Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2666. Uredba o koncesiji za obstoječi žičniški napravi na Kopah, stran 7101.

  
Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o koncesiji za obstoječi žičniški napravi na Kopah 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt za podelitev koncesije za obstoječi žičniški napravi za prevoz oseb na Kopah (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
(2) Žičniški napravi, ki sta predmet koncesije po tej uredbi, sta določeni v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen 
(način podelitve) 
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona z upravno odločbo, ki jo izda Vlada Republike Slovenije.
3. člen 
(pogoji za koncesionarja) 
(1) Vloga za pridobitev koncesije zajema:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vlagatelja ali njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniških naprav in njihovih zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniških naprav,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja in o gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo zmogljivosti naprave,
– podatke o zagotavljanju strokovno usposobljenih kadrov in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– podatke o dostopnosti do žičniške naprave in številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (na primer naprave za zasneževanje),
– podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi.
(2) Koncesija se podeli lastniku žičniške naprave, za katero moro vložiti vlogo za pridobitev koncesije v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
4. člen 
(koncesijska pogodba) 
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za posamezno žičnico iz Priloge te uredbe podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen 
(trajanje koncesije) 
(1) Koncesija se za posamezno žičnico podeli za čas, določen v Prilogi te uredbe.
(2) Koncesijska doba iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
(4) Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije iz prejšnjega odstavka vložiti najpozneje šest mesecev pred iztekom koncesijske dobe, za katero je bila pridobljena koncesija.
6. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesionar koncesijo lahko prenese na drugo osebo samo s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
7. člen 
(prenehanje koncesije) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije ali
– s stečajem koncesionarja.
8. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom koncesijske dobe, za katero je bila sklenjena,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičnice,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov v skladu s pravili pogodbenega prava.
9. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičnico in njeno obratovanje;
– žičnica preneha obratovati za več kot dve leti ter se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače.
(2) Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
10. člen 
(vzpostavitev prvotnega stanja) 
Če koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Način in pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski pogodbi.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-24/2019
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2019-2430-0053
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik