Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2643. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2019, stran 7076.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 7. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2019
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2019 (Uradni list RS, št. 22/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Rebalans-1 proračuna leta 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.405.003,84
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.365.113,41
70 
DAVČNI PRIHODKI
3.391.386,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.886.726,00
703 Davki na premoženje
213.910,00
704 Domači davki na blago in storitve
290.750,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
973.727,41
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
333.483,59
711 Takse in pristojbine
8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
27.600,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
514.110,00
714 Drugi nedavčni prihodki
90.533,82
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
155.000,00
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
80.000,00
722 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 
22.000,00
722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
53.000,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
884.890,43
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
811.628,49
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
73.261,94
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.528.745,10
40 
TEKOČI ODHODKI
2.105.502,95
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
669.636,63
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
105.317,21
402 Izdatki za blago in storitve
1.278.307,11
403 Plačila domačih obresti
4.242,00
409 Rezerve
48.000,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.012.784,44
410 Subvencije
42.500,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
953.300,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
214.557,00
413 Drugi tekoči domači transferi
802.427,44
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.312.583,71
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.312.583,71
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
97.874,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
61.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
36.074,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–123.741,26
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
102.845,17
55 
ODPLAČILA DOLGA
102.845,17
550 Odplačila domačega dolga
102.845,17
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–226.586,43
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
102.845,17
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
123.741,26
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
226.586,43
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-13/2018
Kobarid, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc