Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2663. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2019, stran 7097.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 7. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2019 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2019 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
PRVI 
REBALANS PROR. 2019 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.916.311
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.870.869
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.181.853
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.571.641
7000
 
Dohodnina
4.571.641
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
487.200
7030
 
Davki na nepremičnine
413.500
7031
 
Davki na premičnine
100
7032
 
Davki na dediščine in darila
30.000
7033
 
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
43.600
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
122.012
7044
 
Davki na posebne storitve
2.000
7047
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
120.012
706
 
DRUGI DAVKI
1.000
7060
 
Drugi davki
1.000
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
689.016
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
157.609
7100
 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
300
7102
 
Prihodki od obresti
574
7103
 
Prihodki od premoženja
156.735
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000
7111
 
Upravne takse in pristojbine
4.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
56.323
7120
 
Globe in druge denarne kazni
56.323
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
12.933
7130
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.933
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
458.151
7141
 
Drugi nedavčni prihodki
458.151
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
136.305
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
97.010
7200
 
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
97.010
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
39.295
7221
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
39.295
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
350
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
350
7300
 
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
350
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.883.787
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.866.567
7400
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.866.567
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
17.220
7412
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
2.330
7416
 
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
14.890
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
25.000
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
25.000
7860
 
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
25.000
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.570.132
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.951.848
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
386.641
4000
 
Plače in dodatki
343.471
4001
 
Regres za letni dopust
12.840
4002
 
Povračila in nadomestila
20.691
4004
 
Sredstva za nadurno delo
4.375
4009
 
Drugi izdatki zaposlenim
5.264
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
63.000
4010
 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
31.830
4011
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
25.264
4012
 
Prispevek za zaposlovanje
211
4013
 
Prispevek za starševsko varstvo
353
4015
 
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
5.342
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.387.284
4020
 
Pisarniški in splošni material in storitve
135.950
4021
 
Posebni material in storitve
163.551
4022
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
203.379
4023
 
Prevozni stroški in storitve
8.880
4024
 
Izdatki za službena potovanja
2.277
4025
 
Tekoče vzdrževanje
598.615
4026
 
Poslovne najemnine in zakupnine
4.451
4029
 
Drugi operativni odhodki
270.181
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
18.000
4031
 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
18.000
409
 
REZERVE
96.923
4090
 
Splošna proračunska rezervacija
5.152
4091
 
Proračunska rezerva
86.000
4093
 
Sredstva za posebne namene
5.771
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.594.927
410
 
SUBVENCIJE
98.745
4102
 
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
98.745
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.693.335
4111
 
Družinski prejemki in starševska nadomestila
15.767
4112
 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
 
Drugi transferi posameznikom
1.667.568
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
211.048
4120
 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
211.048
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
591.799
4130
 
Tekoči transferi občinam
37.693
4131
 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
22.000
4133
 
Tekoči transferi v javne zavode
528.606
4135
 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
3.500
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.799.094
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.799.094
4202
 
Nakup opreme
89.033
4203
 
Nakup drugih osnovnih sredstev
129.041
4204
 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
2.902.681
4205
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove
320.436
4206
 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
70.216
4207
 
Nakup nematerialnega premoženja
2.001
4208
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
285.686
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
224.263
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
108.000
4310
 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
108.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
116.263
4323
 
Investicijski transferi javnim zavodom
116.263
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–653.821
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
54.458
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
3.500
7504
 
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
3.500
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
50.958
7511
 
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah
50.958
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
5.000
440
 
DANA POSOJILA
5.000
4404
 
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
49.458
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
191.871
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
191.871
5003
 
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
191.871
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
418.125
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
418.125
5501
 
Odplačila kreditov poslovnim bankam
380.006
5503
 
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
38.119
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–830.617
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–226.254
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
653.821
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
830.617
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen 
Doda se 4. točka 8. člena tako, da se glasi: »4. kupnine, najemnine in odškodnine, ki se uporabijo kot lastna sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019.
Št. 9000-5/2019-006
Železniki, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar