Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3081. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, stran 8290.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 6. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro), 3. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. seji dne 11. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena (v nadaljevanju: javna služba) se izvajajo kot obvezna občinska gospodarska javna služba na celotnem območju Občine Brežice.
2. člen 
(območje in obseg izvajanja javne službe) 
(1) Javno službo iz prvega člena tega odloka zagotavlja Občina Brežice (v nadaljevanju občina) na območju celotne občine, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in tem odlokom, in sicer zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov v obliki javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., obvezno gospodarsko javno službo odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa v obliki javnega podjetja CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje, Novo mesto.
(2) Javna služba obsega javne službe:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki obsega storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih, vključno s prevozom določenih vrst komunalnih odpadkov do centra za ravnanje z odpadki in storitve predhodnega skladiščenja določenih vrst komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje, vključno s prevozom,
– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, ki obsega storitve obdelave komunalnih odpadkov, vključno s sortiranjem in tehtanjem odpadkov, s katerimi se spreminja lastnost odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine in teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo in
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3. člen 
(usklajenost s področnimi predpisi) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu in podzakonskih predpisih s področja varstva okolja.
(2) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz drugega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo zakon in podzakonski predpisi s področja varstva okolja.
4. člen 
(cilji) 
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki so:
– zagotoviti učinkovito izvajanje javne službe in uspešno doseganje standardov in ciljev ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji,
– zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo,
– preprečiti odlaganje odpadkov v naravo,
– zagotoviti vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
– zagotoviti izločanje nevarnih odpadkov in izločanje bioloških odpadkov ter ustrezno ravnanje z njimi,
– uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«,
– zagotoviti oddajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču komunalnih odpadkov,
– zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede na vir nastajanja odpadkov in
– osveščanje in obveščanje uporabnikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki.
5. člen 
(pristojnosti in pooblastila) 
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ), ki opravlja tudi strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki z občinskim aktom ali pogodbo niso prenesene na izvajalca javne službe, skrbi za koordinacijo med občino in izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem javne službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti.
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka ter imata pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe.
(4) Izvajalcu javne službe se podeli zlasti naslednja javna pooblastila:
– da izvaja javno službo v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Brežice,
– da uporablja zbiralnice ločenih odpadkov in zbirni center v namene izvajanja javne službe,
– vodi evidence in pripravlja programe in poročila in poslovne načrte javne službe, izda potrdilo ali strokovno oceno v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi,
– da prevzema vodenje vseh evidenc, ki so za opravljanje predmetne gospodarske javne službe potrebne, skladno z veljavnimi predpisi,
– da predlaga dela za investicijske posege v objekte in naprave potrebne za izvajanje javne gospodarske službe.
(5) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe podeljuje javno pooblastilo za izdajanje smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in mnenj k dopolnjenimi predlogi prostorskih aktov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. Za izdajo smernic in mnenj mora vlagatelj predložiti dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s področja načrtovanja prostora.
(6) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe podeljuje javno pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah izdaje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(7) Izvajalec javne službe vodi evidence oziroma registre v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, gospodarske javne službe, oblikovanje cen in v skladu s tem odlokom.
(8) Občina Brežice izvajalcu javne službe prizna strošek za izvajanje nalog iz naslova prenesenih javnih pooblastil iz tega člena v višini 5 odstotkov delovnega mesta referenta za soglasja in 5 odstotkov delovnega mesta vodje katastra. Stroški se krijejo iz sredstev proračuna Občine Brežice.
(9) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni v skladu s tem odlokom kršitelje prijaviti prekrškovnemu organu ali pristojnemu organu.
6. člen 
(čezmerna obremenitev okolja) 
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naložiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.
(2) Občina zagotovi sredstva za odpravo posledic iz prvega odstavka tega člena v proračunu.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov.
II. JAVNA SLUŽBA 
7. člen 
(gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe, to so zbirni center (v nadaljevanju Zbirni center Boršt), zbiralnice in odlagališče, so gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena. Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javne službe, so grajeno javno dobro.
(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo in je njihova uporaba obvezna.
(3) Izvajalec javne službe mora z občino skleniti najemno pogodbo za vso potrebno infrastrukturo – objekte in naprave, nepremičnine in premičnine za izvajanje dejavnosti v okviru javne službe, in sicer tako obstoječo, kot tisto, pridobljeno ali obnovljeno v času trajanja izvajanja javne službe, ki je v lasti občine, zanjo plačevati najemnino in skleniti ustrezne zavarovalne pogodbe, vinkulirane v korist občine.
(4) Redno vzdrževanje objektov in naprav javne službe bremeni izvajalca javne službe in je sestani del cene javne službe.
(5) Investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte in naprave javne službe izvaja občina.
(6) Izvajalec javne službe z infrastrukturo iz tega člena lahko izvaja posebne storitve, to je storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne storitve javne službe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– izvajalec javne službe pri izvajanju posebnih storitev ne ustvarja negativne razlike v ceni,
– razmere na infrastrukturi dopuščajo tako izvajanje in ni ogrožena javna služba,
– je zagotovljeno merjenje izvedenih posebnih storitev,
– se s prihodki posebnih storitev upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena javne službe, pri čemer prihodki posebnih storitev, ki jih izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov ustvari na podlagi opravljanja posebnih storitev, prednostno znižujejo stroške zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov.
8. člen 
(uporabnik javne službe) 
(1) Uporaba storitev javne službe in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka sta obvezna.
(2) Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi povzročitelji odpadkov na območju Občine Brežice, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež. Povzročitelji odpadkov so obvezni uporabniki storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: uporabniki).
(3) Uporabniki storitev, ki so posamezniki ali pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo svojo dejavnost, morajo komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v skladu s tem odlokom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(4) Uporabnik storitev javne službe je vsak povzročitelj odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb;
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje komunalnih odpadkov;
– pravico do uporabe počitniških objektov.
(5) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o izpolnitvi pogojev za pridobitev statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve.
(6) Za potrebe izvajanja tega odloka je gospodinjstvo oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni temelj (lastništvo, najem, dejanska uporaba …) prebiva v eni stanovanjski enoti. V razmerju do izvajalca gospodinjstvo zastopa ena od polnoletnih oseb.
(7) V primeru, ko uporabnik povzroča odpadke z več oblikami delovanja ali dejavnostmi, je dolžan storitve javne službe plačevati posebej za vsako obliko delovanja ali dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki.
(8) Oseba, ki oddaja v najem stanovanje ali drug prostor (v nadaljevanju: najemodajalec), je dolžna sporočiti uporabnika izvajalcu javne službe najkasneje v osmih dneh po sklenitvi najemne pogodbe, sicer sam šteje za uporabnika.
(9) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt v solastnini ali ima več upravljalcev, lahko obveznosti uporabnikov javne službe prevzame eden od solastnikov oziroma upravljalcev, če je med njimi dosežen pisni dogovor; za prevzem obveznosti uporabnikov javne službe lahko solastniki oziroma upravljalci pisno pooblastijo tudi tretjo osebo, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(10) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja je na strani lastnika, ki neuporabo objekta dokazuje npr. z ukinjenim vodovodnim priključkom, električnim priključkom.
(11) Če ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne službe lastnik stavbe ali dela stavb oziroma objekta ali dela objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(12) Uporabniki, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku razen za počitniške hišice, vinske kleti in nenaseljene stanovanjske hiše, kjer se občasno biva ter imajo stalno bivališče na območju Občine Brežice.
9. člen 
(način uporabe storitev javne službe) 
Uporabniki morajo svoje komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe na način, določen v tem odloku in v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
10. člen 
(obveznosti občine in izvajalca javne službe) 
(1) Občina zagotavlja izvajanje javne službe na celotnem območju občine, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in podzakonskimi predpisi ter v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe tako, da so storitve javne služba dostopne vsem uporabnikom, uporaba storitev javne službe pa je za vse uporabnike obvezna.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti vodenje evidenc, pripravo programov, poslovnih načrtov in poročil o izvajanju javne službe in oblikovanju cen v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi. Na zahtevo občine mora v roku osem dni od prejema poziva občini brezplačno posredovati podatke iz evidenc, ki jih je dolžan voditi, predložiti mora tudi poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja javne službe.
(3) Izvajalec javne službe je dolžan v okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po 10. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15 – uradno prečiščeno besedilo), vsako leto pripraviti Letni program izvajanja javne službe za prihodnje leto.
(4) Letni program izvajanja javne službe vsebuje predvsem naslednje podatke:
– stroškovno ovrednoten načrt rednega vzdrževanja objektov in naprav, namenjenih za izvajanje javne službe in načrt izvajanja posameznih obveznih storitev javne službe,
– obseg potrebnih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov in naprav ter oceno stroškov,
– obseg predvidenega rednega izvajanja javne službe z oceno stroškov in cenikom storitev javne službe ter pričakovani rezultati na področju ravnanja z odpadki,
– obseg in stroški zamenjave uničene in poškodovane opreme ter naprav,
– osnovna sredstva izvajalca, namenjena izvajanju javne službe,
– podatke o številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe,
– ukrepi za doseganje okoljskih ciljev, skladno z zakonodajo.
(5) Izvajalec javne službe je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju vse naprave, opremo in objekte javne službe. Izvajalec javne službe je dolžan obveščati pristojni organ o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje javne službe.
(6) Izvajalec javne službe je odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri opravljanju javne službe, odgovoren je tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam. Izvajalec javne službe je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam).
11. člen 
(tehnični in tarifni pravilnik) 
(1) Izvajalec javne službe pripravi in sprejme Tehnični pravilnik z navodili, normativi in standardi o ravnanju z odpadki in storitvah javne službe v Občini Brežice (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik) najkasneje do 15. 12. 2019. Tehnični pravilnik potrdi župan po predhodni potrditvi strokovnih služb občine.
(2) Tehnični pravilnik in Tarifni pravilnik obsegata in določata predvsem:
– minimalne standarde za določitev zbirnih mest, prevzemnih mest, začasnih prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi mesti za nedostopne kraje,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnem centru,
– standardizacijo predpisanih zabojnikov in vreč za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov, dinamiko čiščenja posod in pogoji za zamenjavo posod,
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe,
– javne prireditve in čistilne akcije,
– obračun storitev ravnanja z odpadki,
– reklamacijski postopek.
(3) Izvajalec javne službe pripravi Tarifni pravilnik o storitvah javne službe v Občini Brežice (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik). Tarifni pravilnik sprejme občinski svet. Tarifni pravilnik mora pričeti veljati najkasneje dne 31. 12. 2019.
III. VRSTE ODPADKOV – ZBIRANJE 
12. člen 
(vrste odpadkov) 
(1) Z javno službo zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov se zagotavlja zbiranje:
– ločenih frakcij iz podskupin 15 01 (embalaža) in 20 01 (Ločeno zbrane frakcije) s seznama odpadkov,
– kosovnih odpadkov,
– odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
– odpadkov s tržnic,
– odpadkov iz čiščenja cest,
– mešanih komunalnih odpadkov in
– izrabljenih gum v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v okviru javne službe ne zbirajo:
– odpadna embalaža, ki v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, nastaja kot odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek,
– odpadki z vrtov in parkov od povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji iz dejavnosti v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
– biološko razgradljivi kuhinjski odpadki od povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
– odpadna jedilna olja od povzročiteljev, ki so povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz gostinstva v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi.
13. člen 
(naloge izvajalca javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov mora zagotoviti:
– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat, in sicer mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov;
– zbiranje kosovnih odpadkov na poziv uporabnika,
– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah,
– zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– aktivnosti za ozaveščanje in obveščanje uporabnikov,
– vodenje evidence za vse komunalne odpadke, ki jih zbere, v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja odpadke.
(2) Zabojniki ali vreče za zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat morajo biti označeni tako, da uporabnik nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabojnik ali vrečo.
(3) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz prve alineje prvega odstavka tega člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo v nadaljnje ravnanje in do oddaje v nadaljnje ravnanje z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
14. člen 
(mešani komunalni odpadki) 
(1) Izvajalec javne službe zbira mešane komunalne odpadke od uporabnikov po sistemu od vrat do vrat.
(2) Uporabniki mešane komunalne odpadke prepuščajo v zabojniku na za to določenem prevzemnem mestu.
(3) Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti manjša od 60 litrov. Izvajalec javne službe mora zamenjati obstoječi zabojnik za mešane komunalne odpadke, če prostornina zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika ali če je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči tveganje za okolje ali zdravje ljudi. V primeru, da je zabojnik poškodovan, uničen ali izrabljen, uporabnik ni upravičen do zamenjave zabojnika pred potekom sedmih let od dodelitve zabojnika, razen če so poškodbe posledice ravnanja izvajalca javne službe.
(4) Mešane komunalne odpadke oziroma njihov ostanek se mehansko in biološko obdela, izloči se uporabne frakcije, ostanek pa se odlaga na regijskem odlagališču CeROD v Leskovcu pri Novem mestu.
15. člen 
(biološki odpadki) 
(1) Izvajalec javne službe zbira od uporabnikov biološke odpadke, to je kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad od gospodinjstev, ki teh odpadkov ne kompostirajo sama, po sistemu od vrat do vrat v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(2) Uporabniki prepuščajo biološke odpadke v vodotesnem zabojniku na za to določenem prevzemnem mestu. Do prepustitve izvajalcu javne službe jih morajo hraniti ločeno, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki.
(3) Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za biološke odpadke, katerega prostornina ne sme biti manjša od 80 litrov. Izvajalec javne službe mora zamenjati obstoječi zabojnik za biološke odpadke, če prostornina zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika ali če je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči tveganje za okolje ali zdravje ljudi. V primeru, da je zabojnik poškodovan, uničen ali izrabljen, uporabnik ni upravičen do zamenjave zabojnika pred potekom sedmih let od dodelitve zabojnika, razen če so poškodbe posledice ravnanja izvajalca javne službe.
(4) Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva, ki bioloških odpadkov ne prepušča izvajalcu javne službe, mora hišno kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku.
16. člen 
(odpadna embalaža) 
(1) Izvajalec javne službe zbira odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, iz plastike, kovin in sestavljenih materialov po sistemu od vrat do vrat kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06 od vseh uporabnikov, razen od tistih, pri katerih ti odpadki nastajajo kot komunalni odpadek iz trgovine, industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, in ki te odpadke oddajajo družbi za ravnanje z odpadno embalažo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.
(2) Odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov se skupaj prepušča v namenskih vrečah z logotipom podjetja oziroma zabojnikih na določenem prevzemnem mestu.
(3) Če se odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov prepušča v zabojniku, izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti manjša od 120 litrov. Izvajalec javne službe mora zamenjati obstoječi zabojnik za odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, če prostornina zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika ali če je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči tveganje za okolje ali zdravje ljudi. V primeru, da je zabojnik poškodovan, uničen ali izrabljen, uporabnik ni upravičen do zamenjave zabojnika pred potekom sedmih let od dodelitve zabojnika, razen če so poškodbe posledice ravnanja izvajalca javne službe.
(4) Uporabniki enostanovanjskih objektov na dan odvoza odpadne embalaže namestijo zabojnike ali namenske vreče z logotipom podjetja, napolnjene z odpadno embalažo, na enaka prevzemna mesta, kamor postavijo tudi zabojnik za preostanek komunalnih odpadkov na dan odvoza ostanka komunalnih odpadkov. Izvajalec prevzema ločeno zbrano odpadno embalažo enkrat na tri tedne oziroma v skladu s Koledarjem odvoza odpadkov za tekoče leto.
(5) Uporabniki večstanovanjskih objektov namestijo zabojnike ali namenske vreče z logotipom podjetja, napolnjene z embalažo, ob zabojnike za mešane komunalne odpadke, ki so nameščeni na zbirno-prevzemnih mestih. Izvajalec prevzema ločeno zbrano odpadno embalažo enkrat na tri tedne oziroma kot je navedeno v Koledarju odvoza odpadkov za tekoče leto.
IV. PREVZEMANJE ODPADKOV 
17. člen 
(koledar odvozov odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe prevzema:
– mešane komunalne odpadke enkrat na tri tedne,
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov enkrat na tri tedne in
– biološke odpadke od aprila do septembra enkrat tedensko, od oktobra do marca pa enkrat na 14 dni.
(2) Izvajalec javne službe z namenom optimizacije prevoznih poti in znižanja stroškov pripravi Koledar odvoza odpadkov, ki mora vsebovati podatke o dnevu odvoza posameznih vrst odpadkov, informacijo o prevzemu kosovnih odpadkov, o delovnem času Zbirnega centra Boršt in urnik odvozov za prihodnje leto. Koledar odvoza odpadkov za tekoče leto je izvajalec javne službe dolžan objaviti na svoji spletni strani in v pisni obliki poslati vsem uporabnikom v Občini Brežice pred koncem koledarskega leta.
(3) Izvajalec javne službe sme pri prevzemanju odpadkov odstopiti od Koledarja odvozov odpadkov zgolj v primeru višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere, začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest in nenadne okvare posebnih vozil, vendar pa mora uporabnike v najkrajšem možnem času na krajevno običajen način obvestiti o razlogih opustitve odvoza ter o novih terminih odvoza odpadkov.
(4) Čas prevzemanja odpadkov za pogodbene uporabnike izvajalec javne službe zagotovi na podlagi pogodbe, skladno s tehničnim pravilnikom.
18. člen 
(prevzemanje komunalnih odpadkov) 
(1) Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem Koledarju odvoza odpadkov prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v tipiziranih zabojnikih ali namenskih vrečah.
(2) Zabojnikov ali vreč za prepuščanje komunalnih odpadkov, ki jih ne določa tehnični pravilnik, ni dovoljeno uporabljati.
(3) Velikost in število zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz 11. člena tega odloka.
(4) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov določijo skupne posode ali zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz 11. člena tega odloka.
(5) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine posode ali zabojnika oziroma povečanje števila posod ali zabojnikov.
19. člen 
(prevzemna mesta) 
(1) Prevzemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalec javne službe redno prevzema odpadke. Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe praviloma ob robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne in krajevne ceste. Če uporabnik ne soglaša z lokacijo prevzemnega mesta, določi prevzemno mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ občinske uprave.
(2) Ob določanju lokacij za zbirna in prevzemna mesta je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno-varnostne predpise. Zbirna in prevzemna mesta ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
(3) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ pet metrov od roba prometne/transportne poti smetarskega vozila.
(4) Prevzemno mesto je lahko tudi hkrati zbirno mesto, v kolikor se prevzemno mesto nahaja na površini v zasebni lasti, ob večstanovanjskih objektih pa na pripadajočem zemljišču k stavbi.
(5) Uporabnik mora zagotoviti, da se posoda, zabojnik ali namenska vrečka prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto do 6.00 ure zjutraj glede na predviden dan odvoza, po prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike čimprej, najkasneje pa do konca dne, ko je bil prevoz opravljen, vrne na zbirno mesto.
(6) Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne odpadke ne sme imeti stopnic, robnikov ali drugih ovir in mora biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalni vozili v dnevnem času, v vseh vremenskih razmerah in mora prenesti osne obremenitve posebnega komunalnega vozila.
20. člen 
(način zbiranja mešanih komunalnih odpadkov do predvidenega prevzema) 
(1) V času do predvidenega prevzema mešanih komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, nameščenih na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.
(2) Za urejenost in čistočo zbirnega mesta skrbi uporabnik.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko zbirna mesta hkrati tudi prevzemna mesta.
(4) Zbirna in prevzemna mesta se pri novih stanovanjskih ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah ter spremembah namembnosti objektov načrtujejo z upoštevanjem določb tega odloka.
21. člen 
(register prevzemnih mest) 
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih mest z naslednjimi podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke,
– identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki,
– ulica in hišna številka stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi podatki, ki so potrebni za določitev cene in obračun storitev javne službe, med drugim firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov in velikost, vrsta in število posod ali zabojnikov oziroma delež na skupni posodi ali zabojniku po posameznem uporabniku.
(3) Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe pisno sporočiti vsako spremembo podatkov, ki se vpisujejo v register.
(4) Podatki v registru uporabnikov se lahko spremenijo na podlagi pisnega sporočila uporabnika, ugotovitev izvajalca javne službe glede na uradni vir podatkov iz centralnega registra prebivalstva in glede na ugotovljeno stanje pri posameznem uporabniku ali na podlagi ugotovitev pristojnega ali prekrškovnega organa.
(5) Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v registru uporabnikov na vlogo uporabnika potrdi uporabniku vpis teh sprememb in uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje v osmih dneh po vpisu spremembe v register uporabnikov.
V. POSEBNE STORITVE 
22. člen 
(posebne storitve) 
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 12. člena tega odloka izvajalec javne službe lahko:
– zbira odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, od tistih izvirnih povzročiteljev teh odpadkov, s katerimi se dogovori o takem načinu zbiranja v terminih, za katere se dogovorita;
– nameni zbiralnico tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe,
– Zbirni center Boršt nameni tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(2) Storitve iz prvega odstavka tega člena so posebne storitve, ki jih izvajalec javne službe izvede, če so izpolnjeni pogoji iz šestega odstavka 7. člena tega odloka.
23. člen 
(zbiralnice) 
(1) Izvajalec javne službe v zbiralnici zbira:
– odpadni papir in karton,
– odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06 ter
– odpadno embalažo iz stekla.
(2) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov vsem uporabnikom. Zbiralnica je lahko namenjena tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(3) V zbiralnici je dovoljeno le prepuščanje odpadkov iz prvega odstavka tega člena, ki jih je potrebno odložiti v za to namenjene zabojnike. Odpadke je prepovedano odlagati poleg zabojnikov ali pri prepuščanju odpadkov drugače onesnažiti zbiralnico. Drugih odpadkov ni dovoljeno prepuščati v zbiralnici ali poleg nje.
24. člen 
(ureditev in postavitev zbiralnic) 
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino. Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v stanovanjskih območjih, večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih in drugih ustanovah.
(2) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo na utrjeni ali tlakovani površini, in je opremljena z zabojnikom za prepuščanje odpadnega papirja, kartona in odpadne embalaže iz papirja in kartona, z zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov in z zabojnikom za prepuščanje odpadne embalaže iz stekla. Zabojniki morajo biti označeni z navedbo vrst odpadkov, katerim so namenjeni.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnico urediti in vzdrževati tako, da lahko uporabnik prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje ter da se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta zbiralnica ali njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(4) Izvajalec javne službe mora na podlagi obvestila o posameznem polno naloženem zabojniku zabojnik izprazniti najkasneje v 48 urah od prejema obvestila.
(5) Izvajalec javne službe mora vse v zbiralnicah prevzete odpadke stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje ter do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
25. člen 
(premične zbiralnice) 
(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira nevarne in nenevarne komunalne odpadke dvakrat letno v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja obvezno občinsko javno službo in zelo majhno odpadno električno in elektronsko opremo v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem uporabnikom.
(3) Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje odpadkov iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno, če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500 prebivalcev na km2, mora zagotoviti prevzemanje najmanj dvakrat v koledarskem letu.
(4) Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, gospodinjstvom pa o tem v enakem roku poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo prepuščanje.
(5) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer morajo biti kraji prevzemanja določeni tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno vsem uporabnikom.
(6) Prevzemanje nevarnih frakcij iz gospodinjstev izvajalec javne službe izvaja tudi v Zbirno reciklažnem centru Boršt. Prevzemno mesto nevarnih odpadkov je opremljeno s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. Ko je zbrana primerna količina nevarnih odpadkov, jih izvajalec javne službe ravnanja z odpadki odda pooblaščenim prevzemnikom oziroma odstranjevalcem, skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(7) V zbiralnici nevarnih frakcij se ločeno zbirajo in začasno skladiščijo naslednje nevarne frakcije: kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklop (npr. iz azbesta), vključno s praznimi tlačnimi posodami, topila (tudi bencin), kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticidi (kamor sodijo tudi odpadna fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi), olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25 (kamor spadajo tudi odpadna olja iz predpisa, ki ureja odpadna olja), barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (kamor spadajo tudi kartuše iz tiskalnikov), čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi, citotoksična in citostatična zdravila, baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (prenosne svinčeve in nikeljkadmijeve baterije ter baterije, ki vsebujejo živo srebro).
(8) Izvajalec javne službe mora poskrbeti za ureditev zbiralnic v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
26. člen 
(kosovni odpadki) 
(1) Izvajalec javne službe mora kosovne odpadke prevzeti od uporabnika enkrat v koledarskem letu na njegov poziv, uporabniki pa lahko v delovnem času centra kosovne odpadke predajo na Zbirnem centru Boršt.
(2) Zbiranje kosovnih odpadkov je namenjeno vsem uporabnikom.
(3) Kosovni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 07, vključno s pohištvom in vzmetnicami, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečah za druge komunalne odpadke, kot so npr.: vzmetnice, sedežne garniture, pohištvo, sanitarni elementi, preproge, odpadni kovinski deli, odpadna električna in elektronska oprema in ostali odpadki, ki jih zaradi velikosti ni možno odlagati v posode za odpadke.
(4) Izvajalec javne službe mora imeti na svoji spletni strani objavljeno obvestilo o možnostih, načinu in času prevzema kosovnih odpadkov, uporabnike, ki so gospodinjstva pa o tem enkrat letno tudi obvestiti. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis kosovnih odpadkov, ki jih lahko uporabniki prepustijo kot kosovne odpadke, in navodila za njihovo prepuščanje.
(5) Na podlagi prejetega poziva uporabnika se izvajalec o natančnem terminu prevzema kosovnih odpadkov dogovori z vsakim uporabnikom posebej. Izvajalec kosovne odpadke na podlagi poziva uporabnika prevzame tako, da uporabniku dostavi zabojnik volumna 5 m3 ali 7 m3. Termin dovoza in odvoza zabojnika se določi ob naročilu zabojnika. Izvajalec ob naročilu zabojnika uporabniku poda navodila (ustno in/ali pisno), kaj je dovoljeno odlagati v zabojnik. 
(6) Izvajalec vodi evidenco uporabnikov, ki so v koledarskem letu že naročili kosovni odvoz odpadkov.
(7) V kolikor odloži uporabnik v zabojnik odpadke, ki vanj ne sodijo, ga izvajalec pozove, da jih ustrezno sortira, sicer to opravi izvajalec na stroške uporabnika.
(8) Sortiranje odpadkov iz sedmega odstavka tega člena ali zagotovitev zabojnika za prevzem kosovnih odpadkov od uporabnika, večkrat, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, sta posebna storitev izvajalca javne službe.
(9) Izvajalec javne službe prevzete kosovne odpadke v Zbirnem centru Boršt presortira na uporabne sekundarne surovine (les, kovina, plastika, odpadna električna in elektronska oprema), razdre sestavljene voluminozne materiale (vzmetnice, oblazinjeno pohištvo), sekundarne surovine odda pooblaščenim za promet in predelavo sekundarnih surovin, preostanek pa odpelje v obdelavo in ostanek na končno oskrbo na odlagališče nenevarnih odpadkov.
27. člen 
(javne prireditve) 
(1) Izvajalec javne službe mora za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1.000 udeležencev, na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za vsaj:
1. odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
2. odpadno embalažo iz stekla,
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov,
4. mešane komunalne odpadke ter
5. biološke odpadke.
(2) Izvajalec javne službe prevzame odpadke iz prvega odstavka tega člena na mestu javne prireditve. Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali vrečk, določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno, glede na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev, pri čemer pa noben od zabojnikov iz prvega odstavka tega člena ne sme biti manjši od 240 litrov.
(3) Ne glede na 5. točko prvega odstavka tega člena mora ponudnik obrokov na javni prireditvi za svoje biološke razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(4) Organizator prireditve mora izvajalca o predvideni prireditvi obvestiti vsaj 14 dni pred začetkom prireditve. Izvajalec javne službe prevzame odpadke iz prvega odstavka tega člena na mestu javne prireditve najkasneje v roku 24 ur od zaključka prireditve, v primeru, da gre za večdnevno prireditev pa po zaključku vsakega dne prireditve do 8.00 ure zjutraj.
(5) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov iz prvega odstavka tega člena, nosi organizator.
28. člen 
(čistilne akcije) 
Organizatorji čistilnih akcij morajo najmanj en mesec pred načrtovano akcijo, z izvajalcem skleniti dogovor o poteku akcije, načinu obdelave in odstranjevanja odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku storitev. Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti stroškov rednega programa ravnanja z odpadki iz gospodinjstev in dejavnosti.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja za primere prostovoljnih čistilnih akcij.
29. člen 
(ureditev razmerij pri posebnih storitvah) 
(1) Ravnanje z odpadki iz 27. in 28. člena tega odloka je posebna storitev izvajalca javne službe. Organizator in izvajalec javne službe medsebojna razmerja uredita s pogodbo. Pri izvedbi teh storitev mora izvajalec upoštevati pogoje iz šestega odstavka 7. člena tega odloka.
(2) Stroški storitev iz prvega odstavka tega člena iz se zaračunavajo po veljavnem ceniku izvajalca javne službe, in sicer se zaračunajo storitve za:
– odvoz ločenih frakcij: ½ h stroškov delavca + ½ h stroška vozila/
– odvoz MKO: upoštevana količina MKO za obračun = MKO/V zabojnika (npr. 120 l = 18 kg, 240 l = 36 kg …).
VI. ZBIRNI CENTER 
30. člen 
(zbirni center) 
(1) Izvajalec javne službe v Zbirnem centru Boršt zbira:
– nevarne komunalne odpadke v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov,
– nenevarne komunalne odpadke v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov,
– odpadno električno in elektronsko opremo v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo,
– kosovne odpadke in
– izrabljene gume v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(2) Zbirno reciklažni center Boršt je namenjen za prepuščanje odpadkov vsem uporabnikom.
(3) Zbirno reciklažni center Boršt je infrastruktura lokalnega pomena. Z njim upravlja izvajalec javne službe, ki mora zagotoviti organiziranost in obratovanje zbirnega centra v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja gospodarsko javno službo zbiranje komunalnih odpadkov ter poskrbeti, da je zbirni center urejen in vzdrževan tako, da uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje in da se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažuje okolje v zbirnem centru ali njegovi okolici ter da ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
VII. PREVOZ ODPADKOV 
31. člen 
(prevoz odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe mora odpadke prevažati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzročata prašenja ter da ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami. Med prevozom se odpadki ne smejo raztresati in omogočeno mora biti nadaljnje ravnanje z odpadki v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja gospodarsko javno službo zbiranje komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje vozil, s katerimi se prevažajo odpadki, in zabojnikov za zbiranje odpadkov, tako da ni ogroženo človekovo zdravje in da ni škodljivih vplivov na okolje.
(3) Izvajalec javne službe mora pred oddajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo zagotoviti sortirno analizo v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja gospodarsko javno službo zbiranje komunalnih odpadkov.
(4) Izvajalec javne službe mora zbrane odpadke oddati v nadaljnje ravnanje v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja gospodarsko javno službo zbiranje komunalnih odpadkov.
VIII. OBVEŠČANJE 
32. člen 
(obveščanje uporabnikov) 
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru, in sicer z navodili za ločevanje odpadkov z brošurami in na spletni strani izvajalca javne službe, obvestili in navodili o načinih prepuščanja odpadkov, lahko tudi s praktičnimi prikazi pri uporabnikih in izvedbo ozaveščevalne aktivnosti v šolah in vrtcih.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike na svojih spletnih straneh, v Koledarju odvoza odpadkov za tekoče leto, v lokalnem časopisu ali v drugi publikaciji, najmanj enkrat letno obveščati o:
– lokaciji zbirnega centra in terminih, v katerih je mogoče prepuščati odpadke,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu od vrat do vrat, v zbiralnicah, premičnih zbiralnicah in zbirnem centru,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
– prepuščanju odpadne električne in elektronske opreme v skladu s predpisom, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
– prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico in
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora z informacijami na svojih spletnih straneh uporabnike seznanjati z ločenim zbiranjem odpadkov, zlasti o ciljih, prednostih in koristih takega načina zbiranja, s hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, pred njihovim prepuščanjem, pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru, načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način in tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi, prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki.
IX. NEZAKONITO ODLOŽENI ODPADKI 
33. člen 
(nezakonito odloženi odpadki) 
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito odloženi komunalni odpadki, odredi prekrškovni organ njihovo odstranitev, ki se mora izvesti v skladu s predpisi o varstvu okolja in ravnanju z odpadki na račun lastnika zemljišča, v primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga oseba, pa na račun osebe, ki izvaja posest.
(2) Če se kasneje odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost od njega izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v lasti osebe zasebnega prava, odredi prekrškovni organ odstranitev komunalnih odpadkov lastniku ali drugemu posestniku zemljišča.
X. RAVNANJE Z ODPADKI IN EVIDENTIRANJE 
34. člen 
(obdelava odpadkov) 
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo storitve obdelave komunalnih odpadkov v skladu z zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
35. člen 
(odlaganje odpadkov) 
Odlaganje odpadkov se izvaja na odlagališču v skladu s podzakonskimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki in odlaganje odpadkov na odlagališčih.
36. člen 
(evidence) 
(1) Izvajalec javne službe vodi evidence v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja odpadke in ravnanje z odpadki.
(2) Izvajalec javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov mora v okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po 10. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15 – uradno prečiščeno besedilo), v letno poročilo poleg podatkov, navedenih v letnem programu iz petega odstavka 10. člena tega odloka, navesti tudi podatke o realizaciji letnega programa in obrazložiti in utemeljiti morebitna odstopanja od letnega programa.
XI. UPORABNIKI JAVNE SLUŽBE 
37. člen 
(pravice uporabnikov) 
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov.
38. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki imajo obveznost:
– pri ravnanju z odpadki upoštevati zakon in podzakonske predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, določbe tega odloka ter navodila izvajalca,
– obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe na posebnem obrazcu najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe,
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe,
– redno plačevati storitve javne službe,
– zagotoviti, da so posode, zabojniki ali tipizirane vreče dan prevzema nameščeni na prevzemnem mestu do 6. ure zjutraj,
– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti,
– vzdrževati čistočo na zbirnih mestih, razen kadar ga onesnaži izvajalec javne službe,
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta.
39. člen 
(prepovedi) 
(1) Prepovedano je:
– prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih, ki niso namenjeni taki vrsti odpadkov,
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot mešani komunalni odpadek,
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek,
– sežigati ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje odpadkov,
– nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta,
– odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih,
– prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju odpadkov,
– brskanje po posodah ali zabojnikih ter odnašanje ali razmetavanje odpadkov,
– na posode ali zabojnike pisati, nanje lepiti plakate ali jih poškodovati.
(2) V zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je prepovedano odložiti: nevarne odpadke, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka, biološke ali druge odpadke, ki se zbirajo ločeno.
(3) Prepovedano je opustiti uporabo storitev javne službe, kopičiti odpadke sli jih odlagati v objektih ali na zemljiščih, ki zato niso namenjeni.
(4) Povzročitelj, ki odpadke kopiči ali jih odloži izven mesta, ki je namenjeno zbiranju teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno z zakonom in podzakonskim predpisom o ravnanju z odpadki.
XII. VIR FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE TER SREDSTVA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE 
40. člen 
(sredstva za razvoj infrastrukture) 
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz komunalnega prispevka,
– iz proračuna občine,
– iz proračuna države,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
41. člen 
(financiranje javne službe) 
(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– iz sredstev proračuna Občine Brežice in
– iz drugih virov v skladu s predpisi.
(2) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s predpisi za oblikovanje cen storitev javne službe in tem odlokom. Pri oblikovanju cen storitev javne službe se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje javne službe, kakor jih opredeljujejo zakon, podzakonski predpisi in ta odlok, načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Cena storitve javne službe je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe.
(3) V kalkulaciji cene storitve javne službe se lahko upoštevajo samo upravičeni stroški, ki jih je mogoče povezati z izvajanjem javne službe Pri presoji upravičenosti stroškov se upoštevajo podatki iz potrjenih dokumentov iz šestega odstavka 10. člena in drugega odstavka 36. člena tega odloka, pri čemer mora izvajalec javne službe pri stroških materiala in storitev ravnati gospodarno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pri določanju upravičenih stroškov dela pa se ne upoštevajo stroški dela, ki presegajo sistem nagrajevanja v skladu z veljavno zakonodajo in kolektivno pogodbo. Stroški, ki niso opredeljeni z veljavno metodologijo o oblikovanju cen ali drugim predpisom, niso kalkulativni element cene storitev javne službe.
(4) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in varnosti izvajanja javne službe se v okviru upravičenih cen storitev javne službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca v višini 5 % vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za izvajanje te javne službe. Obseg in vrednost poslovno potrebnih sredstev izvajalec opredeli in predlaga občini v potrditev v okviru poslovnega načrta.
(5) Stroške storitev obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka komunalnih odpadkov izvajalec javne službe prevzame v kalkulacijo na osnovi cen izvajalcev teh storitev, v kolikor teh storitev ne izvaja sam.
(6) Cene storitev izvajalca javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov za istovrstne storitve ne smejo biti diferencirane, razen če ti dokazljivo povzročajo različne stroške. Stroški dostopa do storitve ne smejo biti razlog diferenciacije.
(7) Izvajalec javne službe je dolžan voditi vse evidence, potrebne za oblikovanje cen v skladu s predpisi, ki prepisujejo oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
XIII. NAČIN OBLIKOVANJA CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE 
42. člen 
(subvencije) 
Cena javne infrastrukture se lahko subvencionira. Subvencije se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev javne službe. Občinski svet z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določi tudi višino in vir subvencij.
43. člen 
(obračunsko obdobje) 
(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, ki se prične 1. januarja in traja do vključno 31. decembra.
(2) V primeru spremembe predpisov in drugih utemeljenih okoliščin lahko na predlog izvajalca javne službe občinski svet s sklepom na podlagi tega odstavka določi drugačno obračunsko obdobje. V tem primeru se določbe o postopkih v zvezi z elaborati uporabljajo smiselno.
(3)  Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora izvajalec takoj, ko zazna tveganje za pomembnejše povišanje stroškov storitev javne službe med poslovnim letom predložiti občini nov elaborat in začeti z ukrepi racionalizacije.
44. člen 
(obračun) 
(1) Izvajalec javne službe za preteklo obračunsko obdobje izdela obračunski elaborat do 31. 3. tekočega leta in ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev.
(2) Če je razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja glede na dejansko količino opravljenih storitev manjša od 10 %, se upošteva v elaboratu pri izračunu cene za prihodnje obračunsko obdobje.
(3) V primeru 10 % ali višje razlike med potrjeno ceno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja se ugotovljena razlika, v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se takoj prilagodi cena za tekoče obračunsko obdobje. Za postopke v zvezi z elaboratom ter potrditvijo ugotovljene razlike in cen se smiselno uporabijo pravila iz 45. člena.
(4) Razlike iz prvega in drugega odstavka tega odstavka se ugotavljajo in poračunavajo na ravni posamezne storitve javne službe.
(5) O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami javne službe ter subvencijah odloča občinski svet.
(6) Poračun z vračilom subvencij občini se izvede, če je občina subvencijo plačala, in do višine plačanih subvencij. V nasprotnem primeru se celotna razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev javne službe.
(7) O poračunu ter načinu poračuna cen v primeru iz drugega odstavka 43. člena tega odloka odloči občinski svet pri določitvi obračunskega obdobja.
45. člen 
(cena storitve) 
(1) Izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o ceni storitve javne službe za prihodnje leto v skladu s predpisi, ki določajo metodologijo za oblikovanje cen javne službe in tem odlokom. Elaborat izvajalec javne službe posreduje občini v tekočem letu najpozneje do 31. 3., ne glede na višino potrebnih sprememb cene storitve javne službe glede na obstoječe cene oziroma preteklo obračunsko obdobje.
(2) V elaboratu iz prvega odstavka tega člena izvajalec javne službe opredeli in vsebinsko argumentira upravičene stroške izvajanja javne službe po veljavnih računovodskih standardih in metodologiji za oblikovanje cen. Občinska uprava elaborat pregleda in v primeru vsebinsko utemeljenih razlogov zahteva dopolnitve ali spremembe le-tega v roku 20 dni od prejema. Izvajalec javne službe mora na zahtevane dopolnitve ali spremembe odgovoriti v roku 20 dni od prejema le-teh.
(3) Občina mora o cenah na podlagi elaborata iz prvega in drugega odstavka tega člena odločiti najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema elaborata. V primeru, da je zahtevana dopolnitev ali sprememba elaborata, začne teči ta rok naslednji dan po prejemu popolnega (dopolnjenega ali spremenjenega) elaborata.
(4) Pri pregledu elaborata občinska uprava upošteva potrjene dokumente iz četrtega odstavka 10. člena in drugega odstavka 36. člena tega odloka, primerjalno analizo izvajanja javne službe s primerljivimi izvajalci, analizo zunanjih neodvisnih strokovnih organizacij ali na drug strokovno utemeljen način presodi upravičenost stroškov.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena izvajalec javne službe v primeru iz drugega odstavka 43. člena tega odloka pripravi elaborat skladno z obdobjem, ki ga določi občinski svet.
46. člen 
(upravičenost izvajalca javne službe do povračila morebitne izgube iz naslova izvajanja javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe je upravičen do povračila morebitne izgube iz naslova izvajanja javne službe iz sredstev proračuna Občine Brežice, če so kumulativno izpolnjeni pogoji:
– izvajalec je v skladu s predpisi pravočasno občini predložil pripravljeno predračunsko ceno za izvajanje javne službe, vključno s poročilom o izvedenih ukrepih racionalizacije poslovanja, izvedenih s ciljem zmanjševanja stroškov in njihovih rezultatih,
– predložena predračunska cena je bila s strani občine pregledana in potrjena in
– predložena predračunska cena ni bila potrjena s strani Občinskega sveta Občine Brežice.
(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena je izvajalec upravičen do povračila tistega dela izgube, ki se nanaša na dejansko nastale stroške, ne pa tudi do povračila izgubljenega dobička oziroma donosa na vložena sredstva, za katerega izkazuje primanjkljaj v poslovanju.
(3) Izvajalec javne službe je dolžan vsako tromesečje preveriti ustreznost oblikovane predračunske cene. Če izvajalec ob tem ugotovi, da je njegova predračunska cena oblikovana neustrezno, to pomeni odstopanje, ki je večje od 10 %, je dolžan izvesti analizo za ugotovitev razlogov za odstopanje in nemudoma izvesti ustrezne ukrepe za racionalizacijo poslovanja. V primeru neuspešnosti izvedenih ukrepov za racionalizacijo poslovanja je izvajalec javne službe dolžan izvesti postopek v skladu z drugim odstavkom 43. člena tega odloka.
(4) Če izvajalec ob koncu poslovnega leta ugotovi dobiček iz naslova izvajanja javne službe varstva okolja, ki ne dosega višine, potrebne za začetek postopka spreminjanja cene, je o tem dolžan obvestiti občino.
47. člen 
(prikaz cene) 
Izvajalec na računu za storitve javne službe ločeno prikazuje cena javne infrastrukture, stroške izvajanja storitev ter stroške dajatev, račun pa mora vsebovati tudi druge elemente, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi. Račun za storitve javne službe se izstavlja mesečno, račun za opravljene posamezne posebne storitve ali za enkratno storitev javne službe pa po opravljeni storitvi.
48. člen 
(račun) 
(1) Izvajalec javne službe izstavi račun lastniku stavbe ali uporabniku.
(2) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku stavbe. Izvajalec lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj.
(3) Račun mora uporabnik plačati v roku, navedenem na položnici ali računu. Uporabnik lahko sporoči izvajalcu javne službe pisni ugovor na obračun v osmih dneh po prejemu računa ali položnice, najkasneje pa do zapadlosti računa. Izvajalec javne službe je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh.
XIV. DOLOČBE O GLOBAH 
49. člen 
(prekrški uporabnikov) 
(1) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne ločuje odpadkov (prvi odstavek 8. člena),
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o izpolnitvi pogojev za statusa uporabnik (peti odstavek 10. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (peti odstavek 19. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice (prvi odstavek 20. člena);
– v zbiralnici prepusti odpadke, ki temu niso namenjeni, odloži odpadke v zabojnike, ki niso namenjeni tej vrsti odpadkov, odloži odpadke poleg zabojnikov ali pri prepuščanju odpadkov drugače onesnažiti zbiralnico (tretji odstavek 23. člena),
– krši prepovedi iz prvega odstavka 39. člena tega odloka;
– v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov odlaga odpadke, ki jih je vanjo prepovedano odložiti (drugi odstavek 39. člena);
– opusti uporabo storitev javne službe, kopiči odpadke ali jih odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki za to niso namenjena (tretji odstavek 39. člena).
(2) Z globo 250 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
50. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 53/09, 4/10, 86/11, 104/11 in 104/15).
51. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2019
Brežice, dne 11. novembra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost