Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3188. Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banka, stran 8692.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 8. člena in petega odstavka 17. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZCKR) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banka 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep podrobneje določa:
– vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v centralnem kreditnem registru (v nadaljevanju: CKR), ki jih poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in Slovenska izvozna in razvojna banka (v nadaljevanju: SID banka) ter način njihovega zbiranja;
– opredelitev drugih izpostavljenosti do poslovnih subjektov za namen vključitve v centralni kreditni register in v sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov;
– vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokratnem veljavnem besedilu.
2. VSEBINA PODATKOV IN INFORMACIJ O POSLOVNIH SUBJEKTIH V CENTRALNEM KREDITNEM REGISTRU TER NAČIN NJIHOVEGA ZBIRANJA 
2. člen 
(Poročevalske enote) 
(1) Banka Slovenije zbira podatke in informacije o zadolženosti poslovnih subjektov ter upravljanju kreditnih tveganj kreditodajalcev v zvezi s poslovnimi subjekti od poročevalskih enot iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banke (v nadaljevanju: poročevalske enote).
(2) Poročevalske enote iz prejšnjega odstavka so hkrati tudi člani izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ, ki jih Banka Slovenije objavi na svoji spletni strani.
3. člen 
(Obveznost poročanja) 
(1) Poročevalske enote posredujejo podatke za CKR v skladu s tem sklepom, vsakokrat veljavnim Priročnikom za pošiljanje podatkov in informacij bančnih članov (poročevalskih enot iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena in SID banke) o zadolženosti poslovnih subjektov ter vsakokrat veljavnim Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij.
(2) Kot poročevalska enota oziroma bančni član iz prejšnjega odstavka se v skladu s sedmim odstavkom 4. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US) v povezavi s 14. členom Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15 – ZBan-2), šteje tudi Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka).
(3) Banka Slovenije s Priročnikom iz prvega odstavka tega člena opredeli podrobnejšo vsebino posameznega podatka iz drugega do četrtega odstavka 4. člena tega sklepa ter postopek njihovega poročanja.
4. člen 
(Podatki in informacije v CKR) 
(1) V CKR se zbirajo podatki in informacije o izpostavljenostih poslovnih subjektov, ki izvirajo iz kreditnih poslov in drugih izpostavljenosti, v skladu z vsakokrat veljavnim Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij ter podatki in informacije iz drugega do četrtega odstavka tega člena.
(2) V CKR se zbirajo naslednji podatki o kreditojemalcu, ki je poslovni subjekt:
1. firma in poslovni naslov pravne osebe ali firma oziroma ime in poslovni naslov podjetnika ali zasebnika;
2. davčna številka;
3. matična številka, če je poslovni subjekt vpisan v Poslovni register Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, ali enolična identifikacijska oznaka tujega poslovnega subjekta iz registra tujih poslovnih subjektov;
4. podatki o stečaju ali prisilni poravnavi ali drugem postopku zaradi insolventnosti, ki se vodi zoper poslovni subjekt v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
5. drugi podatki o poslovnem subjektu, ki se vodijo v Poslovnem registru Slovenije, registru tujih poslovnih subjektov ali v drugih uradnih evidencah in registrih v Republiki Sloveniji, zlasti podatki o sektorju ter panogi, v katero se uvršča poslovni subjekt glede na dejavnost, velikost in pravno organizacijska oblika, status poslovnega subjekta (aktiven, neaktiven, v stečaju in podobno), datum vpisa in izbrisa iz sodnega registra.
(3) V CKR se zbirajo naslednji podatki o vrstah kreditnih poslov in drugih izpostavljenostih, kot so določeni z vsakokrat veljavnim Priročnikom za pošiljanje podatkov in informacij bančnih članov o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih sklepajo poročevalske enote s poslovnimi subjekti kot kreditojemalci:
1. okvirni krediti;
2. kreditne in plačilne kartice;
3. pogodbe o finančnem zakupu;
4. pogodbe o faktoringu (z regresom in brez regresa);
5. sindicirani krediti;
6. druge pogodbe katerih namen je kreditiranje (kot npr. krediti za komercialne nepremičnine, krediti za poslovno dejavnost ali drugi krediti v skladu z vsakokrat veljavnim Priročnikom za pošiljanje podatkov in informacij bančnih članov o zadolženosti poslovnih subjektov);
7. pogodbe o danih zavarovanjih (finančna poroštva, druga dana jamstva, akreditivi in druge pogojne obveznosti);
8. druge izpostavljenosti (opredeljene v 5. členu tega sklepa);
9. prevzeta poroštva za obveznosti kreditojemalca, ki je poslovni subjekt ali fizična oseba.
(4) V CKR se v zvezi s kreditnimi posli in drugimi izpostavljenostmi iz prejšnjega odstavka, zbirajo naslednji podatki in informacije:
1. datum sklenitve posla oziroma izdaje finančnega instrumenta z navedbo oznake pogodbe oziroma posla ter datum zapadlosti obveznosti;
2. znesek in valuta odobrenega posla;
3. znesek nečrpanega dela odobrenega posla;
4. znesek neodplačanega dela obveznosti iz posla;
5. znesek obroka in pogostost plačila;
6. podatek o prejetem zavarovanju (s katero vrsto oziroma vrstami zavarovanja je zavarovan posel);
7. oznaka bonitete kreditojemalca oziroma poslovnega subjekta (A,B,C,D,E);
8. podatek, če je kreditojemalec v zamudi z izpolnitvijo obveznosti na podlagi posameznega kreditnega posla iz tretjega odstavka tega člena v znesku, ki presega 200 evrov, in je obdobje zamude daljše od 15 dni (datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katerih je kreditojemalec v zamudi, datum plačila obveznosti);
9. podatek o statusu izpostavljenosti poslovnega subjekta (donosna/nedonosna izpostavljenost v skladu s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij);
10. podatek o statusu restrukturiranja;
11. znesek kreditne nadomestitvene vrednosti izvedenega finančnega instrumenta;
12. podatek ali je kreditodajalec pristopil k izterjavi neodplačanega dela obveznosti (datum začetka izterjave, datum nastanka zamude, znesek neodplačanega dela obveznosti in znesek zapadlega dela dolga, ki je predmet izterjave);
13. podatek o datumu zaključka posameznega posla z opredelitvijo njegovega statusa ob zaključku (popolno poplačilo obveznosti, obveznost ni bila poravnana v celoti, odprodaja obveznosti);
14. podatek o spremembi podatka iz 1. do 13. točke tega odstavka.
(5) Banka Slovenije z upoštevanjem vrste kreditnega posla oziroma druge izpostavljenosti, s Priročnikom iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa opredeli obvezen nabor podatkov iz prejšnjega odstavka, ki jih v zvezi s posameznim poslom iz tretjega odstavka tega člena poročevalske enote posredujejo v CKR.
3. OPREDELITEV DRUGIH IZPOSTAVLJENOSTI O ZADOLŽENOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV 
5. člen 
(Opredelitev drugih izpostavljenosti) 
Kot Druge izpostavljenosti poslovnih subjektovse štejejo izpostavljenosti v skladu z vsakokrat veljavnim Priročnikom za pošiljanje podatkov in informacij bančnih članov o zadolženosti poslovnih subjektov.
4. VSEBINA PODATKOV IN INFORMACIJ O ZADOLŽENOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV V SISTEMU IZMENJAVE INFORMACIJ 
6. člen 
(Podatki in informacije v sistemu izmenjave) 
V SISBIZ se vključujejo v zvezi z drugimi izpostavljenostmi in s kreditnimi posli, ki jih s kreditojemalci, ki so poslovni subjekti, sklepajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banka, vsi podatki iz drugega do četrtega odstavka 4. člena tega sklepa. Podatki ne vključujejo osebnih podatkov.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(Prenehanje, veljavnost in uporaba sklepa) 
(1) Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 11. junija 2020.
(2) Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, preneha veljati Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 65/18).
Ljubljana, dne 19. novembra 2019
Dr. Primož Dolenc 
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost