Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

2992. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni, stran 8021.

  
Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa na državni ravni, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (v nadaljnjem besedilu: LPŠ), postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(programi in področja LPŠ) 
(1) Ta pravilnik določa merila za sofinanciranje naslednjih programov in področij LPŠ:
1. športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
2. investicije v športne objekte in površine za šport v naravi,
3. razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu ter strokovna podpora programom,
– založništvo v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu,
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa,
4. organiziranost v športu,
5. športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve,
– javno obveščanje o športu,
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu,
6. družbena in okoljska odgovornost v športu.
(2) V programih iz 1. točke prejšnjega odstavka ima visoko pozitiven zdravstveni učinek gibalna vadba, ki je redna in strokovno vodena in katere osnovni namen je izboljšanje telesne zmogljivosti, kar se kaže v večji aerobni moči, večji mišični moči, boljši skladnosti gibanja, večji gibljivosti in izboljšanju drugih komponent telesne zmogljivosti.
3. člen 
(postopek izbire in sofinanciranja) 
(1) Izbor in sofinanciranje programov in področij, določenih v LPŠ (v nadaljnjem besedilu: programi in področja), se izvede na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom, ki ureja področje športa (v nadaljnjem besedilu: zakon) in s tem pravilnikom.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za izbor in sofinanciranje izvajanja programov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike ali je njihovo sofinanciranje urejeno s posebnimi predpisi.
4. člen 
(določanje višine sofinanciranja) 
Višina sofinanciranja posameznih programov in področij se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem pravilniku določeno drugače.
5. člen 
(razvrstitev športnih panog v razrede) 
(1) Za namen vrednotenja športnih programov se športne panoge razvrsti v pet razredov glede na:
– merilo konkurenčnosti športne panoge,
– merilo nacionalnega pomena športne panoge,
– merilo števila športnikov oziroma razširjenosti športne panoge in
– merilo uspešnosti športne panoge.
(2) Kot športne panoge iz prejšnjega odstavka se upoštevajo vse športne panoge, v katerih lahko športnik pridobi naziv kategoriziranega športnika v skladu z zakonom pri čemer mora imeti športna panoga, ki ni na programu naslednjih zimskih ali letnih olimpijskih iger po objavi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: naslednjih OI) registriranih najmanj 100 športnikov v individualnih športnih panogah ali 400 športnikov v kolektivnih športnih panogah. V razvrstitev se upoštevajo vse športne panoge športa invalidov.
(3) Način razvrstitev športnih panog v razrede je podrobneje določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Razvrstitev športnih panog v razrede, po predhodnem mnenju Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet), določi minister pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister).
(5) Razvrstitev športnih panog v razrede se uporablja za:
– določanje števila točk, ki se športnim panogam dodelijo za izračunavanje višine sofinanciranja programov vrhunskega športa in športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in
– vrednotenje programov vrhunskega športa in športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, razvojne dejavnosti v športu ter športne prireditve in promocija športa.
6. člen 
(indeksirane vrednosti sredstev) 
(1) Za priprave in nastope državnih reprezentanc otrok in mladine, državnih članskih reprezentanc ter za delovanje športnih organizacij se glede sofinanciranja posameznega izvajalca na vsakem od teh področij posebej uporablja omejitev. Omejitev se določi z izračunom indeksa med razpisanimi sredstvi za posamezno področje v tekočem in predhodnem letu. Sredstva, ki jih je posamezni izvajalec za posamezno področje prejel v predhodnem letu, se indeksirajo s tem indeksom (v nadaljnjem besedilu: indeksirane vrednosti sredstev). Sofinanciranje posameznega izvajalca na posameznem področju se v tekočem letu lahko poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov indeksirane vrednosti sredstev, ki jih je posamezni izvajalec za posamezno področje prejel v predhodnem letu.
(2) V primeru ostanka sredstev pri izračunu sofinanciranja za programe priprave in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine in članskih reprezentanc ter delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) s področja vrhunskega športa, se ostanek sredstev razdeli upravičencem sorazmerno ob upoštevanju pravila iz prejšnjega odstavka.
7. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
(1) Za sofinanciranje lahko kandidira NPŠZ, če ima veljaven program usposabljanja.
(2) Strokovno izobražen delavec in strokovno usposobljeni delavec po tem pravilniku sta tista, ki izpolnjujeta pogoje iz zakona, ki ureja področje športa.
(3) Ministrstvo lahko v javnem razpisu določi ustrezno finančno korekcijo pri sofinanciranju izvajalcev, ki imajo do ministrstva neporavnane obveznosti iz preteklega obdobja ali kako drugače ne izpolnjujejo svojih obveznosti do ministrstva. Podrobneje se razlogi za finančno korekcijo in njena višina določijo v samem razpisu.
II. ŠPORTNI PROGRAMI 
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
8. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancirajo oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah.
(2) Predmet sofinanciranja je strokovno delo učitelja športa v dodatni športni ponudbi in uporaba oziroma najem dodatnih športnih objektov in površin za šport v naravi za izvajanje programa.
9. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah lahko kandidirajo osnovne šole, ki izvajajo javnoveljavni izobraževalni program v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju z naslednjimi značilnostmi:
– program vsebuje raznolike športne vsebine kot nadgradnjo učnega načrta za šport,
– program izvajata s skupnim poučevanjem učitelj športa in učitelj razrednega pouka oziroma učitelj športa samostojno,
– program je vključen v letni delovni načrt šole za posamezno šolsko leto,
– najem dodatnih športnih objektov ali površin za šport v naravi, ki je predmet sofinanciranja, omogoča raznolikost vadbenih pogojev udeležencev programa.
10. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Programi oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
CENA – STROŠKI UDELEŽBE NA UČENCA PRI PROGRAMU:
skupaj 10
Program je za učence brezplačen
10
Učenec pokriva do 50 % stroškov programa
5
Učenec pokriva več kot 50 % stroškov programa
0
2
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV IN OBSEG PROGRAMA:
skupaj 15
Skupno poučevanje učitelja športa in učitelja razrednega pouka pri rednih urah športne vzgoje 
in dve ali več dodatnih ur športne vzgoje tedensko
15
Skupno poučevanje učitelja športa in učitelja razrednega pouka pri rednih urah športne vzgoje 
in ena dodatna ura športne vzgoje tedensko
10
Skupno poučevanje učitelja športa in učitelja razrednega pouka pri rednih urah športne vzgoje
5
3
ŠTEVILO VADBENIH SKUPIN PROGRAMA:
skupaj 10
Več kot 6
10
4 do 6
5
1 do 3
2
(2) Sofinancirajo se programi, ki so na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zbrali najmanj 20 točk.
11. člen 
(višina sofinanciranja) 
Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za programe iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za oddelke z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
12. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se sofinancirajo celoletni gibalni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami, ki so nastali s povezovanjem vzgojno-izobraževalnih zavodov in športnih, dobrodelnih ter drugih društev na nacionalni ravni.
(2) Predmet sofinanciranja je delo strokovnega delavca v športu in uporaba oziroma najem športnih objektov ali površin za šport v naravi za izvedbo celoletnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi potrebami.
13. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Programi iz prejšnjega člena se sofinancirajo, če se izvajajo v obsegu najmanj 60 ur letno, kar predstavlja najmanj 30 vadbenih tednov po dve uri tedensko.
(2) Za sofinanciranje celoletnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi potrebami lahko kandidirajo vzgojno-izobraževalni zavodi in društva iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.
14. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje celoletnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi potrebami se uporabljajo naslednja merila:
– cena športnega programa,
– kompetentnost strokovnih delavcev,
– število vadečih.
(2) Vrednotenje meril za izbor se določi v vsakokratnem javnem razpisu.
3. Obštudijske športne dejavnosti
3.1. Splošna določba
15. člen 
(sofinancirane obštudijske športne dejavnosti) 
S sredstvi za obštudijske športne dejavnosti se sofinancirajo:
– celoletni programi obštudijskih športnih dejavnosti v kraju študija, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek,
– športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni,
– tekmovanja pod okriljem mednarodne univerzitetne športne zveze za univerzitetni šport (v nadaljnjem besedilu: FISU) in tekmovanja pod okriljem evropske univerzitetne športne zveze za univerzitetni šport (v nadaljnjem besedilu: EUSA).
3.2. Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
16. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Sofinancirata se delo strokovnih delavcev in uporaba oziroma najem športnih objektov in površin za šport v naravi za izvedbo celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek.
17. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti lahko kandidirajo nacionalna študentska športna zveza in študentske športne organizacije, ki delujejo v okviru univerz in visokošolskih zavodov.
(2) Programi iz prejšnjega člena se sofinancirajo, če se izvajajo v obsegu najmanj 60 ur letno, kar predstavlja najmanj 30 vadbenih tednov po dve uri tedensko.
(3) Sofinancirajo se programi, ki potekajo izven rednega študijskega programa in dopolnjujejo ponudbo športnih programov za študente ter niso že v celoti financirani iz drugih javnih sredstev.
(4) Zaradi zagotavljanja kakovosti izvedbe programov morajo biti posamezni programi vodeni s strani strokovno izobraženega delavca ali strokovno usposobljenega delavca z najvišjo stopnjo usposobljenosti.
18. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti za posamezno športno panogo, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA:
skupaj 30
Program je za študente brezplačen
30
Študent pokrije do 50 % stroškov programa
15
Študent pokrije več kot 50 % stroškov programa
0
2
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV:
skupaj 30
Vadbo vodi strokovno izobražen delavec
30
Vadbo vodi strokovno usposobljen delavec z najvišjo stopnjo usposobljenosti
15
3
ŠTEVILO VADBENIH SKUPIN (število vadečih):
skupaj 30
30 ali več
30
20 do 29
20
10 do 19
15
5 do 9
10
manj kot 5
5
(2) Sofinancirajo se programi, ki so na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zbrali najmanj 55 točk.
19. člen 
(višina sofinanciranja) 
Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za celoletne športne programe obštudijskih športnih dejavnosti kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za celoletne športne programe obštudijskih športnih dejavnosti in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
3.3. Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni ter tekmovanja, organizirana pod okriljem FISU in EUSA
20. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni se sofinancira izvedba športnih prireditev, s sredstvi za tekmovanja organizirana pod okriljem FISU in EUSA, pa se sofinancira udeležba študentov na teh tekmovanjih.
(2) Predmet sofinanciranja športnih prireditev iz prejšnjega odstavka so: stroški uporabe oziroma najema športnih objektov in površin za šport v naravi, stroški medalj in priznanj, sodniški stroški, stroški meritev in stroški ozvočenja za izvedbo športne prireditve.
(3) Predmet sofinanciranja udeležbe študentov na tekmovanjih iz prvega odstavka so stroški, ki so povezani neposredno s študenti – tekmovalci: prevozni stroški za tekmovalce, nastanitev za tekmovalce, prijavnina za tekmovalce, zdravstveno zavarovanje za tekmovalce in športna oprema za tekmovalce. Stroški, povezani z udeležbo strokovno izobraženega ali strokovno usposobljenega delavca (trenerja) niso predmet sofinanciranja.
21. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje športnih prireditev študentov na univerzitetni ravni lahko kandidirajo športne zveze, ki delujejo na področju obštudijskih športnih dejavnosti in so članice nacionalne študentske športne zveze, ki je članica FISU in EUSA.
(2) Za sofinanciranje športnih prireditev študentov na nacionalni ravni lahko kandidirajo le nacionalne študentske športne zveze, ki so članice FISU in EUSA.
(3) Za sofinanciranje tekmovanj, organiziranih pod okriljem FISU in EUSA, lahko kandidira nacionalna študentska športna zveza, ki je članica FISU in EUSA. Vsako posamezno tekmovanje se lahko sofinancira samo enkrat.
22. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
MEDNARODNA OZIROMA LOKALNA ODMEVNOST
skupaj 5
Možnost vertikalnega napredovanja na državni ravni ali na mednarodna študentska tekmovanja:
da
5
ne
0
2
MNOŽIČNOST
skupaj 25
število visokošolskih zavodov, ki sodelujejo je:
10 ali več
25
8 ali 9
20
6 ali 7
15
4 ali 5
10
manj kot 4
5
3
RAVEN PRIREDITVE
skupaj 30
na prireditvi bodo sodelovali visokošolski zavodi različnih univerz
30
na prireditvi bodo sodelovali visokošolski zavodi v okviru ene univerze
10
4
USTREZNOST VSEBINE
skupaj 5
pretežen del prireditve je športno tekmovanje
5
le del prireditev je športno tekmovanje
0
(2) Sofinancirajo se športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni, ki so pri točkovanju na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zbrale najmanj 35 točk.
23. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za področje športnih prireditev študentov na univerzitetni in nacionalni ravni in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov za športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
(2) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za športna tekmovanja, organizirana pod okriljem FISU in EUSA, kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za področje športnih tekmovanj, organiziranih pod okriljem FISU in EUSA in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov za športna tekmovanja, organizirana pod okriljem FISU in EUSA, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
(3) Tekmovanja, organizirana pod okriljem FISU in EUSA, se sofinancirajo po točkah iz naslednje preglednice:
ŠPORTNO TEKMOVANJE
Število točk
Poletna univerzijada
10
Zimska univerzijada
8
Evropske univerzitetne igre
6
Svetovno univerzitetno prvenstvo
4
Evropsko univerzitetno prvenstvo
2
Regionalna univerzitetna tekmovanja
2
(4) Sofinancirajo se vsa na javni razpis prijavljena športna tekmovanja, organizirana pod okriljem FISU in EUSA, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4.1. Splošne določbe
24. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancirajo:
– nacionalne panožne športne šole (v nadaljnjem besedilu: NPŠŠ),
– občinske panožne športne šole,
– priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine.
25. člen 
(vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine) 
(1) Vrednotenje programov iz tretje alineje prejšnjega člena se opravi na podlagi točkovnega sistema.
(2) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje programov priprav in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine.
4.2. Nacionalne panožne športne šole
26. člen 
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
(1) Predmet sofinanciranja v programih NPŠŠ je plača strokovno izobraženega delavca, ki je zaposlen pri NPŠZ v programu namenjenemu pretežno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
(2) Sofinancira se programe NPŠŠ tistih NPŠZ, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so na programu naslednjih OI,
– imajo registrirane športnike, ki so v zadnjih štirih letih pred razpisom nastopali na evropskih prvenstvih (v nadaljnjem besedilu: EP) ali svetovnih prvenstvih (v nadaljnjem besedilu: SP) ali na olimpijskih igrah (v nadaljnjem besedilu: OI),
– imajo v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov najmanj 50 športnikov starih do 21. let v individualnih športnih panogah ali najmanj 100 športnikov starih do 21. let v kolektivnih športnih panogah,
– ki mu po izračunu iz priloge 2 tega pravilnika pripadajo sredstva za vsaj enega strokovno izobraženega delavca.
27. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Minister, pred objavo javnega razpisa, glede na obseg sredstev določenih v LPŠ, za NPŠZ, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, določi za posamezno športno panogo število sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ.
(2) Za namen določitve števila sofinanciranja plač strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ za posamezno športno panogo se uporabijo naslednja merila:
– konkurenčnost športne panoge,
– nacionalni pomen športne panoge,
– število športnikov oziroma razširjenosti športne panoge in
– uspešnost športne panoge.
(3) Način določitve števila strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ za posamezno športno panogo je podrobneje določen v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Število sofinanciranih strokovno izobraženih delavcev v individualnih in kolektivnih športnih panogah se razdeli na naslednji način:
– individualne športne panoge 60 odstotkov,
– kolektivne športne panoge 40 odstotkov.
28. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Plača strokovno izobraženega delavca se sofinancira v višini 80 odstotkov osnovne plače, določene za 35. plačni razred, v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju.
(2) NPŠZ zagotovi najmanj 20 odstotkov osnovne plače strokovno izobraženemu delavcu, določene za 35. plačni razred, v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju, in sredstva za vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati izplačevalec plače.
(3) Javna sredstva za zaposlenega strokovno izobraženega delavca ne smejo presegati 100 odstotkov bruto plače določene v prvem odstavku tega člana.
29. člen 
(izbor strokovnih delavcev) 
(1) NPŠZ pripravi, na podlagi srednjeročne strategije panožne športne šole in štiriletnega programa organiziranosti in delovanja NPŠŠ, za posamezno športno panogo oziroma disciplino, merila za izbor strokovno izobraženih delavcev, ki bodo izvajali program. Merila, ki morajo biti javno objavljena na spletni strani ali uradni oglasni deski, potrdi pristojni organ NPŠZ.
(2) Na podlagi meril iz prejšnjega odstavka, pristojni organ NPŠZ določi seznam strokovno izobraženih delavcev, s katerimi bo kandidiral na javnem razpisu.
30. člen 
(trajanje sofinanciranja) 
(1) Ministrstvo plačo strokovno izobraženih delavcev v programih NPŠŠ sofinancira praviloma za obdobje štirih let. Menjave strokovno izobraženih delavcev niso mogoče, izjemoma le ob koncu tekmovalnega obdobja in le enkrat za posameznega izbranega strokovno izobraženega delavca.
(2) Strokovno izobraženi delavec, ki se na novo vključi v sofinanciranje mora biti izbran skladno z 29. členom tega pravilnika.
(3) V času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju iz prejšnjega stavka morajo izvajalci v skladu s pogodbo redno poročati o izvajanju programa.
4.3. Občinske panožne športne šole
31. člen 
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje programov občinskih panožnih športnih šol (v nadaljnjem besedilu: OPŠŠ) lahko kandidirajo občine, v katerih delujejo regijski panožni športni centri (v nadaljnjem besedilu: RPŠC) v skladu z veljavnim nacionalnim programom športa.
(2) Sofinancira se plača strokovno izobraženega delavca, ki je zaposlen v športnem društvu, ki deluje v okviru RPŠC, za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. za sofinanciranje programov OPŠŠ lahko kandidirajo občine iz prvega odstavka tega člena, ki na lokalni ravni sofinancirajo zaposlovanje strokovno izobraženega delavca v športnem društvu za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
2. v program OPŠŠ so vključeni športniki v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah, ki so na programu naslednjih OI ter v ne-olimpijskih športnih panogah, ki jih priznava Mednarodni olimpijski komite in športnih panogah športa invalidov,
3. pristojni organ NPŠZ sprejme dolgoročni program organiziranosti in delovanja OPŠŠ za posamezno športno panogo oziroma disciplino,
4. občina, ki kandidira s programom OPŠŠ, v svojem proračunu zagotavlja najmanj 40 odstotkov sredstev za bruto plačo strokovno izobraženega delavca, določene v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika,
5. športno društvo, ki je izvajalec OPŠŠ, sprejme štiriletni program za posamezno OPŠŠ, namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, ter materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa,
6. program iz prejšnje točke izvaja strokovno izobražen delavec, ki izvaja program OPŠŠ in ima z izvajalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o zaposlitvi v obsegu najmanj 20 ur neposredne vadbe tedensko,
7. izvajalec zagotovi strokovno izobraženemu delavcu bruto plačo najmanj v višini, določeni v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika in poravna vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati kot izplačevalec plače,
8. javna sredstva za zaposlenega strokovno izobraženega delavca ne smejo presegati 100 odstotkov bruto plače določene v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika,
9. pristojni organ NPŠZ poda soglasje k štiriletnemu programu za posamezno OPŠŠ iz 5. točke tega odstavka, k izvajalcu in strokovno izobraženemu delavcu.
32. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Posamezne vloge za sofinanciranje plače strokovno izobraženim delavcem v programih OPŠŠ, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena se ovrednotijo po naslednjih merilih:
– konkurenčnost športne panoge,
– število športnikov oziroma razširjenost športne panoge in
– uspešnost športne panoge.
(2) Vrednotenje meril za izbor se določi v vsakokratnem javnem razpisu.
33. člen 
(višina sofinanciranja) 
Plača strokovno izobraženega delavca se sofinancira v višini 40 odstotkov zneska, določenega v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika.
34. člen 
(izbor programov) 
Vloge za sofinanciranje plače strokovno izobraženim delavcem v programih OPŠŠ se ovrednotijo in razvrščajo glede na merila določena v javnem razpisu. Izbere in sofinancira se plača tistim strokovno izobraženih delavcem v programih OPŠŠ, ki so pri ovrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih v LPŠ za programe OPŠŠ.
35. člen 
(trajanje sofinanciranja) 
Ministrstvo plače strokovno izobraženih delavcev v izbranih programih OPŠŠ sofinancira praviloma za obdobje štirih let. V času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju iz prejšnjega stavka morajo prijavitelji v skladu s pogodbo redno poročati o izvajanju programa.
4.4. Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine
36. člen 
(predmet in pogoji sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za priprave in nastope državnih reprezentanc otrok in mladine za nastop na evropskem prvenstvu, svetovnem prvenstvu ali drugem mednarodnem tekmovanju, ki je v uradnem koledarju svetovne ali evropske panožne športne zveze se sofinancira priprave in nastop na teh tekmovanjih.
(2) Sofinancira se stroške, ki so neposredno vezani na priprave in nastope iz prejšnjega odstavka, pri čemer stroški administrativnega dela ne smejo presegati 5 odstotkov dodeljenih sredstev.
(3) Kot priprave in nastope mladinske reprezentance se upošteva priprave in nastope v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši mladinci, mlajše mladinke, starejši mladinci, starejše mladinke, mlajši člani ali mlajše članice. Kot priprave in nastope mlajše reprezentance se upošteva priprave in nastope v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši pionirji, mlajše pionirke oziroma mlajši dečki, mlajše deklice ali starejši pionirji, starejše pionirke oziroma starejši dečki, starejše deklice ali kadeti, kadetinje.
(4) Za sofinanciranje lahko kandidirajo NPŠZ, s panogami, ki so na programu naslednjih OI, paralimpijskih iger oziroma so na podlagi prvega odstavka 5. člena tega pravilnika uvrščene v razrede športnih panog.
37. člen 
(merilo priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine) 
(1) NPŠZ se za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi državnih reprezentanc otrok in mladine, ovrednotijo priprave državnih reprezentanc otrok in mladine, na podlagi uvrstitve športne panoge v razrede športnih panog in sicer s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športnih panogah za naslednje moške in ženske reprezentance:
Razred 
športne 
panoge
Mladinska 
število točk
Mlajša oziroma 
reprezentanca otrok 
število točk
1.
2000
1000
2.
1200
600
3.
600
200
4.
250
50
5.
100
25
– v kolektivnih športnih panogah za naslednje moške in ženske reprezentance:
Razred 
športne 
panoge
Mladinska 
število točk
Mlajša oziroma 
reprezentanca otrok 
število točk
1.
4000
2000
2.
2000
1000
3.
1000
500
4.
500
100
5.
100
50
(2) Programu, v katerih strokovno delo izvaja strokovno izobražen delavec, se dodeli dodatnih 500 točk za vsako prijavljeno reprezentanco.
38. člen 
(merilo število športnikov perspektivnega razreda) 
(1) NPŠZ se za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi državnih reprezentanc otrok in mladine, ovrednotijo priprave državnih reprezentanc otrok in mladine v posamezni športni panogi na podlagi števila športnikov perspektivnega razreda, in sicer s pripadajočim številom točk, ki se množijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge. Število točk za posamezno športno panogo se izračuna kot prikazujeta naslednji preglednici:
– v individualnih športnih panogah:
Kategorizacija
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Športnik perspektivnega razreda
200
2
1,5
1
0,6
0,3
– vkolektivnih športnih panogah:
Kategorizacija
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Športnik perspektivnega razreda
20
2
1,5
1
0,6
0,3
(2) Utež pri razredu športne panoge iz prejšnjega odstavka se tako pri individualnih kot pri kolektivnih športnih panogah pomnoži s številom točk.
(3) Pri kolektivnih športnih panogah se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi državnih reprezentanc.
(4) Skupno število točk za sofinanciranje priprav in nastopov državnih reprezentanc otrok in mladine je vsota pripadajočega števila točk iz preglednic v 37. členu tega pravilnika in pripadajočega števila točk iz preglednic v tem členu.
5. Vrhunski šport
5.1. Splošni določbi
39. člen 
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
(1) S sredstvi za programe vrhunskega športa se sofinancirajo:
– priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki s statusom olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda,
– sklad za vrhunske športnike,
– nagrade vrhunskim športnikom in strokovnim delavcem.
(2) Za sofinanciranje dejavnosti iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka lahko kandidirajo NPŠZ, OKS-ZŠZ ter Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (v nadaljnjem besedilu: ZŠIS-POK), za sofinanciranje dejavnosti iz tretje alineje pa tudi društva, ki tekmujejo v kolektivnih športnih panogah.
(3) Za sofinanciranje dejavnosti iz druge alineje prvega odstavka tega člena lahko kandidira OKS-ZŠZ.
40. člen 
(vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc) 
(1) Vrednotenje programov iz prve in tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena se opravi na podlagi točkovnega sistema.
(2) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za programe priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje programov priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc.
(3) Za vrednotenje nagrad vrhunskim športnikom in strokovnim delavcem se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc.
5.2. Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
41. člen 
(predmet, pogoji in merila za sofinanciranje ter višina sofinanciranja) 
(1) Sofinancirajo se priprave in udeležba na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih: OI, paralimpijskih igrah (v nadaljnjem besedilu: PI), olimpijskih igrah gluhih, evropskih igrah (v nadaljnjem besedilu: EI), sredozemskih igrah, svetovnih igrah ne-olimpijskih športnih panog in disciplin, evropskem olimpijskem festivalu mladih (v nadaljnjem besedilu: OFEM), mladinskih olimpijskih igrah (v nadaljnjem besedilu: MOI) ter mladinskih športnih igrah prijateljskih dežel, in sicer:
1. V vrednosti do 13 točk na dan se v letu pred OI in v letu izvedbe OI sofinancira 30 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na OI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
2. V vrednosti do 13 točk na dan se v letu pred PI in v letu izvedbe PI sofinancira 30 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na PI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog ZŠIS-POK določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
3. V vrednosti do 13 točk na dan se v letu pred olimpijskimi igrami gluhih in v letu izvedbe olimpijskih iger gluhih sofinancira 30 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na olimpijskih igrah gluhih, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog ZŠIS-POK določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
4. V vrednosti do 13 točk na dan se v letu pred EI in v letu izvedbe EI sofinancira 15 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na EI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
5. V vrednosti do 13 točk na dan se v letu izvedbe sredozemskih iger in svetovnih iger ne-olimpijskih športnih panog in disciplin sofinancira 7 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na sredozemskih igrah in svetovnih igrah ne-olimpijskih športnih panog in disciplin, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
6. V vrednosti do 9 točk na dan se v letu pred OFEM in v letu izvedbe OFEM sofinancira 7 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na OFEM, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
7. V vrednosti do 9 točk na dan se v letu pred MOI in v letu izvedbe MOI sofinancira 7 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na MOI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
8. V vrednosti do 7 točk na dan se v letu izvedbe mladinskih športnih iger prijateljskih dežel sofinancira 5 dni priprav in udeležba za kandidate za nastop na mladinskih športnih igrah prijateljskih dežel, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS-ZŠZ določi ministrstvo. Za vrednotenje programa se uporablja vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
(2) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za programe priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje programov priprav in nastopov državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih tekmovanjih.
5.3. Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
42. člen 
(predmet in pogoji sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se priprave in nastope državnih članskih reprezentanc v katere so vključeni vrhunski športniki s statusom olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda ter plačilo strokovnih delavcev – reprezentančnih trenerjev NPŠZ, katerih športne panoge so na programu naslednjih OI, glede na razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog.
(2) Sofinancira se stroške, ki so neposredno vezani na priprave in nastope iz prejšnjega odstavka in stroške dela, pri čemer stroški dela ne smejo presegati 20 odstotkov dodeljenih sredstev.
(3) Za sofinanciranje lahko kandidirajo NPŠZ s panogami, ki so na podlagi prvega odstavka 5. člena tega pravilnika uvrščene v razrede športnih panog in izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena.
43. člen 
(merilo priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc) 
NPŠZ se za programe vrhunskega športa – programi državnih članskih reprezentanc, ovrednotijo priprave državnih članskih reprezentanc za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu na podlagi uvrstitve športne panoge v razrede športnih panog s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športnih panogah za naslednje moške in ženske reprezentance:
Razred športne panoge
A članska 
število točk
1.
4000
2.
2500
3.
1500
4.
500
5.
250
– v kolektivnih športnih panogah za naslednje moške in ženske reprezentance:
Razred športne panoge
A članska 
število točk
1.
6000
2.
4000
3.
2500
4.
1000
5.
500
44. člen 
(merilo število športnikov olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda) 
(1) NPŠZ se za programe vrhunskega športa – programi državnih članskih reprezentanc, ovrednotijo priprave državnih članskih reprezentanc v posamezni športni panogi na podlagi števila športnikov olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda, in sicer s pripadajočim številom točk, ki se množijo z utežjo, določeno glede na razred športne panoge. Število točk za posamezno športno panogo se izračuna na način, določen v naslednji preglednici:
– v individualnih športnih panogah:
Kategorizacija
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Športnik olimpijskega razreda
1200
2
1,5
1
0,6
0,3
Športnik svetovnega razreda
600
Športnik mednarodnega razreda
300
– v kolektivnih športnih panogah:
Kategorizacija
Število točk
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Športnik olimpijskega razreda
100
2
1,5
1
0,6
0,3
Športnik svetovnega razreda
50
Športnik mednarodnega razreda
30
(2) Utež pri razredu športne panoge iz prejšnjega odstavka se tako pri individualnih kot pri kolektivnih športnih panogah pomnoži s številom točk.
(3) Pri kolektivnih športnih panogah se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi državnih reprezentanc.
45. člen 
(merilo kompetentnost strokovnih delavcev – članskih reprezentančnih trenerjev) 
(1) NPŠZ, se v panogah, ki so na programu naslednjih OI oziroma PI, glede na razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog v skladu s 5. členom tega pravilnika in kompetencami strokovnih delavcev, za programe vrhunskega športa – programi državnih članskih reprezentanc ovrednoti delo A reprezentančnih članskih trenerjev, in sicer s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Razred 
Športne panoge
Merilo
Število 
točk -izobrazba
Število 
točk – usposobljenost
1.
Za vsako člansko A reprezentanco
3000
2500
2.
Za vsako člansko A reprezentanco
2600
2100
3.
Za vsako člansko A reprezentanco
1700
1200
4.
Za vsako člansko A reprezentanco
1000
500
5.
Za vsako člansko A reprezentanco
700
200
(2) Skupno število točk za sofinanciranje priprav in nastopov državnih članskih reprezentanc je vsota pripadajočega števila točk iz preglednic v 43., 44. in tem členu.
5.4. Sklad za vrhunske športnike
46. člen 
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se sklad za vrhunske športnike za dodatne priprave nosilcev olimpijskih medalj in nosilcev medalj s svetovnih prvenstev v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa OI v skladu z določili OKS – ZŠZ.
(2) Za sofinanciranje lahko kandidira OKS – ZŠZ.
(3) Višina sredstev za sklad za vrhunske športnike je določena z LPŠ.
5.5. Nagrade vrhunskim športnikom in strokovnim delavcem – trenerjem
47. člen 
(nagrade za olimpijske medalje) 
(1) V individualnih športnih panogah se nosilcem olimpijskih medalj v posamični konkurenci izplača nagrada za prvo mesto v višini 4000 točk, za drugo mesto v višini 3000 točk in za tretje mesto v višini 2000 točk.
(2) Za osvojitev olimpijske medalje v ekipni konkurenci v individualnih športnih panogah se vsakemu posameznemu članu ekipe izplača nagrada v višini 75 odstotkov nagrade, določene za nosilce olimpijskih medalj v posamični konkurenci.
(3) Strokovnemu delavcu – trenerju športnika, nosilca olimpijske medalje v posamični ali v ekipni konkurenci, ki ga določi NPŠZ, se izplača nagrada v višini 100 odstotkov vrednosti nagrade, ki pripada športniku v posamični konkurenci.
(4) V kolektivnih športnih panogah se ekipi, nosilki olimpijske medalje, izplača nagrada za prvo mesto v višini 19500 točk, za drugo mesto v višini 13000 točk in za tretje mesto v višini 8000 točk.
(5) Trenerskemu timu ekipe, nosilke olimpijske medalje, ki ga določi NPŠZ, se glede na doseženo mesto izplača nagrada v enaki višini kot trenerju športnika v individualnih športnih panogah.
(6) Šahistom, nosilcem medalj s šahovske olimpijade, in njihovim trenerjem, ki jih določi Šahovska zveza Slovenije, se izplača nagrada, kot je določena v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena.
(7) Na področju športa invalidov se športnikom invalidom, nosilcem paralimpijskih medalj in medalj z olimpijskih iger gluhih ter njihovim trenerjem, ki jih določi Zveza za šport invalidov Slovenije – Paralimpijski komite, izplača nagrada v višini, kot je določena v določbah od prvega do vključno petega odstavka tega člena.
48. člen 
(nagrade za druge dosežke reprezentanc) 
(1) Ovrednotijo se dosežki reprezentanc v športnih panogah in disciplinah, ki so na programu naslednjih OI.
(2) NPŠZ v kolektivnih športnih panogah se na predlog NPŠZ, glede na razred športne panoge, ovrednoti in sofinancira uvrstitev reprezentance na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu v članski konkurenci s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Rezultat
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Svetovno prvenstvo
Evropsko prvenstvo
1
0,6
0,3
0,2
0,1
Končna uvrstitev
Število točk
Končna uvrstitev
Število točk
Uvrstitev na SP
2000
Uvrstitev na EP
1300
6.–8. mesto
2500
6.–8. mesto
2000
4., 5. mesto
4000
4.,5. mesto
2500
medalja
6500
medalja
4000
(3) Utež pri razredu športne panoge se pomnoži s pripadajočim številom točk glede na končno uvrstitev.
(4) Če se reprezentanca uvrsti med prvih 8 ekip ali višje, se NPŠZ kot dosežek ovrednoti samo končna uvrstitev.
49. člen 
(nagrade za druge dosežke posameznikov) 
(1) Ovrednotijo se dosežki posameznikov v športnih disciplinah, ki so na programu naslednjih OI.
(2) Športniku se na predlog NPŠZ v individualnih športnih panogah glede na razred športne panoge, ovrednoti in sofinancira osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu v članski konkurenci ter končna uvrstitev na prvi ravni svetovnega pokala v članski konkurenci s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Rezultat
Razred športne panoge
1.
2.
3.
4.
5.
Utež
Svetovno prvenstvo
Evropsko prvenstvo
Svetovni pokal
1
0,6
0,3
0,2
0,1
Končna 
uvrstitev
Število točk
Končna 
uvrstitev
Število točk
Končna 
uvrstitev
Število točk
1. mesto
1300
1. mesto
1000
1. mesto
800
2. mesto
1000
2. mesto
800
2. mesto
600
3. mesto
800
3. mesto
600
3. mesto
500
(3) Utež pri razredu športne panoge se pomnoži s pripadajočim številom točk glede na končno uvrstitev.
(4) Če športnik v individualni športni panogi na istem tekmovanju osvoji več medalj v različnih disciplinah, se za ovrednotenje in sofinanciranje po preglednici iz drugega odstavka tega člena upošteva le najvišja osvojena medalja.
(5) V ekipni konkurenci v individualnih športnih panogah se vsakemu posameznemu članu ekipe, nosilcu medalje, glede na razred športne panoge ovrednoti in sofinancira osvojitev medalje na tekmovanjih iz drugega odstavka tega člena, in sicer v višini 75 odstotkov vrednosti, določene za osvojitev medalje v posamični konkurenci.
50. člen 
(nagrade za druge dosežke društev) 
(1) Ovrednotijo se dosežki društev v športnih disciplinah, ki so na programu naslednjih OI.
(2) Društvom, ki tekmujejo v kolektivnih športnih panogah, uvrščenih v prvi razred športnih panog, se ovrednoti in sofinancira končna uvrstitev na uradnih evropskih tekmovanjih za naslov evropskega klubskega prvaka s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Končna uvrstitev
Med 8
Med 4
Finale
2000
3000
4000
51. člen 
(nagrade za izredne športne dosežke) 
Za športne dosežke, ki so nad pričakovanji promovirali Republiko Slovenijo, zlasti z omogočanjem njene predstavitve na področju turizma oziroma gospodarstva, lahko minister športnike, ki so jih dosegli, dodatno nagradi.
6. Šport invalidov
6.1. Splošna določba
52. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za šport invalidov se sofinancirajo:
– pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez,
– državna prvenstva na področju športa invalidov.
6.2. Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez
53. člen 
(predmet in pogoji sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za pilotske programe se sofinancira celoletne športne programe za invalide, ki so nastali s povezovanjem športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez (v nadaljnjem besedilu: pilotski program).
(2) Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov in površin za šport v naravi ter delo strokovno izobraženih ali strokovno usposobljenih delavcev z najvišjo stopnjo usposobljenosti.
(3) Za sofinanciranje lahko kandidirajo športna društva, invalidska društva, humanitarna društva, občinske športne zveze in ZŠIS – PK.
(4) Sofinancira se izvajalec, katerega pilotski program se nanaša na množični šport invalidov na nacionalni ravni, če je pri načrtovanju in izvajanju programa razvidno organizacijsko povezovanje športnih, invalidskih oziroma humanitarnih društev in zvez.
54. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje pilotskih programov se uporabljajo naslednja merila:
– cena športnega programa,
– kompetentnost strokovnih delavcev,
– število vadečih.
MERILO
Število točk
1
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA:
skupaj 30
Program je za udeležence brezplačen
30
Udeleženec pokriva do 50 % stroškov programa
15
Udeleženec pokriva več kot 50 % stroškov programa
5
2
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV:
skupaj 30
Vadbo vodi strokovno izobražen delavec
30
Vadbo vodi strokovno usposobljen delavec z najvišjo stopnjo usposobljenosti
15
3
ŠTEVILO UDELEŽENCEV (število vadečih):
skupaj 30
30 ali več
30
20 do 29
20
10 do 19
15
(2) Sofinancira se pilotske programe, ki pri točkovanju na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zberejo najmanj 60 točk.
(3) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za pilotske programe kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za pilotske programe in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje pilotskih programov.
55. člen 
(višina sofinanciranja) 
Višina sredstev za pilotske programe je določena z LPŠ.
6.3. Državna prvenstva na področju športa invalidov
56. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za državna prvenstva na področju športa invalidov se sofinancira izvedba državnih prvenstev invalidov.
(2) Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov in površin za šport v naravi, za izvedbo državnih prvenstev na področju športa invalidov.
57. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje izvedbe državnih prvenstev invalidov lahko kandidira NPŠZ, ki je nosilec posamezne športne panoge na nacionalni ravni.
(2) Izvedba državnih prvenstev invalidov se sofinancira, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
– državna prvenstva invalidov potekajo istočasno z državnimi prvenstvi rednega programa posameznih športnih panog v individualnih športnih panogah in istočasno z državnimi prvenstvi oziroma zaključkom pokala Slovenije v kolektivnih športnih panogah, ki jih organizirajo NPŠZ,
– posamezno državno prvenstvo invalidov je edino državno prvenstvo invalidov v posameznem letu.
58. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) Državno prvenstvo, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednoti po merilih iz naslednjih preglednic:
– za individualne športne panoge:
MERILO
Število točk
1
Število udeležencev:
skupaj 20
do 10
5
11–20
10
več kot 20
20
2
Dostopnost programa:
skupaj 10
Samo za en spol
5
Samo za dva spola
10
– za kolektivne športne panoge:
MERILO
Število točk
1
Število udeleženIH EKIP:
skupaj 20
do 4
5
4–6
10
več kot 6
20
2
KONKURENCA
skupaj 10
Samo ženske oziroma samo moška
5
Ženska in moška
10
(2) Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema.
(3) Za tekoče leto ministrstvo določi vrednost točke za izvedbo državnih prvenstev na področju športa invalidov kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ, za izvedbo državnih prvenstev na področju športa invalidov in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje izvedbe državnih prvenstev na področju športa invalidov.
7. Športna rekreacija
7.1. Splošna določba
59. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju športne rekreacije se sofinancirajo:
– celoletni športno rekreativni programi na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče,
– občinske trim šole,
– področni centri gibanja za zdravje.
7.2. Celoletni športno-rekreativni programi na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče
60. člen
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za celoletne športno-rekreativne programe na nacionalni ravni se sofinancira športne programe, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče.
(2) Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov in površin za šport v naravi, delo strokovnega delavca in organizacijski stroški za izvedbo športnega programa iz prejšnjega odstavka, pri čemer organizacijski stroški za izvedbo športnega programa ne smejo presegati pet odstotkov odobrene vrednosti programa.
61. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Izvedba programov iz prejšnjega člena se sofinancira, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– program ima visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče,
– program nima negativnih vplivov na naravo in okolje,
– program se izvaja v najmanj polovici statističnih regij,
– program se izvaja v obsegu najmanj 60 ur športne vadbe letno, enakomerno razporejene v obdobju desetih mesecev.
(2) Za sofinanciranje športnih programov iz prejšnjega člena lahko kandidirajo nacionalne športne zveze, NPŠZ in OKS-ZŠZ.
(3) Zaradi zagotavljanja kakovosti izvedbe programov morajo biti posamezni programi vodeni s strani strokovno izobraženega delavca ali strokovno usposobljenega delavca z najmanj drugo stopnjo usposobljenosti.
62. člen 
(merila in višina sofinanciranja) 
(1) Celoletni športno-rekreativni programi na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA:
skupaj 30
Brezplačen program za udeleženca
30
Udeleženec pokrije do 50 % stroškov programa
15
Udeleženec pokrije več kot 50 % stroškov programa
0
2
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV:
skupaj 20
Vadbo vodijo strokovno izobraženi delavci
20
Vadbo vodijo usposobljeni delavci z najvišjo stopnjo usposobljenosti
10
3
ŠTEVILO VADEČIH:
skupaj 20
Sodeluje več kot 3000 udeležencev
20
Sodeluje 1000 do 3000 udeležencev
10
Sodeluje do 1000 udeležencev, a ne manj kot 100
3
(2) Sofinancira se največ 15 programov, ki so pri ovrednotenju na podlagi meril zbrali najvišje število točk, pri čemer se sofinancirajo samo tisti programi, ki so pri vrednotenju zbrali najmanj 45 točk.
(3) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za celoletne športno-rekreativne programe na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za celoletne športno-rekreativne programe na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje celoletnih športno-rekreativnih programov na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče.
7.3. Občinske trim šole
63. člen
(predmet in pogoji sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za občinske trim šole se sofinancira pilotske celoletne programe visokokakovostno vodene športno-rekreativne vadbe različnih vsebin, s katerimi se pričakuje visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče. Občinske trim šole so šole teka, smučarskega teka, nordijske hoje, drsanja, rolanja, smučanja, plavanja in druge, v odvisnosti od infrastrukturnih zmožnosti posamezne občine.
(2) Za sofinanciranje programa občinskih trim šol lahko kandidira občina.
(3) Sofinancira se plača strokovno izobraženega delavca, ki je zaposlen pri izvajalcu občinskih trim šol, pri čemer mora program izpolnjevati naslednje pogoje:
1. izvajalci občinskih trim šol so lahko občina, občinski javni zavod, občinska športna zveza ali športno društvo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec),
2. občina, ki kandidira za sofinanciranje, sofinancira plačo strokovno izobraženega delavca pri izvajalcu programa občinskih trim šol,
3. pristojni organ občine ima sprejet dolgoročni program organiziranosti in delovanja občinskih trim šol, v katerem so opredeljene vsebine in cilji programa, cilji pa morajo biti opredeljeni z merljivimi kazalniki njihovega doseganja, ki omogočajo preverjanje uspešnosti programa,
4. cilji in vsebine posameznega programa občinske trim šole morajo biti skladni z opredelitvijo ciljev in vsebin v vsakokratnem javnem razpisu,
5. občina mora za izvajanje programa občinskih trim šol zagotavljati ustrezne javno dostopne površine za šport,
6. izvajalec programa občinskih trim šol sprejme štiriletni program za posamezno občinsko trim šolo, o katerem poda mnenje pristojni organ občine in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o udeležencih, vključenih v program ter materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa,
7. občina, ki kandidira s programom občinskih trim šol, v svojem proračunu zagotavlja 60 odstotkov sredstev za bruto plačo strokovno izobraženega delavca, določene v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika in sredstva za vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati izplačevalec plače,
8. izvajalec programa občinskih trim šol zagotovi strokovno izobraženemu delavcu bruto plačo najmanj v višini, določeni v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika,
9. javna sredstva za zaposlenega strokovno izobraženega delavca ne smejo presegati 100 odstotkov bruto plače za strokovno izobraženega delavca določene v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika,
10. vadba v programu občinskih trim šol mora biti za vadeče brezplačna.
64. člen 
(merila za sofinanciranje in izbor programov) 
(1) Programi občinskih trim šol, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednotijo po naslednjih merilih:
– cena športnega programa,
– kompetentnost strokovnih delavcev in
– število vadečih.
(2) Vrednotenje meril za izbor se določi v vsakokratnem javnem razpisu.
(3) Izbere in sofinancira se plača tistim strokovnim izobraženim delavcem v programih občinskih trim šol, ki so pri ovrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih v LPŠ za programe občinskih trim šol.
65. člen 
(višina in trajanje sofinanciranja) 
(1) Plača strokovno izobraženemu delavcu se sofinancira v višini 40 odstotkov zneska, določenega v prve odstavku 28. člena tega pravilnika.
(2) Plače strokovno izobraženega delavca v programih občinskih trim šol se sofinancira praviloma za obdobje štirih let. V času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju iz prejšnjega stavka morajo prijavitelji v skladu s pogodbo redno poročati o izvajanju programa.
7.4. Centri za krepitev zdravja s poudarkom na programih gibanja za zdravje
66. člen 
(predmet sofinanciranja in pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje lahko kandidirajo izvajalci iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Sofinancira se plača strokovno izobraženega delavca-kineziologa oziroma aplikativnega kineziologa (v nadaljevanju: kineziolog), ki je zaposlen pri izvajalcu iz prejšnjega odstavka, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. izvajalec iz prvega odstavka tega člena izvaja nadgradnjo in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v zdravstvenih domovih in lokalnih skupnostih, sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada, ki vključujejo vzpostavitev in delovanje centrov za krepitev zdravja in vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju ter rehabilitacijsko dejavnost na terciarni ravni,
2. kineziolog ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi,
3. izvajalec mora za izvedbo programa zagotoviti prostorske in druge materialne pogoje za izvajanje programa,
4. izvajalec zagotovi 50 odstotkov sredstev za bruto plačo kineziologa, določeno v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika in sredstva za vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati izplačevalec plače,
5. javna sredstva za zaposlenega kineziologa ne smejo presegati 100 odstotkov bruto plače za strokovno izobraženega delavca, izračunane v skladu s prvim odstavkom 28. člena tega pravilnika.
67. člen 
(merila za sofinanciranje in izbor programov za sofinanciranja) 
(1) Program centra za krepitev zdravja s poudarkom na programih gibanja za zdravje, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena tega pravilnika, se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
CENA PROGRAMA
skupaj 20
Brezplačen program za udeleženca
20
Udeleženec pokrije do 50 % stroškov programa
150
Udeleženec pokrije več kot 50 % stroškov programa
0
2
KOMPETENTNOST STROKOVNEGA DELAVCA
skupaj 10
Bogate reference s področja dela na primerljivih programih
10
Nekaj referenc s področja dela na primerljivih programih
5
Strokovni delavec je brez referenc s področja dela na primerljivih programih
0
3
RAZVEJANOST MREŽE ORGANIZACIJ CENTRA (število vadečih)
skupaj 10
Program vsebuje več kot 5 povezav z lokalnim okoljem
10
Program vsebuje do 5 povezav z lokalnim okoljem
5
Program se izvaja le znotraj posameznega izvajalca
0
(2) Programi iz prejšnjega odstavka se ovrednotijo in razvrščajo glede na skupno število točk v skladu z merili iz prejšnjega odstavka. Za vse razvrščene vloge se izračuna pripadajoča višina sofinanciranja kineziologov v skladu s prvim odstavkom 28. člena tega pravilnika. Izbere in sofinancira se plača tistim kineziologom, ki so pri ovrednotenju zbrali višje število točk, pri čemer se sofinancirajo samo tiste vloge, ki so pri vrednotenju zbrale najmanj 20 točk.
68. člen 
(višina in trajanje sofinanciranja) 
(1) Posameznemu izvajalcu se sofinancira plača za največ enega kineziologa, v višini 50 odstotkov zneska, določenega v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika.
(2) Število sofinanciranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih v LPŠ za področne centre gibanja za zdravje.
(3) Pogodbe o sofinanciranju plače kineziologa se sklepajo za obdobje enega leta.
8. Šport starejših
8.1. Splošna določba
69. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju športa starejših se sofinancirajo:
– gibalni programi za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče,
– športno-družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visok pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim.
8.2. Gibalni programi za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče
70. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za gibalne programe za starejše na nacionalni ravni se sofinancira športne programe, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče (v nadaljnjem besedilu: gibalni programi za starejše).
(2) Sofinancira se plača strokovno izobraženega delavca za delo v športnem programu iz prejšnjega odstavka.
71. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje gibalnih programov za starejše lahko kandidirajo NPŠZ, nacionalne športne zveze in športna društva reprezentativnih organizacij upokojencev na državni ravni, pri čemer se vsi ti subjekti štejejo tudi za izvajalca gibalnih programov za starejše.
(2) Gibalni programi za starejše se sofinancirajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. program se izvaja v obsegu najmanj 60 ur letno, kar predstavlja najmanj 30 vadbenih tednov po dve uri tedensko,
2. pristojni organ NPŠZ, nacionalne športne zveze in športnega društva reprezentativnih organizacij upokojencev na državni ravni je sprejel dolgoročni načrt razvoja gibalnih programov za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče,
3. pristojni organ NPŠZ, nacionalne športne zveze in športnega društva reprezentativnih organizacij upokojencev na državni ravni je sprejel letni načrt izvedbe gibalnih programov za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče,
4. izvajanje celoletnega gibalnega programa za starejše vodi strokovno izobražen delavec,
5. izvajalec celoletnega gibalnega programa za starejše na nacionalni ravni zagotovi 50 odstotkov sredstev za bruto plačo strokovno izobraženega delavca, določene v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika in vse pripadajoče prispevke in davke, ki jih je dolžan plačati izplačevalec plače,
6. javna sredstva za zaposlenega strokovno izobraženega delavca ne smejo presegati 100 odstotkov bruto plače za strokovno izobraženega delavca, določene v prvem odstavku 28. člena tega pravilnika.
72. člen 
(merila za sofinanciranje in izbor programov) 
(1) Gibalni programi za starejše se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA:
skupaj 30
Brezplačen program za udeleženca
30
Udeleženec pokrije del stroškov programa
0
2
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV:
skupaj 20
Programe vodi strokovno izobražen delavec z bogatimi referencami s področja dela na primerljivih programih
20
Programe vodi strokovno izobražen delavec z nekaj referencami s področja dela na primerljivih programih
10
Programe vodi strokovno izobražen delavec brez referenc s področja dela na primerljivih programih
0
3
ŠTEVILO VADEČIH:
skupaj 20
Sodeluje več kot 1500 udeležencev
20
Sodeluje 500 do 1500 udeležencev
10
Sodeluje do 500 udeležencev, a ne manj kot 100
3
(2) Sofinancira se plača enega strokovno izobraženega delavca pri izvajalcu gibalnih programov za starejše, in sicer tistemu, ki pri točkovanju po merilih iz prejšnjega odstavka zbere najvišje število točk, ob pogoju, da je zbral najmanj 45 točk.
73. člen 
(višina in trajanje sofinanciranja) 
(1) Plača strokovno izobraženega delavca se sofinancira v višini 50 odstotkov zneska, določenega v prve odstavku 28. člena tega pravilnika.
(2) Pogodba o sofinanciranju plače s strokovno izobraženega delavca se sklepa za obdobje enega leta.
8.3. Športno-družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo pomemben pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim
74. člen
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za športno-družabne medgeneracijske prireditve se sofinancirajo prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim (v nadaljnjem besedilu: športno-družabne medgeneracijske prireditve).
(2) Sofinancirajo se materialni stroški za izvedbo prireditev iz prejšnjega odstavka, pri čemer organizacijski stroški ne smejo presegati pet odstotkov odobrenih sredstev.
75. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Za sofinanciranje izvedbe športno-družabnih medgeneracijskih prireditev na nacionalni ravni lahko kandidirajo NPŠZ, nacionalne športne zveze in reprezentativne organizacije upokojencev na državni ravni, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– namen prireditve je pretežno gibalna dejavnost za vse generacije udeležencev (npr. hoja, tek kolesarjenje),
– pristojni organ, NPŠZ, nacionalne športne zveze in reprezentativne organizacije upokojencev na državni ravni je sprejel dolgoročni načrt izvedbe športno-družabnih medgeneracijskih prireditev,
– pristojni organ NPŠZ, nacionalne športne zveze in reprezentativne organizacije upokojencev na državni ravni je sprejel letni načrt izvedbe športno-družabnih medgeneracijskih prireditev,
– športno-družabna medgeneracijska prireditev je namenjena starejšim prebivalcem s področja celotne Slovenije,
– izvajanje gibalnih vsebin v okviru športno-družabne medgeneracijske prireditve vodi strokovno izobražen delavec ali strokovno usposobljen delavec z najvišjo stopnjo usposobljenosti,
– udeležba na športno-družabni medgeneracijski je za starejše brezplačna.
76. člen 
(merila za sofinanciranje in izbor programov) 
(1) Športno-družabne medgeneracijske prireditve se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
CENA PROGRAMA:
skupaj 30
Program je za vse udeležence brezplačen
30
Program je brezplačen samo za starejše
0
2
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV:
skupaj 30
Vadbo vodi strokovno izobražen delavec
30
Vadbo vodi strokovno usposobljen delavec z najvišjo stopnjo usposobljenosti
5
3
ŠTEVILO VADEČIH:
skupaj 30
500 ali več
30
200 do 499
15
50 do 199
5
(2) Sofinancirajo se materialni stroški izvedbe ene športno-družabne medgeneracijske prireditve, in sicer tistemu izvajalcu, ki pri točkovanju po merilih iz prejšnjega odstavka zbere najvišje število točk, ob pogoju, da je zbral najmanj 60 točk.
77. člen 
(višina sofinanciranja) 
Višina sredstev za sofinanciranje športno-družabne medgeneracijske prireditve je določena z LPŠ.
III. INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
78. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi se sofinancira načrtovanje, gradnja, obnova in vzdrževanje javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
79. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Sofinancira se športne objekte in površine za šport v naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti.
(2) Za sofinanciranje lahko kandidirajo lokalne skupnosti.
80. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Investicije načrtovanja, gradnje, obnove in vzdrževanja javnih športnih objektov in površin za šport v naravi se ovrednotijo po naslednjih merilih:
– dostopnost vsem prebivalcem,
– obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi,
– vrednost investicije in
– zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog.
(2) Vrednotenje meril za izbor se določi v vsakokratnem javnem razpisu.
81. člen 
(višina sofinanciranja) 
Višina sredstev za sofinanciranje investicij v javne športne objekte in površine za šport v naravi je določena z LPŠ.
IV. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
1. Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev in strokovna podpora programom
1.1. Splošna določba
82. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za zagotavljanje statusnih pravic športnikov in strokovnih delavcev ter za strokovno podporo programom se sofinancirajo:
– športni oddelki v srednjih šolah,
– štipendije za nadarjene in vrhunske športnike,
– spremljanje pripravljenosti športnikov,
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,
– dvojna kariera nekdanjih vrhunskih športnikov.
1.2. Športni oddelki v srednjih šolah
83. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za športne oddelke v srednjih šolah se sofinancirajo:
– športni oddelki v gimnazijah,
– športni oddelki v srednjih strokovnih in poklicnih šolah.
(2) Sofinancira se stroške dopolnilnega strokovnega dela, ki ni sofinancirano iz javnih virov prijavitelja (psiholog, športni koordinator, fizioterapevt), stroške meritev in spremljanje gibalnih morfoloških in funkcionalnih sposobnosti dijakov v programih športnih oddelkov v gimnazijah.
(3) Sofinancira se stroške dopolnilnega strokovnega dela, ki ni sofinancirano iz javnih virov prijavitelja (psiholog, športni koordinator, fizioterapevt, profesor-mentor, ki v šoli ali na daljavo opravlja individualno pedagoško delo z dijakom športnikom zaradi športnih izostankov) in spremljanje gibalnih morfoloških in funkcionalnih sposobnosti dijakov v programih športnih oddelkov v srednjih strokovnih in poklicnih šolah.
84. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Sofinancirajo se športni oddelki na tistih gimnazijah, ki v skladu s predpisi organizirajo delo v športnih oddelkih (v nadaljnjem besedilu: športni oddelki v gimnazijah).
(2) Sofinancirajo se oddelki v programih srednjih strokovnih in poklicnih šol, kjer so dijaki – športniki organizirani v skupino znotraj enega oddelka, ob pogoju, da je v isti oddelek vpisanih najmanj 10 dijakov s statusom športnika (v nadaljnjem besedilu: športni oddelki v srednjih strokovnih in poklicnih šolah).
85. člen 
(merila in višina sofinanciranja) 
(1) Športni oddelki v gimnazijah in športni oddelki v srednjih strokovnih in poklicnih šolah, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
STATUS ŠPORTNIKA
Status A, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni oddelek
5 za vsakega dijaka
Status B, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni oddelek
3 za vsakega dijaka
Status C, pridobljen na podlagi Meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni oddelek
1 za vsakega dijaka
ŠTEVILO 
ŠPORTNIKOV
19 ali več dijakov športnikov v posameznem oddelku
15
15 do 18 dijakov športnikov v posameznem oddelku
10
10 do 14 dijakov športnikov v posameznem oddelku
5
(2) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za športne oddelke v gimnazijah in športne oddelke v srednjih strokovnih in poklicnih šolah, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za športne oddelke v gimnazijah in športne oddelke v srednjih strokovnih in poklicnih šolah, in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih športnih oddelkov v gimnazijah in športnih oddelkov v srednjih strokovnih in poklicnih šolah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
1.3. Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
86. člen 
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za štipendije za nadarjene in vrhunske športnike se sofinancirajo štipendije športnikom.
(2) Sofinancirajo se štipendije športnikom v skladu s podrobnejšimi pogoji in merili, ki jih določi OKS-ZŠZ in dogovorom med sofinancerji (ministrstvo, OKS-ZŠZ in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji).
(3) Za sofinanciranje lahko kandidira OKS-ZŠZ.
(4) Višina sredstev za sofinanciranje štipendij nadarjenim in vrhunskim športnikom je določena z LPŠ.
1.4. Spremljanje pripravljenosti športnikov
87. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za spremljanje pripravljenosti športnikov se sofinancirata:
– nacionalni program spremljanja pripravljenosti športnikov,
– razvoj diagnostike v športu.
(2) Sofinancira se stroške meritev, ki so neposredno vezani na izvedbo meritev opredeljenih v nacionalnem programu spremljanja pripravljenosti športnikov.
(3) Sofinancira se stroške razvoja diagnostične opreme v športu ter razvoj novih metod treninga in novih merilnih postopkov.
88. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Za sofinanciranje izvajanja nacionalnega programa spremljanja pripravljenosti športnikov lahko kandidirajo izvajalci znanstvenoraziskovalnega dela na področju športa v skladu s 7. členom zakona (v nadaljnjem besedilu: nosilec programa), ki skupaj z izvajalci in uporabniki meritev pripravijo program.
(2) Nosilci programa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– predložijo nacionalni program meritev, iz katerega sta razvidna vsebina in finančni načrt,
– v program meritev je združeno pretežno število NPŠZ in pretežno število izvajalcev meritev z ustreznimi referencami na področju meritev, kadrovskimi in prostorskimi potenciali, ter ustrezno merilno opremo,
– nosilec programa z izvajalci meritev in uporabniki podpiše letno pogodbo,
– NPŠZ podajo soglasje k programu za panoge, ki jih pokrivajo (NPŠZ lahko poda soglasje samo enemu nosilcu programa),
– nosilec programa je s cenikom meritev, analiz in svetovanja ter izvajalci meritev predhodno pisno seznanil NPŠZ.
(3) Za sofinanciranje razvoja diagnostike v športu lahko kandidirajo izvajalci meritev.
(4) Izvajalci meritev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvajalec meritev je pridobil soglasje nosilca programa spremljanja pripravljenosti športnikov na nacionalni ravni,
– razvoj opreme za diagnostiko v športu je uvrščena v nacionalni program spremljanja pripravljenosti športnikov,
– razvoj novih metod treninga in novih merilnih postopkov je vključen v nacionalni program spremljanja pripravljenosti športnikov.
89. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Višina sredstev za sofinanciranje spremljanja pripravljenosti športnikov je določena z LPŠ.
(2) Sredstva za razvoj diagnostike v športu ne smejo presegati 25 odstotkov vseh sredstev, ki so z LPŠ namenjena področju spremljanja pripravljenosti športnikov.
1.5. Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
90. člen 
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja) 
(1) S sredstvi za nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov se sofinancira sklenitev nadstandardnega zavarovanja za vrhunske športnike, in sicer v višini do 25 odstotkov vrednosti zavarovanja.
(2) Za sofinanciranje lahko kandidira OKS-ZŠZ.
(3) Višina sredstev za sofinanciranje nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja je določena z LPŠ.
1.6. Dvojna kariera nekdanjih vrhunskih športnikov
91. člen 
(predmet sofinanciranja in pogoji za sofinanciranje) 
(1) S sredstvi za program dvojne kariere nekdanjih vrhunskih športnikov se sofinancira plačilo za delo nekdanjega vrhunskega športnika v programih športa v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah, ki so na programu naslednjih OI.
(2) Za sofinanciranje programa dvojne kariere nekdanjih vrhunskih športnikov (v nadaljnjem besedilu: program dvojne kariere) lahko kandidirajo NPŠZ ali športna društva, ki so člani NPŠZ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec programa dvojne kariere).
(3) Program dvojne kariere se sofinancira, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. pristojni organ NPŠZ sprejme najmanj štiriletni program organiziranosti in delovanja programa dvojne kariere za posamezno športno panogo oziroma disciplino,
2. izvajalec programa dvojne kariere, sprejme individualni štiriletni program za posamezni program dvojne kariere, v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program ter materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa,
3. program iz prejšnje točke izvaja nekdanji vrhunski športnik, ki je imel v času svoje aktivne športne kariere status športnika mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in ima pridobljeno strokovno usposobljenost najmanj prve stopnje,
4. v letu, ko se nekdanji vrhunski športnik vključuje v sistem sofinanciranja, mora biti vpisan v javnoveljavni študijski program, ki omogoča opravljanje strokovnega dela v športu v skladu z zakonom, ki ureja šport oziroma se zavezati, da se bo v tem letu vpisal v tak program,
5. nekdanji vrhunski športnik, ki izvaja program, ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo o sodelovanju,
6. izvajalec zagotovi nekdanjemu vrhunskemu športniku plačilo za delo najmanj v višini osnovne plače določene za 25. plačni razred v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju,
7. pristojni organ NPŠZ, če je izvajalec programa dvojne kariere športno društvo, ki je član NPŠZ, ali pristojni organ OKS-ZŠZ, če je izvajalec programa dvojne kariere NPŠZ, poda soglasje k individualnemu štiriletnemu programu za posamezni program dvojne kariere, k izvajalcu in strokovnemu delavcu – nekdanjemu vrhunskemu športniku,
8. nekdanji vrhunski športnik mora posamezne letnike študija zaključevati redno,
9. če nekdanji vrhunski športnik izgubi status študenta, ni več upravičen do sofinanciranja v programu dvojne kariere nekdanjih vrhunskih športnikov, pri čemer tudi ne more ponovno kandidirati na javnem razpisu za to področje sofinanciranja.
92. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Programi dvojne kariere, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ovrednotijo po naslednjih merilih:
– nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
– naziv športnika oziroma športna uspešnost,
– število športnikov oziroma razširjenost športne panoge in
– uspešnost in konkurenčnost športne panoge.
(2) Vrednotenje meril za izbor se določi v vsakokratnem javnem razpisu.
93. člen 
(višina sofinanciranja) 
Stroški dela nekdanjega vrhunskega športnika se sofinancirajo v višini 80 odstotkov zneska določenega v šesti točki 3. odstavka 91. člena tega pravilnika.
94. člen 
(izbor programov) 
Programi dvojne kariere se ovrednotijo in razvrščajo glede na merila določena v javnem razpisu. Izbere in sofinancira se delo nekdanjim vrhunskim športnikom v programih, ki so pri ovrednotenju zbrali višje število točk. Število izbranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih v LPŠ za programe dvojne kariere.
95. člen 
(trajanje sofinanciranja) 
Plačilo za delo nekdanjih vrhunskih športnikov v izbranih programih dvojne kariere se sofinancira praviloma za obdobje štirih let. V času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju iz prejšnjega stavka morajo izvajalci v skladu s pogodbo redno poročati o izvajanju programa, vsako leto pa morajo predložiti tudi mnenje pristojnega organa NPŠZ o programu, izvajalcu in nekdanjem vrhunskem športniku, če je izvajalec programa dvojne kariere športno društvo, ki je član NPŠZ, ali mnenje pristojnega organa OKS-ZŠZ o programu, izvajalcu in nekdanjemu vrhunskemu športniku, če je izvajalec programa NPŠZ.
2. Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu
96. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za znanstveno-raziskovalno dejavnost v športu se sofinancirajo ciljno raziskovalni projekti v športu in kineziologiji, na nacionalni ravni.
97. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Za sofinanciranje ciljno raziskovalnih projektov v športu in kineziologiji, ki imajo nacionalni pomen, lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti ali projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim za opravljanje raziskovalne dejavnosti,
– predložijo projekt, iz katerega sta razvidna vsebina in finančni načrt,
– projekt je skladen s cilji in vsebino razpisanega ciljno raziskovalnega projekta,
– projekt je metodološko ustrezen.
98. člen 
(merila in višina sofinanciranja) 
(1) Ciljno raziskovalni projekti v športu in kineziologiji se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
RELEVANTNOST IN POTENCIALNI VPLIV PROJEKTA 
skupaj 10
Predlagan projekt je relevanten glede na vsebino in cilje razpisanega projekta.
10
Predlagan projekt je delno relevanten glede na vsebino in cilje razpisanega projekta.
5
Predlagan projekt ni relevanten glede na vsebino in cilje razpisanega projekta.
0
2
REFERENCE
skupaj 20
Vodja projekta ima reference s področja primerljivih raziskav
5
Člani projektne skupine imajo reference s področja primerljivih raziskav
5
3
RAZVOJNA KAKOVOST 
skupaj 10
Kakovost predvidene projektne organizacije in načrta dela 
5
Kakovost planiranih aktivnosti za razširjanje in uporabo znanja, ki bo rezultat projekta (znanstvene in poljudne objave, organizacija delavnic, vpliv na izobraževanje, izraba v praksi).
5
4
IZVEDLJIVOST IN GOSPODARNOST PREDLAGANEGA PROJEKTA
skupaj 10
Izvedljivost projekta glede sestave in opremljenosti projektne skupine
10
(2) Sofinancira se najboljše ocenjeni projekt po merilih iz prejšnjega odstavka.
(3) Višina sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost v športu je določena z LPŠ.
V. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
1. Splošna določba
99. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za organiziranost v športu se sofinancirata:
– delovanje športnih organizacij,
– mednarodna dejavnost v športu.
2. Delovanje športnih organizacij
2.1. Splošni določbi
100. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za delovanje športnih organizacij se posamezni športni organizaciji sofinancira delovanje na enem od področij:
1. delovanje OKS-ZŠZ,
2. delovanje ZŠIS-POK,
3. delovanje NPŠZ,
4. delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije,
5. delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti,
6. delovanje zamejskih športnih zvez.
101. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
(1) Sredstva, ki so v LPŠ namenjena sofinanciranju delovanja športnih organizacij, navedenih v prvih štirih alinejah iz prejšnjega člena, se razdelijo tako, da se:
– 96 odstotkov sredstev nameni sofinanciranju delovanja OKS-ZŠZ, ZŠIS-POK in NPŠZ,
– 4 odstotke sredstev nameni sofinanciranju delovanja nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti, pri čemer se na vsakem področju sofinancira samo ena reprezentativna športna organizacija na nacionalni ravni.
(2) Na področju NPŠZ se sofinancira tiste, ki imajo registrirane športnike.
(3) Na področju športne rekreacije in na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancira delovanje ene organizacije, ki:
– je organizirana na nacionalni ravni,
– izvaja največje število nacionalnih projektov,
vključuje največje število individualnih članov, ki so vključeni v program vadbe kar je razvidno iz urejenega registra.
(4) Za sofinanciranje delovanja nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti lahko kandidira nacionalna študentska športna zveza, ki je članica FISU in EUSA.
(5) Sredstva za financiranje delovanja javnih zavodov za šport, ki jih ustanovi Republika Slovenija, se določijo z LPŠ.
2.2. Delovanje OKS-ZŠZ
102. člen 
(predmet in višina sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se delovanje OKS-ZŠZ kot krovne civilno družbene organizacije na področju športa v Republiki Sloveniji.
(2) Sofinancirajo se naslednja področja delovanja:
1. sofinanciranje strokovnega dela na projektih in programih vrhunskega športa in športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
2. izvedba aktivnosti v okviru tekmovalnih projektov, katerih nosilec je OKS-ZŠZ: OI, MOI, OFEM, sredozemske igre, EI in svetovne igre ne-olimpijskih športnih panog,
3. izvedba aktivnosti v okviru Olimpijskega strokovnega centra,
4. izvedba programa štipendiranja nadarjenih in vrhunskih športnikov – administrativno in strokovno vodenje programa,
5. izvedba aktivnosti pri zaposlovanju športnikov in strokovnih delavcev v športu v javnem sektorju,
6. priprava predloga kriterijev za vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti,
7. izvedba javnih pooblastil na podlagi zakona (vodenje evidence registriranih in kategoriziranih športnikov ter v povezavi s tem razvrščanje v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda ter priprava programov usposabljanj za športno rekreacijo in šport starejših),
8. sofinanciranje strokovnega dela na področju športne rekreacije,
9. delo na projektih s ciljem povečanja udejstvovanja odraslih in starostnikov v programe rekreacije,
10. vzpostavitev in delovanje sistema za povečanje udejstvovanja odraslih v programih športne rekreacije in starostnikov v programih športa starejših,
11. delo na projektih s ciljem vključevanja otrok in mladine v programe prostočasne športne vzgoje – mini olimpijade, šolske olimpijade,
12. delovanje ambasadorja za šport, strpnost in »fairplay«,
13. delovanje na področju lokalne športne organiziranosti (izvedba posvetov po regijah, organizacijska pomoč lokalnim okoljem).
(3) Sredstva za delovanje OKS-ZŠZ se določijo z LPŠ.
2.3. Delovanje ZŠIS-POK
103. člen 
(predmet in višina sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se delovanje ZŠIS-POK kot krovne športne organizacije na področju športa invalidov v Republiki Sloveniji.
(2) Sofinancirajo se naslednja področja delovanja:
1. sofinanciranje strokovnega dela na projektih in programih vrhunskega športa in športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
2. izvedba aktivnosti v okviru tekmovalnih projektov, katerih nosilec je ZŠIS-POK: PI in olimpijske igre gluhih,
3. priprava predloga kriterijev za vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti,
4. izvedba javnih pooblastil na podlagi zakona (priprava programa usposabljanja za šport invalidov),
5. delo na projektih s ciljem povečanja udejstvovanja invalidov v športu,
6. vzpostavitev in delovanje sistema za povečanje udejstvovanja invalidov v športu.
(3) Sredstva za delovanje ZŠIS-POK se določijo z LPŠ.
2.4. Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
104. člen
(merila za sofinanciranje) 
(1) Delovanje NPŠZ, ki ima registrirane športnike, se vrednoti na podlagi meril nacionalne razširjenosti, uspešnosti in mednarodne razširjenosti.
(2) Merilo nacionalne razširjenosti predstavlja število registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ za naslov državnega prvaka. Upoštevajo se podatki, ki veljajo na dan prijave na javni razpis. Podatke ministrstvu posreduje OKS-ZŠZ.
(3) Merilo uspešnosti predstavlja število vseh kategoriziranih športnikov posamezne NPŠZ po veljavni kategorizaciji OKS-ZŠZ, pri čemer se spremenljivka kategorizirani vrhunski športnik uporablja kot kakovostno merilo, kar pomeni, da se ovrednoti glede na razred kategorizacije. Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi v državnih reprezentancah. Podatke ministrstvu posreduje OKS-ZŠZ.
(4) Merilo mednarodne razširjenosti predstavlja vključenost panog NPŠZ na program olimpijskih iger in število držav članic svetovne panožne športne zveze, katere članica je NPŠZ. Merilo mednarodne razširjenosti se uporablja kot dodatno merilo vrednotenja uspešnosti posamezne NPŠZ. Podatke ministrstvu posreduje OKS-ZŠZ.
105. člen 
(merilo nacionalne razširjenosti) 
(1) NPŠZ se na podlagi števila registriranih športnikov ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
MERILO NACIONALNE RAZŠIRJENOSTI 
(število registriranih športnikov v nacionalnih panožnih tekmovalnih sistemih)
Število registriranih športnikov 
v posamezni NPŠZ
Število točk
nad 7500
7500
5000–7499
5500
3000–4999
4000
2000–2999
2500
1000–1999
1000
do 999
500
(2) Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
106. člen 
(merilo uspešnosti in merilo mednarodne razširjenosti) 
(1) NPŠZ se na podlagi števila in razreda kategoriziranih športnikov ter na podlagi mednarodne razširjenosti NPŠZ ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
MERILO USPEŠNOSTI
MERILO MEDNARODNE RAZŠIRJENOSTI
Število kategoriziranih športnikov
Št. točk posameznega kategoriziranega športnika
Utež za olimpijske športne panoge
Število točk glede na število držav 
v svetovni panožni zvezi
Individualne športne panoge
Kolektivne športne panoge
Nad 150
125–149
100–124
50–99
Do 49
Olimpijski razred
120
12
2
10
7,5
5
2,5
1
Svetovni razred
60
6
Mednarodni razred
30
3
Perspektivni razred
20
2
Državni razred
5
0,5
Mladinski razred
2
0,2
(2) Utež za olimpijske športne panoge se pomnoži s številom točk glede na število držav v svetovni panožni zvezi.
(3) Število točk iz preglednice v tem členu je vsota točk po merilu uspešnosti in merilu mednarodne razširjenosti.
(4) Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
107. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za delovanje NPŠZ, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ delovanje NPŠZ in
– vsoto skupnega števila točk vseh na javni razpis prijavljenih NPŠZ, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje na področju delovanja NPŠZ.
(2) NPŠZ, ki prijavi program priprave in nastopi državnih reprezentanc za športno panogo športa invalidov, se obseg sredstev izračunanih v skladu s prejšnjim odstavkom poveča za 0,1 odstotek.
2.5. Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije
108. člen
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
Sofinancira se delovanje ene nacionalne športne zveze na področju športne rekreacije, ki poleg pogojev iz drugega odstavka 101. člena tega pravilnika izpolnjuje še naslednja pogoja:
– vanjo je včlanjenih najmanj 30 športnih društev, ki izvajajo programe športne rekreacije in
– športna društva iz prejšnje alineje, imajo skupaj najmanj 5.000 individualnih članov, ki so zavedeni v registru članov, s pomenskim seznamom individualnih članov za tekoče leto, ki so vključeni v program vadbe.
109. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) Delovanje nacionalne športne zveze na področju športne rekreacije se sofinancira na podlagi števila individualnih članov v športnih društvih, včlanjenih v zvezo, ki so vključeni v program vadbe. Upošteva se stanje na dan prijave na javni razpis.
(2) Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema. Za vsakega individualnega člana se prizna 0,1 točke, določene v tretjem odstavku tega člena.
(3) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje delovanja nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti.
2.6. Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti
110. člen 
(predmet in pogoji za sofinanciranje) 
(1) Sofinancira se delovanje nacionalne športne zveze na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki poleg pogojev iz drugega odstavka 101. člena tega pravilnika izpolnjuje še naslednja pogoja:
– vanjo je včlanjenih najmanj 30 športnih društev, ki izvajajo programe športne rekreacije,
– športna društva iz prejšnje alineje, imajo skupaj najmanj 5.000 individualnih članov, ki so zavedeni v registru članov, ki mora vsebovati poimenski seznam individualnih članov za tekoče leto, ki so vključeni v program vadbe.
(2) Sofinancira se delovanje nacionalne športne zveze na področju obštudijske športne dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 101. člena tega pravilnika.
111. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) Delovanje ene nacionalne športne zveze na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancira na podlagi števila individualnih članov v športnih društvih, včlanjenih v zvezo. Število individualnih članov se izkazuje z urejenim registrom članstva, ki mora vsebovati pomenski seznam individualnih članov za tekoče leto, ki so vključeni v program vadbe. Upošteva se stanje na dan prijave na javni razpis.
(2) Delovanje nacionalne športne zveze na področju obštudijske športne dejavnosti se sofinancira na podlagi števila individualnih članov v športnih društvih, včlanjenih v zvezo. Število individualnih članov se izkazuje z urejenim registrom članstva, ki mora vsebovati pomenski seznam individualnih članov za tekoče leto, ki so vključeni v program vadbe. Upošteva se stanje na dan prijave na javni razpis.
(3) Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema. Za vsakega individualnega člana se prizna 0,1 točke, določene v tretjem odstavku 109. člena tega pravilnika.
2.7. Delovanje zamejskih športnih zvez
112. člen 
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se delovanje in projekte zamejskih športnih zvez.
(2) Za sofinanciranje lahko kandidirajo zamejske športne zveze.
(3) Sredstva za delovanje zamejskih športnih zvez se določijo z LPŠ in se prijaviteljem delijo v enakem deležu.
3. Mednarodna dejavnost v športu
113. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za mednarodno dejavnost v športu se sofinancirajo:
– članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam,
– udeležba enega delegata na zasedanjih evropske in svetovne športne zveze.
114. člen 
(pogoji za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) NPŠZ se na podlagi dokazil o plačilih sofinancirajo:
– plačilo članarine v eni evropski in eni svetovni športni zvezi,
– stroški udeležbe enega delegata na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih zvez.
(2) OKS-ZŠZ se na podlagi dokazil o plačilih sofinancirajo stroški udeležbe delegatov na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih organizacij, vendar največ do 15000 točk po vrednosti točke za področje mednarodne dejavnosti v športu.
(3) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za mednarodno dejavnost, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za mednarodno dejavnost skladno s tem pravilnikom in
– obsegom prijavljenih sredstev vseh prijaviteljev za ta program.
VI. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
1. Splošna določba
115. člen 
(vsebina sofinanciranja) 
S sredstvi za športne prireditve in promocijo športa se sofinancirajo:
– športne prireditve in
– javno obveščanje o športu.
2. Športne prireditve
116. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za športne prireditve se sofinancirajo:
– velike mednarodne športne prireditve,
– nacionalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu.
2.1. Velike mednarodne športne prireditve
117. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Sofinancira se organizacija evropskih in svetovnih prvenstev v članski kategoriji v olimpijskih športnih panogah, ki jih organizatorji prijavijo ministrstvu do 15. novembra za naslednje proračunsko leto in za katere vlada poda soglasje, da se jih sofinancira iz državnega proračuna.
118. člen 
(merila in višina sofinanciranja) 
(1) Višina sofinanciranja evropskih in svetovnih prvenstev se izračuna na podlagi pripadajočega števila točk iz naslednje preglednice:
Razred športne panoge
Svetovno prvenstvo
Evropsko prvenstvo
1.
75
60
2.
50
40
3.
30
20
4.
20
10
5.
10
5
(2) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke glede na število in vrsto evropskih in svetovnih prvenstev v proračunskem letu, in sicer tako, da:
– se celoten obseg sredstev za evropska in svetovna prvenstva, določen v LPŠ deli s
– seštevkom točk vseh evropskih in svetovnih prvenstev, za katera je vlada podala soglasje.
2.2. Nacionalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu
119. člen 
(predmet in višina sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se organizacija prireditve »Športnik leta v Republiki Sloveniji«, ki ga organizira Društvo športnih novinarjev Slovenije, ki je tudi upravičeno do sofinanciranja.
(2) Financira se organizacija prireditve »Podelitev Bloudkovih priznanj«.
(3) Višina sredstev za prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji« in prireditev »Podelitev Bloudkovih priznanj« je določena z LPŠ.
3. Javno obveščanje o športu
120. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za javno obveščanje o športu se sofinancira produkcija in predvajanje periodičnih izobraževalnih oddaj na medijih nacionalnega dosega o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije v različnih športnih panogah.
121. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) Projekti, povezani s produkcijo in predvajanjem periodičnih izobraževalnih oddaj o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije na medijih nacionalnega dosega, se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
1
POGOSTOST PREDVAJANJA
skupaj 35
tedensko (vsaj 35 oddaj letno)
35
2x mesečno (vsaj 20 oddaj letno)
20
1x mesečno (vsaj 10 oddaj letno)
10
2
MEDIJ NACIONALNEGA DOSEGA
skupaj 20
TV SLO1, TV SLO2, 
20
drugi mediji nacionalnega dosega
5
3
VSEBINA – PROGRAMSKA SHEMA (programi športa)
skupaj 20
Programska shema je namenjena pretežno športu otrok in mladine (več kot 60 % programa)
20
Programska shema je namenjena pretežno športni rekreaciji (več kot 60 % programa)
10
Programska shema vključuje podelitev Bloudkovih priznanj
2
Programska shema vključuje Športnik leta v Republiki Sloveniji
2
Programska shema vključuje zaključno slovesnost športa otrok in mladine
2
(2) Sofinancirajo se projekti, ki po merilih iz prejšnjega odstavka dosežejo minimalno 58 točk, pri čemer se sofinancirajo največ trije najvišje ocenjeni projekti.
(3) Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za produkcijo in predvajanje periodičnih izobraževalnih oddaj o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije na medijih nacionalnega dosega, ki se izračuna kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenih v LPŠ za produkcijo in predvajanje periodičnih izobraževalnih oddaj o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije na medijih nacionalnega dosega in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje produkcije in predvajanja periodičnih izobraževalnih oddaj o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije na medijih nacionalnega dosega.
VII. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
1. Splošna določba
122. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za družbeno in okoljsko odgovornost v športu se sofinancirata:
– športno obnašanje,
– preprečevanje dopinga v športu.
2. Športno obnašanje
123. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za športno obnašanje se sofinancira nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja.
124. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Za sofinanciranje nacionalne kampanje za spodbujanje športnega obnašanja lahko kandidirajo OKS-ZŠZ, NPŠZ, nacionalni mediji, športna in druga društva, občinske športne zveze, občine in njihovi športni ali drugi zavodi, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in zasebniki.
125. člen 
(merila za sofinanciranje in višina sofinanciranja) 
(1) Projekti, povezani z nacionalno kampanjo za spodbujanje športnega obnašanja, se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje preglednice:
MERILO
Število točk
1
IZVEDLJIVOST KAMPANJE 
skupaj 10
Vsebina in cilji kampanje ne predstavljajo tveganj za izvedbo kampanje
10
Kampanja glede na vsebino in cilje ni izvedljiva
0
2
ODLIČNOST PREDLAGANE KAMPANJE
skupaj 10
Kampanja je pregledna, in merljiva, pričakovani rezultati so preverljivi
10
Kampanja je nepregledna, nemerljiva, pričakovani rezultati niso preverljivi
0
3
NACIONALNI POMEN KAMPANJE
skupaj 20
Vključenost v mednarodna gibanja
10
Mednarodni značaj kampanje, čezmejni vidik
10
(2) Sofinancira se en projekt, in sicer tisti, ki je pri točkovanju na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zbral najvišje število točk, pri čemer število točk ne sme biti nižje od 30.
(3) Višina sredstev za sofinanciranje nacionalne kampanje za spodbujanje športnega obnašanja je določena z LPŠ.
3. Preprečevanje dopinga v športu
126. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za preprečevanje dopinga v športu se sofinancirajo:
– dopinška testiranja na nacionalni ravni,
– nacionalna kampanja o preprečevanju zlorabe dopinga v tekmovalnem in rekreativnem športu.
127. člen 
(pogoji in višina sofinancirana) 
(1) Za sofinanciranje dejavnosti iz prejšnjega člena lahko kandidira nacionalna organizacija za boj proti dopingu, ki je včlanjena v svetovno protidopinško agencijo, in sicer na podlagi programa, iz katerega morata biti razvidna vsebina in finančni načrt delovanja organizacije.
(2) Višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti preprečevanja dopinga v športu je določena z LPŠ.
VIII. VSEBINA POGODB O SOFINANCIRANJU TER NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD POGODBAMI 
128. člen 
(vsebina pogodbe) 
Za sofinanciranje izbranih izvajalcev letnega programa se sklene pogodba med ministrstvom in izvajalcem. Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov izvajalca,
2. vsebina in obseg programa,
3. čas realizacije programa,
4. višina dodeljenih sredstev,
5. terminski plan porabe sredstev,
6. način nadzora nad namensko porabo sredstev,
7. določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti,
8. določilo, da mora izvajalec sredstva porabiti na način, da so do njih upravičeni vsi pod enakimi pogoji.
129. člen 
(nadzor nad namensko porabo sredstev) 
(1) Izvajalec lahko dodeljena sredstva uporabi izključno za namen opredeljen v pogodbi.
(2) Izvajalec lahko uveljavlja upravičene stroške, ki so za posamezne vsebine določeni v katalogu upravičenih stroškov, ki je objavljen z javnim razpisom.
(3) Izvajalec je dolžan v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi voditi ločeno evidenco stroškov, ki nastanejo pri izvedbi posameznega programa.
(4) Ministrstvo ima kadarkoli pravico do nadzora nad porabo s pogodbo dodeljenih namenskih sredstev in uveljavljanih upravičenih stroškov. Če ministrstvo ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, se sofinanciranje takoj ustavi ter odstopi od pogodbe, že prejeta proračunska sredstva pa mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vred, od dneva prejema do dneva vračila in povrniti morebitno škodo, ki je s tem nastala.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
130. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 7. člena tega pravilnika, lahko NPŠZ na prvem javnem razpisu po uveljavitvi tega pravilnika kandidira tudi, če je do objave javnega razpisa na pristojno ministrstvo vložila program usposabljanja v potrditev.
(2) Ne glede na prvi odstavek 7. člena tega pravilnika, lahko NPŠZ za športne panoge športa invalidov na prvem javnem razpisu po uveljavitvi tega pravilnika kandidira tudi, če za te panoge nima veljavnega programa usposabljanja.
131. člen 
(priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc) 
Ne glede na tretji odstavek 42. člena tega pravilnika lahko za sofinanciranje programov priprav in nastopov državnih reprezentanc v športnih panogah športa invalidov ob prvem javnem razpisu po uveljavitvi tega pravilnika kandidira tudi ZŠIS-POK.
132. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporaba) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 11/18).
133. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2019-3330-0035
Ljubljana, dne 12. novembra 2019
EVA 2019-3330-0035
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost