Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2670. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 7109.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19 in 51/19) se v 2. členu v vrstici s šifro Z120 z indikatorjem 1 v stolpcu C1 v stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dosedanji točki (3) in (4) postaneta točki (2) in (3).
V vrstici s šifro Z120 z indikatorjem 2 v stolpcu C1 se v stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dosedanje točke (3) do (5) postanejo točke (2) do (4).
V vrstici s šifro Z124 z indikatorjem 1 v stolpcu C1 se v stolpcu »Pomen izraza« črta točka (2). Dosedanje točke (3) do (4) postanejo točke (2) do (3).
V vrstici s šifro Z151 se stolpec »Pomen izraza« spremeni tako, da se glasi: »Z151 = Z100/Z050 – osnovna plača/Z050«.
2. člen 
V 3. členu se v drugem odstavku v preglednici v vrstici s šifro C100 v stolpcu »Faktor/vrednost« pred številom »0,4« doda besedilo »0,3 ali«.
V vrstici s šifro C110 se v stolpcu »Faktor/vrednost« pred številom »0,9« doda besedilo »0,75 ali«, v stolpcu »Način izračuna« pa se za podpičjem doda besedilo »32.a člen ZSPJS;«.
V vrstici s šifro C111 se v stolpcu »Faktor/vrednost« pred številom »1,2« doda besedilo »0,9 ali«, v stolpcu »Način izračuna« pa se za podpičjem doda besedilo »32.a člen ZSPJS;«.
V vrsticah s šiframi od O010 do O042 se v stolpcu »Vrsta izplačila« za besedo »časa« doda besedilo »za sodnike in državne tožilce«, v stolpcu »Način izračuna« pa se črta besedilo »48. člen KPJS;«.
V vrsticah s šiframi od O060 do O110 se v stolpcu »Vrsta izplačila« besedo »prek« nadomesti z besedo »preko«, v stolpcu »Način izračuna« pa se črta besedilo »in 32.a«.
3. člen 
V 19.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Razlika do minimalne plače se izračuna iz bruto urne postavke za razliko do minimalne plače (Z151) za število normiranih ur rednega dela (Z061). Izračunani znesek je razlika do minimalne plače A020 (A020 = Z151 X Z061).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Spremenjena 2. člen in prvi odstavek 19.a člena uredbe se začneta uporabljati 1. januarja 2020, do takrat pa se uporabljata 2. člen in prvi odstavek 19.a člena Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19 in 51/19).
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-25/2019
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2019-3130-0037
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost