Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2644. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2019 št. 2, stran 7077.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 26. septembra 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna za leto 2019 št. 2
1. člen
V 1. členu Odloka o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2019 št. 1 (Uradni list RS, št. 39/19) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Rebalans 
št. 2 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
24.398.407,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.995.396,98
70
DAVČNI PRIHODKI
11.225.608,78
700 Davki na dohodek in dobiček
9.946.829,00
703 Davki na premoženje
973.214,78
704 Domači davki na blago in storitve 
305.565,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.769.788,20
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.231.857,20
711 Takse in pristojbine
13.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
44.090,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
27.900,00
714 Drugi nedavčni prihodki
452.941,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.355.375,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
16.375,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
2.339.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.758.857,46
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.722.369,08
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
4.036.488,38
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
288.778,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
288.778,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
25.124.034,41
40
TEKOČI ODHODKI
4.921.544,73
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.265.227,22
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
201.996,42
402 Izdatki za blago in storitve
3.354.181,09
403 Plačila domačih obresti
90.140,00
409 Rezerve
10.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.722.463,85
410 Subvencije
409.020,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.679.291,48
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
498.650,00
413 Drugi tekoči domači transferi
3.135.502,37
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.161.225,83
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.161.225,83
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
318.800,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
205.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
113.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–725.626,97
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.198.234,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.198.234,00
500 Domače zadolževanje
1.198.234,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.229.546,54
55
ODPLAČILA DOLGA
1.229.546,54
550 Odplačilo domačega dolga
1.229.546,54
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–756.939,31
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–31.312,54
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
725.626,97
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
756.939,51
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/
Rebalans proračuna Občine Kočevje št. 2 za leto 2019 se določa v višini 26.353.580,95 EUR.«
2. člen 
V 2. členu Odloka o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2019 št. 1 (Uradni list RS, št. 39/19) se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 1.198.234,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-70/2019-45(615)
Kočevje, dne 27. septembra 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič