Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2801. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij, stran 7576.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojna organa, organa za opravljanje nadzora in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES (UL L št. 330 z dne 10. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene s Sklepom (EU) 2018/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1257/2013, direktiv 94/63/ES in 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 86/278/EGS in 87/217/EGS v zvezi s postopkovnimi pravili na področju okoljskega poročanja ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 155), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1257/2013/EU).
2. člen 
(pristojna organa) 
(1) Pristojni organ iz 18. člena Uredbe 1257/2013/EU je Agencija Republike Slovenije za okolje.
(2) Uprava iz 18. člena Uredbe 1257/2013/EU je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
II. NADZOR 
3. člen 
(organa nadzora) 
Organa, pristojna za izvajanje nadzora nad izvajanjem Uredbe 1257/2013/EU in te uredbe, sta Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in Pomorska inšpekcija.
4. člen 
(naloge organov nadzora) 
(1) Pomorska inšpekcija je pristojna za izvajanje nadzora nad izvajanjem Uredbe 1257/2013/EU in te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za nadzor nad izvajanjem 7., 13. in 14. člena Uredbe 1257/2013/EU pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
III. KAZENSKE DOLOČBE 
5. člen 
(prekrški za podjetje za recikliranje ladij) 
(1) Z globo od 10.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je podjetje za recikliranje ladij, če:
1. obrat za recikliranje ladij, ki je vključen v evropski seznam, ne zagotavlja in ne izvaja potrebnih zahtev za obrate za recikliranje ladij v skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe 1257/2013/EU;
2. za obratovanje obrata za recikliranje ladij ne pridobi okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ali obrat za recikliranje ladij obratuje v nasprotju s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem (prvi odstavek 14. člena Uredbe 1257/2013/EU).
(2) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je podjetje za recikliranje ladij.
(3) Z globo od 400 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
6. člen 
(prekrški za obrat za recikliranje ladij) 
(1) Z globo od 3.500 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je upravljavec obrata za recikliranje ladij, če:
1. ne pošlje načrta za recikliranje ladje, ko je potrjen v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 1257/2013/EU, lastniku ladje in upravi ali klasifikacijskemu zavodu, pooblaščenemu v skladu s predpisi o pomorstvu (točka (a) drugega odstavka 13. člena Uredbe 1257/2013/EU);
1. ne poroča upravi, da je obrat za recikliranje ladij v vseh vidikih pripravljen na začetek recikliranja (točka (b) drugega odstavka 13. člena Uredbe 1257/2013/EU);
2. v 14 dneh po datumu zaključka popolnega ali delnega recikliranja ladje ne pošlje izjave o zaključku recikliranja upravi, ki je izdala potrdilo o pripravljenosti za recikliranje (točka (c) drugega odstavka 13. člena Uredbe 1257/2013/EU);
3. izjava o zaključku recikliranja ne vsebuje poročila o morebitnih incidentih in nesrečah, ki so škodovale zdravju ljudi ali okolju (točka (c) drugega odstavka 13. člena Uredbe 1257/2013/EU).
(2) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je upravljavec obrata za recikliranje ladij.
(3) Z globo od 400 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
7. člen 
(prekrški za lastnike ladij, ki plujejo pod zastavo države članice) 
(1) Z globo od 2.100 do 35.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je lastnik ladje, ki pluje pod zastavo države članice, če:
1. nova ladja na krovu nima popisa nevarnih materialov, v katerem so navedeni vsaj nevarni materiali iz Priloge II Uredbe 1257/2013/EU, vsebovani v konstrukciji ali opremi ladje, njihova lokacija in približna količina (prvi odstavek 5. člena Uredbe 1257/2013/EU);
2. obstoječa ladja na krovu nima popisa nevarnih materialov, v katerem so navedeni vsaj nevarni materiali iz Priloge I Uredbe 1257/2013/EU, vsebovani v konstrukciji ali opremi ladje, njihova lokacija in približna količina (drugi odstavek 5. člena Uredbe 1257/2013/EU);
3. na ladji na novo namešča ali uporablja nevarne materiale iz Priloge I Uredbe 1257/2013/EU (4. člen Uredbe 1257/2013/EU);
4. ladja na krovu nima načrta vizualnega pregleda ali pregleda z vzorčenjem, na podlagi katerega je bil pripravljen popis nevarnih materialov (četrti odstavek 5. člena Uredbe 1257/2013/EU);
5. popis nevarnih materialov ni sestavljen v skladu s petim odstavkom 5. člena Uredbe 1257/2013/EU;
6. pri pripravi na pošiljanje ladje pod slovensko zastavo za recikliranje upravljavcu obrata za recikliranje ne predloži vseh informacij o ladji, potrebnih za pripravo načrta za recikliranje ladje v skladu s 7. členom Uredbe 1257/2013/EU (točka (a) prvega odstavka 6. člena Uredbe 1257/2013/EU);
7. pri pripravi na pošiljanje ladje pod slovensko zastavo za recikliranje ne obvesti Uprave Republike Slovenije za pomorstvo o nameri o recikliranju v osmih dneh, ko opredeli obrat za recikliranje ladij (točka (b) prvega odstavka 6. člena Uredbe 1257/2013/EU);
8. ladja pod slovensko zastavo, namenjena za recikliranje, ni reciklirana izključno v obratih za recikliranje ladij, ki so navedeni na evropskem seznamu (točka (a) drugega odstavka 6. člena Uredbe 1257/2013/EU);
9. se v obdobju pred vstopom v obrat za recikliranje ladij ne izvajajo dejavnosti tako, da se čim bolj zmanjša količina ostankov tovora, preostalega ladijskega goriva in ladijskih odpadkov, ki ostanejo na krovu (točka (b) drugega odstavka 6. člena Uredbe 1257/2013/EU);
10. nima potrdila o pripravljenosti za recikliranje (točka (c) drugega odstavka 6. člena Uredbe 1257/2013/EU);
11. ne zagotovi, da stanje prostorov za tovor in črpalnih postaj tankerjev ob prihodu v obrat za recikliranje ladij omogoča potrditev, da je tanker varen za delo z vročino (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1257/2013/EU);
12. upravljavcu obrata za recikliranje ladij ne predloži izvoda potrdila o pripravljenosti za recikliranje (četrti odstavek 6. člena Uredbe 1257/2013/EU);
13. ladja nima potrdila o popisu v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1257/2013/EU;
14. potrdilu o popisu ni priložen del I popisa nevarnih materialov iz točke (a) petega odstavka 5. člena Uredbe 1257/2013/EU (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1257/2013/EU);
15. obstoječe potrdilo o popisu ni bilo odobreno s strani uprave ali klasifikacijskega zavoda, pooblaščenega v skladu s predpisi o pomorstvu (tretji odstavek 9. člena Uredbe 1257/2013/EU);
16. je obstoječemu potrdilu o popisu iztekla veljavnost in uprava ali klasifikacijski zavod, pooblaščen v skladu s predpisi o pomorstvu, ni odobril obstoječega potrdila, ali veljavnost nadaljnjega obdobja obstoječega potrdila presega pet mesecev od datuma njegovega izteka (četrti odstavek 9. člena Uredbe 1257/2013/EU);
17. potrdilu o pripravljenosti za recikliranje nista priložena popis nevarnih materialov in odobren načrt za recikliranje ladje (deveti odstavek 9. člena Uredbe 1257/2013/EU).
(2) Z globo od 2.100 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je lastnik ladje, ki pluje pod zastavo države članice.
(3) Z globo od 200 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
8. člen 
(prekrški za lastnika ladje, ki pluje pod zastavo tretje države) 
(1) Z globo od 2.100 do 35.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je lastnik ladje, ki pluje pod zastavo tretje države, če:
1. obstoječa ladja na krovu nima popisa nevarnih materialov, v katerem so navedeni vsaj nevarni materiali iz Priloge I Uredbe 1257/2013/EU, vsebovani v konstrukciji ali opremi ladje, njihova lokacija in približna količina (prvi odstavek 12. člena Uredbe 1257/2013/EU);
2. na ladji na novo namešča ali uporablja nevarne materiale iz Priloge I Uredbe 1257/2013/EU (drugi odstavek 12. člena Uredbe 1257/2013/EU);
3. ladja na krovu nima načrta vizualnega pregleda ali pregleda z vzorčenjem, na podlagi katerega je bil pripravljen popis nevarnih materialov (tretji odstavek 12. člena Uredbe 1257/2013/EU);
4. popis nevarnih materialov ni ustrezno voden in posodobljen v skladu s četrtim odstavkom 12. člena Uredbe 1257/2013/EU;
5. ladja nima izjave o skladnosti, dopolnjene s popisom nevarnih materialov (12. člen Uredbe 1257/2013/EU);
6. izjava o skladnosti in popis nevarnih materialov nista pripravljena v skladu s sedmim odstavkom 12. člena Uredbe 1257/2013/EU;
7. ladja, ki pluje pod zastavo tretje države in je predložila vlogo za registracijo pod zastavo države članice, na krovu nima popisa nevarnih materialov ali ne zagotovi, da bo ta popis pripravljen v šestih mesecih po registraciji pod zastavo navedene države članice oziroma med katerim koli sledečim pregledom v skladu s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 1257/2013/EU, pri čemer se upošteva zgodnejši datum (osmi odstavek 12. člena Uredbe 1257/2013/EU).
(2) Z globo od 2.100 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je lastnik ladje, ki pluje pod zastavo tretje države.
(3) Z globo od 200 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
IV. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-32/2019
Ljubljana, dne 17. oktobra 2019
EVA 2019-2550-0022
 
Vlada Republike Slovenije 
mag. Alenka Bratušek 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost