Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2804. Uredba o spremembah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, stran 7580.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije 
1. člen 
V Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) se v 14. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Cenovna kategorija se lahko spremeni na predlog izvajalca raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta.«.
V osmem odstavku se beseda »junija« nadomesti z besedo »septembra«.
2. člen 
V 17. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V izračunu se upoštevajo raziskovalni nazivi, delovna mesta oziroma nazivi v okviru delovnih mest, izhodiščni plačni razred ter napredovanje za tri plačne razrede v okviru delovnega mesta oziroma naziva v okviru delovnega mesta, dovoljen odstotek mase sredstev za izplačilo delovne uspešnosti in napredovanj, ki velja za zaposlene v javnem sektorju, ter povprečna delovna doba raziskovalcev, vključenih v raziskovalne programe, ki znaša 24 let.«.
3. člen 
V 18. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V izračunu se upoštevajo raziskovalni nazivi, delovna mesta oziroma nazivi v okviru delovnih mest, izhodiščni plačni razred ter napredovanje za tri plačne razrede v okviru delovnega mesta oziroma naziva v okviru delovnega mesta, dovoljen odstotek mase sredstev za izplačilo delovne uspešnosti in napredovanj, ki velja za zaposlene v javnem sektorju, ter povprečna delovna doba raziskovalcev, vključenih v raziskovalne projekte, ki znaša 24 let.«.
4. člen 
V 19. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V izračunu se upoštevajo nazivi izvajalcev, delovna mesta oziroma nazivi v okviru delovnih mest, izhodiščni plačni razred ter napredovanje za tri plačne razrede v okviru delovnega mesta oziroma naziva v okviru delovnega mesta, dovoljen odstotek mase sredstev za izplačilo delovne uspešnosti in napredovanj, ki velja za zaposlene v javnem sektorju, ter povprečna delovna doba izvajalcev, vključenih v infrastrukturne programe, ki znaša 24 let.«.
5. člen 
V 21. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– obdobje treh let v osnovnem plačnem razredu in eno leto z upoštevanim napredovanjem za dva plačna razreda glede na osnovni plačni razred za delovno mesto »mladi raziskovalec«, določen s kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(Sprememba cenovne kategorije za leto 2019) 
Predlog za spremembo cenovne kategorije raziskovalnega programa oziroma projekta se lahko za leto 2019 vloži do konca novembra 2019.
7. člen 
(Začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-6/2019
Ljubljana, dne 17. oktobra 2019
EVA 2019-3330-0042
 
Vlada Republike Slovenije 
mag. Alenka Bratušek 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina