Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2650. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR PL 2/2 na zemljiščih s parc. št. 176/1-del in 176/9-del k.o. Klanec, stran 7082.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17, 70/18) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 8. seji z dne 18. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR PL 2/2 na zemljiščih s parc. št. 176/1-del in 176/9-del k.o. Klanec
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 1154, ki se nanaša na zemljišči s parcelno številko 176/1-del in 176/9-del, obe k.o. Klanec in se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 01/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr. 41/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu IPN MOK) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KR PL 2/2 z namensko rabo prostora SSe(s) – stanovanjske površine eno- in dvostanovanjskih stavb, ki so namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se na zemljiščih s parc. št. 176/1-del in 176/9-del k.o. Klanec in z njo povezana gradnja stanovanjskega objekta, nadstrešnice in terase dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja glede širine parcele, ki je določena v sedmem odstavku 25. člena Odloka o IPN MOK tako, da se dovoli gradnja na gradbeni parceli, ki je ožja od 14,0 m pod pogojem, da se do pridobitve uporabnega dovoljenja za stanovanjski objekt del zemljišča s parc. št. 176/1 k.o. Klanec, ki v naravi predstavlja cesto z oznako LK 186652 Oprešnikova ulica II, prenese v javno last.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-74/2018-18
Kranj, dne 18. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
 
zanj 
Janez Černe 
podžupan