Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3094. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, stran 8319.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19)v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 101/13 – odl. US) ter določbami 218. člena in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 9. redni seji dne 6. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se določi podlage za obračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
(2) Podlage za obračun in odmero nadomestila so določene ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– določitve območij, katera so predmet odmere nadomestila,
– meril za določitev višine nadomestila,
– določitve zavezancev za plačilo nadomestila in način odmere nadomestila,
– določitve oprostitev plačila nadomestila.
(3) Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
II. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
2. člen
(zazidana stavbna zemljišča) 
(1) Za zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na katerih so parcele objektov z zgrajenimi stavbami in/ali gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja pričelo z gradnjo stavb in/ali gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
(2) Če določena stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, gradbene parcele nima določene, za zazidano stavbno zemljišče šteje del zemljiške parcele, na katerem stoji stavba (fundus) ali gradbeni inženirski objekt, pomnožen s faktorjem 1,5.
3. člen 
(nezazidana stavbna zemljišča) 
(1) Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je na njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.
(2) Če gradbena parcela objekta ali površina stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem objekta ni določena, kot nezazidano stavbno zemljišče šteje površina zemljiške parcele, na kateri stoji objekt, od katere se odšteje površina fundusa objekta, pomnožena s faktorjem 1,5.
4. člen 
(površina zazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe. Poslovne površine so tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti.
(2) Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo uradne evidence: register nepremičnin, kataster stavb in zemljiški kataster, ki jih vodi pristojna geodetska uprava in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila pridobiva podatke.
(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela, namenjenega bivanju, vključujoč garažo.
(4) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) vseh prostorov posameznega stavbnega dela in neto tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim. Poslovni namen pomeni opravljanje dejavnosti v katerikoli organizacijski obliki, ki je vpisana v poslovni register Slovenije.
(5) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen – zunanje poslovne površine (ZPP), se določi kot tlorisna projekcija površine zemljišč na parceli objekta, ki se uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne dejavnosti, med katere sodijo predvsem zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na prostem, skladišča, športna igrišča, deponije ipd.
(6) Če se ugotovi, da se kot zunanje poslovne površine uporabljajo tudi zemljišča izven gradbene parcele objekta, se nadomestilo zanje odmeri na enak način kot za površine, ki se nahajajo znotraj gradbene parcele objekta.
(7) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se odmeri tudi za nelegalne gradnje.
(8) Na podlagi določil petega odstavka tega člena, občina vzpostavi lastno evidenco zunanjih poslovnih površin.
5. člen 
(površina nezazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča.
(2) Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljata uradni evidenci: zemljiški kataster in kataster stavb, iz katerih občina pridobiva potrebne podatke.
(3) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi kot površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju pogojev 3. člena tega odloka, pogojev vsakokratnega veljavnega izvedbenega prostorskega akta ter pogojev oziroma omejitev, določenih z drugimi pravnimi akti.
(4) Na podlagi določil prvega in drugega odstavka tega člena, občina vzpostavi lastno evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč.
III. OBMOČJA ODMERE NADOMESTILA 
6. člen
(območja) 
(1) Območja, ki so predmet odmere nadomestila, so določena na podlagi naslednjih kriterijev:
– lokalnega pomena območja;
– dostopnosti do javnih funkcij.
(2) Območja iz prvega odstavka tega člena se delijo na:
– 1. območje, ki obsega površine v delih naselij Postojna in Veliki Otok.
– 2. območje, ki obsega površine v delih naselij Postojna, Veliki Otok, Stara vas in Prestranek.
– 3. območje, ki obsega površine v preostalih naseljih Občine Postojna.
(3) Pregledna karta območij je priloga tega odloka in je na vpogled na sedežu občine ter na njeni spletni strani.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
7. člen
(splošna merila) 
Za določitev višine nadomestila, se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s posamezno vrsto komunalne opreme in gospodarske javne infrastrukture,
– lega in namen stavbnega zemljišča.
8. člen 
(opremljenost stavbnega zemljišča z infrastrukturo) 
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča z objekti in omrežji komunalne opreme in gospodarske javne infrastrukture se vrednoti z naslednjimi točkami:
Infrastruktura
Opremljenost stavbnega zemljišča
Število točk
prometno omrežje
vsa zemljišča v občini
50
električno omrežje
zemljišča, ki jih je mogoče priključiti
30
vodovodno omrežje
zemljišča, ki jih je mogoče priključiti
20
kanalizacijsko omrežje
zemljišča, ki jih je mogoče priključiti
20
(2) Opremljenost stavbnega zemljišča z objekti in omrežji komunalne opreme ali gospodarske javne infrastrukture, določi njen upravljavec.
9. člen 
(lega in namen stavbnega zemljišča) 
Uporaba stavbnega zemljišča se vrednoti v odvisnosti od njegove geografske lege ter namena na naslednji način:
Namen stavbnega zemljišča
1. območje
2. območje
3. območje
A – Stanovanjski namen
380
300
240
B – Poslovni namen pridobitne dejavnosti
1900
1300
800
C – Poslovni namen nepridobitne dejavnosti
400
240
160
D – Poslovni namen – ZPP
1200
700
450
E – Nezazidano stavbno zemljišče
55
45
30
10. člen 
(določitev višine nadomestila) 
(1) Letno višino nadomestila za zazidano stavbno zemljišče predstavlja vsota točk iz 8. in 9. člena tega odloka, ki se pomnoži s površino zazidanega stavbnega zemljišča ter z vrednostjo točke za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče.
(2) Letno višino nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče predstavlja vsota točk iz 9. člena tega odloka, ki se pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča ter z vrednostjo točke za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče.
11. člen 
(vrednost točke) 
(1) Letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmerno leto se določi na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
(2) Če sklep iz prejšnjega odstavka ni sprejet, velja vrednost točke iz predhodnega leta, ki se revalorizira z indeksom cen v obdobju enega leta na dan 1. januarja, katerega vodi Statistični urad Republike Slovenije. Župan vrednost točke potrdi z ugotovitvenim sklepom.
V. ODMERA NADOMESTILA 
12. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila) 
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je neposredni uporabnik zemljišča oziroma dela stavbe (lastnik ali najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je njegov lastnik oziroma imetnik stavbne pravice, če je le-ta vzpostavljena na zemljiški parceli.
13. člen 
(odmera nadomestila) 
(1) Postopek odmere nadomestila izvede pristojna finančna uprava.
(2) Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se odmeri za vsak del stavbe in vzpostavljeno zunanjo poslovno površino posebej.
(3) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se odmeri za vsako zemljiško parcelo posebej.
14. člen 
(neusklajenost podatkov) 
Če podatek o površini stavbe oziroma zunanje poslovne površine, namenu oziroma dejavnosti v uradnih evidencah ne obstaja, se ne vodi oziroma obstaja dvom o njegovi pravilnosti, le-tega na podlagi javnega naznanila ter izvedene javne razgrnitve podatkov oziroma izvedenega ugotovitvenega postopka, določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila. Občina postopek vodi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA 
15. člen
(oprostitve) 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se oprosti za:
– zavezanca, ki predloži dokazilo centra za socialno delo, iz katerega je razvidna njegova socialna ogroženost (mnenje, odločba),
– zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. 5-letna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča, upošteva pa se od dneva popolnosti vloge za priznanje 5-letne oprostitve.
VII. PREHODNI DOLOČBI IN KONČNI DOLOČBI 
16. člen
(obravnava pritožb v prehodnem obdobju) 
Pritožbe zavezancev, vezane na odmero nadomestila za posamezna odmerna leta, se obravnavajo na podlagi veljavnega odloka v letu odmere.
17. člen 
(vrednost točke NUSZ) 
(1) Letna vrednost točke NUSZ za leto 2020 za zazidano stavbno zemljišče znaša 0,001284 EUR/m2.
(2) Letna vrednost točke NUSZ za leto 2020 za nezazidano stavbno zemljišče znaša 0,001284 EUR/m2.
18. člen 
(prenehanje veljavnosti odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 108/07, 117/07, 121/08, 85/10 in 106/11), uporablja pa se do 31. 12. 2019.
19. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2020.
Št. 007-12/2019
Postojna, dne 6. novembra 2019
 
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič