Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2659. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2019, stran 7092.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.582.891,05
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.443.259,05
70
DAVČNI PRIHODKI
3.047.233
700 Davki na dohodek na dobiček
2.720.452
703 Davki na premoženje
239.781
704 Domači davki na blago in storitve
94.700
706 Drugi davki
–7.700
71
NEDAVČNI PRIHODKI
396.026,05
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
324.353
711 Takse in pristojbine
5.500
712 Globe in druge denarne kazni
7.550
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.210
714 Drugi nedavčni prihodki
57.413,05
72
KAPITALSKI PRIHODKI
172.998
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sredstev
172.898
73
PREJETE DONACIJE
250
730 Prejete donacije iz domačih virov
250
731 Prejete donacije iz tujine
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
966.384
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
475.684
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
490.700
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.915.007
40
TEKOČI ODHODKI
1.101.122
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
305.245
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
47.930
402 Izdatki za blago in storitve
722.944
403 Plačila domačih obresti
9.000
409 Rezerve
16.003
41
TEKOČI TRANSFERI
1.770.274
410 Subvencije
238.199
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
843.828
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
181.299
413 Drugi tekoči domači transferi
506.948
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.933.579
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.933.579
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
110.032
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
50.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
60.032
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–332.115,95
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
/
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
210.000
50
ZADOLŽEVANJE
210.000
500 Domače zadolževanje
210.000
VIII.
ODPLAČIILA DOLGA (550)
254.993
55
ODPLAČILA DOLGA
254.993
550 Odplačila domačega dolga
254.993
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–377.108,95
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–44.993
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
332.115,95
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
377.108,95
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. «
2. člen 
Deveti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»9. člen
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2019 je oblikovana v višini 11.003,00 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.«
3. člen 
Enajsti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 210.000,00 eurov.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 €.«
4. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19) ostanejo nespremenjena.
5. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-13/2018-66
Semič, dne 26. septembra 2019
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič