno in celovito revizijsko sledjo, ki se hrani za obdobje šestih let na način, ki omogoča poznejše ugotavljanje časa vnosa podatkov v zbirko zaupnih podatkov, namen uporabe ali druge obdelave, vključno z vpogledi, in kdo je to storil.
IV. POOBLASTILA IN NALOGE ZNOTRAJ SISTEMA SISBIZ 
6. člen 
Pri Upravljavcu deluje Generalni skrbnik, ki na predlog Člana dodeljuje, spreminja ali odvzema pravice (pooblastila) Generalnemu skrbniku in njegovemu namestniku posameznega Člana, ta pa podeljuje, spreminja ali odvzema pooblastila za delo na SISBIZ svojim sodelavcem – pooblaščenim osebam pri Članu. Vključitev, izbris ali popravek podatkov o generalnih skrbnikih in njihovih namestnikov pri posameznem Članu opravi Upravljavec na osnovi pisne zahteve posameznega Člana.
7. člen 
Pri Upravljavcu so pooblastila in naloge porazdeljene med Generalnega skrbnika in Informatorja.
1. Generalni skrbnik:
– izvaja vse potrebne postopke za vključevanje Članov v sistem SISBIZ,
– izvaja tehnični postopek začasnega izklopa Člana, ki krši določila Pogodbe o uporabi SISBIZ ali določila teh pravil,
– v postopku reševanja pritožbe izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu,
– na predlog Člana dodeljuje ali odvzema pravice generalnemu skrbniku in njegovemu namestniku pri posameznem Članu,
– ima vpogled v seznam generalnih skrbnikov in njihovih namestnikov ter ažurira listo preklica Generalnih skrbnikov in njihovih namestnikov posameznega Člana,
– pri oblikovanju novih vsebinskih zahtev ali predlogov za spremembe in nadgradnje aplikacije SISBIZ koordinira delo s Člani,
– pripravlja statistike in poročila,
– sodeluje pri reševanju pritožb (reklamacij) v zvezi s pravicami poslovnih subjektov, ki izhajajo iz ZCKR (vključno s sodelovanjem pri reševanju pritožb poslovnih subjektov, ki se nanašajo na ukinjenega Člana, katerega posli so se prenesli na pravnega naslednika, ki ni vključen v sistem SISBIZ ter izvede morebiten popravek podatkov v SISBIZ),
– ima pooblastila za izvajanje naloge iz 2. točke tega člena.
2. Informator:
– izvaja poizvedbe o poslovnem subjektu.
8. člen 
Pri Članu so pooblastila in naloge porazdeljene med Generalnega skrbnika in njegovega namestnika, Pooblaščeno osebo z večjimi pooblastili, Pooblaščeno osebo za urejanje pooblastil, Pooblaščeno osebo – informatorja, Pooblaščena oseba – operater IT, Pooblaščeno osebo za urejanje reklamacij.
1. Generalni skrbnik in namestnik:
– dodeljuje, spreminja ali odvzema pooblastila in kvalificirana digitalna potrdila vsem pooblaščenim osebam znotraj Člana,
– izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu,
– izvaja paketni izvoz podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov,
– vnaša, ažurira in pregleduje pritožbe v zvezi s pravicami poslovnih subjektov, ki izhajajo iz ZCKR,
– ima dostop do statističnih podatkov,
– ima dostop do vseh menijskih operacij za vsa ostala pooblastila pri Članu,
– ima pooblastila za izvajanje nalog iz 2. do 6. točke tega člena.
2. Pooblaščena oseba z večjimi pooblastili:
– izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu,
– izvaja paketni izvoz podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov,
– vnaša, ažurira in pregleduje pritožbe poslovnih subjektov.
3. Pooblaščena oseba za urejanje pooblastil:
– dodeljuje, spreminja ali odvzema pooblastila in kvalificirana digitalna potrdila vsem ostalim pooblaščenim osebam Člana (razen nivoja generalni skrbnik pri Članu SISBIZ).
4. Pooblaščena oseba – informator:
– izvaja poizvedbe v podatke o poslovnem subjektu.
5. Pooblaščena oseba – operater IT:
– ima dostop do funkcionalnosti za poročanje podatkov SISBIZ,
– posreduje pakete s podatki v SISBIZ,
– pregleduje sezname zavrnjenih zahtev za vnos podatkov o poslovnem subjektu,
– on-line dodaja in ažurira podatke,
– on-line ažurira preklice (storno) podatkov zaradi napake,
– pregleduje sezname zavrnjenih zahtev za vnos podatkov o poslovnem subjektu.
6. Pooblaščena oseba za urejanje reklamacij:
– vnaša, ažurira in pregleduje pritožbe v zvezi s pravicami poslovnih subjektov, ki izhajajo iz ZCKR.
V. NAČIN POSREDOVANJA PODATKOV IN NJIHOV IZBRIS 
9. člen 
(1) V centralnem kreditnem registru se zbirajo podatki in informacije, ki jih v skladu z ZCKR predpiše Upravljavec s sklepi o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov. Poleg teh podatkov Člani sporočajo Upravljavcu še podatke o generalnih skrbnikih in njihovih namestnikih pri Članih.
(2) V sistem SISBIZ se vključujejo podatki in informacije iz centralnega kreditnega registra, ki deluje pri Upravljavcu v skladu z ZCKR, vanj pa jih posredujejo Člani na podlagi standardiziranega takojšnjega poročanja, ki ga predpiše Upravljavec.
(3) Člani so poslovnim subjektom in tretjim osebam odgovorni za pravilnost in ažurnost vnesenih podatkov in informacij v skladu z ZCKR.
(4) Izbris podatkov zaradi izpolnitve obveznosti se opravi avtomatično po poteku rokov za hranjenje podatkov, v skladu z ZCKR. Izbris podatkov iz prejšnjega stavka se izvaja dnevno.
(5) Če Član prejme zahtevo poslovnega subjekta za izbris lastnih podatkov, ki jih je Član o njem posredoval v SISBIZ, je dolžan zahtevo obravnavati v skladu z določbami 15. člena teh pravil.
(6) Če Član sam ugotovi, da je v sistem SISBIZ zajet napačen podatek, mora ta podatek popraviti ali izbrisati takoj.
10. člen 
(1) Podatki se pošiljajo v SISBIZ na dva načina:
– z aktivnim vnosom v spletni aplikaciji Info SISBIZ,
– z aplikacijskim vmesnikom (pošiljanje XML paketov oziroma datotek).
(2) Pri pošiljanju podatkov z aplikacijskim vmesnikom zagotovijo Člani pošiljanje digitalno podpisanih datotek s podatki na strežnik SISBIZ po varnem kanalu SSL.
(3) Člani morajo posredovati v sistem SISBIZ vse podatke in informacije v skladu z vsakokrat veljavnim Sklepom o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in vsakokrat veljavnim Sklepom o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banka, s katerimi razpolagajo glede na svojo dejavnost oziroma glede na storitve, ki jih opravljajo. V SISBIZ morajo posredovati točne podatke, in sicer takoj ob sklenitvi kreditnega posla ali druge izpostavljenosti oziroma nastanku položaja iz 4. člena sklepov iz tega odstavka.
11. člen 
Čas hranjenja podatkov v SISBIZ določa ZCKR.
VI. VPOGLED V PODATKE SISBIZ 
12. člen 
(1) Vpogled v podatke o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta v SISBIZ lahko opravijo le pooblaščene osebe Člana (prek spletne aplikacije Info SISBIZ) za namen:
– ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za Člana,
– ocene kreditnega tveganja, ki je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla,
– izterjave zapadlih obveznosti,
– reševanja pritožbe/reklamacije poslovnega subjekta,
– revizije,
– posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem SISBIZ.
Vpogled v SISBIZ Člani opravijo posamično za vsak poslovni subjekt posebej. Posamezen vpogled se Članu obračuna v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
(2) Generalni skrbnik Člana lahko za namen ocene kreditnega tveganja (upravljanje s kreditnim tveganjem) v zvezi z izvajanjem obstoječih kreditnih poslov, iz sistema SISBIZ pridobi podatke o vseh njihovih komitentih – poslovnih subjektih in kreditnih poslih, ki se izmenjujejo v okviru sistema SISBIZ (v nadaljevanju: paketni izvoz podatkov). Paketni izvoz podatkov se Članu obračuna v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
(3) Kakršnakoli uporaba SISBIZ ali zaupnih podatkov za namene ali v primerih, ki jih ZCKR in ta pravila SISBIZ ne predvidevajo, predstavlja kršitev, ki se sankcionira v skladu s predpisi in pogodbo.
(4) Vpogled v podatke Upravljavcu omogoča pridobitev informacije, kateri od Članov je podatke posredoval v sistem SISBIZ, Članom pa je ta informacija onemogočena.
(5) Član mora podatke, ki jih je pridobil iz sistema SISBIZ, hraniti v nespremenjeni obliki ter mu je prepovedana kakršnakoli nadaljnja obdelava teh podatkov za namene, ki niso v skladu z ZCKR.
VII. NADOMESTILA ZA UPORABO SISBIZ 
13. člen 
(1) Nadomestila za uporabo SISBIZ se določijo v vsakokrat veljavni Tarifi sistema izmenjave informacij (v nadaljevanju Tarifa). Tarifa določa tudi plačilne roke in ostale plačilne modalitete ter pogoje.
(2) Upravljavec je upravičen zaračunavati Članom nadomestila iz vsakokrat veljavne Tarife.
(3) Upravljavec pri sprejemanju Tarife upošteva načelo poštene in nediskriminatorne obravnave Članov. Višina nadomestila mora ustrezati dejanskim stroškom delovanja sistema in dostopanja do informacij.
(4) Upravljavec istočasno s sprejemom Tarife ali njene spremembe določi datum učinkovanja te spremembe. Upravljavec bo vsakokratno spremembo Tarife objavil v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. PRAVICE POSLOVNIH SUBJEKTOV 
14. člen 
(1) Poslovni subjekt ima po ZCKR pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave SISBIZ, vključno s podatki o tem, kateri Član jih je v sistem posredoval in komu so bili posredovani na vpogled.
(2) Poslovnemu subjektu je izvajanje pravice iz prejšnjega odstavka omogočeno prek spletne aplikacije Moj SISBIZ, ki mu omogoča vpogled in izpis podatkov, ki se o njem izmenjujejo v SISBIZ.
(3) Uporaba spletne aplikacije Moj SISBIZ je omogočena le registriranim uporabnikom pri poslovnem subjektu.
(4) Poslovni subjekt registrira uporabnika za spletno aplikacijo Moj SISBIZ tako, da preko spletne aplikacije Upravljavca za prijavo digitalnih potrdil registrira kvalificirano digitalno potrdilo uporabnika, ki je v njegovi organizaciji pooblaščen za dostop do Moj SISBIZ in posreduje natisnjen obrazec o prijavljenem kvalificiranem digitalnem potrdilu uporabnika po pošti na naslov Upravljavca. Uporabnik po prejemu e-obvestila o izvedeni odobritvi kvalificiranega digitalnega potrdila vstopi v aplikacijo Moj SISBIZ in naroči predračun za želeno obdobje dostopa ter ga plača v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo. Za en poslovni subjekt je lahko prijavljenih več uporabnikov.
(5) Upravljavec omogoči registriranemu uporabniku poslovnega subjekta dostop do lastnih podatkov v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov v aplikaciji Moj SISBIZ najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu plačila predračuna.
(6) Poslovni subjekt lahko pooblasti tretjo osebo, da se s kvalificiranim digitalnim potrdilom poslovnega subjekta v njegovem imenu prek elektronskega sistema za izmenjavo informacij o zadolženosti poslovnih subjektov SISBIZ seznani z obdelavo zaupnih podatkov v aplikaciji Moj SISBIZ, vključno s podatki o tem, kateri Član sistema je v sistem posredoval in komu so bili posredovani na vpogled. Upravljavec bo pooblaščenemu uporabniku poslovnega subjekta omogočil dostop do aplikacije Moj SISBIZ na podlagi pisnega pooblastila (Priloga 2 teh pravil). Obrazec je dosegljiv tudi na spletni strani SISBIZ. Podpis na pooblastilu mora biti overjen pri upravni enoti ali notarju.
15. člen 
(1) Če poslovni subjekt posameznim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, utemeljeno nasprotuje, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri Upravljavcu ali pri Članu, ki je poročal sporne podatke. Pravico iz prejšnjega stavka poslovni subjekt uveljavlja prek spletne aplikacije Moj SISBIZ, ki mu je na voljo pod pogoji in na način, ki so opredeljeni v tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku 14. člena teh pravil. Poslovni subjekt, ki nima možnosti dostopa do spleta ali ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko pravico iz tega odstavka uveljavlja pisno pri Upravljavcu ali Članu na obrazcu »Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov (SISBIZ)«, ki je v Prilogi 1 teh pravil.
(2) Član sistema najkasneje v roku, ki ga določa ZCKR, poslovni subjekt obvesti, ali je zahteva utemeljena, na način, ki ga poslovni subjekt opredeli v zahtevi in hkrati v istem roku izvede popravke v sistemu SISBIZ.
(3) V primeru, da poslovni subjekt zahtevo odda pri Upravljavcu, ta pa jo v nadaljnje reševanje posreduje Članu, jo je ta dolžan obravnavati na način in v rokih, opredeljenih v drugem odstavku tega člena. Z odgovorom, ki ga Član posreduje poslovnemu subjektu, je dolžan seznaniti tudi Upravljavca.
16. člen 
(1) Upravljavec poslovne subjekte o njihovih pravicah iz tega poglavja primerno obvesti, npr. z ustreznimi objavami na svojih spletnih straneh.
(2) Člani seznanjajo poslovne subjekte o pravicah iz tega poglavja in o vsebini ter namenu SISBIZ prek informativne zloženke, ki jo pripravi Upravljavec in prek svojih spletnih strani. Član je dolžan imeti zloženke na vidnem mestu v prostorih, kjer posluje s poslovnimi subjekti.
IX. UKREPI ZA ZAVAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV IN VZPOSTAVITEV EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
17. člen 
(1) Člani in Upravljavec so dolžni zagotoviti zavarovanje zaupnih podatkov, ki se o poslovnih subjektih izmenjujejo v sistemu SISBIZ, in v svojih aktih predpisati postopke in ukrepe za zavarovanje zaupnih podatkov. Določiti morajo osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo določene zaupne podatke.
(2) Zavarovanje zaupnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo zaupni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se:
– varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
– varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo zaupni podatki;
– preprečuje nepooblaščen dostop do zaupnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
– zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja zaupnih podatkov;
– omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni zaupni podatki vneseni v zbirke podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.
(3) Če poslovni subjekt upravičeno domneva, da Član ne izpolnjuje ukrepov za zavarovanje zaupnih podatkov, lahko o domnevni kršitvi obvesti nadzorni organ, ki je v skladu z ZCKR Banka Slovenije.
(4) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov velja tudi po prenehanju delovnega razmerja ali drugega pogodbenega razmerja s Članom.
18. člen 
Član in Upravljavec sta dolžna vzpostaviti evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov za tisti del osebnih podatkov (o generalnih skrbnikih oziroma pooblaščenih osebah pri Članu), ki sta jih oziroma jih bosta vnesla v SISBIZ.
X. CELOSTNA PODOBA 
19. člen 
Člani so dolžni v tistem delu svojega poslovanja s poslovnimi subjekti, ki je neposredno povezano z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz naslova delovanja SISBIZ, uporabljati znak SISBIZ na način, kot jim ga ob vsakokratni spremembi sporoči Upravljavec.
XI. MEDNARODNA IZMENJAVA PODATKOV 
20. člen 
Upravljavec lahko pristopi k mednarodnemu dogovoru o izmenjavi podatkov v skladu z določbami ZCKR.
XII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
Člani morajo najmanj trideset (30) dni pred začetkom uporabe teh pravil Upravljavcu predložiti dokumentacijo, iz katere izhaja, da bo Član z dnem začetka uporabe teh pravil izpolnjeval tehnične pogoje za izpolnjevanje obveznosti poročanja v skladu z določbo tretjega odstavka 10. člena pravil.
22. člen 
Sestavni del pravil sta naslednji prilogi:
– Priloga 1: Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov (SISBIZ)
– Priloga 2: Pooblastilo tretje osebe za vpogled v Moj SISBIZ
23. člen 
(1) Ta pravila stopijo v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 11. junija 2020, razen 21. člena, ki se začne uporabljati 12. maja 2020.
(2) Z dnem, ko se začnejo uporabljati ta pravila, prenehajo veljati Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ (Uradni list RS, št. 65/18).
Ljubljana, dne 19. novembra 2019
Dr. Primož Dolenc 
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina