Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2667. Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, stran 7103.

  
Na podlagi drugega, tretjega in šestega odstavka 17. člena, šestega odstavka 20. člena, prvega in drugega odstavka 23. člena, šestega odstavka 70. člena in trinajstega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
1. člen 
V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) se v 1. členu v prvem odstavku, ki postane edini odstavek, črta oznaka »(1)«.
Drugi odstavek se črta.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku 6. in 19. točka črtata.
3. člen 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Hrup v okolju se na posameznem območju varstva pred hrupom ocenjuje na podlagi rezultatov meritev ali modelnih izračunov v skladu z metodami ocenjevanja hrupa, določenimi v predpisu, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen 
Priloga 2 in Priloga 3 se črtata.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začasne metode ocenjevanja kazalcev hrupa v prehodnem obdobju) 
(1) Ne glede na spremenjeni prvi odstavek 6. člena uredbe se do 31. julija 2022 za namene izdelave ocenjevanja hrupa z modelnimi izračuni lahko uporabljajo tudi začasne metode ocenjevanja kazalcev hrupa iz priloge 2 in priloge 3 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18), razen za izdelavo strateških kart hrupa in za izvajanje monitoringa hrupa, ki je podlaga za izdelavo strateških kart hrupa v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju.
(2) Ne glede na spremenjeni prvi odstavek 6. člena uredbe se za namene izdelave ocenjevanja hrupa z modelnimi izračuni za postopke sprejetja splošnih in posamičnih aktov, začete do 31. julija 2022, lahko uporabljajo tudi začasne metode ocenjevanja kazalcev hrupa iz priloge 2 in priloge 3 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-30/2019
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2018-2550-0013
 
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti