Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3101. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške«, stran 8353.

  
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17) ter v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) so Občinski svet Mestne Občine Slovenj Gradec na podlagi 16. in 48. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), na 6. redni seji dne 5. 6. 2019; Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19), na 8. redni seji dne 23. 9. 2019; Občinski svet Občine Muta na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13), na 7. redni seji dne 25. 9. 2019, Občinski svet Občine Mislinja na podlagi 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10, in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012, 27/2016, 61/2016) na 8. redni seji dne 17. 10. 2019; Občinski svet Občine Vuzenica na podlagi 6. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 31/10 – uradno prečiščeno besedilo), na 8. redni seji dne 20. 6. 2019; Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na podlagi 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 25/15, 26/17 in 5/19), na 6. redni seji dne 27. 6. 2019, Občinski svet Občine Podvelka na podlagi 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV št. 8/12 – UPB1) na 6. redni seji dne 18. 6. 2019 ter Občinski svet Občine Dravograd na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB 3, 2/16, 76/17 in 24/18) na 7. redni seji dne 20. 6. 2019 sprejeli
O D L O K 
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške« 
1. člen 
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške« (Uradni list RS, št. 21/14 z dne 28. 3. 2014) preneha veljati.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Medobčinskem uradnem vestniku (MUV) in Uradnem glasilu slovenskih občin.
Št. 032-0058/2019
Slovenj Gradec, dne 5. junija 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 
Št. 069-1/2019
Mislinja, dne 17. oktobra 2019
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik 
Št. 00704-0051/2019-2
Muta, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Muta 
Mirko Vošner 
Št. 007-0007/2018-09
Radlje ob Dravi, dne 23. septembra 2019
Župan 
Občine Radlje ob Dravi 
mag. Alan Bukovnik 
Št. 007-12/2019-2
Ribnica na Pohorju, dne 27. junija 2019
Župan 
Občine Ribnica na Pohorju 
Srečko Geč 
Št. 032-0007/2019-6
Vuzenica, dne 20. junija 2019
Župan 
Občine Vuzenica 
Franjo Golob 
Št. 032-0007/2019-11
Podvelka, dne 18. junija 2019
Župan 
Občine Podvelka 
Anton Kovše 
Št. 032-0003/2018-7/3-1
Dravograd, dne 20. junija 2019
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala