Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3107. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019, stran 8362.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 1. izredni seji dne 20. novembra 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2019
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.935.767
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.706.653
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.825.125
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.013.409
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
627.816
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
183.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.881.528
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
431.140
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
9.330
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
82.960
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
219.600
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.138.498
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
245.200
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
245.200
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
5.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
5.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
978.914
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
882.157
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
96.757
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
8.775.298
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.328.040
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
380.842
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
60.924
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.746.774
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
19.500
409 REZERVE
120.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.797.891
410 SUBVENCIJE
193.407
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.830.801
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
177.069
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
596.614
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.530.628
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.530.628
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
118.740
431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
82.500
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
36.240
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
160.469
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
16.236,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
16.236,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
16.236,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
16.236,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
277.670
55
ODPLAČILA DOLGA
277.670
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
277.670
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–100.965
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–277.670
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
–160.469
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
100.965
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
12. člen se spremeni v celoti, tako, da se glasi:
»Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2019 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti.
– kratkoročna posojila LPP skupno največ do višine 162.000 EUR,
– dolgoročna posojila LPP skupno največ do 82.080,00 EUR,
– kratkoročna posojila Energetika Ljubljana skupno največ do višine 756.000 EUR,
– dolgoročna posojila Energetika Ljubljana skupno največ do višine 2.592.000 EUR,
– kratkoročna posojila VOKA SNAGA skupno največ do višine 259.200 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz ne proračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.«
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-6
Dobrova, dne 20. novembra 2019
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar