Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3118. Sprememba Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta, stran 8408.

  
Predstavniki delavcev, delodajalcev in Vlade Republike Slovenije soglasno sprejemamo
S P R E M E M B O   P R A V I L 
o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta 
1. člen 
V Pravilih o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (Uradni list RS, št. 1/17) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) ESS v okviru svojega delovanja:
– kot pomemben deležnik sodeluje pri pripravi predpisov že pred začetkom javne obravnave in med njo na način, da oblikuje stališča, mnenja in priporočila k delovnim gradivom, osnutkom in predlogom zakonov, uredb in odredb s področja delovanja ESS, katerih predlagatelj je Vlada Republike Slovenije, v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena,
– sodeluje pred sprejetjem mnenja Vlade Republike Slovenije o predlogih zakonov s področja delovanja ESS, ki jih v državni zbor vložijo drugi upravičeni predlagatelji na način, da oblikuje stališča, mnenja in priporočila k predlogom zakonov,
– daje pobude za sprejetje novih predpisov ali spremembo veljavnih.
(2) Sodelovanje ESS pri pripravi predpisov mora v skladu s prvo alinejo prejšnjega odstavka tega člena potekati ob upoštevanju rokov, ki vladi in državnemu zboru omogočajo normalno izpolnjevanje njunega sprejetega letnega programa, hkrati pa tudi ustrezno vključitev ESS v pripravo predpisov. Konkretne roke za obravnavo posameznega gradiva pred začetkom javne obravnave določi kolegij ESS. Če v kolegiju ni doseženo soglasje glede rokov, se upoštevajo roki, ki ne smejo preseči 30 dni pri rednih postopkih in osem dni pri skrajšanih ali nujnih postopkih.
(3) Za uresničevanje druge alineje prvega odstavka tega člena Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije po prejetju predloga zakona s področja delovanja ESS, ki ga državnemu zboru predložijo drugi upravičeni predlagatelji, hkrati s posredovanjem predloga zakona pristojnemu ministrstvu ali pristojni vladni službi, gradivo posreduje tudi kolegiju ESS. V ta namen pristojno ministrstvo oziroma pristojna vladna služba zagotovi stališče do predloga. Kolegij ESS lahko odloči o uvrstitvi predloga zakona v obravnavo na sejo ESS ali poda predlog za obravnavo na strokovnem odboru oziroma pogajalski skupini. O predlogu ESS odloči najpozneje v treh delovnih dneh. Obravnava predloga zakona mora biti na seji ESS končana pred rokom za posredovanje mnenja pristojnega ministrstva v obravnavo Vladi Republike Slovenije.
(4) Svoje predloge, priporočila in mnenja ESS posreduje državnemu zboru. V skladu s sprejetim sklepom jih lahko posreduje tudi državnemu svetu, strokovni ter širši javnosti.«.
2. člen 
Ta sprememba pravil o delovanju ESS začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-20/2019
Ljubljana, dne 15. novembra 2019
EVA 2019-2611-0064
PODPISNIKI: 
 
Vlada Republike Slovenije: 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
mag. Ksenija Klampfer
 
Delodajalci: 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 
mag. Sonja Šmuc 
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Marjan Trobiš 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
Branko Meh 
 
Trgovinska zbornica Slovenije 
mag. Mariča Lah 
 
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 
Drago Delalut 
 
Delojemalci: 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
Lidija Jerkič 
 
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam 
Jakob Krištof Počivavšek
 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije 
Peter Majcen
 
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije 
Branimir Štrukelj
 
Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije 
Evelin Vesenjak
 
Slovenska zveza sindikatov Alternativa 
Zdenko Lorber
 
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost 
Albert Pavlič