Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2646. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, stran 7080.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 8. redni seji dne 25. 9. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov 
1. člen 
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 58/05, 53/07, 82/12, 40/15, 23/17) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»Predsednik in člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imajo za vsak zbor občanov, na katerem potekajo volitve v odbor vaške skupnosti v skladu z odlokom, ki ureja imenovanje, organizacijo in naloge vaških skupnosti Občine Komen, pravico do nagrade v višini 10 EUR neto ter do povračila stroškov prevoza do kraja zbora občanov. Izplačilo se opravi na podlagi zapisnika o izvedenih volitvah ter poročila o prevozih na kraj zbora občanov.«
2. člen 
Za 12.a členom se doda nov 12.b člen, ki se glasi:
»V primeru, ko bodisi župan bodisi občinski svet ustanovita komisijo, katere naloge zajemajo občasno ali začasno intenzivno aktivnost s predvidenimi terenskimi ogledi, se s sklepom o imenovanju določi tudi višina nagrade za opravljeno delo ter možnost povračila prevoznih stroškov. Višina mesečne nagrade za predsednika oziroma člana ne sme presegati 3-kratnika višine izplačila za predsedovanje oziroma udeležbo na seji delovnega telesa.«
3. člen 
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2019
Komen, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic