Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3078. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brežice, stran 8264.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US), 218. in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 11. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brežice 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ureja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) v Občini Brežice.
(2) Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na celotnem območju občine.
2. člen 
(1) Za zazidana zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
(2) Osnova za izračun nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je površina stavbe, ki se uporablja za stanovanjski, zasebni počitniški ali poslovni namen.
(3) Pri stanovanjski stavbi ter zasebni stavbi s počitniškim namenom je osnova za določitev površine za odmero nadomestila čista tlorisna površina vseh stanovanjskih prostorov (sobe, predsobe, hodniki, kuhinja, kopalnica, shrambe in drugi zaprti prostori stanovanja ter čista tlorisna površina prostostoječe garaže ali garaže za osebne avtomobile, če so del objekta stanovanjske hiše).
(4) Pri poslovni stavbi je osnova za določitev površine za odmero nadomestila čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (parkirišča, nepokrita skladišča, delavnice na prostem, igrišča in druge površine namenjene opravljanju poslovne dejavnosti).
(5) V primeru, da gre za zazidano parcelo, na kateri stoji stavba in je preostanek nepozidane površine zemljišča, ko odštejemo površino fundusa takšne stavbe, pomnožene s faktorjem 1,5, večji od 600 m², se takšen preostanek zemljišča šteje kot nezazidano stavbno zemljišče.
3. člen 
(1) Nezazidano stavbno zemljišče ali zazidljiva gradbena parcela je tisto zemljišče, za katero je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekt javne gospodarske infrastrukture.
(2) Za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje nadomestilo od celotne površine zazidljive gradbene parcele, ki je po prostorskem aktu določena za gradnjo in so zanjo sprejeti izvedbeni pogoji.
(3) Za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje nadomestilo, če je komunalno opremljeno.
4. člen 
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik ali uporabnik stavbnega zemljišča.
(2) Lastnik ali uporabnik je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ne glede na naslov stalnega prebivališča ali kraja registracije, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča ali ima pravno ali dejansko možnost neposredne uporabe stavbnega zemljišča.
5. člen 
(1) Nadomestilo se ne plačuje za:
– zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe registriranih verskih skupnosti, ki jih uporabljajo za svojo versko dejavnost.
(2) Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki ob vložitvi vloge dokažejo, da so prejemniki denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja. Oprostitev na tej podlagi se odobri za čas trajanja odločbe pristojnega organa.
(3) Plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
(4) Občina Brežice lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezni v družini, invalidnost itd.) oprosti zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrozilo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja eno leto.
6. člen 
(1) Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila so uradne evidence o stavbah in zemljiščih na območju občine, ki jo vodi pristojna geodetska uprava.
(2) Evidenco podatkov za odmero nadomestila vodi pristojni občinski organ Občine Brežice. Na podlagi podatkov iz te evidence pristojni davčni organ izda odločbo o odmeri nadomestila.
7. člen 
(1) Območja, kjer se plačuje nadomestilo se delijo na štiri območja, in sicer:
– I. območje: Brežice;
– II. območje: del naselja Bizeljsko (ulice: Sodarska pot, Pot na Žalce, Vinarska cesta, Mizarska pot, Vidova pot, Kumrovška cesta, Hribček, Florjanova pot, Bizeljska cesta), Bukošek, Cundrovec, Dobova, Čatež ob Savi, Cerklje ob Krki, Krška vas, Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas, Obrežje, Nova vas pri Mokricah;
– III. območje: del naselja Bizeljsko (ulice: Župjek, Pišeška cesta), Bračna vas, Nova vas ob Sotli, Pišece, Brezovica na Bizeljskem, Gregovce, Stara vas-Bizeljsko, Dramlja, Bojsno, Mali vrh, Župelevec, Piršenbreg, Arnovo selo, Dečno selo, Artiče, Dolenja vas pri Artičah, Slogonsko, Globoko, Spodnja Pohanca, Glogov brod, Vrhje, Trebež, Zgornji Obrež, Jereslavec, Sela pri Dobovi, Kapele, Podvinje, Rakovec, Gorenje Skopice, Veliki Obrež, Mali Obrež, Gornji Lenart, Dolenje Skopice, Gabrje pri Dobovi, Zasap, Hrastje pri Cerkljah, Mostec, Črešnjice pri Cerkljah, Župeča vas, Rigonce, Račja vas, Mihalovec, Boršt, Loče, Velike Malence, Dvorce, Mrzlava vas, Gazice, Prilipe, Dolenja Pirošica, Gorenja Pirošica, Podgračeno, Bušeča vas, Ribnica, Velika dolina, Sromlje;
– IV. območje: del naselja Bizeljsko (ulice: Vrhovnica, Janeževa gorca, Okrogi, Nimnik, Bošt, Drameljšek, Gradišče), Orešje na Bizeljskem, Bizeljska vas, Bukovje, Drenovec pri Bukovju, Podgorje pri Pišecah, Pečice, Pavlova vas, Križe, Silovec, Vitna vas, Zgornja Pohanca, Blatno, Dednja vas, Curnovec, Volčje, Brezje pri Bojsnem, Oklukova Gora, Cerina, Žejno, Cirnik, Dobeno, Stankovo, Sobenja vas, Globočice, Kraška vas, Brvi, Poštena vas, Stojanski vrh, Vrhovska vas, Izvir, Gaj, Koritno, Mali Cirnik, Vinji vrh, Ponikve, Brezje pri Veliki dolini, Kamence, Laze, Perišče, Čedem, Mala dolina, Rajec.
8. člen 
Za določitev števila točk za potrebe odmere nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
– namembnost stavbnega zemljišča,
– smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča.
9. člen 
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
a) vodovod 
20 točk
b) električno omrežje 
20 točk
c) javna razsvetljava 
20 točk
d) javna kanalizacija
40 točk
e) plinovod
40 točk.
(2) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
a) makadamska cesta 
20 točk
b) asfaltna cesta 
40 točk.
10. člen 
(1) Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se štejejo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje;
– za zasebni počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo in bivalni prostori v zidanicah;
– za nepridobitni poslovni namen se štejejo objekti, ki jih uporabljajo nevladne organizacije za opravljanje nepridobitne dejavnosti ali za delovanje v javnem interesu;
– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se štejejo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti.
(2) Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Namembnost 
I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje
Stanovanjski namen
50
30
20
5
Zasebni počitniški namen
50
30
20
10
Poslovni namen – nepridobitni 
300 
200
100
100
Poslovni namen – pridobitni
600
500
400
200
Nezazidano stavbno zemljišče
50
40
20
10
11. člen 
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto objekta z naslednjimi točkami:
Vrsta objekta
I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje
Samostojna hiša
50
30
20
5
Vrstna hiša
30
20
10
10
Hiša z gospodarskim poslopjem
30
20
10
5
Večstanovanjska gradnja
20
10
10
10
12. člen 
(1) Višina nadomestila se določi tako, da se skupno število točk iz 9., 10. in 11. člena tega odloka pomnoži s površino stanovanjske ali poslovne površine ali površino nezazidanega stavbnega zemljišča, določene v 2. in 3. členu tega odloka in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
(2) Za nepokrite poslovne površine iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka se ugotovi število točk po 9., 10. in 11. členu tega odloka in pomnoži s faktorjem 0,5 in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
13. člen 
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Brežice je 0,002808 EUR.
(2) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice na predlog župana določi občinski svet s sklepom najkasneje do 31. 12. za naslednje leto. Če občinski svet ne sprejme novega sklepa o vrednosti točke, se upošteva vrednost iz preteklega leta.
14. člen 
(1) Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v trimesečnih ali polletnih obrokih v skladu z določili predpisov o davčnem postopku.
(2) Odločbo o odmeri nadomestila zavezancu izda pristojni davčni organ, ki vodi postopke odmere, pobiranja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
15. člen 
(1) Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Brežice posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri vzpostavitvi evidence, ki jo vodi Občina Brežice.
(2) Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi Občine Brežice nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku.
(3) Evidenco podatkov občina enkrat letno posodablja z uradno evidenco o stavbah in zemljiščih na območju občine, ki jo vodi pristojna geodetska uprava ter s podatki, ki jih pridobi od pristojne finančne uprave, agencije pristojne za javne prihodke in registra prebivalstva. Če se evidenca in podatki, ki jih dostavijo zavezanci razlikujejo se upoštevajo podatki iz evidence.
(4) Podatke za odmero nadomestila je občinski organ dolžan dostaviti davčnemu organu najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje leto.
16. člen 
Zbrana sredstva nadomestila v Občini Brežice so prihodek občinskega proračuna.
17. člen 
(1) Z denarno kaznijo 1.200 € se kaznuje pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb.
(2) Z denarno kaznijo 250 € se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb.
(3) Z denarno kaznijo 100 € se kaznuje fizična oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb.
18. člen 
Inšpekcijski in strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata pristojni upravni organ in Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 73/01), ki se uporablja do vključno 31. 12. 2019.
20. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2020.
Št. 007-0008/2019
Brežice, dne. 12. novembra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan