Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2765. Pravilnik o izdaji diplom in drugih javnih listin AMEU – Akademije za ples, stran 7496.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ter 115. člena Statuta AMEU – Akademija za ples, je Senat AMEU – Akademija za ples na 8. korespondenčni seji dne 8. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o izdaji diplom in drugih javnih listin AMEU – Akademije za ples 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa seznam javnih listin, ki jih izdaja AMEU – Akademija za ples (v nadaljevanju AMEU – AP), ter njihova oblika in vsebina. S tem pravilnikom se določa tudi obvezne in druge možne vsebine drugih potrdil, ki jih izdaja AMEU – AP, ki niso javne listine.
II. JAVNE LISTINE 
2. člen 
(vrsta listin) 
AMEU – AP izdaja naslednje javne listine:
– diplome, katerih sestavni del je priloga k diplomi,
– potrdila o opravljenem izpopolnjevanju po študijskih programih za izpopolnjevanje,
– potrdila iz uradnih evidenc.
AMEU – AP izdaja tudi druga potrdila, ki niso javne listine.
3. člen 
(diplome) 
AMEU – AP izdaja diplome o zaključenih študijskih programih za pridobitev izobrazbe: prve stopnje (visokošolski strokovni študijski programi), druge stopnje (enoviti magistrski, magistrski študijski programi).
4. člen 
(nosilec diplome) 
Diploma se izda diplomantu po zaključenem študijskem programu za pridobitev izobrazbe.
5. člen 
(oblika diplome) 
Oblika diplome in priloge k diplomi je določena s celostno grafično podobo AMEU – AP (v nadaljevanju: CGP AMEU – AP).
Diploma se natisne na posebnem 180–200-gramskem papirju z vodnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjena CGP AMEU – AP.
6. člen 
(vsebina diplome) 
Diploma vsebuje ime in priimek diplomanta ter datum in kraj njegovega rojstva. Poleg tega vsebuje še: ime in naslov AMEU – AP, vrsto ter (visokošolski strokovni, enoviti magistrski, magistrski) ime zaključenega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program smeri ali področja, ter pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov.
Diploma vsebuje zaporedno številko dokumenta, datum diplomiranja, datum izdaje diplome, suhi žig AMEU – AP ter lastnoročni podpis dekana AMEU – AP, ki opravlja to funkcijo v času podelitve diplome. Zaporedna številka diplome je ista kot številka v knjigi diplomantov 1. in 2. stopnje.
Vzorci diplom, ki jih določa ta pravilnik za posamezno stopnjo in vrsto študija, so Priloga 1 tega pravilnika. Vzorci niso priloženi za prilogo k diplomi, ki jo predpisuje pravilnik ministra, pristojnega za visoko šolstvo, in za skupne diplome, ki jih določijo partnerske institucije v sporazumu o sodelovanju pri izvedbi skupnega študijskega programa.
7. člen 
(diploma o zaključenem interdisciplinarnem študiju) 
Na diplomi, pridobljeni po zaključenem interdisciplinarnem študijskem programu, ki ga izvaja več članic AMEU, je poleg podatkov, navedenih v 5. členu tega pravilnika, navedena članica, na kateri so tekli postopki in zagovor naloge, zaključnega izpita ali drugega dejanja, s katerim je študent zaključil študijski program.
Članice AMEU se lahko dogovorijo, da se na diplomi navedejo tudi druge sodelujoče članice in jo lastnoročno podpišejo njihovi dekani.
8. člen 
(skupna diploma) 
O vsebini in obliki diplome o zaključenem skupnem študijskem programu, ki ga izvaja AMEU – AP skupaj z drugimi visokošolskimi zavodi iz Slovenije ali tujine, se skladno z veljavnimi predpisi dogovorijo sodelujoči visokošolski zavodi in univerze pred začetkom izvajanja programa.
9. člen 
(priloga k diplomi) 
Sestavni del diplome je priloga k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku. Prilogo k diplomi izdajo AMEU – AP v vsebini, kot jo predpisuje pravilnik ministra, pristojnega za visoko šolstvo.
Priloga k diplomi se izda tako, da so v zgornjem desnem kotu na vsaki strani navedeni: ime in priimek diplomanta in številka diplome.
Pooblaščena oseba za podpis priloge k diplomi je dekan AMEU – AP. Pod podpisom dekana je pečat AMEU – AP.
10. člen 
(potrdilo o izpopolnjevanju) 
Po zaključenem študijskem programu, programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja AMEU – AP, AMEU – AP izda kandidatu potrdilo. Potrdilo se tiska na 180–200-gramskem papirju z odtisnjenim suhim žigom in CGP AMEU – AP.
Potrdilo vsebuje: ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, naziv programa in njegovo trajanje, naslov in stopnjo študijskega programa za pridobitev izobrazbe, lahko pa tudi pričakovane učne izide. Potrdilo ima lastnoročni podpis dekana AMEU – AP.
Vzorec potrdila je priloga 2 tega pravilnika.
11. člen 
(jezik) 
Vse javne listine, ki jih izdaja AMEU – AP v skladu s tem pravilnikom, so sestavljene v slovenščini. Potrdila iz uradnih evidenc se na zahtevo kandidata lahko izdajo tudi v angleščini.
12. člen 
(druga potrdila) 
AMEU – AP lahko izda tudi druga potrdila o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja ipd.).
Potrdilo podpiše dekan AMEU – AP. Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje: CGP AMEU – AP, ime in priimek kandidata, datum in kraj izobraževanja, podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami, ali druge elemente, pomembne za prepoznavnost vsebin in ciljev.
III. IZDAJA NOVIH DIPLOM 
13. člen 
(nova diploma) 
Nova diploma se izda:
– kadar se na diplomi odkrije napaka,
– zaradi spremembe spola diplomanta.
14. člen 
(izdaja nove diplome zaradi ugotovljene napake) 
Postopek izdaje nove diplome zaradi ugotovljene napake vodi AMEU – AP, bodisi po uradni dolžnosti (kadar napako ugotovi AMEU – AP) bodisi na zahtevo diplomanta (kadar napako sporoči diplomant). Sklep o tem, da se izda nova diploma, izda dekan AMEU – AP.
15. člen 
(izdaja nove diplome zaradi spremembe spola nosilca diplome) 
Postopek izdaje nove diplome zaradi spremembe spola nosilca diplome vodi AMEU – AP. Sklep o tem, da se izda nova diploma izda dekan AMEU – AP.
IV. IZDAJA DVOJNIKOV 
16. člen 
(izdaja dvojnika diplome) 
Na zahtevo diplomanta, ki je zaradi izgube, uničenja ali kraje ostal brez svoje diplome, se izda dvojnik diplome.
V. IZDAJA POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC 
17. člen 
(vrste potrdil) 
AMEU – AP izdaja naslednja enotna potrdila o vpisu, izpisu ter dosežkih študentov in diplomantov, o katerih vodijo uradne evidence na podlagi zakona:
– potrdilo o vpisu (eno potrdilo na eni strani ali dve potrdili na eni strani),
– potrdilo o opravljenih obveznostih (posebej za študijske programe za pridobitev izobrazbe in za študijske programe za izpopolnjevanje),
– potrdilo o opravljenih obveznostih za študente na izmenjavi,
– potrdilo o zaključku študija (posebej za študijske programe za pridobitev izobrazbe in za študijske programe za izpopolnjevanje),
– izpisnica.
18. člen 
(oblika in vsebina potrdil) 
Potrdila se izdajajo v slovenskem jeziku, na prošnjo študentov in diplomantov pa tudi v angleškem jeziku. V dokumentih, ki so izdani v angleškem jeziku, se uporabljajo uradni prevodi imena AMEU – AP ter prevodi imen študijskih programov, kot jih je potrdil senat AMEU – AP.
VI. NAVODILA ZA IZVEDBO PRAVILNIKA 
19. člen 
Podrobnejši postopek izdaje nove diplome in dvojnika diplome se določi z navodili, ki se jih objavi na portalu AMEU – AP.
Podrobnejši postopek za izdajo potrdil iz uradnih evidenc se objavijo na portalu AMEU – AP. Vzorci potrdil iz uradnih evidenc iz prejšnjega člena tega pravilnika v slovenskem in angleškem jeziku se objavijo na portalu AMEU – AP najkasneje v štirih mesecih od sprejema tega pravilnika.
VII. EVIDENCE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(evidence o izdanih javnih listinah) 
AMEU – AP vodi evidenco o izdanih javnih listinah ter vseh dokumentih, povezanih z izdajo listin ali njihovih dvojnikov.
AMEU – AP vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
Sklep v zadevi izdaje nove diplome zaradi ugotovljene napake/pomote na diplomi je del evidence o izdanih diplomah. Napako je potrebno zaradi revizijske sledi popraviti v evidenci izdanih diplom ter glede na popravek po potrebi tudi v evidenci diplomantov in študentov (npr. če gre za pomoto v osebnem podatku diplomanta).
21. člen 
(prehodne in končne določbe) 
Z začetkom uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, ki ga je Senat Akademije za ples sprejel na 2. redni seji v študijskem letu 2010/2011 dne 20. 6. 2011.
22. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na senatu AMEU – AP in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004/2019
Ljubljana, dne 8. marca 2019
Doc. dr. Svebor Sečak 
dekan

AAA Zlata odličnost