Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2803. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, stran 7579.

  
Na podlagi prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah 
1. člen 
V Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) se v 1. členu za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) S to uredbo se prenaša prvi odstavek 9. člena Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 20 z dne 26. 1. 2010, str. 7), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o uskladitvi obveznosti poročanja na področju zakonodaje, povezane z okoljem, ter spremembi uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 ter Direktive Sveta 86/278/EGS (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 115).«.
2. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku:
– na koncu druge alineje za vejico doda besedilo »pri čemer se razlog preprečitve resne škode na drugem premoženju ne uporablja za ptice, razlog resne škode na gozdovih pa tudi ne za afriško-evrazijske vodne ptice iz priloge 2 Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/03),«;
– na koncu tretje alineje za vejico doda besedilo »pri čemer se drugi nujni razlogi prevladovanja javne koristi, ki je lahko tudi socialna ali gospodarska, ne uporabljajo za ptice,« in
– v sedmi alineji za besedo »odvzema« doda beseda »nekaterih«.
3. člen 
V prilogi 1 se v poglavju A črta vrstica z besedilom »Canis aureus« in »šakal«.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Spremenjena priloga 1 uredbe se začne uporabljati 1. maja 2020.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-31/2019
Ljubljana, dne 17. oktobra 2019
EVA 2019-2550-0037
 
Vlada Republike Slovenije 
mag. Alenka Bratušek 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost