Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2661. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič, stran 7095.

  
Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 7. redni seji dne 19. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič 
1. 
Določi se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št. 1006/2, 1006/4, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1030/1, 1030/20 in 1030/43 k.o. 2142 Lom pod Storžičem.
2. 
Nepremičnine iz 1. točke tega izreka postanejo last Občine Tržič in se pri njih v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
3. 
Pri nepremičninah iz 1. točke tega izreka se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2019/15(206)
Tržič, dne 20. septembra 2019
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic