Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2645. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2019, stran 7079.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, 14/13 – popr, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 8. redni seji dne 25. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2019
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19 in 28/19) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin kontov se za leto 2019 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-2 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.925.493
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.728.632
70
DAVČNI PRIHODKI
2.701.719
700
Davki na dohodek in dobiček
2.348.712
703
Davki na premoženje
265.770
704
Domači davki na blago in storitve
87.237
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.026.913
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
665.806
711
Takse in pristojbine
6.400
712
Globe in druge denarne kazni
34.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
132.950
714
Drugi nedavčni prihodki
187.257
72
KAPITALSKI PRIHODKI
290.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
210.000
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
80.000
73
PREJETE DONACIJE
1.878
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731
Prejete donacija iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
904.983
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
475.185
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
429.798
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.523.449
40
TEKOČI ODHODKI
1.686.207
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
472.702
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
73.265
402
Izdatki za blago in storitve
1.104.840
403
Plačila domačih obresti
24.400
409
Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.848.192
410
Subvencije
181.835
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
736.503
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
174.723
413
Drugi tekoči domači transferi
755.131
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.942.748
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.942.748
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
46.302
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
26.416
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
19.886
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–597.956
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
196.018
50
ZADOLŽEVANJE
196.018
500
Domače zadolževanje
196.018
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
166.500
55
ODPLAČILA DOLGA
166.500
550
Odplačilo domačega dolga
166.500
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–568.438
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
29.518
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)
597.956
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
573.324
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, predpisane s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2022 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2019
Komen, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost