Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3083. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje, stran 8300.

  
Na podlagi prvega odstavka 18. člena, 19., 19.a, 19.b, 19.c, 19.č člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), prvega odstavka 4. člena, petega odstavka 8. člena, drugega odstavka 19. člena in drugega odstavka 95. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji dne 12. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje 
1. člen 
Osmi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) V proračunu Mestne občine Celje se načrtujejo sredstva za letne nagrade za delo predsednikov svetov ožjih delov in sejnine za člane svetov ožjih delov. Za letne nagrade predsednikom svetov ožjih delov se načrtujejo sredstva v višini 50 % mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Članom svetov ožjega dela, razen predsedniku, pripada sejnina za udeležbo na seji sveta ožjega dela, vendar za največ štiri seje letno. Višina sejnine se določi z odlokom o proračunu občine za posamezno leto in se izplača enkrat letno za tekoče leto na podlagi poročila predsednika sveta ožjega dela o prisotnosti posameznega člana sveta na seji.«.
2. člen 
Dosedanje besedilo 7. člena postane prvi odstavek. V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Mestna četrt Center ima svoj grb, ki je okrogle oblike. Ozadje grba je bele barve z modro obrobo. V zgornjem delu je napis 19. marec in tri modre zvezde. V srednjem delu je narodni motiv modre barve, v katerem je napis 1862 in Narodna čitalnica v Celju. V spodnjem delu je napis MESTNA ČETRT CENTER.«.
3. člen 
Dosedanje besedilo 9. člena postane prvi odstavek. V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Mestna četrt Dolgo polje ima svoj grb. Grb stilizirano posnema mejo mestne četrti in obliko celjskega grba. Znotraj grba so na modrem polju, zgoraj desno tri celjske zvezde, saj je mestna četrt ožji del Mestne občine Celje, levo zgoraj je napis Mestna četrt Dolgo Polje. Grb polkrožno sekata cesta in železnica, ki sta značilnosti mestne četrti. Na dva dela jo delita magistrala vzhod-zahod in savinjska železnica.«.
4. člen 
Dosedanje besedilo 11. člena postane prvi odstavek. V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Mestna četrt Hudinja ima svoj grb in zastavo. Mestna četrt Hudinja ima svoj grb. V ščitu je dvojni lok zelene barve, ki poteka od sredine ščita, levo in desno. S spodnjem delu je vijuga v modri barvi. Mestna četrt Hudinja je ožji del Mestne občine Celje, kar je nakazano z zvezdo.«.
5. člen 
Dosedanje besedilo 19. člena postane prvi odstavek. V 19. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Krajevna skupnost Medlog ima svojo zastavo, ki je rumene in modre barve z grbom Krajevne skupnosti Medlog v sredini. Osnova je razdeljena na dve enaki polji in v sredini je umeščen grb Krajevne skupnosti Medlog v vertikalno os zastave.
(3) Krajevna skupnost Medlog ima svoj grb. Grb je po obliki polkrožnega ščita. V njem je predstavljena pokrajina, ki je značilna za krajevno skupnost: travniki, potoki, med njimi pa drevesa s katerimi tvorijo loge. Simbola dveh večjih društev, ki delujeta na območju krajevne skupnosti sta jadralno letalo in kajak. Grb ima belo podlago in sivo in zeleno obrobo.«.
6. člen 
Dosedanje besedilo 20. člena postane prvi odstavek. V 20. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Krajevna skupnost Ostrožno ima svojo zastavo, ki temelji na modri in rumeni s krajevnim grbom v sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave, pri čemer je modra barva zgoraj in rumena spodaj. Središče krajevnega grba je v stičišču diagonal zastave.
(3) Grb Krajevna skupnost Ostrožno ima obliko ščita poznogotske, spodaj rahlo konične oblike. Grb sega z zgornjo polovico v modro, s spodnjo polovico pa v rumeno polje zastave. Ščit je rumeno obrobljen. V zgornjem, srednjem delu ščita je na modri podlagi bel lik plamenice s tremi rumenimi zublji. Na levi in desni strani plamenice sta po dve konični šesterokraki zlati zvezdi. V spodnjem delu ščita je lik petih belih krogov.«
7. člen 
Dosedanje besedilo 25. člena postane prvi odstavek. V 25. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Krajevna skupnost Trnovlje ima svojo zastavo, na sredini zastave je grb Krajevne skupnosti Trnovlje.
(3) Krajevna skupnost Trnovlje ima svoj grb, kiima obliko ščita. Leva polovica ima modro podlago, desna pa rumeno. Na sredini grba je lipov list, obdan s trnjem in zelenjem. Lipov list ponazarja obliko zemljišča Krajevne skupnosti Trnovlje.«.
8. člen 
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva namenjena za tekoče delovanje ožjih delov ter financiranje nalog in aktivnosti, ki jih določa Statut MOC, določi Mestni svet MOC ob sprejemu proračuna MOC.
Kriterij za delitev sredstev za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti so:
– 80 % fiksni delež,
– 10 % glede na površino (v ha) posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti,
– 10 % glede na število prebivalcev v posamezni mestni četrti in krajevni skupnosti.«.
V drugem odstavku 28. člena se črta besedna zveza »s samoprispevki«.
9. člen 
V prvem odstavku 32. člena se beseda »brezplačno« nadomesti z besedilom: »skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti«
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. zadeve: 0301-8/2019
Celje, dne 12. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
Po pooblastilu župana 
Brena Arnšek 
podžupanja