Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2637. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2019, stran 7070.

  
Na podlagi 30. člena Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti (Uradni list RS, št. 7/11 in 80/11), 46., 47. in 71. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti, 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2019 
1. člen 
Besedilo drugega odstavka 2. člena Sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitev uporabe javnih objektov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dejanska vrednost subvencioniranja cen javnega programa uporabe javnih objektov je določena z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2019.«.
2. člen 
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skupna vrednost subvencij cen javnega programa uporabe javnih objektov, določena s potrjenim rebalansom proračuna Mestne občine Celje za leto 2019, znaša 1.600.000 EUR z DDV in zagotavlja pokritje celotne razlike med vsemi odhodki in prihodki izvajanja javnih programov v javnih objektih.«.
3. člen 
V drugem odstavku 3. člena se razpredelnica »Razporeditev subvencij po objektih« nadomesti s sledečo razpredelnico:
Opis
Dvorana Golovec
Zimski bazen
Kegljišče
Drsališče
Letno 
kopališče
Dvorana Zlatorog
Arena 
Petrol
Olimp
Skalna 
klet
SKUPAJ
A) PRIHODKI IN ODHODKI JAVNEGA PROGRAMA
Prihodki 
JP brez subvencij MOC
182.219
160.369
22.000
150.180
75.000
95.754
45.707
46.535
70.173
406.890
Vsi odhodki javnega programa
389.043
415.081
63.500
385.348
205.000
370.274
304.976
63.744
112.158
2.352.855
PRESEŽEK ODHODKOV NAD ODHODKI
–206.824
–254.712
–41.500
–235.168
–130.000
–274.520
–259.269
–17.209
–41.985
–1.461.187
B) UPORABA OBJEKTOV
Ure uporabe – javni program
1.680
2.250
1.010
1.600
760
1.575
173
1.780
1.050
11.878
C) VREDNOSTI NA URO
Prihodek 
na uro uporabe
108,46
71,28
21,78
93,86
98,68
60,80
264,20
26,14
66,83
34,26
Vsi odhodki na uro uporabe
231,57
184,48
62,87
240,84
269,74
235,09
1762,87
35,81
106,82
198,09
Presežek odhodkov 
na enoto mere
123,11
113,21
41,09
146,98
171,05
174,30
1498,66
9,67
39,99
163,83
D) SUBVENCIJE NA ENOTO MERE BREZ DDV
Subvencije za vadbene programe in prireditve
123,11
113,21
41,09
146,98
171,05
174,30
1498,66
9,67
39,99
163,83
E) SKUPNA VREDNOST SUBVENCIJ BREZ DDV
Vadbeni programi in netržne prireditve
206.824,00
254.712,00
41.500,00
235.168,00
130.000,00
274.520,00
259.269,00
17.209,00
41.985,00
1.461.187,00
F) SKUPNA VREDNOST SUBVENCIJ 
Z DDV
226.472
278.910
45.443
257.509
142.350
300.599
283.900
18.844
45.974
1.600.000,00
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-4/2017
Celje, dne 24. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot