Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3117. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu, stran 8395.

  
Na podlagi 43. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu 
1. člen 
V Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12 in 62/14) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
S tem pravilnikom se skladno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/59/ES z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta 1985/3820/EGS in Direktive Sveta 1991/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L št. 226 z dne 10. 9. 2003, str. 4), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 29), določajo vsebine, način in postopek pridobitve temeljne kvalifikacije ter vsebine, način in postopek rednega usposabljanja za voznike, ki opravljajo cestne prevoze po javnih cestah in pri tem uporabljajo vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: kandidati), določeno v 35. členu Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).«.
2. člen 
V 7. členu se v četrtem odstavku za tretjim stavkom doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Minimalne tehnične specifikacije za simulator so predpisane v prilogi 13, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Pooblaščeni centri morajo ministrstvu najmanj tri dni pred opravljanjem praktičnega preskusa poslati podatke o datumu, uri in kraju začetka preskusa, podatke o vozilu, s katerim se bo preskus opravljal, ter podatke o ocenjevalcu vožnje (predvidene termine voženj). Po zaključku voženj, vendar najkasneje en dan po zaključku teoretičnega preizkusa, ministrstvu posredujejo končni seznam voženj s poimenskim seznamom kandidatov, ki so opravljali praktični preskus, datumom, uro in krajem začetka preskusa ter imenom člana komisije, pred katerim se je praktični preskus opravljal. Obrazec za prijavo praktičnega preskusa je kot priloga 7 sestavni del tega pravilnika. Hkrati s poimenskim seznamom kandidatov, ki so opravljali praktični preskus, pooblaščeni centri posredujejo tudi seznam kandidatov, ki so bili prisotni na teoretičnem preskusu znanja.«.
3. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za besedo »voznika« dodata vejica in besedilo »za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Minister imenuje komisijo iz prejšnjega odstavka, ki jo sestavljajo:
– štiri osebe, ki imajo z ministrstvom sklenjeno delovno razmerje,
– štiri osebe, ki jih predlaga Gospodarska zbornica Slovenije,
– štiri osebe, ki jih predlaga Obrtna zbornica Slovenije,
– dve osebi, ki jih predlaga Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in
– dve osebi, ki jih predlaga Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani.
(3) Osebe iz prve alineje prejšnjega odstavka izbere minister izmed oseb, ki se prijavijo na interni natečaj in izpolnjujejo predpisane pogoje.
(4) Predsednika komisije iz prvega odstavka tega člena minister imenuje izmed oseb iz prve alineje drugega odstavka tega člena.
(5) Predsednika ali člana komisije iz prvega odstavka tega člena lahko minister razreši pred potekom časa, za katerega je imenovan, če predsednik ali član komisije:
– sam zahteva razrešitev;
– ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje v komisijo;
– dela ne opravlja v skladu s predpisi, ki se nanašajo na področje, na katerem komisija opravlja svoje delo ali delovanja komisije;
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
4. člen 
V 13. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Redno usposabljanje obsega usposabljanje, ki voznikom, ki imajo temeljno kvalifikacijo voznika, omogoča, da posodobijo znanje, ki je nujno za njihovo delo, s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu, zdravju in varnosti pri delu ter zmanjšanju vpliva vožnje na okolje. To usposabljanje je sestavljeno iz predavanj v učilnici in praktičnega usposabljanja. Lahko se izvaja tudi z orodji informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ali na najnaprednejših simulatorjih. Če se voznik zaposli pri drugem podjetju, to ne vpliva na že opravljena usposabljanja.
(3) Redno usposabljanje je sestavljeno tako, da širi in osvežuje vsebine iz priloge 1 tega pravilnika in vedno vključuje vsaj eno vsebino, povezano z varnostjo v cestnem prometu. Pri vsebinah usposabljanja se upošteva razvoj zakonodaje in tehnologije ter, kolikor je to mogoče, posebne potrebe voznika glede usposabljanja. Redno usposabljanje se lahko delno opravlja na zmogljivem simulatorju ali posebnem terenu (poligonu). V tem primeru mora simulator izpolnjevati minimalne tehnične specifikacije, predpisane v prilogi 13 tega pravilnika. Usposabljanje opravljajo pooblaščeni centri za usposabljanje. Ti tudi vodijo evidenco kandidatov, ki opravljajo redno usposabljanje, in kandidatom ob končanem 35-urnem usposabljanju izdajo spričevalo, ki potrjuje opravljeno 35-urno redno usposabljanje. Vzorec spričevala je v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
V četrtem odstavku se za sedmim stavkom doda nov osmi stavek, ki se glasi: »Če izvajalec pri rednem usposabljanju uporablja simulator, lahko enkrat v 35-urnem usposabljanju izvede usposabljanje na simulatorju namesto enega 7-urnega programa iz priloge 11 tega pravilnika.«.
5. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(1) Upravni organ, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj, izda na zahtevo kandidata in na podlagi predložitve pisne vloge in spričevala o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah ter spričevala o rednem usposabljanju izkaznico o vozniških kvalifikacijah in jo označi s kodo Evropske unije (»95«) skupaj z ustreznimi kategorijami dovoljenj ali to označi na kandidatovem vozniškem dovoljenju.
(2) Fizične lastnosti izkaznice iz prejšnjega odstavka morajo biti skladne s standardoma ISO 7810 in 7816-1 ter referenčni barvi, ki sta modra (pantone reflex blue) in rumena (pantone yellow). Metode za odobritev, da fizične lastnosti izkaznice ustrezajo mednarodnim standardom, morajo biti skladne s standardom ISO 10373. Izkaznica mora izpolnjevati enake zahteve glede zaščite pred ponarejanjem, kakor veljajo za vozniško dovoljenje. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki. Kandidat mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute, razen pripadnikov verskih skupnosti in drugih oseb, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo. Izkaznica je dvostranska.
(3) Prva stran izkaznice iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
a) rubrika »izkaznica o vozniških kvalifikacijah«, natisnjena z velikimi črkami v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države članice EU, ki izkaznico izdaja;
b) ime države članice EU, ki izkaznico izdaja (neobvezno);
c) oznako države članice, ki izkaznico izdaja, natisnjeno v negativu v modrem pravokotniku in obkroženo z 12 rumenimi zvezdicami; oznake so naslednje:
B: Belgija
BG: Bolgarija
CZ: Češka
DK: Danska
D: Nemčija
EST: Estonija
GR: Grčija
E: Španija
F: Francija
HR: Hrvaška
IRL: Irska
I: Italija
CY: Ciper
LV: Latvija
LT: Litva
L: Luksemburg
H: Madžarska
M: Malta
NL: Nizozemska
A: Avstrija
PL: Poljska
P: Portugalska
RO: Romunija
SLO: Slovenija
SK: Slovaška
FIN: Finska
S: Švedska
UK: Združeno kraljestvo;
č) rubrike s podatki, ki so oštevilčene:
1. priimek imetnika;
2. ime imetnika;
3. datum in kraj rojstva imetnika;
4a. datum izdaje;
4b. datum izteka veljavnosti;
4c. naziv organa, ki je izkaznico izdal (lahko je natisnjen na strani 2);
4d. različne številke, kot na primer številka vozniškega dovoljenja za upravne namene (neobvezno);
5a. številka vozniškega dovoljenja;
5b. serijska številka;
6. fotografija imetnika;
7. podpis imetnika;
8. običajni kraj bivanja ali poštni naslov imetnika (neobvezno);
9. kategorije vozil, za katere voznik izpolnjuje zahteve glede temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja;
d) naslov »vzorec Evropske unije« v slovenskem jeziku in rubrika »izkaznica o vozniških kvalifikacijah« v drugih uradnih jezikih Unije, natisnjena z modro barvo, tako da sestavlja ozadje izkaznice:
– tarjeta de cualificación del conductor
– карта за квалификация на водача
– Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
– chaufføruddannelsesbevis
– Fahrerqualifizierungsnachweis
– juhi ametipädevuse kaart
– δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
– driver qualification card
– carte de qualification de conducteur
– cárta cáilíochta tiomána
– kvalifikacijska kartica vozača
– carta di qualificazione del conducente
– vadītāja kvalifikācijas apliecība
– vairuotojo kvalifikacinė kortelė
– gépjárművezetői képesítési igazolvány
– karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
– kwalificatiekaart bestuurder
– karta kwalifikacji kierowcy
– carta de qualificação do motorista
– Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
– preukaz o kvalifikácii vodiča
– izkaznica o vozniških kvalifikacijah
– kuljettajan ammattipätevyyskortti
– yrkeskompetensbevis för förare.
(4) Druga stran izkaznice iz prvega odstavka tega člena vsebuje rubrike, ki so oštevilčene:
9. kategorije vozil, za katere voznik izpolnjuje zahteve glede temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja;
10. koda Unije (»95«), ki potrjuje voznikovo temeljno kvalifikacijo;
11. prostor, predviden za morebiten vpis nujnih administrativnih podatkov ali podatkov v zvezi z varnostjo v cestnem prometu (neobvezno). Če so ti podatki v povezavi z rubrikami izkaznice iz tega člena, mora biti pred njimi zapisana ustrezna številka rubrike.
(5) Rubrike morajo biti obrazložene in sicer na prvi strani vsaj za rubrike 1, 2, 3, 4a., 4b., 4c., 5a., 5b. in na drugi strani vsaj za rubriko 10 navedena razlaga oštevilčenih rubrik.
(6) Vzorec izkaznice iz prvega odstavka tega člena, ki jo medsebojno priznajo države članice Evropske unije, je v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
6. člen 
V 17. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Zapisnik o teoretičnem in praktičnem preskusu znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije se šteje za arhivsko gradivo in ga je treba hraniti trajno. Ostala dokumentacija povezana s pridobivanjem temeljnih kvalifikacij se hrani eno leto od datuma izpita. Dokumentacijo v zvezi z rednim usposabljanjem voznikov morajo pooblaščeni centri hraniti pet let po izdaji spričevala o opravljenem rednem usposabljanju.
(4) Pooblaščeni centri ministrstvu posredujejo mesečna poročila o izvedenih izpitih za pridobitev temeljne kvalifikacije in rednih usposabljanjih voznikov. Poročila posredujejo na obrazcu, določenem v prilogi 12, ki je sestavni del tega pravilnika, najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na elektronski naslov, ki ga določi ministrstvo.«.
7. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
Za prilogo 12 se doda nova priloga 13, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Minister v dveh mesecih od uveljavitve tega pravilnika imenuje predsednika in člane komisije iz spremenjenega 12. člena pravilnika.
13. člen 
(1) Spremenjeni 16. člen pravilnika se začne uporabljati 2. marca 2020. Do takrat se uporablja 16. člen Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12 in 62/14).
(2) Spremenjena Priloga 2 pravilnika se začne uporabljati 2. marca 2020. Do takrat se uporablja Priloga 2 Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12 in 62/14).
(3) Spremenjena Priloga 3 pravilnika se začne uporabljati 2. marca 2020. Do takrat se uporablja Priloga 3 Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12 in 62/14).
(4) Spremenjena Priloga 5 pravilnika se začne uporabljati 2. marca 2020. Do takrat se uporablja Priloga 5 Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12 in 62/14).
14. člen 
Izkaznice o vozniških kvalifikacijah, izdane pred 2. marcem 2020, veljajo do izteka njihove veljavnosti.
15. člen 
Prvo poročanje v skladu s spremenjenim četrtim odstavkom 17. člena pravilnika se izvede naslednji mesec po mesecu uveljavitve tega pravilnika.
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-187/2019
Ljubljana, dne 14. novembra 2019
EVA 2019-2430-0042
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 
 

AAA Zlata odličnost