Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3091. Odlok o rebalansu proračuna – II Občine Loški Potok za leto 2019, stran 8318.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 7. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna – II Občine Loški Potok za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2019 (Uradni list RS, št. 38/19 z dne 14. 6. 2019, se spremeni 1. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da glasi:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Rebalans proračuna II 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.710.628
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.923.602
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.680.920
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.472.266
703 Davki na premoženje 
131.265
704 Domači davki na blago in storitve 
77.389
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
242.682
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
193.090
711 Takse in pristojbine 
1.400
712 Globe in druge denarne kazni
4.676
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
4.350
714 Drugi nedavčni prihodki 
39.166
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
7.660
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
7.660
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
779.366
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
624.128
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
155.238
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.649.252
40
TEKOČI ODHODKI 
683.776
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
173.259
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
28.880
402 Izdatki za blago in storitve 
467.687
403 Plačila obresti 
3.950
409 Rezerve 
10.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
726.156
410 Subvencije 
48.980
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
483.205
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
52.000
413 Drugi tekoči domači transferi 
141.971
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.200.320
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.200.320
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
39.000
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
12.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
26.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
61.375
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
150.000
50
ZADOLŽEVANJE
150.000
500 Domače zadolževanje
150.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
120.611
55
ODPLAČILA DOLGA
120.611
550 Odplačila domačega dolga
120.611
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
90.765
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
29.389
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–61.376
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
11.165
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2019.
Št. 410-0009/2109-03
Hrib - Loški Potok, dne 15. novembra 2019
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina