Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, stran 8373.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 8. seji dne 14. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin 
1. člen 
V Odloku o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 41/14 in 80/16) se v 2. členu, v prvem odstavku za besedo »Jesenice« doda besedilo:
»in mestne občine Ljubljana, kjer ima FZAB akreditirano dislocirano enoto, Študijsko središče Ljubljana, s sedežem na naslovu Ob železnici 30 a, Ljubljana.«
2. člen 
12. člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku v zadnji alineji črta beseda »šole« in za besedo »organe« doda besedilo »fakultete, razen volitev dekana«
Tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
3. člen 
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
Dekana na splošnih in neposrednih volitvah izvolijo tri skupine volivcev:
1. visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na FZAB sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z delovnopravno zakonodajo
2. študenti
3. ostali delavci, ki imajo na FZAB sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas.
Skupine volivcev imajo različen odstotek števila glasov v skupnem obsegu vseh glasov, in sicer ima skupina visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev iz prve točke prejšnjega odstavka 65 odstotkov vseh glasov, skupina študentov iz druge točke prejšnjega odstavka 20 odstotkov vseh glasov in skupina ostalih delavcev iz tretje točke prejšnjega odstavka 15 odstotkov vseh glasov.
Dekan je izvoljen za dobo 4 let in je lahko ponovno izvoljen, vendar za skupno mandatno dobo največ 8 let.
Postopek volitev dekana se začne najmanj šest mesecev pred iztekom mandata dekana oziroma čimprej po prenehanju funkcije dekana iz drugih razlogov.
Postopek volitev dekana je natančneje opisan v Statutu FZAB.«
4. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidate za dekana lahko predlaga:
– akademski zbor FZAB;
– katedre FZAB;
– vsaj 5 oseb z volilno pravico.
Za dekana je lahko izvoljen, kdor je zaposlen na FZAB kot visokošolski učitelj in izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je na FZAB zaposlen kot visokošolski učitelj in izvoljen v naziv docent, izredni profesor ali redni profesor;
– da je priznan strokovnjak in raziskovalec s področja zdravstvenih ved;
– da se je v okviru dodiplomskega študija ali podiplomskega študija izobraževal na programih s področja zdravstva;
– da ima 15 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 4 leta vodstvenih izkušenj;
– da v okviru svoje profesionalne kariere dokazuje aktivno delo na področju zdravstva, študijskih programov fakultete, visokega šolstva in raziskovanja.
Z izvoljenim kandidatom sklene pogodbo o zaposlitvi predsednik Upravnega odbora FZAB.«
5. člen 
14. člen se črta.
6. člen 
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Senat mora pred sklepom o razrešitvi dekana pridobiti predhodno mnenje akademskega zbora za razrešitev ter seznaniti dekana o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Obrazloženi sklep senata o predčasni razrešitvi dekana mora biti sprejet z večino vseh članov senata.«
7. člen 
V 17. členu se:
– v prvem odstavku se zamenja beseda »imenovan« z besedo »izvoljen« in beseda »imenovanja« z besedo »izvolitve«,
– doda novi drugi odstavek, ki se glasi: »Sklep o razpisu volitev dekana mora biti v primeru iz prejšnjega odstavka sprejet v najkrajšem možnem času. Z izvolitvijo novega dekana preneha mandat vršilcu dolžnosti dekana.«
8. člen 
V 20. členu se v drugem odstavku:
– osma alineja spremeni tako, da se glasi:» – na podlagi poročila o izidu volitev razglasi rezultate volitev dekana;«
– v štirinajsti alineji pred besedo »potrjuje« doda besedilo: »se seznanja s sklepi oziroma«.
9. člen 
V 21. členu se v tretjem odstavku besedilo »Na sejah senata lahko sodelujejo brez pravice glasovanja« nadomesti z besedilom »Na seje so brez pravice glasovanja vabljeni«.
10. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge akademskega zbora so, da:
– izvoli senat FZAB;
– obravnava poročila o delu FZAB ter daje predloge in pobude senatu FZAB;
– opravlja druge naloge, določene z odlokom, s statutom in drugim splošnim aktom visokošolskega zavoda;
– sodeluje pri izvedbi volitev dekana;
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, statutom in drugimi splošnimi akti FZAB.
V razpravi in odločanju o teh nalogah sodelujejo tudi študentje, in sicer na področju študentske problematike.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2019
Jesenice, dne 19. novembra 2019
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti