Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2655. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v Občini Medvode, stran 7089.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 7. seji dne 25. septembra 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v Občini Medvode 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa:
– upravičence do prevoza v in iz šole,
– določitev višine zneska povračila stroškov,
– postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza,
– podlago za povrnitev prevoznih stroškov in
– način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov iz proračuna Občine Medvode.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Pravico do brezplačnega prevoza imajo osnovnošolski otroci s stalnim prebivališčem v Občini Medvode:
– če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, znotraj njihovega šolskega okoliša;
– ki obiskujejo 1. razred ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole;
– za katere pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo znotraj njihovega šolskega okoliša;
– katerim zaradi odročnega kraja bivanja, nevarnega dostopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz otrok, občina ne more organizirati šolskega prevoza.
(2) Osnovnošolski otroci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo,imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. Izjema so učenci, ki se prešolajo v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli.
(3) Otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena Zakona o osnovni šoli imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.
(4) Upravičenci do prevoza v in iz šole morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila o tem takoj oziroma v 8 dneh po nastanku obvestiti občinsko upravo Občine Medvode.
3. člen 
(določitev zneska povračila stroškov) 
(1) Šolske prevoze za upravičence iz prvega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika praviloma organizira Občina Medvode s pogodbenimi izvajalci šolskih prevozov,izbranimi na podlagi javnega naročila. Za otroke s posebnimi potrebami, ki jim je v odločbi o usmeritvi določena šola oziroma zavod, Občina Medvode organizira šolske prevoze v dogovoru s šolo oziroma zavodom. Šolski prevozi se lahko organizirajo tudi na rednih linijah mestnega potniškega prometa.
(2) Za upravičence do brezplačnega prevoza iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se povračilo določi glede na vrsto organiziranega prevoza osnovnošolskih otrok iz naselja, kjer imajo stalno prebivališče, in sicer:
– če je šolski prevoz v naselju organiziran z linijo mestnega potniškega prometa, je upravičenec upravičen do brezplačne mesečne vozovnice Urbana. Občinska uprava sporoči izvajalcu mestnega potniškega prometa podatke o upravičencih. Seznam upravičencev vsebuje ime in priimek učenca, naslov stalnega prebivališča, razred in naziv šole, ki jo učenec obiskuje,
– če je šolski prevoz do osnovne šole v naselju stalnega prebivališča upravičenca organiziran s pogodbenimi izvajalci, se višina povračila stroškov prevoza določi sorazmerno glede na skupno število prepeljanih otrok.
(3) Če upravičencu iz prvega in tretjega odstavka 2. člena ni mogoče zagotoviti organiziranega prevoza, se mu zagotovi povrnitev stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji stalno prebivališče upravičenca – šola oziroma zavod in nazaj. Upošteva se daljinomer zemljevid.najdi.si.
(4) Povračilo stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do šole oziroma zavoda in nazaj, se obračuna v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju.
(5) Občina lahko v dogovoru s starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami in šolo oziroma zavodom organizira poseben prevoz, namenjen samo prevozu teh otrok, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
(6) V primeru, da je šolski prevoz organiziran na relaciji, za katero je podana vloga za povračilo prevoznih stroškov, pa ga otroci na željo staršev oziroma skrbnikov ne koristijo, starši oziroma skrbniki do povračila stroškov niso upravičeni.
4. člen 
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov) 
(1) Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole oziroma zavodi do 30. 6. za naslednje šolsko leto posredovati sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika. Seznami učencev morajo vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in razred, ki ga bodo obiskovali ter vrsto prevoza. Občinska uprava bo najkasneje do 15. septembra izvajalcu mestnega potniškega prometa posredovala seznam upravičencev do brezplačne mesečne karte Urbane.
(2) Sezname lahko osnovne šole oziroma zavodi med šolskim letom dopolnijo, če pride do spremembe števila upravičencev do prevoza.
(3) Za upravičence iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo starši oziroma skrbniki posredovati na Občino Medvode vlogo za povrnitev prevoznih stroškov. Upravičencem pripada pravica do povračila stroškov od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, dodeli pa se za obdobje šolskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.
(4) Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je treba vlogi obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. Pisna vloga se odda na predpisanem obrazcu pri občinski upravi Občine Medvode. Vsebino in obliko obrazcev določi župan.
(5) Občina Medvode lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za vodenje postopka.
(6) Na podlagi popolne vloge občinska uprava izda odločbo o povračilu stroškov prevoza (v nadaljevanju: odločba).
5. člen 
(podlaga za povrnitev prevoznih stroškov) 
(1) Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za upravičence, za katere je bila izdana odločba, je priloženo potrdilo osnovne šole oziroma zavoda, ki ga upravičenec obiskuje.
(2) Iz potrdila mora biti razvidno število dni, ko je bil upravičenec prisoten v šoli oziroma v zavodu. Občini Medvode se posreduje potrdilo najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec.
(3) Ob pouka prostih dnevih se povračila stroškov prevoza ne izplačuje.
6. člen 
(način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov) 
Sredstva za povračilo prevoznih stroškov upravičencev se na podlagi potrdila iz 5. člena tega pravilnika nakazujejo mesečno na osebni račun njihovih zakonitih zastopnikov, ki jim je bila izdana odločba v skladu s 4. členom tega pravilnika.
7. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z začetkom novega šolskega leta oziroma s 1. 9. 2019.
Št. 609-1/2019-2
Medvode, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole