Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2642. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019, stran 7075.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 6. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se spremeni 1. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2019 (Uradni list RS, št. 22/19) in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.992.025
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.315.424
70 DAVČNI PRIHODKI
4.643.794
700 Davki na dohodek in dobiček
3.814.309
703 Davki na premoženje
765.420
704 Domači davki na blago in storitve
64.065
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.671.630
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
979.630
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
4.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.000
714 Drugi nedavčni prihodki
640.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
45.375
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
45.375
73 PREJETE DONACIJE
2.200
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.200
74 TRANSFERNI PRIHODKI
629.026
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
564.979
741 Prejeta srestva iz državnega proračuna iz srestev proračuna EU
64.047
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.629.586
40 TEKOČI ODHODKI
2.493.575
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
548.271
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
86.542
402 Izdatki za blago in storitev
1.849.083
403 Plačila domačih obresti 
35
409 Rezerve
9.644
41 TEKOČI TRANSFERI
3.349.974
410 Subvencije
341.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
738.087
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
637.935
413 Drugi tekoči domači transferi
1.632.952
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.673.122
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.673.122
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
112.916
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
70.696
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
42.220
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
–637.561
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
27.958
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–27.958
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
679.974
50 ZADOLŽEVANJE
679.974
500 Domače zadolževanje
679.974
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
29.840
55 ODPLAČILO DOLGA
29.840
550 Odplačilo domačega dolga
29.840
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+II.–II.–V.–VIII.)
–15.386
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
650.134
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) 
637.561
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
15.386
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.«
2. člen 
S tem odlokom se spremeni tudi 10. člen Odloka o pororačunu za leto 2019 in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za rebalans proračuna leta 2019 načrtuje zadolžiti do neto zneska 650.134 EUR.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0007/2019-13
Kanal ob Soči, dne 26. septembra 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec