Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3104. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje, stran 8360.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 7. redni seji dne 19. 11. 2019 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Dobrepolje 
1. člen 
V 2. členu Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) se črta besedilo »po njenem predhodnem soglasju.«
2. člen 
V prvem stavku 9.a člena se črta besedilo »Če ni v zakonu drugače določeno«.
3. člen 
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.«
4. člen 
V 14. členu se besedilo tretje alineje drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– na predlog župana sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave,«
5. člen 
Šesti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na vsaki redni seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in pobude, ki jih postavljajo člani sveta.«
6. člen 
V šesti alineji drugega odstavka 22. člena se besedilo »predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije« nadomesti z besedilom »predlaga notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave.«
V sedmi alineji drugega odstavka 22. člena se spremeni besedilo tako, da se glasi:
»– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo organa skupne občinske uprave skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic.«
7. člen 
V četrtem odstavku 33. člena se črta besedilo »ter drugimi organi občine«.
8. člen 
35. člen se črta.
9. člen 
V drugem stavku drugega odstavka 43. člena se za besedilom »mnenje zunanjega strokovnjaka« postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
10. člen 
Drugi odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana pa občinski svet, ki v tem primeru tudi odločita.«
11. člen 
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-0002/2019
Videm, dne 19. novembra 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič