Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2658. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic, stran 7091.

  
Župan Občine Moravske Toplice je na podlagi 123. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta) 
S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic (v nadaljnjem besedilu: SD UN), ki je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic (Uradni list RS, št. 63/01 in 48/04) (v nadaljnjem besedilu: UN) in se začne postopek priprave SD UN.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje SD UN obsega parcelo št. 1303/4 v k.o. 93 – Tešanovci.
(2) Območje SD UN se lahko v času postopka priprave SD UN naknadno spremeni.
(3) S SD UN se bodo spremenili prostorski izvedbeni pogoji tako, da bo na območju SD UN omogočena gradnja prizidave rastlinjaka.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili veljavne prostorske zakonodaje.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 123. členom ZUreP-2 se SD UN pripravi in sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za pripravo in sprejetje OPPN.
5. člen 
(rok za pripravo SD UN) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave SD UN predviden v dvanajstih mesecih od začetka postopka priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
– Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(2) Drugi udeleženci:
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Mininstrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave SD UN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo SD UN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravo SD UN v celoti financira Grede Tešanovci d.o.o., Tešanovci 1c, Tešanovci, 9226 Moravske Toplice.
9. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Št. 350-00004/2019-4
Moravske Toplice, dne 23. septembra 2019
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač