Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2662. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2019, stran 7096.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,14/13 – popr.,101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 8. redni seji dne 19. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2019 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19).
2. člen 
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans proračuna leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.740.065
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.918.390
70
DAVČNI PRIHODKI 
4.020.446
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.505.936
703 Davki na premoženje 
396.995
704 Domači davki na blago in storitve 
117.515
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
897.944
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
842.330
711 Takse in pristojbine 
6.300
712 Denarne kazni 
7.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
12.093
714 Drugi nedavčni prihodki 
30.221
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
410.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
10.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
400.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.245
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.245
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
409.430
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
389.094
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU 
20.336
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
7.509.071
40
TEKOČI ODHODKI 
2.429.615
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
309.598
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
70.521
402 Izdatki za blago in storitve 
1.930.860
403 Plačila domačih obresti 
16.800
409 Rezerve 
101.836
41
TEKOČI TRANSFERI 
2.294.998
410 Subvencije 
134.066
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.279.179
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
188.620
413 Drugi tekoči domači transferi 
693.133
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.552.890
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.552.890
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
231.568
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por. 
69.788
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
161.780
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.769.006
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
110.000
50
ZADOLŽEVANJE 
110.000
500 Domače zadolževanje 
110.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
164.515
55
ODPLAČILA DOLGA 
164.515
550 Odplačila domačega dolga 
164.515
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
–1.823.521
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–54.515
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.769.006
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1.823.521
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
Spremeni se 11. člen odloka tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter izdatkov zaradi odplačila dolga se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 110.000 eurov, in sicer za poravnavo investicijskih odhodkov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vipava, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 €.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2019-14
Vipava, dne 19. septembra 2019
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost