Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3086. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin, stran 8302.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, Uradni list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US in 87/11 – ZMVN-A), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 6. seji dne 6. novembra 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Uradni list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15 in 68/18).
2. člen 
Besedilo 34. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
"Najemnina za službena stanovanja se določa v skladu z veljavno metodologijo za izračun neprofitne najemnine za upravičence, ki po dohodku izpolnjujejo pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem.
Za upravičence, ki presegajo navedeni dohodkovni cenzus, se določa izhodiščna najemnina v višini najvišje priznane tržne najemnine za kvadratni meter stanovanjske površine v regiji, ki znaša 5 EUR/m2, oziroma v primeru dvoma s cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin."
3. člen 
43. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
"Najemnine za neprofitna stanovanja in bivalne enote se oblikujejo v skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, za vse ostale vrste stanovanj pa skladno z veljavno zakonodajo in tem odlokom.
V primerih, ko najemnik zaradi dohodkovnega in premoženjskega statusa ne izpolnjuje več pogojev za neprofitni najem se mu določi najemnina v višini najvišje priznane tržne najemnine za kvadratni meter stanovanjske površine v regiji, ki znaša 5 EUR/m2 stanovanjske površine, oziroma v primeru dvoma s cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
Najemniki neprofitnih stanovanj, ki imajo v najemu stanovanje, ki presega površinski normativ po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) so dolžni mesečno plačevati razliko do najvišje priznane tržne najemnine za kvadratni meter stanovanjske površine v regiji, za velikost stanovanja nad površinskim normativom, oziroma v primeru dvoma razliko do tržne najemnine določeno s cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin."
4. člen 
Prvi odstavek 44.a člena odloka se spremeni tako, da glasi:
"Stanovanje, ki je bilo zajeto v načrtu razpolaganja, pa postopek prodaje ni bil uspešen se lahko izvzame iz programa prodaje stvarnega premoženja Občine Laško, prenese v osnovna sredstva in odda v tržni najem. Prav tako se lahko odda v tržni najem tudi stanovanje, ki je bilo pridobljeno v postopku pridobivanja nepremičnega premoženja in ga kot takšnega s sklepom opredeli Odbor za gospodarski razvoj."
5. člen 
Besedilo 44.d člena odloka se spremeni tako, da glasi:
"Izhodiščna najemnina za tržna stanovanja se določi v višini najmanj najvišje priznane tržne najemnine za kvadratni meter stanovanjske površine v regiji, ki znaša 5 EUR/m2, oziroma v primeru dvoma s cenitvijo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin."
6. člen 
Vsa ostala določila Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Uradni list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15 in 68/18) ostajajo nespremenjena in v veljavi.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-10503
Laško, dne 6. novembra 2019
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek