Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2802. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj, stran 7577.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v količini 549 606 (petsto devetinštirideset tisoč šeststo šest) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Hrast pri Vinici S je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega predčasno opuščen pridobivalni prostor, v katerem so še izkoristljive mineralne surovine.
(3) Pridobivalni prostor Hrast pri Vinici S obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 661/2, 662 in 663, vse k. o. 1554 Hrast pri Vinici, in dele zemljišč s parcelnimi številkami: 616/1, 618/2, 618/3, 624/2, 626/2, 627/1, 627/2, 628/2, 630/2, 661/1, 664, 665, 669, 670 in 671, vse k. o. 1554 Hrast pri Vinici, in sicer tisti del zemljišč znotraj območja, določenega s poligonskim vlakom med točkami PP1-PP2-PP3-PP4-PP5- PP6-PP7-PP8-PP9-PP10-PP11-PP12-PP13-PP14-PP15- PP16-PP17-PP18-PP19-PP20-PP21-PP22-PP23-PP24- PP25-PP26-PP27-PP28-PP29-PP30-PP31-PP32-PP33- PP34-PP35-PP36-PP37-PP38-PP39-PP40-PP41-PP42- PP43-PP1.
(4) Točke iz prejšnjega odstavka so določene z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y
X
PP1
517.380,3526
37.758,7720
PP2
517.387,3588
37.756,8163
PP3
517.392,2758
37.764,4007
PP4
517.432,5329
37.819,1587
PP5
517.473,2561
37.766,5494
PP6
517.502,4690
37.727,5276
PP7
517.459,7324
37.700,2654
PP8
517.432,9414
37.684,6048
PP9
517.396,9053
37.664,5481
PP10
517.384,3871
37.675,1100
PP11
517.369,8330
37.672,1648
PP12
517.378,2623
37.654,9220
PP13
517.366,0537
37.648,8365
PP14
517.354,8600
37.668,6200
PP15
517.352,1700
37.667,6600
PP16
517.323,4400
37.716,4000
PP17
517.294,8711
37.763,7977
PP18
517.308,8313
37.769,4871
PP19
517.302,0942
37.793,1411
PP20
517.292,9762
37.799,2119
PP21
517.287,4911
37.803,6579
PP22
517.255,2711
37.843,1859
PP23
517.475,7089
37.978,5141
PP24
517.500,4940
37.947,7817
PP25
517.513,1953
37.938,7632
PP26
517.524,9983
37.930,3922
PP27
517.538,3183
37.917,1396
PP28
517.587,7828
37.854,2777
PP29
517.568,4083
37.796,3367
PP30
517.511,5789
37.877,2179
PP31
517.528,1706
37.886,0176
PP32
517.528,4749
37.891,6643
PP33
517.524,1066
37.894,6228
PP34
517.521,8872
37.896,4130
PP35
517.520,3066
37.897,7538
PP36
517.514,7151
37.901,6643
PP37
517.486,2945
37.889,9662
PP38
517.446,7609
37.869,2706
PP39
517.405,7047
37.843,5837
PP40
517.375,0659
37.804,4718
PP41
517.377,8430
37.794,6809
PP42
517.379,1765
37.787,2945
PP43
517.379,8189
37.781,1591
(5) Pridobivalni prostor Hrast pri Vinici S sega v najglobljem delu do k. + 150 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Hrast pri Vinici S obsega površino 4,5082 hektara.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 21 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi AGM Starešinič, d. o. o., Hrast pri Vinici 26, 8344 Vinica, matična številka: 6744940000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij oziroma dovoljenj pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-434/2-O-17/AŠP z dne 22. novembra 2017, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
d) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
e) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
f) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Sanacija pridobivalnega prostora se izvede v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(11) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine in
– dostava mineralne surovine na trg.
(12) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točke b) in d) devetega odstavka tega člena.
III. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 186. točka iz priloge Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18 in 60/18).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-28/2019
Ljubljana, dne 17. oktobra 2019
EVA 2019-2430-0016
 
Vlada Republike Slovenije 
mag. Alenka Bratušek 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost