Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok), stran 7083.

  
Na podlagi 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 7. in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 6. redni seji dne 19. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok) 
1. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) (Uradni list RS, št. 44/16) (v nadaljevanju: Odlok) se spremeni besedilo 45. člena tako, da se doda nov 1.a odstavek, ki se glasi:
»(1.a) Gradbeno inženirske objekte je možno graditi do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi.«
2. člen 
V tretjem odstavku 61. člena se spremeni preglednica »Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja« tako, da se glasi:
»Preglednica 4: Varovalni pasovi infrastrukture
Infrastrukturno omrežje
Širina varovalnega pasu
Vodovod
3 m
Vodovodno omrežje dimenzije 700 mm in več
5 m – varovalni koridor
Kanalizacija
3 m
Kanalizacijsko omrežje dimenzije 1400 mm in več
5 m – varovalni koridor
Telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim sistemom
3 m
Drugi vodi, ki služijo namenu gospodarske javne službe
3 m
Elektroenergetski vodi 
nazivne napetosti
400 kV – podzemni potek
10 m
110 kV in 35 kV – podzemni potek
3 m
do 20 kV – nadzemni potek
10 m
do 20 kV – podzemni potek
1 m
do 10 kV – nadzemni potek
1,5 m
Razdelilne transformatorske 
postaje nazivne napetosti 
400 kV in 220 kV
40 m
20 kV
2 m
« 
3. člen 
Sedmi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Transformatorske postaje 21/0,42 kV se gradijo v kabelski izvedbi, izjemoma izven urbanih naselij, kjer so potrebne manjše moči, na betonskem ali lesenem drogu. Na območju Občine Loški Potok je predvidena izgradnja dveh novih transformatorskih postaj, in sicer TP Hrib Tičenca in TP MKČN Travnik ter izgradnja nadomestne TP Hrib za potrebe nove stanovanjske cone Hrib. Predviden je tudi nov 20 kV kablovod (pokablitev 20kV daljnovoda – nadomestna gradnja) od naselja Travnik do Jelenovega žleba.«
4. člen 
Iz preglednice v 116. členu se zaradi umika območij OPPN črtajo naslednje vrstice oziroma besedilo:
1
Draga
Dr04
SS
Predvidena je gradnja eno in dvostanovanjskih objektov. Umestitev objektov sledi prometni povezavi med notranjimi prometnicami.
2
Draga
Dr09
SK
Predvidena je gradnja eno in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov ali objektov za dopolnilne dejavnosti.
3
Hrib
Hr16
CU
V enoti Hr 16 se načrtuje gradnja objektov centralne dejavnosti tudi gasilski dom in stanovanjsko poslovni objekti. Obstoječi objekti se ohranjajo.
4
Lazec
La03
SK
Zahodni del naselja Lazec je redko poseljen ob regionalni cesti. Za zgostitev naselja in pozidave tudi zalednega dela naselja je potrebno izdelati OPPN, ki se lahko deli na manjše enote. Posamezna manjša enota mora biti funkcionalna zaokrožena celota, imeti urejene dovoze dostope in ne sme onemogočiti širitev poselitve zalednega dela. Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje gospodarskih objektov.
5
Mali Log (Žagarji)
Ma13
SS
Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji. Lega v prostoru narekuje izdelavo OPPN načrta s poudarkom na zasnovi prometnih ureditev in racionalno gradnjo območja.
6
Mali Log – zahod
Ma15
SK
Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov. Poleg racionalne zasnove pozidave naj omogoči tudi razvoj dopolnilnih dejavnosti na domačijah.
9
Podpreska
Pd05
SS
Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo oskrbnih dejavnosti. Poudarek je na prometni pretočnosti območja in povezavi na regionalno cesto.
12
Srednja vas pri Dragi
Sv07
SK
Naselje Srednja vas pri Dragi je razloženo naselje ob razvejani komunikaciji. Posamezne domačije preraščajo okvire in se zlivajo v gručasto obcestno naselje. Na severnem vstopu je zahodni del poseljen, ki mu ob cestnem prevoju dodamo še vzhodni del naselja.
Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov. Zaželene so spremljajoče dejavnosti na kmetiji.
15
Travnik
Ta12
SK
Območje se širi do načrtovane razbremenilne ceste. Predvidena je gradnja eno- in dvostanovanjskih objektov s stanovanji z možnostjo gradnje tudi gospodarskih objektov in dopolnilno dejavnostjo na domačijah.
5. člen 
(1) Drugi odstavek 121. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta preneha veljati:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/10),
– Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za osrednji del naselja Hrib – sever LP1-S4-S2 (Uradni list RS, št. 141/06),
– Odlok o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Hrib – Loški Potok – Jug (LP1-S4-S2-jug), (Uradni list RS, št. 55/99 in 18/07).
Poleg tega prenehajo veljati vsi prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86).«
(2) Tretji odstavek 121. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V veljavi ostanejo naslednji občinski prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja Hrib – Tabor (Uradni list RS, št. 118/05),
– Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Novi Kot (Uradni list RS, št. 92/03).«
6. člen 
Dopolni se Priloga 1 – posebni prostorski izvedbeni pogoji tako, da se doda nova preglednica:
»(18) Odprti prostor
Oznaka EUP
Podrobna namenska raba
Način urejanja
Varovanja
Posebna merila in pogoji
Karta/
list št.
Op506
K2
NAMEMBNOST 
IN VRSTA POSEGOV V PROSTOR
Dovoljena je postavitev vetrne elektrarne nazivne moči do 1 MW (CC-SI 23020 – Elektrarne in drugi energetski objekti).
2, 3
LEGA
/
VELIKOST
Višinski gabarit skupno do največ 120 m.
OBLIKOVANJE
Objekt VE je lahko v beli ali sivi barvi ali v svetlih tonih zemeljskih barv.
PARCELACIJA
Za namen priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izvede parcelacija za določitev parcele namenjene gradnji, pri čemer velikost parcele ni omejena.
PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA GJI IN GRAJENO JAVNO DOBRO
Objekt VE se priklopi na obstoječi elektro-energetski vod, ki poteka vzhodno od lokacije VE.
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Na območju kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja objekta ali poseg v prostor: mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
EPO OSREDNJE OBMOČJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA VELIKIH ZVERI 
ID 8000
VARSTVENE USMERITVE MED GRADNJO: 
– Čas izvajanja posega naj se prilagodi življenjskim ciklom živali tako, da ne spovpada z obdobji njihove največje aktivnosti oziroma z obdobjem, ko potrebujejo mir, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti in vzrejanja mladičev. Dela naj se izvaja izven obdobja od začetka marca do konca junija. 
– Po končanih delih naj se območje zatravi. Pri zatravitvi površin naj se uporabi mešanica avtohtonih travniških vrst oziroma mešanica semen s sosednjih travnikov. 
– Drevesno in grmovno vegetacijo naj se ohranja v obstoječem stanju. 
– Za dovoz gradbenega materiala naj se uporablja obstoječo dovozno pot. Poti naj se ne asfaltira. Sestavne dele naj se prednostno dostavi s helikopterjem. V primeru, da to ni mogoče, naj se obstoječa pot razširi le toliko, kot je nujno potrebno. Po končani gradnji naj se pot vzpostavi v prvotno stanje. 
– Da ne bi prihajalo do konfliktov z rjavim medvedom (Ursus arctos), naj se na območju načrtovane gradnje prepreči odlaganje kakršnihkoli organskih odpadkov oziroma naj bo posebna skrb posvečena sprotnemu odstranjevanju organskih odpadkov.
– Gradbišča naj se ponoči ne osvetljuje. 
– Pri izvedbi zemeljskih del naj se preprečuje morebitno razširjanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, tako, da se zemljine ne odvaža od drugod oziroma se jo odvzema na mestih, kjer ni prisotnih invazivnih tujerodnih vrst. Viške odkopnega materiala in ostalega gradbenega materiala naj se deponira na ustrezno deponijo. V kolikor se bodo začele pojavljati tujerodne rastlinske vrste (npr. japonski dresnik, zlata rozga, ambrozija), naj se jih odstrani z redno in pogosto košnjo (v približno 14 dnevnem razmaku). 
VARSTVENE USMERITVE MED OBRATOVANJEM: 
– Vetrne elektrarne naj se ponoči ne osvetljuje. 
– V primeru opažanj, da so zaradi delovanja vetrne elektrarne trki z netopirji ali pticami pogosti, naj se o tem obvesti ZRSVN.
VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI
Na najbolj izpostavljeni fasadi najbližje stavbe z varovanimi prostori ne sme biti presežen slišni hrup 
35 dBA v nočnem času oziroma 40 dBA podnevi.
« 
7. člen 
Besedilo Odloka se tehnično popravi, in sicer:
– v prvem odstavku 50. člena se »Preglednica 5: Parkirni normativi« preštevilči tako, da se glasi »Preglednica 3: Parkirni normativi«.
– v tretjem in četrtem odstavku 63. člena se »Preglednica 8: Varovalni pasovi prometne infrastrukture« preštevilči tako, da se glasi »Preglednica 5: Varovalni pasovi prometne infrastrukture«.
8. člen 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo po določbah tega Odloka.
9. člen 
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0002/2014-05
Hrib - Loški Potok, dne 19. septembra 2019
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti