Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3105. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje, stran 8361.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 7. redni seji dne 19. 11. 2019 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Dobrepolje 
1. člen 
Črta se 3. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo).
2. člen 
Šesti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Članu sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji sveta ali na seji delovnega telesa sveta. Članu sveta, ki je imenovan za podžupana, pripada plačilo za opravljanje funkcije, če jo opravlja nepoklicno, oziroma plača, če funkcijo opravlja poklicno, na podlagi akta sveta.«
3. člen 
Drugi odstavek 15. člena se črta.
4. člen 
V drugem odstavku 23. člena se številka »14 (štirinajst)« nadomesti s številko »10 (deset)«.
5. člen 
Drugi stavek drugega odstavka 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nepooblaščeno snemanje seje je kršitev v skladu s tretjo alinejo 42. člena tega poslovnika, zato se osebo, ki nepooblaščeno snema, odstrani s seje ali dela seje.«
V tretjem odstavku se doda novi tretji stavek, ki se glasi:
»Občani morajo svojo navzočnost najaviti najkasneje en dan pred sejo sveta, do zasedbe prostih mest v sejni sobi.«
6. člen 
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Seja sveta se zvočno, lahko pa tudi slikovno snema. Šteje se, da so člani sveta s pričetkom mandata seznanjeni z vsebino tega poslovnika in namenom snemanja sej sveta, izdelavo prepisa in javno objavo zvočnega posnetka seje ter s svojo udeležbo na seji podajajo svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov, kadar soglasje predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Enako se šteje za druge udeležence na seji, ki imajo pravico do besede, ter podajo izjavo, da so seznanjeni s tem poslovnikom.
Seje se snemajo z namenom obveščanja javnosti in zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem organov občine ter izdelave zapisnika seje sveta, enako velja tudi za izdelavo prepisa in javno objavo zvočnega posnetka seje.
Zvočni zapis se objavi na uradni spletni strani občine v roku sedmih delovnih dni po seji sveta, če so izpolnjeni pogoji za objavo, ter se izbriše najkasneje v roku 30 dni po konstitutivni seji naslednjega sveta. V kolikor se izdela magnetogram seje, se zvočni zapis uniči v roku sedmih delovnih dni po izdelavi magnetograma.
Član sveta in drug udeleženec seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati zvočni zapis seje, če ta ni javno objavljen. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.«
7. člen 
57. člen se črta.
8. člen 
V prvem stavku 65. člena se besedilo »opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta« nadomesti z besedilom »opraviti najkasneje do pričetka seje sveta«.
9. člen 
70. člen se črta.
10. člen 
Tretji odstavek 71. člena se črta.
11. člen 
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-0002/2019
Videm, dne 19. novembra 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič