Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2649. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 6/1 Kranj Sava na zemljiščih parc. št. 254/1, 254/2, 254/3 in 256 k.o. Huje, stran 7082.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17, 70/18) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 8. seji z dne 18. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 6/1 Kranj Sava na zemljiščih parc. št. 254/1, 254/2, 254/3 in 256 k.o. Huje
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 1172, ki se nanaša na zemljišča parcelnih številk 254/1, 254/2, 254/3 in 256, vse k.o. 2122-Huje in se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 01/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr. 41/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KR SA 6/1 Kranj Sava z namensko rabo prostora CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena trgovskim, oskrbnim, storitvenim, upravnim, poslovnim, kulturnim, razvedrilnim, izobraževalnim in rekreacijskim dejavnostim ter bivanju na severnem delu območja.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja, določenega v podtočki 3.33 (Kranj Sava KR SA 6/1) 48. člena Odloka o IPN MOK, tako, da se poleg že dovoljenih posegov do uveljavitve OPPN, dopusti na delu zemljišč parc. št. 254/1, 254/2, 254/3 in 256, vse k.o. 2122-Huje, tudi gradnjo enoetažnega prizidka storitvene dejavnosti, tlorisnih dimenzij 27,0 m × 12,0 m, k stavbi GURS ID št. 458, pod naslednjimi pogoji:
– da investitor obstoječi priključek na javno cesto uskladi z načrtovanim priključkom po projektu P-365/17, ki ga je izdelal CE – DESIGN d.o.o., v februarju 2018,
– da investitor na kraku, ki napaja hidranta na lastnem zemljišču zgradi vodomerni jašek in vgradi obračunski vodomer (DN 80) ter poskrbi za izvedbo ustreznih povezav na javni vodovod, del obstoječega vodovoda pa prevzame kot interno vodovodno omrežje,
– da investitor omogoči nemoten dostop do vodomera pooblaščenim osebam in nemoten dostop do hidrantov Gasilski reševalni službi Kranj in po potrebi tudi drugim gasilskim enotam, v kolikor jih bodo le-ti potrebovali.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-78/2018-19
Kranj, dne 18. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
 
zanj 
Janez Černe 
podžupan