Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3085. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora, stran 8301.

  
Na podlagi 124. člena v povezavi s 125. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in skladno s 109. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 61/18) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 7. seji dne 13. 11. 2019 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (PUP KG – UPB4, Uradni list RS, št. 18/17, pop. 34/17)
1. člen 
Sprejme se obvezna razlaga 2a) odstavka 41. člena PUP KG – UPB4.
2. člen 
V 2a) odstavku 41. člena PUP KG – UPB4 se kot merilo za izračun potrebnega števila parkirišč glede dejavnosti oziroma namembnosti objekta za gostinstvo uporabljajo merila v skladu s pravilnikom o minimalnih pogojih za gostinske obrate, ki je veljal v času sprejetja Odloka o (8) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS. št. 82/16). Celotno ime tega pravilnika se pravilno glasi Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00, 114/04, 52/08 in 21/14).
Šteje se, da v 2a) odstavku 41. člena PUP KG – UPB4 veljajo takšna merila, kot so bila navedena v 8. členu Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00, 114/04, 52/08 in 21/14) ne glede na določbe novega Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17), ki navedenih meril ne vsebuje več.
3. člen 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (PUP KG – UPB4, Uradni list RS, št. 18/17, pop. 34/17). Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati prične naslednji dan po objavi.
Št. 3505-13/2015-30
Kranjska Gora, dne 13. novembra 2019
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Horvat