Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

3077. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 8264.

  
Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi s 60. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 17. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 17/12) sprejemam
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
1. člen 
Župan Občine Brezovica odreja, da se javno razgrne:
dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BR-27 vzhodni del, območje za gradnjo trgovskega centra.
2. člen 
Gradivo iz prejšnje točke bo od 15. novembra do 15. decembra 2019 javno razgrnjeno:
– v prostorih Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.
3. člen 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:
– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve;
– pisno na Občino Brezovica, ali na elektronski naslov: info@brezovica.si.;
– ustno na javni obravnavi.
4. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 20. novembra 2019 ob 16.30, v prostorih Občine Brezovica. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN BR-27-vzhodni del podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen 
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Brezovica (http://www.brezovica.si) in na oglasni deski Občine Brezovica. Javno naznanilo začne veljati z dnem podpisa župana Občine Brezovica.
Št. 350-6/2019
Brezovica, dne 14. novembra 2019
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret