Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2639. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019, stran 7071.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 6. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019 se spremenita 2. člen ter 13. člen Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19).
2. člen 
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2019 določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
v EUR 
Rebalans 2019
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.717.589
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.581.868
70
DAVČNI PRIHODKI
2.868.918
700 Davki na dohodek in dobiček
2.456.948
703 Davki na premoženje
318.960
704 Domači davki na blago in storitve
93.010
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
712.950
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
299.021
711 Takse in pristojbine
10.000
712 Globe in denarne kazni
11.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
78.500
714 Drugi nedavčni prihodki
313.829
72
KAPITALSKI PRIHODKI
132.183
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
114.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
18.183
73
PREJETE DONACIJE
100
730 Prejete donacije iz domačih virov
100
731 Prejete donacije it tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.003.438
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.292.305
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
711.133
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.330.801
40
TEKOČI ODHODKI
1.177.367
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
244.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
43.480
402 Izdatki za blago in storitve
831.687
403 Plačila domačih obresti
24.000
409 Rezerve
34.200
41
TEKOČI TRANSFERI
1.574.615
410 Subvencije
106.100
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.013.050
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
144.099
413 Drugi tekoči domači transferi
311.366
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.480.186
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.480.186
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
98.633
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam
64.970
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
33.663
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–2.613.211
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.606.777
50
ZADOLŽEVANJE
1.606.777
500 Domače zadolževanje
1.606.777
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
119.600
55
ODPLAČILA DOLGA
119.600
550 Odplačila domačega dolga
119.600
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–1.126.034
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.487.177
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.613.211
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.126.034
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrepolje.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0025/2019
Videm, dne 27. septembra 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič