Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2805. Uredba o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, stran 7580.

  
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena, 40. in 41. člena, prvega in drugega odstavka 44. člena in drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP), drugega odstavka 3. člena, 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču 
1. člen 
V Uredbi o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 53/13, 25/14, 3/18 in 41/18) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
2. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Novi Priloga 1 in Priloga 2 uredbe:
– se v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/48 in 799/50, obe k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2025,
– se v delu, ki se nanaša na parc. št. 805/4, k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2028.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-27/2019
Ljubljana, dne 17. oktobra 2019
EVA 2019-2430-0068
 
Vlada Republike Slovenije 
mag. Alenka Bratušek 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost